Detail usnesení


Usnesení rady č. 12 ze dne 25. 5. 1999

Usnesení č. 1

Rada ukládá oddělení PRAV sledovat koupi budovy Klubu ČKD a v případě potřeby včas projednat prodloužení dodatku.
Z:PRAV

Usnesení č. 2
Rada ukládá starostce vstoupit do jednání se správcem konkursní podstaty ve věci nemovitosti Sokolovny ve smyslu rozpravy a o současném stavu informovat ředitele komerční banky Praha 4.
Z:Starostka
T:5.6.1999

Usnesení č. 3
Rada ukládá oddělení PRAV zajistit komplexní informace ohledně restitučních výzev na pozemky v návaznosti na jejich využití.
Z:PRAV
T:15.MR

Usnesení č. 4
Rada ukládá starostce a zástupkyni starostky pokračovat v jednáních ve věci zajištění financování interních lůžek, chirurgické pohotovosti a rychlé záchranné pohotovosti a připravit na 13.MR k projednání záležitosti z hlediska další budoucnosti Nemocnice Blansko.
Z:Starostka, zástupkyně starostky
T:13.MR

Usnesení č. 5
Rada nesouhlasí s odstoupením od smlouvy ze dne 30.10.1998 mezi městem Blansko a Bytovém družstvem Jana Žalkovského ve věci pokračování v žalobě na vyklizení bytu č. 17 v domě Žalkovského 2b a následným pronájmem bytu žadateli z městského pořadníku.

Usnesení č. 6
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Annu Pernicovou a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 7
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Alenu Musilovou a pana Silvestra Přibyla a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 8
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Karla Beňu a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 9
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Alenu Beňovou a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.
Usnesení č. 10
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Ivo Staňka a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 11
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Miroslava Miadika a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 12
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Plánky a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 13
Rada na základě doporučení bytové komise souhlasí s pronájmem bytu 9. května 3 v Blansku mimo pořadí pro pana Petra Nejezchleba, bytem 9. května 3, Blansko, s tím, že uvolní byt, který má v nájmu.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 15.12.1998 do 31.5.1999.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku pro období od 1.6.1999 do 30.11.1999.

Usnesení č. 16
Rada ukládá bytové komisi povinnost 1× ročně pozvat první 3 žadatele z pořadníku ke zjištění aktuálního stavu jejich situace s cílem objektivně přistupovat k přidělování bytů mimo pořadí.

Usnesení č. 17
Rada rozhodla o koeficientu inflace (Ki) ve výši 1,093 pro zvýšení nájemného v období od 1.7.1999 do 30.6.2000, a to v souladu s vyhláškou ministerstva financí o nájemném z bytů č. 41/1999 Sb.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zrušením Dražebního řádu pro provádění dražeb nájemného nebytových prostor ze dne 27.5.1993.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se snížením nájemného nájemci KD Klepačov panu Tomáši Zavadilovi na 30.000,-- Kč/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s předloženou nájemní smlouvou na pronájem KD Klepačov tak, jak je předložena v příloze.

Usnesení č. 21
Rada trvá na zvýšení nájemného za garážový box č. 7 na ul. Mlýnská, Blansko. Rada ukládá odboru KOM připravit realizaci opravy garáží.

