Zpráva o činnosti poradny za rok 2011

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko

Odbor sociálních věcí Města Blanska

Zpráva o činnosti Poradny v roce 2011

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Personální zajištění:

 • sociální pracovnice Mgr. Jana Gajdošová ukončila pracovní poměr k 31.12.2010 a do Poradny nastoupila nová pracovnice – Bc. Nikola Franková od 3.1.2011

 • v červenci 2011 došlo ke změnám v úvazcích – z původního rozdělení 1,0 úvazku na 0,6 pro rodinného a manželského poradce a 0,4 pro sociální pracovnici, na nové 0,5 pro rodinného a manželského poradce a 0,5 pro sociální pracovnici

 • pracovnice Poradny se dle požadavků zákona a možností zřizovatele účastnily dalšího vzdělávání a supervizních rozborů práce

Statistika konzultací:

 • (konzultace, tj. jednotlivý blok práce s klientem, jednotka je minimálně 30 min až 60 minut přímé práce)

 • poptávka po službách zůstává vysoká ať už samotnými klienty nebo na doporučení institucí (OSPOD Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko); již od r. 2009 se projevuje větší obeznámenost veřejnosti s tímto typem odborného poradenství v Blansku – klienti si vyhledávají sami kontakt (zejména díky webovým stránkám a informacím z poradny v místním tisku)

 • celkem bylo za rok 2011 realizováno 1020 konzultací (968 v r. 2010), z čehož bylo 428 s problematikou osobní, která dlouhodobě dominuje; párová a partnerská problematika byla řešena ve 286 konzultacích; rodinná tématika byla obsahem 210 konzultací; 96 konzultací se týkalo sociální problematiky či případů v rámci spolupráce s OSPOD Blansko a Boskovice

 • počet nových příchozích klientů, resp. nových případů (jednotlivců, párů či rodin) za rok 2011 je 132 (153 v r. 2010)

 • počet všech vedených případů za rok 2011 je 288 (261 v r. 2010)

 • iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou dlouhodobě ženy, dlouhodobě se zvyšuje počet párových konzultací

Řešená problematika:

 • nejvíce přicházejí jednotlivci s osobními tématy, řešením partnerských krizí bez účasti partnera, poruchy psychického rázu (obsese, fobie, deprese, aj.), reakce na závažné nemoci a jiné osobní obtíže (poruchy sebehodnocení, aj.)

 • počet párových konzultací dlouhodobě stoupá, objevuje se tématika opakovaných krizí vztahu, nevěr, odcizení, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí a sporů mezi rodiči (počet těchto případů ve spolupráci se soudy a OSPO Blansko a Boskovice dlouhodobě stoupá)

 • v rodinných konzultacích (celé rodiny) se opakuje problematika rozvodových konfliktů ohrožujících dítě, popř. výchovné obtíže

 • probíhá také poradenství a psychologická diagnostika žadatelů o pěstounskou či jinou variantu náhradní rodinné péče (ve spolupráci s OSPOD)

Další aktivity:

 • tréninky paměti a kognitivních funkcí – ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko

  • - první základní kurzy trénování paměti započaly v r. 2005; proběhlo 6 základní kurzů

  • - aktuálně běží skupina, která pozměnila formu a je částečně i terapeuticky podpůrná a aktivizační

  • - v únoru 2011 byl otevřen nový sedmý běh základního kurzu, který byl pro velký zájem rozdělen do 2 skupin

 • kurz arteterapie pro seniory - na podzim 2011 proběhlo pod vedením externí spolupracovnice
  5 lekcí prvního běhu kurzu; účastníci projevují zájem o další pokračování

 • internetové poradenství www.blansko.cz/poradna
  • - od r. 2007 nabízí Poradny poradenství také formou internetového poradenství na emailové adrese: poradna@blansko.cz
  • - v r. 2011 bylo zodpovězeno 17 dotazů od zcela nových klientů (v r. 2010 dotazů 14) týkajících se zejména partnerské tématiky či řešení sociálně-právních otázek; s počtu dotazů je zjevný pokles zřejmě daný počtem nových poraden internetového typu, které se objevily v posledních letech
 • ve spolupráci s Mateřským centrem Ratolest – Charita Blansko proběhly besedy pro rodiče s rozličnou tématikou

 • v r. 2011 byla poskytnuta stáž 1 studentovi

 • v rámci týdne sociálních služeb proběhl „Den otevřených dveří“ v Poradně pro širokou veřejnost

 • jsou pravidelně aktualizovány webové stránky poradny a probíhá spolupráce s lokálním tiskem

Spolupráce s jinými institucemi sítě sociálních služeb

 • nejvíce Poradna spolupracuje se soudy a odděleními OSPOD při řešení komplexních rodinných potíží

 • Poradna je zapojena do regionální pracovní skupiny s tématikou domácího násilí (organizuje Krizové centrum SPONDEA Brno)

 • trvá spolupráce s Probační mediační službou ČR – Blansko

 • zástupci poradny se účastní pravidelných seminářů pracovní skupiny s pro-rodinnou tématikou pořádnou JMK

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

04.01.2012 Blansko

Přehled počtu konzultací v jednotlivých měsících roku 2011.
Přehled počtu nových případů v jednotlivých měsících roku 2011.

Zprávu vypracovala:Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

04.01.2012 Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:34 h