Detail usnesení


Usnesení rady č. 21 ze dne 30. 11. 1999

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 881/3 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 a pozemku parc. č. 881/33 ostatní plochy o výměře 120 m2, vše v k.ú. Blansko, za účelem spojení s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob a zarovnání hranice se sousedními pozemky.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 2333 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 309 m2 a část pozemku parc. č. 1049/3 ostatní plochy o výměře cca 547 m2, vše v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku budovami ve vlastnictví fyzických osob a za účelem zajištění přístupu k nim.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 530 m2 v k.ú. Lažánky z důvodu potřeby jeho údržby.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1315/11 ostatní plochy o výměře 10 m2 v k.ú. Blansko z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 5
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 304/4 pastviny v k.ú. Blansko o výměře cca 247 m2.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 860 zahrada o výměře cca 845 m2 (v hranicích současného oplocení) v k.ú. Těchov za účelem užívání jako zahrada Antonínu a Ludmile Fojtovým, Těchov 138, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 556/2 (dle PK) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Lažánky, a to za účelem uskladnění dřeva panu Luboši Sedlákovi, Lažánky 183, Blansko na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 844/1 ostatní plochy a parc. č. 844/12 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 250 m2, za účelem rozšíření zahrady a uskladnění materiálu Sylvě a Ing. Janu Daňkovým, bytem Blansko, Dvorská 98 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 187/2 zahrady o výměře 317 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrady Janu a Věře Rybářovým, Jungmanova 3, Blansko na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.


Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1023 (dle PK) a části pozemku parc. č. 1022/1, vše v k.ú. Blansko pro záměr dle žádosti paní Jiřiny Konečné – CASH, Blansko ze dne 15. 9. 1999, vzhledem k tomu, že navržená aktivita nevyužívá pozemku jako celku a tím vede k jeho znehodnocení.

Usnesení č. 11
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu výkup části pozemku parc. č. 855/8 a parc. č. 854/11 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků.

Usnesení č. 12
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 5. z 5. schůze městského zastupitelstva ze dne 18.5.1999 tak, že kupující je paní Ladislava Hřebíčková, bytem Blansko, Lažánky 18.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 93 z 16. schůze městské rady dne 7.9.1999 tak, že výměra pronajímaného pozemku parc. č. 258/2 ost. plochy v k.ú. Blansko cca 750 m2.

Usnesení č. 14
Rada doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu žádost BILLA spol. s.r.o. Říčany u Prahy o zřízení věcného předkupního práva na části obecních pozemků, které jsou předmětem výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce ze dne 8.11.1999, uzavřené mezi městem Blansko a BILLA, spol. s.r.o. Říčany u Prahy.

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu na odprodej id. 3/5 pozemku parc. č. 4727 – zastavěná plocha o výměře 544 m2, id. 3/5 pozemku parc. č. 97/8 – ostatní plocha o výměře 122 m2 a na odprodej pozemku parc. č. 97/7 – ostatní plocha o výměře 489 m2, vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 16
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Davida Vrtěnu a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 17
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Gabriela Waška a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska, dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů o byt, a to pro období od 1. 6. 1999 do 30. 11 1999.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Vyhlášky č. 3/95 Města Blanska pro paní Ilonu Kratochvílovou a zařazením její žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska.


Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 31 o velikosti 1+1, Bezručova 5 v Blansku mimo pořadí pro pana Rudolfa Sameše, trvale bytem Blansko, Bezručova 5 a uzavřením nájemní smlouvy s panem Rudolfem Samešem na byt v domě Bezručova 5 v Blansku, a to na dobu 1 roku, s tím, že bude splněna podmínka uzavření dohody o uznání závazku na splácení dlužného nájemného. Rada doporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku pro období od 1.12.1999 do 31.5.2000.

