Zpráva o činnosti poradny za rok 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko

Odbor sociálních věcí Města Blanska

Zpráva o činnosti Poradny v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Personální zajištění:

 • Personální obsazení poradny bylo stejné a stabilní jako v r. 2012, tj. dva rodinní a manželští poradci (celkem 1,5 úvazku) a sociální pracovnice (0,5 úvazku)

 • pracovnice Poradny se dle požadavků zákona a možností zřizovatele účastnily dalšího vzdělávání a supervizních rozborů práce

Statistika konzultací:

 • (konzultace, tj. jednotlivý blok práce s klientem, jednotka je minimálně 30 min až 60 minut přímé práce)

 • poptávka po službách zůstává vysoká ať už samotnými klienty nebo na doporučení institucí (OSPOD Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko); již od r. 2009 se projevuje větší obeznámenost veřejnosti s tímto typem odborného poradenství v Blansku – klienti si vyhledávají sami kontakt (zejména díky webovým stránkám a informacím z poradny v místním tisku)

 • celkem bylo za rok 2013 realizováno celkem 620 přímých intervencí (intervence jsou realizovány v rozdílné časové dotaci od 0,5 hodiny do 120min a více), z čehož bylo 168 s problematikou osobní; párová a partnerská problematika byla řešena ve 235 konzultacích (!v posledních letech začal narůstat zájem řešit partnerské potíže a to i jako pár společně); rodinná tématika byla obsahem 108 konzultací; 109 konzultací se týkalo sociální problematiky či případů v rámci spolupráce s OSPOD Blansko a Boskovice

 • počet případů týkající se pěstounské péče je 5, celkem bylo realizováno 60 konzultací s touto tématikou.Ostatní konzultace se sociální tématikou se týkaly sociálně právní ochrany dětí (49)

 • počet nových příchozích klientů, resp. nových případů (jednotlivců, párů či rodin) za rok 2013 je 135 (134 v r. 2012)

 • počet všech vedených případů za rok 2013 je 276(309 v r. 2012)

 • celkový počet unikátních účastníků je 278

 • průměrný počet konzultací na jeden případ je 3,63

 • iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou dlouhodobě ženy, dlouhodobě se zvyšuje počet párových konzultací

Řešená problematika:

 • nejvíce přicházejí jednotlivci s osobními tématy, řešením partnerských krizí bez účasti partnera, poruchy psychického rázu (obsese, fobie, deprese, aj.), reakce na závažné nemoci a jiné osobní obtíže (poruchy sebehodnocení, aj.)

 • počet párových konzultací dlouhodobě stoupá, objevuje se tématika opakovaných krizí vztahu, nevěr, odcizení, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí a sporů mezi rodiči (počet těchto případů ve spolupráci se soudy a OSPO Blansko a Boskovice dlouhodobě stoupá); celkově nejvíce se potíže projevují v nezralé partnerské komunikaci

 • v rodinných konzultacích (celé rodiny) se opakuje problematika rozvodových konfliktů ohrožujících dítě, popř. výchovné obtíže

 • probíhá také psychologická diagnostika žadatelů o pěstounskou péči a poradenství těmto rodinám (ve spolupráci s OSPOD)

Další aktivity:

- tréninky paměti a kognitivních funkcí – ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko

- první základní kurzy trénování paměti započaly v r. 2005; proběhlo 7 základní kurzů

- aktuálně běží skupina, která pozměnila formu a je částečně i terapeuticky podpůrná a aktivizační konající se přímo v Domě s pečovatelskou službou.

- v únoru 2012 byl otevřen nový osmý běh základního kurzu; pro velký zájem ze strany veřejnosti byl otevřen další devátý běh v říjnu 2012

 • internetové poradenství www.blansko.cz/poradna

- od r. 2007 nabízí Poradny poradenství také formou internetového poradenství na emailové adrese: poradna@blansko.cz

- v r. 2013 byly zodpovězeny 4 dotazy od zcela nových klientů (v r. 2012 dotazů 6) týkajících se zejména partnerské tématiky či řešení sociálně-právních otázek; s počtu dotazů je zjevný pokles zřejmě daný počtem nových poraden internetového typu, které se objevily v posledních letech

 • byla zahájena spolupráce s OSPOD Blansko při realizování „případových konferencí“ pořádaných v rámci komplexního řešení případu OSPOD

 • ve spolupráci s Mateřským centrem Ratolest – Charita Blansko proběhly besedy pro rodiče s rozličnou tématikou

 • v r. 2013 byla poskytnuta stáž 2 studentům

 • v rámci týdne sociálních služeb proběhl „Den otevřených dveří“ v Poradně pro širokou veřejnost

 • Poradna se zapojila svými aktivitami do „Týdne manželství“„Týdne sociálních služeb“

 • jsou pravidelně aktualizovány webové stránky poradny a probíhá spolupráce s lokálním tiskem

Spolupráce s jinými institucemi sítě sociálních služeb

 • nejvíce Poradna spolupracuje se soudy a odděleními OSPOD při řešení komplexních rodinných potíží

 • trvá spolupráce s Probační mediační službou ČR – Blansko

 • zástupci poradny se účastní pravidelných seminářů pracovní skupiny s pro-rodinnou tématikou pořádnou JMK a také pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb

Dlouhodobé cíle Poradny

 1. Zvyšování kvalifikace pracovníků Poradny v oblasti rodinného a partnerského poradenství, psychoterapie prostřednictvím vzdělávání

 2. Rozšiřování nabídky forem poradenství, zejm. skupinových aktivit.

 3. Zvyšování kvality prostor Poradny s ohledem na zajištění bezpečí klientů.

Krátkodobé cíle Poradny pro rok 2014

 1. Skrze zapojení do komunitního plánování sociálních služeb být součinní při tvorbě tvz. Koncepce rodinné politiky v obci.

 2. Rozvíjet spolupráci s OSPOD Blansko a Boskovice při řešení případů náhradní rodinné péče, zejm. pěstounské rodiny. Vzdělávání pracovníků v této oblasti.

 3. Nabídnout kurzy trénování kognitivních funkcí pro seniory.

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

07.01.2014 Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:35 h