Detail usnesení


Usnesení rady č. 18 ze dne 19. 10. 1999

Usnesení č. 1

Rada schvaluje změnu kritérií pro sociální bydlení na ul. 9. května 1 v Blansku, a to následovně: místo "osamělé matky" uvést "osamělý rodič". Sociální bydlení bude poskytováno na dobu určitou dle konkrétní situace žadatele.

Usnesení č. 2
Rada mění s účinností od 1. 11. 1999 část usnesení č. 39 z 80. zasedání městské rady dne 26. 8. 1998, týkající se výše úhrady za další služby (praní, žehlení a úklid) poskytované v Městském penzionu Blansko, a to:
– vypouští se bod d) a e)
– nové znění bodu d) a e) je následující:
d) běžný úklid v rozmezí od 35,- Kč do 45,- Kč podle velikosti vybavení obytné jednotky
a obtížnosti úklidu.
e) praní a žehlení
praní prádla (plná dávka) . 35,- Kč
praní prádla (plná dávka) – samoobsluha . 20,- Kč
sušení (60 minut) . 15,- Kč
žehlení (60 minut) . 34,- Kč
mandlování (60 minut) . 47,- Kč
mandlování (60 minut) – samoobsluha . 20,- Kč
– bod a) až c) zůstávají beze změny

Usnesení č. 3
Rada stanovila usnesením č. 67 ze 17. městské rady ze dne 5.10.1999 termín výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko na pondělí 1.11.1999. Vzhledem k počtu podaných přihlášek rada stanovuje, že výběrové řízení bude pokračovat v úterý 2.11.1999.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zřízením veřejných WC v hotelu Dukla, nám. Republiky 1928, Blansko a s příspěvkem na provozování veřejného WC ve výši 3.000,- Kč měsíčně a ukládá odboru KOM vypracovat dohodu o poskytnutí příspěvku na provozování veřejných WC s jednoměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky, že označení bude na vnějším plášti budovy.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zvýšením částky za pronájem veřejného prostranství nám. Republiky, Blansko, společnosti Služby Blansko, s.r.o. na částku 8.500,- Kč/týden.

Usnesení č. 6
Rada ukládá odboru KOM v případě neplacení nájemného z nebytových prostor nájemci řádně a včas, zasílat výpovědi neplatičům ihned po vypršení termínu výzvy k uhrazení dluhu.

Usnesení č. 7
Rada ve snaze předejít zjevný negativním dopadům platné smlouvy pro město Blansko i případným budoucím sporům se zhotovitelem, požádá zhotovitele (tj. Selio, spol. s.r.o.), aby byla sestavena společná pracovní skupina, jednající o dalším osudu uvedených smluv, a to především o úpravě cenových podmínek pro město Blansko ve věci likvidace odpadů a o systému reálné vypověditelnosti dodatků. Městská rada navrhuje postupovat obdobně jako při sestavování rozhodčího orgánu, upraveného v každém z dodatků. Rada tedy jmenuje za
stranu města tyto dva zástupce městské rady: Ing. Ivo Lachmana, Ing. Jindřicha Krále. Dva členy předpokládá rada ze strany Selia.
Jako pátého člena doporučuje rada paní Nedomovou z odboru KOM. Jednání pracovní skupiny proběhne dle dohody s firmou Selio, spol. s.r.o. s cílem předložit do 20. městské rady konsenzuální návrhy dvou nových dodatků č. 9 a č. 10.

Usnesení č. 8
Rada ukládá svým zástupcům v pracovní skupině jednat tak, aby byly uzavřeny se společností Selio, spol. s.r.o. po dohodě nové dodatky č. 9. a č. 10 platné od 1. 1. 2000, které budou jak svými cenami, tak i podmínkami (např. vypovězení) odpovídat obvyklým cenám a ujednáním, jenž je možno odvodit z nabídek a smluvního jednání konkurenčních společností, působících na území města Blanska v oblasti svozu a likvidace odpadů.

Usnesení č. 9
Rada ukládá odborům KOM, PRÁV a FIN společně se zástupci, jmenovanými do pracovní skupiny za město Blansko, připravit podklady pro jednání pracovní skupiny. Výsledek prvního kola pracovní skupiny bude předložen do 20. schůze městské rady k projednání.

Usnesení č. 10
Rada z důvodu sestavy jednotlivých městských skladů, životností a použitelnosti jednotlivých položek souhlasí s odprodejem části nabídnutých skladových zásob za navrhované ceny, a to v termínu do 28. 2. 2000.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí u vybraných položek skladových zásob – specifických druhů s jejich komisním prodejem a to v termínu do 30. 4. 2000.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s tím, že zbylé skladové zásoby se protokolárně zaevidují a následně v termínu do 30. 6. 2000 fyzicky zlikvidují.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s předloženým řešením skladového hospodářství, předkládá je k projednání do městského zastupitelstva a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí návrh kulturní komise a odboru ŠKOL na oslavy přelomu roku 2000/2001.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje užití prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Dvorská do výše 60.000,- Kč na pořízení gymnastické podlahy do tělocvičny ZŠ.

Usnesení č. 16
Rada ukládá PhDr. Králové jednat s vedením Adastu Blansko, a.s. o problematice budovy 1. MŠ Blansko, Údolní 2 a předložit výsledek jednání na 20. zasedání městské rady.