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru KOM připravit návrh k odprodeji garážových boxů Mlýnská a návrh předložit 15.6.1999 do rady.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře cca 110 m2 na ul. Sadová 2, Blansko s firmou Reprocentrum a.s., zast. panem Pavlem Kosičkou, se sídlem Bezručova 29, Blansko, dohodou ke dni 30.6.1999 s tím, že vnitřní vybavení bude firmě Reprocentrum, a.s. ponecháno v nájmu za nájemné ve výši 50.000,-- Kč/rok, které bude hrazeno na účet KSMB.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko pro:
Ha Phi Minth, se sídlem Skorkovská 850/1, 198 00 Praha 9
IČO:625 71 486, za účelem provozování bistra do 30.6.2000, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví nemovitostí uvedených ve smlouvě o nájmu č. BNH-7/98/NEM/Pe ze dne 14.10.1998.
Duong Van Thang, se sídlem Klepačov 59, Blansko
IČO:644 71 411, za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi do 31. 12.1999.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se spolupořadatelstvím města Blansko a pana Radima Jašíka, Dvorská 36, Blansko, při uspořádání Letní noci s rádiem Krokodýl 103 FM v objektu Verandy na Obůrce v sobotu 14.8.1999 v časovém rozmezí od 21,00 hod do 03,00 hod.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zřízením letní zahrádky na zpevněné ploše ve dvoře objektu nám. Svobody 12, Blansko pro nájemce – firmu TOP 1 spol. s r.o. a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s podnájmem nebyt. prostor na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce firma Falko, s.r.o., zast. Ing. Milanem Janíčkem pro firmu Falko-N, s.r.o. zast. Ing. Milanem Janíčkem za účelem provádění staveb včetně jejich změn, udrž. prací na nich a jejich odstranění, obchodní činnosti a projektové činnosti ve výstavbě po dobu platnosti nájemní smlouvy mezi městem Blansko a firmou Falko, s.r.o., tj. do 31.12.2005.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se snížením nájemného Katastrálnímu úřadu Brno – měst, Moravské nám. 1 z nebytových prostor – kanceláře č. 804 o výměře 19,60 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce na objekty Růžová 3 a 5, Blansko pro Český Junák, svaz skautů a skautek zast. panem Ivo Fajmanem, bytem 9. května 3, Blansko do 31.12.2015.


Usnesení č. 30
Rada souhlasí s rozšířením nájemního práva na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko na pana MVDr. Leopolda Šaršoně, Mezimostí 120, Svitávka.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje prodloužení smlouvy na provozování víceúčelové nádrže ve Spešově s panem Zdeňkem Halasem, Spešov 84 do konce roku 1999.

Usnesení č. 32
Rada ukládá odboru KOM předložit radě k nahlédnutí projekt zeleně na ul. Svitavská.
Z:KOM
T:14.MR

Usnesení č. 33
Rada schvaluje doplnění Komise pro občanské záležitosti při MěÚ Blansko o 2 členky – pí. Zdenu Kolouchovou, Bezručova 7 a paní Ludmilu Fatrovou, Blansko, A. Skotáka 2.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky MZ č. 7/98 s bezúplatným užitím znaku města Blansko na propagačních materiálech sportovních akcí v roce 1999 pořadatele TJ ČKD Blansko.

Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí informaci odboru FIN o výši a způsobu ručení města Blanska za poskytnuté úvěry a ukládá odboru FIN zveřejnit v tisku informaci o úvěrech, ručeních a závazcích města Blanska.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí, že budoucí vlastníci 42 b.j. na sídlišti Písečná uhradí v hotovosti zálohu na kupní cenu v celkové výši 21.176.720,-- Kč a 11 mil. Kč úvěr s tím, že nájemné bude ve výši 45% maximálně regulovaného nájemného.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí, aby v prvním kole byli osloveni žadatelé zařazení v pořadí žadatelů o přidělení městského bytu a to na základě kontroly skutečné bytové situace.

Usnesení č. 38
Rada ukládá zástupkyni starostky, aby ve spolupráci s odborem KOM a INV předložila na 13. MR podrobně zpracovaný postup prodeje městských bytů a to v souladu s harmonogramem dokončení výstavby.

Usnesení č. 39
Rada ukládá odboru FIN předložit v souvislosti s prodejem 42 b.j. na Písečné nabídky oslovených peněžních ústavů na úvěr ve výši 11 mil. Kč.


Usnesení č. 40
Rada souhlasí s tím, aby se město Blansko s prodejem akcií JME, a.s. a JMP, a.s. připojilo k výběrovému řízení, pořádaného ESOM a ukládá starostce, aby v tomto smyslu podepsala závaznou přihlášku a pověřuje zástupce města Blansko Ing. Luďka Skotáka, aby v tomto duchu jednal na valné hromadě ESOMu 27.5.1999.

Usnesení č. 41
Rada ukládá starostce postupovat tak, že v případě, že společný prodej přes ESOM bude znamenat zvýšení rizika nebezpečí časové prodlevy při prodeji, souhlasí městská rada s uzavřením kupní smlouvy i přímo s investorem jehož nabídka byla v rámci došlých nabídek vyhodnocena pro město jako nabídka nejvýhodnější

Usnesení č. 42
Rada schvaluje nákup investice pro ZŠ TGM Blanko, řídící serveru počítačové sítě v celkové výši do 90.000,-- Kč. Nákup bude uhrazen z fondu reprodukce investičního majetku školy.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje návrh komise pro zahraniční styky na příspěvky pro ZŠ Dvorská a ZŠ Erbenova na výměnné pobyty se školami v partnerských městech Scandiano a Mürzzuschlag v roce 1999.

