Detail usnesení


Usnesení rady č. 20 ze dne 9. 11. 1999

Usnesení č. 1

Rada ukládá odboru ŠKOL zapracovat do rozpočtu roku 2000 částku 35.000,-- Kč, jako účelově vázaný příspěvek (dotaci pro občanské sdružení – smíšený pěvecký sbor Rastislav, jednoho z nositelů tradice původního čtenářsko-pěveckého spolku) na výrobu zmenšené kopie spolkového praporu o velikosti 130x130 cm.

Usnesení č. 2
Ve věci možnosti prezentace kopie originálu spolkového praporu Rastislav v měřítku 1:1 v majetku knihovny rada doporučuje ředitelce knihovny řešit tuto záležitost smlouvou o výpůjčce.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje přidělení dotací na sportovní akce dle návrhu Komise sportovní v rámci schváleného rozpočtu na rok 1999.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí zprávu o situaci ve školství ve městě Blansko ve školním roce 1999/2000.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje čerpání z fondu reprodukce investičního majetku školy na rekonstrukci osvětlení ve školní kuchyni pro ZŠ Blansko, Dvorská ul. do celkové výše 60.000,-- Kč.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 76 z 1. zasedání městské rady konaného dne 15. 12. 1998.

Usnesení č. 7
Rada pověřuje v souladu s ustanovením odst. 1, § 4 zák.č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců před Městským úřadem Blansko a uděluje souhlas v souladu s ustanovením §52 zák. č. 367/1999 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s užíváním závěsného odznaku se státním znakem ČR a při svatebních obřadech a obřadech vítání nově narozených občánků těmto členům Městského zastupitelstva Blansko:
Mgr. Věra Vachová, PhDr. Jaroslava Králová, Ing. Jindřich Král, Stanislav Navrkal, Ing. Leoš Dostál.

Usnesení č. 8
Rada revokuje usnesení č. 74 z 60. zasedání městské rady konaného dne 28. 7. 1997.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje nový způsob odměňování oddávajících – neuvolněných členů městského zastupitelstva při svatebních obřadech formou mimořádné odměny. Výše odměny bude stanovena na základě skutečně provedených obřadů sazbou 150,-- Kč/hodina + 100,-- Kč za obřadní den, přičemž maximální výše roční odměny je omezena částkou 4.000,-- Kč za rok v souladu s nařízením vlády č. 20/97 Sb., čl. 1 odst. 2.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 369 (dle EN) o výměře 30 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem uskladnění palivového dřeva pro RD č. p. 192 v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/55 ostatní plochy o výměře cca 16 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění prodejního stánku pro prodej novin, časopisů a tabákových výrobků.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1319 (dle PK) o výměře cca 360 m2 v k.ú. Blansko, za účelem vybudování přístupu k plánované nástavbě nad garážemi a za účelem zřízení zahrady.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 12/19 zahrady o výměře 106 m2 v k.ú. Blansko, za účelem užívání zahrady a její údržby, včetně oplocení.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 179 ostatní plochy o max. výměře 150 m2 v k.ú. Těchov (tak, aby zůstal zachován průchod k lesu), za účelem rozšíření parcely p.č. 284/2 zahrada v k.ú. Těchov k výstavbě rodinného domku.

Usnesení č. 15
Rada ukládá odboru INV, aby požádal občanskou aktivitu Obůrka o písemné zdůvodnění svého negativního stanoviska k záměru prodeje pozemku p.č. 179 ostatní plochy v k.ú. Těchov ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění svého záměru.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se skončením nájemní smlouvy č. SM-NS/123/95/Ko ze dne 14. 6. 1995, která byla uzavřena mezi městem Blansko a paní Natašou Pernicovou, Havlíčkova 65, Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 31. 12. 1999.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 ostatní plochy o výměře 250 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 18.
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1324/2 ostatní plochy o výměře 250 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 130/1 zahrady o výměře 371 m2 v k.ú. Horní Lhota panu Aloisi Pokornému a Petře Effenbergerové, bytem Rájec, Fügnerova 321, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok, za účelem užívání jako zahrada.


Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prodloužením nájmu pozemků parc. č. 470 (PK) o výměře 0,7715 ha, parc. č. 471 (PK) o výměře 0,4521 ha a parc. č. 492/2 (PK) o výměře 0,2398 ha, všechny v k.ú. Blansko pánům Ing. Miroslavu a Karlu Krejčím, Husova 29, Blansko za účelem zemědělského hospodaření, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 30. 9. běžného roku, s platností od 1. 1. 2001, za nájemné 1,2% z průměrné ceny půdy.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 829/3 ostatní plochy a části pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko o výměře cca 60 m2 manželům Zdeňku a Anně Smejkalovým a panu Zdeňku Smejkalovi ml., Salmova 19, Blansko za účelem zpevnění této plochy na vlastní náklady Smejkalových po dohodě s MěÚ Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ze dne 11. 3. 1999, který bude spočívat v upřesnění předmětu výpůjčky, tedy části pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Blansko z výměry cca 26.000 m2 na výměru cca 33.570 m2 a ve změně umístění staveb (hřišť) v baseballovém areálu dle projektu přiloženého v příloze k materiálu odboru INV.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zpět vzetím návrhu na vklad vlastnických práv k nemovitostem – pozemkům do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy ze dne 23. 11. 1998 uzavřené s Janou Kutscherauerovou, Podlesí 18, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu opravu usnesení č. 18 ze 7. zasedání městského zastupitelstva ze dne 21. 9. 1999 ve výměře pozemku parc. č. 591/5 orná půda v k.ú. Dolní Lhota z výměry 12 m2 na výměru 120 m2.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit, aby Město Blansko podalo žádost o převod pozemků:
– v k.ú. Blansko: parc. č. 195 – zahrada, parc. č. 198/1 – zahrada, parc. č. 198/2 – zahrada, parc. č. 967/5 – orná půda, parc. č. 1691/1 – zahrada

- v k.ú. Lažánky: parc. č. 398 – zahrada, parc. č. 536 – orná půda

- v k.ú. Klepačov: parc. č. 49 – zahrada, parc. č. 421 – orná půda

- v k.ú. Horní Lhota: parc. č. 516/1 – orná půda

- v k.ú. Těchov: parc. č. 548/2 – zahrada

z vlastnictví ČR do vlastnictví obce, a to u pozemků určených k zástavbě veřejně prospěšnou
stavbou bezúplatně a u ostatních za úplatu.

Usnesení č. 26
Rada ruší usnesení č. 35 ze 17. zasedání městské rady ze dne 5. 10. 1999 týkající se výkupu pozemků v k.ú. Blansko.


Usnesení č. 27
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu výkup pozemků parc. č. 746/40, 755/8, 755/11, 755/13, 755/74, 755/76, 755/100, 755/102, 1647, 1649, 1651 v k.ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 60,- Kč/m2 za podmínky, že vlastníci pozemků vezmou zpět svoji uplatněnou výzvu na vydání pozemku parc. č. 642 (dle PK) a parc. č. 646 (dle PK) v k.ú. Blansko a nebudou se domáhat vlastnictví těchto pozemků ani jiným způsobem.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření po úpravách a ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření investičního charakteru k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 29
Rada přijímá věcný dar od paní Arny a pana Antonína Juračkových, obraz Nebe a Večerní představení.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí Koncepci Zpravodaje města Blanska dle předloženého materiálu a ukládá KSMB připravit zahájení realizace dle předložené varianty č. 2a) od 1.1.2000.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s navýšením počtu tabulkových míst v roce 2000 o dvě pracovní místa a to s přijetím jednoho strážníka k 1. 1. 2000 a druhého k 1. 7. 2000.

Usnesení č. 32
Rada ukládá starostce města Blansko prověřit efektivnost jednotlivých úkolů, vykonávaných Městskou policií Blansko. Jde především o pult centralizované ochrany a porovnání jeho provozu a požadavku na městskou policii s počtem připojených míst. Cílem vyhodnocení je zamezit omezování veřejnopořádkové činnosti a zajistit posílení počtu strážníků, konajících pěší výkon služby.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na zajištění provozu Městského penzionu Blansko, uzavřené dne 12. 11. 1997 mezi Městem Blansko a Oblastní Charitou Blansko za účelem zabezpečení dalších služeb obyvatelům penzionu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného jednopokojového bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Aleně Štrajtové, přechodně bytem v Domově pro matky s dětmi v Blansku na dobu určitou, a to na jeden rok.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na plánované akce pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace č. 3, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 15 tis. Kč na nákup vnitřního vybavení denního centra pro lidi bez domova pro Oblastní Charitu Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 4,5 tis. Kč na rekondiční a rehabilitační pobyt a na dopravu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na vybavení krizového pokoje a dovybavení kuchyně v Centru pro matku a dítě v Blansku pro Oblastní Charitu Blansko.

Usnesení č. 40
Rada projednala žádost Vývařovny Volf, Blansko o finanční příspěvek na dovybavení kuchyně s tím, že nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.

Usnesení č. 41
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Blanku Konečnou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 42
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Grundzu a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 43
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu pro paní Annu Petlachovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 44
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Babajana Saše Zavenoviče a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů o byt, a to pro období od 1. 6. 1999 do 30. 11. 1999.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje přidělení přístřeší na dobu určitou v domě Jungmannova 10, panu Rudolfu Reinovi, bytem Údolní 21, Blansko.

Usnesení č. 47
Rada trvá na uplatnění předkupního práva na spoluvlastnický podíl o velikosti 636/11433, odpovídající velikosti bytu 2+1 č. 11, v domě č.pop. 1205, 1674, 1675 na ulici Chelčického č. 70, 72, 74.

