Detail usnesení


Usnesení rady č. 17 ze dne 5. 10. 1999

Usnesení č. 1

Rada schvaluje v rámci usměrňování prostředků na platy a odměny v rozpočtových organizacích sv souladu s vyhláškou MF ČR č. 205/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., § 4, odstavec 1, písmeno a) zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 1999 příspěvkové organizaci KSMB na hlavní činnost o částku 645.400,- Kč.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje odložení platby nájemného za tepelné zařízení ve výši 2.104.276,50 Kč s následnou finanční sankcí stanovenou ve výši 10% p.a. a navrácení této částky bude nejpozději do 20. 12. 1999.

Usnesení č. 3
MR bere na vědomí požadavek manželů Růžičkových a ukládá odboru INV předložit tento požadavek spolu s ostatními podklady na projednání v 8. zasedání MZ.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. SM-N/81/92/S mezi městem Blansko a Zvláštní školou Blansko dohodou obou smluvních stran ke dni 31. 10. 1999.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 2765 – zast. plocha, části pozemků parc. č. 812/1 – orná půda a části pozemků parc č. 813/2 – orná půda v k.ú. Blansko, přičemž severní hranice vypůjčených pozemků parc. č. 812/1 a 813/2 je uvedena rovnoběžně ve vzdálenosti 5 m od pozemku parc. č. 2765 – zast. plocha v k.ú. Blansko, pro ČR – Dům dětí a mládeže Blansko č. SM-N/81/92/S, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 381/14 orná půda o výměře 191 m2 v k.ú. Klepačov s podmínkou, že kupující zřídí vlastníkům pozemku parc. č. 15 v k.ú. Klepačov věcné břemeno průjezdu a průchodu v šířce min. 3 m.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 381/3 orná půda o výměře 213 m2 v k.ú. Klepačov za účelem rozšíření zahrady.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 844/1 ostatní plochy a parc. č. 844/12 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 250 m2 za účelem rozšíření zahrady a skladování stavebního materiálu.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 68 m2 za účelem zřízení zahrady.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí ze zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 829/3 ostatní plochy a část pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 150 m2, za účelem zpevnění této plochy z důvodu zajištění příjezdu a přístupu k rodinnému domu na ul. Horní Palava v Blansku a uzavření této plochy z obou stran pohyblivou závorou tak, aby byl zachován pěší průchod v šířce 1,5 m od hranice potoka parc. č. 1352/42 vodní plochy v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí, do doby ujasnění o jakou stavbu jde, se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 15 m2, která je zastavěná schodištěm a pozemek parc. č. 4707/2 zastavěná plocha v k.ú. Blansko o výměře 4 m2, který je zastavěný částí rodinného domu.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 12/2 zahrady parc. č. 12/6 zahrady, oba v k.ú. Blansko o výměře 150 m2.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 244/3 ostatní plochy o výměře 672 m2 a pozemek parc. č. 448 o výměře 258 m2, oba v k.ú. Blansko, z důvodu, že na tyto pozemky se vztahuje restituční výzva.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 187/2 zahrady o výměře 317 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrady.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 16/1 ostatní plocha o výměře 564 m2 a část pozemku parc. č. 11 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 268 m2 v k.ú. Blansko včetně kůlen na pozemcích stojících, a to za účelem výstavby RD. Odprodej bude realizován formou obálkové metody, nejnižší nabídku kupní ceny stanoví zastupitelstvo.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 860 zahrada o výměře cca 845 m2 (v hranicích současného oplocení) v k.ú. Těchov za účelem užívání jako zahrada.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 556/2 (dle PK) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Lažánky, a to za účelem uskladnění dřeva.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 808/17 ovocné sady v k.ú. Blansko o výměře cca 300 m2, za účelem zřízení a užívání zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2,-- Kč/m2/rok, manželům Jiřímu a Miladě Dohnalíkovým, bytem Blansko, Podlesí 7, s podmínkou, že na pronajaté části pozemku nesmí být realizována jakákoliv výstavba a nesmí být vysazovány trvalé porosty.


Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 1006/62 ostatní plocha o výměře 423 m2 a parc. č. 1006/67 ostatní plochy o výměře 213 m2, oba v k.ú. Blansko, za účelem provozování autobazaru panu Aleši Sokolovi, Okružní 7, Blansko na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, za nájemné 55,- Kč/m2/rok + míra inflace.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 89/1 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem rozšíření nemovitosti parc. č. 61 v k.ú. Horní Lhota a užívání jako zahrada manželům Zdeňkovi a Martině Koryťákovým, Horní Lhota 80, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2114 zast. plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko manželům Evě a Františku Jurtíkovým, Absolonova 16, Blansko na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu zastavění garáží v jejich vlastnictví, za nájemné 7,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 823/1 pastvina v k.ú. Blansko o výměře cca 210 m2, za účelem chovu slepic a k zahrádkářským účelům manželům:
– Věře a Pavlu Snášelovým, Palackého 30, Blansko část o výměře cca 70 m2
– Anně a Josefu Burgrovým, Chelčického 30, Blansko část o výměře cca 70 m2
– Josefě a Josefu Formánkovým, Chelčického 38, Blansko část o výměře cca 70 m2
všem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 938 (dle PK) a 939/1 (dle PK) o výměře cca 300 m2 v k.ú. Blansko panu Jiřímu Kavanovi, bytem Blansko, Okružní 15, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem pěstování ovoce a zeleniny, bez možnosti oplocení, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) o výměře 750 m2 v k.ú. Blansko pro Společenství vlastníků domů Družstevní 2 až 8, Blansko, zast. Jarmilou Vostrejžovou, za účelem užívání záhonů pro pěstování zeleniny, za účelem údržby zeleně a za účelem umístění sušáků na prádlo, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) o výměře cca 43 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání záhonků pro pěstování květin a zeleniny nájemníkům Družstevní 2 a,b, Blansko, a to:
– manželům Štoudkovým výměru 10 m2
– paní Ohnoutkové výměru 6 m2
– manželům Valníčkovým výměru 10 m2
– manželům Barkoczyovým výměru 8 m2
– paní Skotákové výměru 8,4 m2
všem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 148 ostatní plochy o výměře 26 m2 v k.ú. Hořice Danušce Zouharové, Hořice č. 94, Blansko, za nájemné 500,- Kč/rok včetně každoročního zvyšování o míru inflace od roku 2002, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování prodeje smíšeného zboží ve 2 ks prodejních stánků.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 438 pastviny o výměře 570 m2 v k.ú. Lažánky Jaroslavu Pokladníkovi a Věře Pokladníkové, Blansko-Lažánky č.p. 99, za nájemné 100,- Kč/rok za účelem pěstování brambor a zeleniny s podmínkou sečení trávy 2× ročně a údržby zbylé výměry pozemku a části pozemku parc. č. 437 orná půda o výměře 600 m2 v k.ú. Lažánky, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 12/16 kultura zahrady o výměře 194 m2 v k.ú. Blansko Radku Khýrovi, Vodní 4, Blansko a Renatě Khýrové, Josefa Lady 18, Blansko, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem rozšíření zahrady a údržby pozemku sečením trávy.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 307/5 pastviny o výměře 25 m2 v k.ú. Blansko Josefu Strakovi a Marii Strakové, Hořická 20, Blansko, za nájemné 1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 20, Blansko a částečně k pěstování brambor.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č . 857/67 orná půda o výměře 328 m2 v k.ú. Blansko s účinností od 1.1.2000, za účelem užívání zahrádek, s podmínkou sečení trávy a údržby zbylé výměry pozemku a pozemku parc. č. 857/311 ostatní plochy v k.ú. Blansko, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou:
– paní Petře Chroustové o výměře 120 m2
– manželům Jiřímu a Haně Sedláčkovým o výměře 100 m2
– panu Janu Šimkůjovi o výměře 108 m2

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 1.069 m2 v k.ú. Blansko s účinností od 1.1.2000, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrádek, s podmínkou sečení trávy a údržby zbylé výměry pozemku, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou:
– paní Evě Lipovské o výměře 162 m2
– panu Pavlu Hegerovi o výměře 170 m2
– paní Ladislavě Klevetové o výměře 132 m2
– panu Rudolfu Dryšlovi o výměře 166 m2
– paní Jiřině Večeřové o výměře 135 m2
– paní Jiřině Písaříkové o výměře 208 m2
– panu Marcelu Šebelovi o výměře 96 m2