Usnesení č. 44
Rada bere na vědomí informaci odboru ŠKOL o výsledcích zápisu dětí do mateřských škol a o specializaci a dalších službách poskytovaných jednotlivými školami.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje konání 4. ročníku rockového festivalu na zimním stadionu v Blansku ve dnech 20. a 21. srpna 1999 do max. 02 hod s tím, že pořadatelé odzkouší a zajistí omezení negativního vlivu hlučnosti na okolí.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje užití znaku města Blanska pro pořadatele kulturních, sportovních a dalších akcí na které je poskytován příspěvek z rozpočtu města.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 953/4 zahrada o výměře 335m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrady.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 453 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27m2 a pozemek parc. č. 457 zast. pl., nádvoří o výměře 45 m2, oba v k.ú. Olešná.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 455 ostatní plochy a parc. č. 456 pastviny o výměře 400 m2 v k.ú. Olešná, za účelem sečení trávy, údržby a přístupu k rekreační chatě.


Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 456 pastviny o výměře 400 m2 v k.ú. Olešná, za účelem sečení trávy, údržby a přístupu k rekreační chatě.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 901/48 ostatní plochy o výměře 202 m2 a pozemek paec. č. 901/47 ost. pl. o výměře 112 m2, oba v k.ú. Blansko za účelem rozšíření zahrad a údržby pozemků.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 3999 zast. pl., nádvoří o výměře 365 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 620/86 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/32/98/Ko uzavřené mezi městem Blansko a Antonínem a Lenkou Šamalíkovými, 9. května 4, Blansko dne 17.8.1998 dohodou obou smluvních stran ke dni 31.5.1999.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře 120m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 903/1 ost. pl. o výměře 2.529m2 v k.ú. Blansko a část pozemku parc. č.901/1 ost. pl. o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Blansko za účelem zajištění zavlažování zahrad v lokalitě Zborovce, údržby pozemků včetně vodních ploch – rybníčků tak, aby pozemky sloužili všem vlastníkům zahrad v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 290/1 louky a část pozemku parc. č. 290/3 louky o výměře cca 92m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření a odvodnění soukromého pozemku.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1012/6 zahrady o výměře 112 m2 v k.ú. Těchov za účelem spojení s nemovitostí parc. č. 1040 v k.ú. Těchov.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 499 pastviny o výměře 673 m2 v k.ú. Lažánky za účelem pěstování zeleniny a sečení trávy.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 865/59 ost. pl. v k.ú. Blansko za účelem rozšíření nemovitosti ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/32 ost. pl. o výměře 297 m2 v k.ú. Blansko (část zaplocená do zahrad k RD) za účelem užívání zahrady.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 760/1 ost. pl., pastviny o výměře cca 24m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní automobil.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 901/1 ost. pl. o výměře 200m2 v k.ú. Blansko a části pozemku parc. č. 901/10 ost. pl. o výměře 419 m2 v k.ú. Blansko manželům Václavu a Anně Serbouskovým, Pekařská 6, Blansko, za účelem údržby pozemku.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 901/1 ost. pl. o výměře 200m2 v k.ú. Blansko a části pozemku parc. č. 901/10 ost. pl. o výměře 419 m2 v k.ú. Blansko manželům Milanu a Libuši Kuběnovým, Sloupečník 3, Blansko, za účelem údržby pozemku.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 110 zahrady o výměře cca 75 m2 v k.ú. Lažánky /část pozemku parc. č. 680/5(PK)/ paní Jindřišce Ušelové, Lažánky 19, Blansko, který je užíván jako součást oploceného pozemku zahrady u rodinného domku č.p. 19 v Lažánkách, za nájemné 2,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání zahrady.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 787/34 ost. pl. v k.ú. Blansko, tedy dle geometrického plánu ze dne 18.6.1992 pozemku parc. č. 4059 zastavěná plocha o výměře 20m2 v k.ú. Blansko Petru a Jarmile Pokorným, Dvorská 34, Blansko a pozemku parc. č. 4058 zast. pl. o výměře 20m2 v k.ú. Blansko MUDr. Pavlu a MUDr. Dagmar Horáčkovým, Pod Javory 14, Blansko, za nájemné 7,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1370/76 ost. pl. v k.ú. Blansko, tedy dle geometrického plánu ze dne 2.2.1999 pozemku parc. č. 3555 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18m2 v k.ú. Blansko Ivě Vitoulové, Pod strání 10, Blansko za nájemné 7,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájmem pozemků dle PK o výměře 84.464 m2 v k.ú. Dolní Lhota a pozemků dle PK o výměře 39.775 m2 v k.ú. Horní Lhota, dle předloženého materiálu odboru INV , oddělení pozemky, Zemědělskému družstvu Rájec-Jestřebí, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1% z průměrné ceny půdy v uvedených katastrech.