Usnesení č. 48
Rada revokuje usnesení č. 32 z 16. zasedání městské rady konaného dne 7. 9. 1999.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti čp. 4 na poz. pč. 35/3 – zast. plocha o výměře 457 m2 a části nemovitosti čp. 3 na pozemku pč. 35/1 – zast. plocha, nádvoří o výměře 1926 m2, a to části doposud užívané ZUŠ na základě hospodářské smlouvy se Školským úřadem (patrová část předzámčí).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře cca 35 m2 na ul. 9. května 3, Blansko, firmě Předplatné tisku, s.r.o., zast. Ing. Michalem Koliandrem, se sídlem Praha 4, Hvožďanská 5-7, na zajišťování služeb pro veřejnost za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko o výměře cca 53 m2 pro Svaz tělesně postižených v ČR, zast. p. Oldřichem Meluzínem, se sídlem Sadová 2, Blansko za účelem poskytování rehabilitací, konání kurzů znakové řeči, výuky brailového písma a praktické orientace v neznámém prostoru pomocí slepecké hole, za nájemné 137,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem garáže na ulici L. Janáčka 9, Blansko o výměře 22 m2 v následujícím pořadí:

1. manželé Miroslava Huvarová a Ing. Jiří Kraváček, L. Janáčka 9, Blansko
za nájemné: 610,- Kč/m2/rok

2. Antonín Šiler, Hostinec v sídlišti, L. Janáčka 9, Blansko
za nájemné: 540,- Kč/m2/rok

3. Soňa Žirovnická, Cihlářská 11, Blansko
za nájemné: 420,- Kč/m2/rok


Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí se snížením nájemného panu Josefu Matuškovi, bytem Palackého 15, Blansko, za pronájem objektu Horní Palava 26.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce na jednotlivé požární zbrojnice v městských částech se sbory dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zakotvením následujícího ustanovení v nájemní smlouvě na pronájem nebyt. prostor ve výškové budově Smetanova 3, Blansko s Finančním ředitelstvím v Brně, zast. Ing. Jaroslavem Čáslavských, se sídlem nám. Svobody 4, Brno: Nájemné může být počínaje rokem 2000 každoročně, a to vždy od 1. 4. běžného roku na základě dohody smluvních stran zvyšováno, max. však do výše ČSÚ oficiálně vyhlášené míry inflace, a to formou písemných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.


Usnesení č. 56
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v I. a II. NP v objektu Vodní 9, Blansko – nájemce firma Vrba, s.r.o., zast. Josefem Vrbou a Zásobování teplem, s.r.o., zast. Josefem Vrbou, se sídlem Vodní 9, Blansko – pro spolumajitele firmy PRIMA: pana Romana Holuba, bytem Kamnářská 4, Blansko, IČO: 15581012 a pana Jiřího Blažka, bytem Kamnářská 13, Blansko, IČO: 15580603 za účelem umožnění stěhování firem Vrba, s.r.o. a Zásobování teplem, s.r.o. do nových prostor do 30. 6. 2001.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s ukončením smluvních vztahů mezi Městem Blansko a Pohřebním ústavem s.r.o. Boskovice ke dni 31. 12. 1999.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz smuteční obřadní síně v Blansku a smlouvy o obstarání záležitosti na správu a údržbu blanenských hřbitovů mezi Městem Blansko a Pohřebním ústavem Blansko.

Usnesení č. 59
Rada revokuje usnesení č. 87 z 15. zasedání městské rady konaného dne 27. 7. 1999, které znělo:
Rada vybírá jako nájemce smuteční obřadní síně v Blansku a jako správce blanenských hřbitovů Pohřební ústav Blansko a ukládá odboru KOM připravit novou nájemní smlouvu a smlouvu o obstarání záležitosti s platností od 1. 2. 2000 a ukládá předložit smlouvu k projednání městské radě.

Rada nahrazuje zrušené usnesení č. 87 z 15. zasedání MR tímto novým textem:
Rada vybírá jako nájemce smuteční obřadní síně v Blansku a jako správce blanenských hřbitovů Pohřební ústav Blansko a ukládá odboru KOM připravit novou nájemní smlouvu a smlouvu o obstarání záležitosti s platností od 1. 1. 2000 a ukládá předložit smlouvu k projednání městské radě.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o obstarání záležitostí, týkajících se provozování rekreační oblasti Palava, mezi Městem Blansko a společností Služby Blansko, s.r.o..

Usnesení č. 61
Rada schvaluje Plán zimní údržby a ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v období 1999 – 2000 v souladu s tímto schváleným plánem.

Usnesení č. 62
Rada ukládá odboru KOM zahrnout do rozpočtu roku 2000 zpracování evidence komunikací, chodníků a ostatních zpevněných ploch v návaznosti na zákon 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 1/1991 městského zastupitelstva.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje uzavření partnerské smlouvy s polským městem Legnica.


Usnesení č. 64
Rada ruší jmenování do konkurzních komisí na funkce ředitelů škol panu Ing. Liboru Pavlů, panu Stanislavu Navrkalovi a panu Mgr. Michalu Královi a jmenuje do těchto komisí starostku Mgr. Věru Vachovou, zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavu Královou a zástupce starostky Ing. Jindřicha Krále.

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h