Detail usnesení


Usnesení rady č. 22 ze dne 7. 12. 1999

Usnesení č. 1

Rada navrhuje udělit při příležitosti 95. výročí povýšení Blanska na město Čestné občanství těmto osobnostem: Karel Absolon
Karel Musil
Vladimír Polák
a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh ke schválení na zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit volbu pana Aloise Urbana do funkce přísedícího u Krajského soudu v Brně.

Usnesení č. 3
Rada projednala dopis adresovaný městskému zastupitelstvu JUDr. Evou Rujbrovou a rozbor chronologického smluvního vztahu uzavřeného mezi Městem Blansko a Mgr. Pavlem Kočkou vypracovaný oddělením PRAV a ukládá oddělení PRAV předložit materiál k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se jmenováním zástupkyně starostky PhDr. Jaroslavy Králové do správní rady obecně prospěšné společnosti Prevcentrum Ulita.

Usnesení č. 5
Rada konstatuje, že dodatek č. 2 ze dne 11. 6. 1997 ke smlouvě mezi Městem Blansko a Mgr. Pavlem Kočkou ze dne 16. 10. 1995 o správě a provozu krytých lázní, letního koupaliště a fit centra, byl uzavřen bývalým zástupcem starosty panem Stanislavem Navrkalem bez usnesení městské rady. Rada ukládá starostce, aby podala trestní oznámení v této věci.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 3 ze 79. schůze městské rady konané dne 3. 8. 1998 (využití uvolněných prostor v objektu Zámek 2 pro vybudování expozice měřící techniky).

Usnesení č. 7
Rada schvaluje přidělení přístřeší na dobu určitou v domě Jungmannova 10 panu Miroslavu Grundzovi, bytem 9. května 14, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 211, ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko se společností Kabel Plus Jižní Morava, a.s. dohodou v případě uzavření nové nájemní smlouvy.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 211, ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Okresní organizaci Unie svobody Blansko, zast. Lubošem Šustrem, předsedou okr. výboru US, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.


Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – bývalého antikvariátu o výměře 26,4 m2 – na ul. Smetanova 1, Blansko pro Katastrální úřad Brno-město, zast. Ing. Jaroslavem Ondrůškem, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako archiv a sklad.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce pro Českou tábornickou unii, Tábornický klub TULÁCI, zast. p. Petrem Holcnerem, bytem Údolní 5, Blansko, na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se snížením nájemného na 240,- Kč/m2/rok z nebytových prostor – samoobsluhy v OS Písečná – paní Křížové, bytem Blansko, Nad Žlíbkem 7.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zrušením nájemného z části skladů (127 m2) paní Křížové, bytem Blansko, Nad Žlíbkem 7.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí se snížením nájemného z objektu restaurace Sýpka, Dvorská 6, Blansko, pro paní Miladu Neckařovou, Sokolská 174, Ráječko a doporučuje paní Neckařové, aby uplatnila svůj nárok na investice vlastníka, vyplývající ze smlouvy.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor – kanceláří o celkové výměře 35,41 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko panu Matuškovi, bytem Palackého 15, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko (Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci) pro Svaz tělesně postižených v ČR, zastoupený p. Oldřichem Meluzínem do 29. 2. 2000.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor – půdy v objektu Smetanova 1, Blansko, pro TJ Olympia Blansko, K.H.Máchy 14, Blansko, zast. p. Jaroslavem Krejčířem a p. Ivo Kučerou a ukládá odboru KOM vypracovat smlouvu o výpůjčce s následujícími podmínkami:
– prostory budou v pracovní dny užívány nejdříve po 15.00 hodině,
– TJ Olympia nebude svou činností rušit ostatní nájemce objektu,
– vstup do prostor bude pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem bytu o velikosti 1+1 mimo pořadí pro paní Andreu Handlovou, bytem Blansko, Údolní 13, s tím, že uvolní byt, který má v nájmu. Jde o směnu z důvodu závadnosti bytu a nutné rekonstrukce.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí oznámení firmy APOS Blansko, a.s., o odstoupení od jejího záměru zástavby "Obytné zóny – bytové domy Písečná" a v souladu s usnesením č. 23 ze 76. zasedání městské rady souhlasí se zástavbou uvolněné části území uchazečem, který toto řešil ve své nabídce ve výběrovém řízení (firma AGROSTAV, a.s., Blansko).
Dále rada souhlasí se změnou hranice přidělených území k zástavbě mezi firmou Stavební společnost, s.r.o., Blansko a firmou AGROSTAV, a.s., Blansko dle podkladů předložených odborem INV.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje rozpočtová opatření a ukládá odboru FIN předložit k projednání městskému zastupitelstvu rozpočtová opatření z oblasti investic.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za období I. – III. čtvrtletí 1999.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje po úpravách rozpočtové provizorium města Blanska na I. čtvrtletí roku 2000 a ukládá odboru FIN předložit městskému zastupitelstvu k jeho projednání.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje po úpravách rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2000 obce Spešova. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí, aby na zvelebení městské části bylo do rozpočtu každoročně zapracováno 30% z jejího kladného hospodářského výsledku této městské části (rozdíl příjmů a výdajů na dopravu a běžnou údržbu) roku předchozího, a to na rámec výdajů, na inženýrské sítě a komunikace strategického významu.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu revokovat usnesení č. 5 z 5. zasedání městského zastupitelstva ze dne 18. 5. 1999 (zapojení ročních výnosů z kapitálových vkladů získaných prodejem akcií JMP, a.s. a JME, a.s. do rozpočtu města) .

Usnesení č. 26
Rada schvaluje použití finančních prostředků ve výši 60 mil. Kč získaných z výkonu akcionářských práv a akcií JMP, a.s. a JME, a.s. k účelovému zapracování do rozpočtu města Blanska v roce 2000 a následujících letech. Ukládá odboru FIN předložit ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada projednala informace PhDr. Králové ohledně stavu ve společnosti Punkva -region s.r.o. a nabídku členství ve Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras a ukládá PhDr. Králové účastnit se valné hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras jako pozorovatele.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje po úpravách program 8. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje zřízení jednoho tabulkového místa v organizační struktuře Obecního úřadu Spešov s účinností od vzniku nové obce Spešov, tj. od 1.1.2000.

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h