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře 719 m2 v k.ú. Blansko s účinností od 1.1.2000, za nájemné 3,- Kč/ m2/rok, za účelem užívání zahrádek, s podmínkou sečení trávy a údržby zbylé výměry pozemku na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou:
– panu Radimu Martínkovi o výměře 98 m2
– paní Ivě Thonové o výměře 54 m2
– panu Leonu Prečanovi o výměře 113 m2
– paní Marii Fadrné o výměře 74 m2
– paní Jindřišce Musilové o výměře 183 m2
– paní Boženě Janouškové o výměře 69 m2
– paní Janě Čechové o výměře 94 m2
– panu Patriku Martínkovi o výměře 34 m2.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 808/8 orná půda o výměře 2.156 m2 v k.ú. Blansko za nájemné 1,- Kč/ m2/rok, za účelem zahrádkářského využití, s podmínkou sečení trávy a údržby ostatní žádané výměry pozemku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou:
– Václavu Sedláčkovi a Emílii Sedláčkové, Údolní 7, Blansko o výměře 525 m2
– Antonínu Starému a Heleně Bezděkové, Leoše Janáčka 13, Blansko o výměře 400 m2
– Emilii Studnařové, Jasanová 13, Blansko o výměře 525 m2
– Vlastimilu Vraspírovi a Jiřině Vraspírové, Sadová 37, Blansko o výměře 306 m2
– Vladimíru Michalovi a Ludmile Michalové, Sadová 41, Blansko o výměře 400 m2

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Blansko a Zemědělským družstvem Rájec-Jestřebí na pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Blansko a v k.ú. Olešná, které již užívá, na dobu neurčitou, za nájemné 1% z průměrné ceny půdy s tím, že nájemné bude pravidelně zvyšováno o míru inflace.

Usnesení č. 35
Rada ukládá odboru INV projednat s vlastníkem pozemků parc. č. 746/40, 755/8, 755/11, 755/13, 755/74, 755/76, 755/100, 755/102, 1647, 1649, 1651, 645 (dle PK), 642/6 a 644 v k.ú. Blansko výkup za kupní cenu ve výši 350 tis. Kč. Tato cena vychází z rozpočtových možností města.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s prodloužením lhůty k předání části pozemku parc. č. 540 (dle PK) o výměře cca 1360 m2 v k.ú. Blansko Energetikovu Boskovice, spol. s.r.o., a to do 1.11.1999.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 540 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře cca 1360 m2 (v areálu rozvodny Blansko).

Usnesení č. 38
Rada ruší usnesení č. 58 z 16. schůze rady dne 7. 9. 1999 a souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 502/2 (dle PK) o výměře cca 42 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 129/2 v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví fyzických osob.
Usnesení č. 39
Rada trvá na své původní nabídce pozemků pro dohodu o narovnání s Rulíškovými dle usnesení č. 91 z 12. schůze městské rady ze dne 25. 5. 1999.

Usnesení č. 40
Rada ruší usnesení č. 17 z 53. schůze městské rady ze dne 7. 4. 1997 a rozhodla o složení komise pro otevírání obálek
a) nabídek kupní ceny při prodeji pozemků v majetku města Blansko
b) nabídek pronájmu pozemků v majetku města Blansko
takto:
– minimálně jeden člen městské rady, vedoucí odboru INV, zástupce vedoucího odboru INV, vedoucí oddělení pozemky, pracovnice oddělení pozemky.
Komise zasedá v počtu nejméně tří členů.

Usnesení č. 41
Rada pověřuje v souladu s ustanovením odst. 1 §4 zák. č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů, pana Pavla Němce, člena městského zastupitelstva, k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců před Městským úřadem Blansko.

Usnesení č. 42
Rada stanovuje, že podle §52 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů může člen městského zastupitelstva Pavel Němec užívat závěsný odznak se státním znakem ČR.

Usnesení č. 43
Rada ukládá odboru KOM zveřejnit záměr pronajmout část prostor Zámku 3 v majetku města za účelem provozování soukromé prodejny antikvariátu.

Usnesení č. 44
Rada revokuje usnesení č. 18 z 5. zasedání MR v části týkající se KSMB a Kina Blansko a schvaluje pro KSMB počet pracovních úvazků dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s přijetím občana v civilní službě pro potřeby KSMB.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje čerpání částky 44.881,- Kč z fondu odměn KSMB na pokrytí vykazované ztráty mzdového fondu.

Usnesení č. 47
Rada bere na vědomí plán výstav v Galerii města Blanska pro rok 2000.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s převodem prostředků v rámci fondů KSMB dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje přidělení dotací na sportovní akce dle návrhu Komise pro sport a tělovýchovu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2000.


Usnesení č. 50
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem byt mimo pořadí pro paní Danu Dvořákovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 51
Rada revokuje usnesení č. 69 z 15. zasedání městské rady ze dne 27. 7. 1999 a na základě stanoviska bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro manžele Husnajovi z důvodu změny bytové situace a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatele, a to pro období od 1. 6. 1999 do 30. 11. 1999.

Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Vyhlášky č. 3/95 města Blanska pro paní Janu Ištokovou a zařazením její žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 54
Rada nesouhlasí s umořením nájemného ve výši 13.930,80 Kč panu MVDr. Leopoldu Šaršonovi z nebytových prostor Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se změnou splatnosti nájemného v nájemních smlouvách na pronájem kanceláří ve výškové budově Smetanova 3, Blansko pro Katastrální úřad Brno-město, a to do 5. dne měsíce, na který se platí.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zrušením inflační doložky v nájemních smlouvách na pronájem kanceláří ve výškové budově Smetanova 3, Blansko pro Katastrální úřad Brno-město a nesouhlasí se snížením nájemného z těchto prostor.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se změnami ve smlouvách s Diecézní Charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, zast. Mgr. Sedlákovou, se sídlem Komenského 15, Blansko, na pronájem objektu bývalé MŠ Sladkovského a pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko tak, jak je uvedeno v materiálu.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 101 o výměře 19,60 m2 v 1. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko pro České radiokomunikace, a.s., zast. Ing. Dušanem Markem, se sídlem Barvičova 70, Brno za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok za účelem umístění technologického zařízení pro poskytování služeb přenosu dat a sále souhlasí s užíváním části střechy výškové budovy pro umístění parabolických antén mikrovlnných směrových spojů, které jsou nutné k provozu datové technologie. Za užívání části střechy bude Českými radiokomunikacemi, a.s. hrazeno nájemné ve výši 10.000,- Kč/rok. Smlouva bude mezi městem Blansko a Českými radiokomunikacemi, a.s. sepsána až po předložení projektové dokumentace a jejím odsouhlasením odborem KOM.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s posunutím termínu dokončení I. etapy stavebních úprav Komenského 20, Blansko pro Pionýr – nezávislou dětskou organizaci, Pionýrskou skupinu Blansko do konce měsíce listopadu 1999.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce paní Zukalová, bytem Křtiny 220 – pro pojišťovnu Allianz – JUDr. Vladimíra Popelku, bytem Blansko, Pekařská 4, IČO: 47884851, za účelem podnikání v oboru pojišťovnictví na dobu 2 let a První pražskou družstevní záložnu, pobočku Brno, nám. Svobody 15, zast. Dagmar Bendovou, IČO: 25118951, za účelem finančních služeb na dobu 1 rok.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s odstoupením od smlouvy o zabezpečení provozu rekreační oblasti Palava ze dne 2. 5. 1996 a to dohodou ke dni 31. 10. 1999 a ukládá odboru KOM předložit do 19. MR obstaravatelskou smlouvu se společností Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 62
Rada revokuje usnesení č.60 z 15. zasedání MR ze dne 27. 7. 1999, k řešení problematiky lékárny se vrátí po jmenování nového ředitele Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 63
Rada zřizuje pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko komisi a jmenuje za členy této komise:
– 1 člena Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče ČR při Nemocnici v Blansku
– 1 člena Profesní odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska při Nemocnici v Blansku
– 1 člena České lékařské komory
– 1 člena České lékárnické komory
– 1 člena České stomatologické komory
– 1 člena za Nemocnici Blansko MUDr. Naděždu Formánkovou
– 4 členy za Městskou radu Blansko Mgr. Věru Vachovou, PhDr. Jaroslavu Královou, Ing. Jindřicha Krále, Ing. Ivo Lachmana
– 3 členy nezávislí členové Ing. Richard Schmidt, MUDr. Milan Šilhan, MUDr. Milan Bajgar

Usnesení č. 64
Rada jmenuje tajemnicí komise pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko vedoucí odboru SOC Mgr. Ludmilu Sedlákovou.

Usnesení č. 65
Rada rozhodla, že komise ve výběrovém řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko bude provádět posouzení uchazečů o tuto funkci pohovorem a dále na základě výsledku psychologického testu.


Usnesení č. 66
Rada pověřuje otevřením obálek pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko:
Mgr. Věru Vachovou
PhDr. Jaroslav Královou
Mgr. Ludmilu Sedlákovou

Usnesení č. 67
Rada stanovuje termín výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko na pondělí 1. 11. 1999.

Usnesení č. 68
Rada projednala žádost Svazu důchodců Moravy a Slezska, místní organizace Blansko o finanční příspěvek s tím, že z důvodu omezených finančních prostředků nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na plánované akce pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace č. 2, Blansko.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na víkendový pobyt s kurzem odezírání pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu.

Usnesení č. 71
Rada pověřuje PhDr. Jaroslavu Královou, aby jednala se zástupci polského města Legnice se záměrem navázání partnerského vztahu.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje zřízení místa – vedoucí právního oddělení v organizační struktuře MěÚ Blansko – právní oddělení.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h