Zpráva o činnosti poradny za rok 2012

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko

Odbor sociálních věcí Města Blanska

Zpráva o činnosti Poradny v roce 2012

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Personální zajištění:

 • Mgr. Jiřina Kozoňová ukončila pracovní poměr k 31.12.2011 na pozici rodinného manželského poradce a do Poradny nastoupila nová pracovnice – Mgr. Hana Kubecová Pelčáková od 4.1.2012

 • pracovnice Poradny se dle požadavků zákona a možností zřizovatele účastnily dalšího vzdělávání a supervizních rozborů práce

Statistika konzultací:

 • (konzultace, tj. jednotlivý blok práce s klientem, jednotka je minimálně 30 min. až 60 minut přímé práce)

 • poptávka po službách zůstává vysoká ať už samotnými klienty nebo na doporučení institucí (OSPOD Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko); již od r. 2009 se projevuje větší obeznámenost veřejnosti s tímto typem odborného poradenství v Blansku – klienti si vyhledávají sami kontakt (zejména díky webovým stránkám a informacím z poradny v místním tisku)

 • celkem bylo za rok 2012 realizováno 1013 konzultací (1020 v r. 2011), z čehož bylo 313 (428) s problematikou osobní; párová a partnerská problematika byla řešena ve 365 (286) konzultacích (! v posledních 2 letech začal narůstat zájem řešit partnerské potíže a to i jako pár společně); rodinná tématika byla obsahem 163 (210) konzultací; 105 (96) konzultací se týkalo sociální problematiky či případů v rámci spolupráce s OSPOD Blansko a Boskovice

 • počet nových příchozích klientů, resp. nových případů (jednotlivců, párů či rodin) za rok 2012 je 134 (132 v r. 2011)

 • počet všech vedených případů za rok 2012 je 309 (288 v r. 2011), čili je celkově řešených případu přibylo oproti předchozímu roku na hranici pracovní kapacity poradců dle jejich úvazků

 • iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou dlouhodobě ženy, dlouhodobě se zvyšuje počet párových konzultací

Řešená problematika:

 • nejvíce přicházejí jednotlivci s osobními tématy, řešením partnerských krizí bez účasti partnera, poruchy psychického rázu (obsese, fobie, deprese, aj.), reakce na závažné nemoci a jiné osobní obtíže (poruchy sebehodnocení, aj.)

 • počet párových konzultací dlouhodobě stoupá, objevuje se tématika opakovaných krizí vztahu, nevěr, odcizení, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí a sporů mezi rodiči (počet těchto případů ve spolupráci se soudy a OSPO Blansko a Boskovice dlouhodobě stoupá); celkově nejvíce se potíže projevují v nezralé partnerské komunikaci

 • v rodinných konzultacích (celé rodiny) se opakuje problematika rozvodových konfliktů ohrožujících dítě, popř. výchovné obtíže

 • probíhá také poradenství a psychologická diagnostika žadatelů o pěstounskou či jinou variantu náhradní rodinné péče (ve spolupráci s OSPOD)

Další aktivity:

 • Poradna obdržela dotaci v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje na prorodinné aktivity obcí ve výši 50 tis. Kč – realizován byl cyklus besed pro rodiče a partnery věnující se problematice rekonstruovaných rodin a vytištěny byly informační materiály o prorodinných sociálních a jiný službách v Blansku a o službách Poradny, které byly distribuovány široké veřejnosti

 • tréninky paměti a kognitivních funkcí – ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko

  • první základní kurzy trénování paměti započaly v r. 2005; proběhlo 7 základní kurzů
  • aktuálně běží skupina, která pozměnila formu a je částečně i terapeuticky podpůrná a aktivizační
  • v únoru 2012 byl otevřen nový osmý běh základního kurzu; pro velký zájem ze strany veřejnosti byl otevřen další devátý běh v říjnu 2012
 • kurz arteterapie pro seniory – v březnu 2012 bylo otevřeno pokračování kurzu pod vedením externí spolupracovnice
 • internetové poradenství www.blansko.cz/poradna

  • od r. 2007 nabízí Poradny poradenství také formou internetového poradenství na emailové adrese: poradna@blansko.cz
  • v r. 2012 bylo zodpovězeno 6 dotazů od zcela nových klientů (v r. 2011 dotazů 17) týkajících se zejména partnerské tématiky či řešení sociálně-právních otázek; s počtu dotazů je zjevný pokles zřejmě daný počtem nových poraden internetového typu, které se objevily v posledních letech
 • byla zahájena spolupráce s OSPOD Blansko při realizování „případových konferencí“ pořádaných v rámci komplexního řešení případu OSPOD

 • ve spolupráci s Mateřským centrem Ratolest – Charita Blansko proběhly besedy pro rodiče s rozličnou tématikou

 • v r. 2012 byla poskytnuta stáž 2 studentům

 • v rámci týdne sociálních služeb proběhl „Den otevřených dveří“ v Poradně pro širokou veřejnost

 • Poradna se zapojila svými aktivitami do „Týdne manželství“„Týdne sociálních služeb“

 • jsou pravidelně aktualizovány webové stránky poradny a probíhá spolupráce s lokálním tiskem

Spolupráce s jinými institucemi sítě sociálních služeb

 • nejvíce Poradna spolupracuje se soudy a odděleními OSPOD při řešení komplexních rodinných potíží

 • Poradna je zapojena do regionální pracovní skupiny s tématikou domácího násilí (organizuje Krizové centrum SPONDEA Brno)

 • trvá spolupráce s Probační mediační službou ČR – Blansko

 • zástupci poradny se účastní pravidelných seminářů pracovní skupiny s pro-rodinnou tématikou pořádnou JMK

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

04.01.2013 Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:35 h