Usnesení č. 69
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov , a to pozemků parc. č. 15/11,192/14,192/15,199/1, 223/20 a 224 pro Zemspol a.s. Sloup, Sloup v Moravském krasu 221, za účelem zemědělského obdělávání. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 1.1998 do 31.12.2003, za nájemné 620,--Kč/ročně s tím, že před uplynutím sjednané doby nájmu je Zemspol oprávněn požádat o prodloužení doby nájmu.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 307/2 pastviny o výměře cca 160 m2 v k.ú. Blansko manželům Josefu a Ludmile Hynštovým, Pod strání 8, Blansko, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání pro přístup ke svému RD a za účelem údržby.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 288 ost. pl. o výměře 700m2 v k.ú. Klepačov manželům Stanislavu a Olze Kolmačkovým, bytem Klepačov 172, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem sečení trávy a údržby pozemku.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s pronájmem spoluvlastnického podílu ve výši 15% na objektu lanové dráhy Macocha na pozemku parc. č. 92/1-st.pl. v k.ú. Suchdol (dolní stanice) včetně součástí a nemovitého i movitého příslušenství, technologie a ostatního HIM a DHIM společnosti Doprava v Moravském Krasu, s.r.o., Blansko, Skalní mlýn 96, 678 01 na dobu neurčitou za nájemné 15/100 z 2.107.000,-- Kč + DPH/rok.

Usnesení č. 73
Rada doporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup části pozemku parc. č. 176/1 (dle PK) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Olešná, a to za cenu 75,-- Kč/m2.

Usnesení č. 74
Rada nesouhlasí se snížením nájemného Jednotě s.d. v Boskovicích za nájem zastavěných pozemků prodejnami a přilehlých pozemků k prodejnám v městské části Blansko-Těchov a Blansko – Dolní Lhota na základě žádosti Jednoty s.d. v Boskovicích ze dne 19.4.1999.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s doplněním účelu výpůjčky ve smlouvě číslo SM-Výp/7/97/ Ne ze dne 21.11.1997 takto:
"a dále za účelem umístění mobilní buňky k ukládání sportovních potřeba a nářadí."

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s jednáním o dohodě na vrácení pozemku parc. č. 36/1 v k.ú. Blansko panem Slavíčkem za to, že město bude ochotno strpět na svém pozemku rampu do domu nám. Svobody 16, Blansko.

Usnesení č. 77
Rada projednala žádost p. Antonína Ščudly s tím, že trvá na původně přijatém usnesení č. 28 ze 77. zasedání městské rady.

Usnesení č. 78
Rada ukládá odboru INV zveřejnit v tisku a v TV vysílání následující výzvu:
"Městská rad?a Blansko vyzývá občany i právnické osoby k likvidaci odpadů a skládek na pozemcích ve svém vlastnictví v souladu s zákonem č. 125/97 v platném znění a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 6/1998 o nakládání s komunálním odpadem na území města Blanska."