Usnesení č. 22
Rada trvá na uplatnění předkupního práva na jednotku č. 1871/24, kterou tvoří byt o velikosti 3+1 č. 24 a na spoluvlastnický podíl na společných prostorách v domě č.pop. 1871 na ulici Dvorská č. 90.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti – garáže na pozemku pč. 2715, zast. pl. a pozemku pč. 2715, zast. pl. o výměře 22 m2 na ul. 9. května, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu s panem Václavem Nezvalem dohodou v případě, že garáž bude pronajata novému nájemci dříve než vyprší řádná výpovědní lhůta.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prodloužením souhlasů s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko do 30.6.2000, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro:
– Olgu Fialovou, místo podnikání: Dvorská 1507/18, Blansko,
IČO: 686 66 756,
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a drogistického zboží
– Janu Mikšíkovou – LUCIE, místo podnikání: Těchovská 11, Blansko,
IČO: 105 33 966,
za účelem provozování prodeje a skladování textilu
– Duong Van Thang, se sídlem Klepačov 59, Blansko,
IČO: 644 71 411,
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi
– La Stella, s.r.o., zast. J. Korčákem a L. Liškou, se sídlem Svitavská 3b, Blansko,
IČO: 255 32 740,
za účelem provozování výroby a prodeje rychlého občerstvení
– Františka Kováře, se sídlem Okružní 45, Blansko,
IČO: 643 40 091
za účelem provozování prodeje ovoce-zelenina
– Drahomíra Zouhara – Kontakt, se sídlem Čapkova 10, Blansko,
IČO: 163 38 430,
za účelem provozování prodeje textilu
– Thang Nguen Chi, se sídlem Nová 235, Blansko,
IČO: 631 34 853,
za účelem provozování prodeje textilu a obuvi
– Dang Truong Ngo, místo podnikání: Sadová 40, Blansko,
IČO: 673 78 676,
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi

Usnesení č. 26
Rada po projednání problematiky schvaluje po úpravách odpověď na otevřený dopis Ekocentra Ulita.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje návrh Sportovní komise, kterým se stanoví kritéria vyhodnocení nejlepších sportovců blanenských tělovýchovných jednot.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje návrh Sportovní komise, kterým se stanoví kritéria rozdělování příspěvků na tělovýchovnou činnost z rozpočtu města.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje přidělení dotace pro Klub českých turistů Blansko ve výši 1.500,- Kč na akci pro děti Pochod podzimním lesem.

Usnesení č. 30
Rada ukládá sportovní komisi zabývat se částí otevřeného dopisu, týkajícího se provozování sportovišť v majetku města městem prostřednictvím společnosti Služby Blansko, s.r.o., a stanovisko komise předložit městské radě.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje konání oslavy příchodu Nového roku 200 na nám. Republiky v Blansku v době od 23.00 do 02.00 hodin s doplněním, které vyplynulo z rozpravy.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozpočtové opatření – použití částky 15.000 Kč z neuskutečněné akce "Cena za kulturu" na oslavy příchodu Nového roku 2000 na nám. Republiky.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí s čerpáním prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Blansko, Dvorská 26, na nákup výpočetní techniky.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje čerpání prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Blansko, Erbenova 13, ve výší 63.000,- Kč na nákup úklidové techniky.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje uzavření Městské knihovny Blansko ve dnech 23. a 31. 12. 1999.

Usnesení č. 36
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko včetně doplnění dle zápisu.

Usnesení č. 38
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko vypracovat nový statut Nemocnice Blansko a předložit ho k projednání na 23. zasedání MR.

Usnesení č. 39
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko, aby předložil na 23. zasedání MR koncepci, plán investic a rozpočet pro rok 2000.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Smetanova 1 o výměře 9 m2 Prevcentru Ulita, zastoupenému panem Bc. A. Herzogem se sídlem Blansko, Sadové 2, za účelem skladu.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech a doporučuje městskému zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zněním Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko na území městské části Klepačov a v ulici Svitavské a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí po úpravách s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o chovu a držení zvířat v územním obvodu města Blanska a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se vstupem do SMO ČR a ukládá PhDr. Králové předložit tuto záležitost k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu a spolupráci s MKZ, a.s..

Usnesení č. 47
Rada schvaluje navržený rozvoj spolupráce mezi MěÚ Blansko a Hospodářskou komorou okresu Blansko a pověřuje tajemníka MěÚ Blansko ke koordinaci této spolupráce.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí materiál o plnění úkolů z městského zastupitelstva.

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h