Usnesení č. 79
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 120m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení provizorní zahrádky s tím, že podél hranice s pozemkem parc. č. 887/4 v k.ú. Blansko zůstane volný pás na procházení o šířce 1m.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 1337/25 zahrady o výměře 196 m2 v k.ú. Blansko Libuši a Jaroslavu Charvátovým, Josefa Lady 4, Blansko, za účelem údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1337/26 zahrady o výměře 56 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 82
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2474 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Blankso z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 83
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 155/1 pastvina o výměře cca 130 m2 v k.ú. Blansko z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1337/4 ost. pl. o výměře cca 450 m2 v k.ú. Blansko Haně a Karlu Musilovým, bytem Blansko, J. Lady 2 za účelem údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 85
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1467 ost. pl. o výměře 1838 m2, parc. č. 1468 ost. pl. o výměře 252 m2, parc. č. 1469 ost. pl. o výměře 473 m2, parc. č. 1470 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 1471 ost. pl. o výměře 777 m2, parc. č. 1472 ost. pl. o výměře 549 m2, parc. č. 1473 ost. pl. o výměře 897 m2 a parc. č. 58/1 zast. pl. o výměře 1918 m2 , vše v k.ú. Blansko za účelem vybudování a provozování samoobslužné prodejny diskontního typu.

Usnesení č. 86
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 495/7 orná půda o výměře 1103 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem zemědělského obdělávání.


Usnesení č. 87
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2016 zast. pl. om výměře 20 m2 v k.ú. Blansko panu Leoši Kryštofovičovi, Sadová 90, Blansko a s pronájmem pozemku parc. č. 2017 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Blnasko panu Tulio Saviolovi, Sadová 90, Blansko, oběma na dobu neurčitou, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok, z důvodu zastavění pozemků garážemi.

Usnesení č. 88
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 12 z 3. zasedání městské rady dne 26.1.1999, a to takto: text "jehož celková výměra bude snížena o výměru, potřebnou k realizaci směn" se z usnesení vypouští a nahrazuje textem " o výměře 4.777 m2, zbývající text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 89
Rada souhlasí s placením nájemného za nájem pozemků dle nájemní smlouvy č. INV-NS/22/98/Ko ze dne 22.7.1998 v měsíčních splátkách, které budou splatné vždy do 5. dne příslušného měsíce, s platností od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu stanice technické kontroly.

Usnesení č. 90
Rada souhlasí s upravením usnesení č. 29 z 5. schůze městské rady ze dne 23.2.1999 v poslední větě takto: Snížené nájemné bude platit od 1. června 1999.

Usnesení č. 91
Rada ukládá odboru INV nabídnout Rulíškovým pro dohodu o narovnání pozemky parc. č. 655/21 a 659/22 v k. ú . Blansko.

Usnesení č. 92
Rada pověřuje vedoucího odboru INV k jednání s firmou Billa – reality , s.r.o. o stavbě parkoviště na části pozemku 268/10 a 205/7 v souladu s doporučením komise pro investice a územní rozvoj městské rady.

Usnesení č. 93
Rada ukládá odboru KOM vyzvat další zájemce dle pořadí k jednání o uzavření smlouvy na nebytový prostor Smetanova 1 a ukládá zástupkyni starostky, aby sdělila zástupci firmy The Drogerie, že předložená smlouva je neakceptovatelná.
Z:KOM, zástupkyně starostky
T:5/99

Usnesení č. 94
Rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou k 30.6.1999 s paní Mgr. Naděždou Strážnickou, současnou vedoucí odboru VNV MěÚ Blansko.

Usnesení č. 95
Rada jmenuje v souladu se zákonem č. 367/90 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko pí. Pavlu Kotlánovou s účinností od 1.7.1999.

Usnesení č. 96
Rada schvaluje změnu termínu v usnesení č. 41 ze 6. zasedání městské rady ze dne 16.3.1999 takto:".............................s účinností k 1.6.1999".

Usnesení č. 97
Rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou k 31.5.1999 s p. Alešem Součkem, současným vedoucím odboru BNH MěÚ Blansko.

Usnesení č. 98
Rada ukládá komisi mládeže předložit městské radě návrh konkrétního zástupce DDM na doplnění komise mládeže.

Usnesení č. 99
Rada jmenuje členkou bytové komise pí. Alenu Čermákovou, bytem Klepačov, Dlouhá 30.

Usnesení č. 100
Rada jmenuje členem kulturní komise p. Josefa Daniela, bytem Blansko, Údolní 13.

Usnesení č. 101
Rada jmenuje členem komise pro zahraniční styky Ing. Františka Ladiče, bytem Blansko, Erbenova 13a, z důvodu znalosti francouzského jazyka.

...............................................
Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h