Usnesení č. 17
Rada souhlasí s ukončením soudního sporu týkajícího se úhrad spotřeby el. energie a vody v budově kina na přelomu let 1995/96 a ukládá odboru ŠKOL předložit do městského zastupitelstva.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zněním Zadání regulačního plánu Střed města Blanska s tím, že obecná část obsahu jednotlivých kapitol vlastního dokumentu "Zadání" bude doplněna na základě závěrů uvedených v zápisu z 18. zasedání městské rady a Zadání regulačního plánu Střed města Blanska bude předloženo k dalšímu projednání.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 300/1 orná půda o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko panu Miloši Bacíkovi, Sadová 4, Blansko, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění a užívání studny v soukromém vlastnictví, za nájemné 3,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 1014/1louky o výměře cca 120 m2 v k.ú. Těchov, za účelem údržby a k parkování paní Ing. Aleně Lacinové, bytem Brno, Vyhlídka 31, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2413 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob manželům Janě a Richardu Uhlířovým, Salmova 21, Blansko na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 857/241 ostatní plochy o výměře 43 m2, parc. č. 1633 ostatní plochy o výměře 423 m2, parc. č. 857/80 ostatní plochy o výměře 277 m2, parc. č. 857/32 orná půda o výměře 800 m2, vše v k.ú. Blansko, za účelem obdělávání a užívání zahrádek a za účelem údržby neobdělávaných ploch, a to vlastníkům bytů v domě Čelakovského 1, Blansko
– za nájemné 3,- Kč/m2/rok pouze z výměry
– 167 m2 – manželům Mokrým
– 176 m2 – manželům Sedlákovým
– 202 m2 – manželům Štoudkovým
– 202 m2 – manželům Čápovým
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 772/3 zahrady o výměře 572 m2 v k.ú. Blansko, za účelem obdělávání a užívání zahrádek a za účelem údržby neobdělávaných ploch nájemníkům domu Sadová 46, Blansko, za nájemné 3,- Kč/m2/rok pouze z výměry
– 105 m2 – manželům Hanzlovým
– 125 m2 – panu Štrajtovi
– 100 m2 – manželům Müllerovým
– 55 m2 – paní Bumbové
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájme části pozemků parc. č. 307/5 pastviny a parc. č. 304/12 pastviny, o výměře cca 80 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zajištění přístupu k zadní straně rodinného domu Hořická 28 v Blansku a užívání předzahrádky paní Jitce Musilové, bytem Blansko, Hořická 28, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 746/36 ostatní plochy o výměře 360 m2 (jednotlivě 20 m2) v k.ú. Blansko za nájemné 3,- Kč/m2/ rok, za účelem zahrádkářského využití s podmínkou údržby zbylé výměry pozemku sečením trávy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou:
– panu Bohumilu Doleželovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Miroslavu Kubovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Miloši Kaderkovi, Erbenova 19, Blansko
– paní Ludmile Vondrové, Erbenova 19, Blansko
– paní Marii Hrnčířové, Erbenova 19, Blansko
– panu Jiřímu Kakáčovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Aloisi Vašíčkovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Miroslavu Strachoňovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Bedřichu Helvínovi, Erbenova 19, Blansko
– panu Janu Klaškovi, Erbenova 21, Blansko
– panu Františku Svobodovi, Erbenova 21, Blansko
– panu Vladimíru Benešovi, Erbenova 21, Blansko
– panu Jiřímu Kalvasovi, Erbenova 21, Blansko
– panu Jaroslavu Rychnovskému, Erbenova 21, Blansko
– panu Františku Hrazděrovi, Erbenova 21, Blansko
– paní Ludmile Vackové, Erbenova 21, Blansko
– panu Janu Hejčovi, Erbenova 21, Blansko
– panu Františku Kozelkovi, Erbenova 21, Blansko

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku prac. č. 757/2 o výměře 480 m2 v k.ú. Blansko za nájemné 3,- Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům, k pěstování květin, za podmínky údržby zbylé výměry pozemku sečením trávy a úklidem zpevněných ploch, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou:
– manželům Herbertu a Františce Doleželovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 51 m2
– manželům Josefu a Zdeňce Zemanovým, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– paní Danuši Pilátové, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– panu Leoši Kryštofovičovi, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– paní Vlastě Flekové, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Ing. Petru a Ludmile Fialovým, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Stanislavu a Miloslavě Švancarovým, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Bohuslavu a Marii Šamalíkovým, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Josefu a Zdeňce Boháčovým, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– panu Ing. Tulio Saviolovi a Anně Unčovské, Sadová 90, Blansko, o výměře 17 m2
– panu Ing. Petru Štégnerovi, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Silvestru a Jiřině Zouharovým, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2
– panu Antonínu Matalovi, Sadová 92, Blansko, o výměře 34 m2
– paní Miladě Čtvrtníčková, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2
– panu Miroslavu Pokludovi, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2
– paní Jiřině Staré, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2
– paní Anně Mírné, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Jiřímu a Anně Plchovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Františku a Miroslavě Ingrovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Františku a Jiřině Roudným, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Miroslavu a Stanislavě Ledvinovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Pavlu a Janě Benešovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Josefu a Jiřině Minxovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Zdeňku a Ivaně Babákovým, Sadová 94, Blansko, o výměře 17 m2
– manželům Ing. Aleši a Ivaně Zouharovým, Sadová 92, Blansko, o výměře 17 m2

Usnesení č. 27
Rada odkládá rozhodnutí o pronájmu předmětných pozemků, část pozemku parc. č. 1022 (dle PK), část pozemku parc. č. 1023 (dle PK) a část pozemku parc. č. 1022/1 o výměře cca 4.000 m2 do 20. MR, než p. Trnka předloží licenci pro provozování prodejního servisu automobilů značky ŠKODA.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat nezbytnou část pozemku parc. č. 620/84 ostatní plochy a část pozemku parc. č. 620/86 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko za účelem rozšíření stávající výrobny lahůdek na ulici Jasanová 2 v Blansku a zajištění jejich provozních potřeb. Nezbytná část pozemků, odsouhlasená k odprodeji bude upřesněna po předložení studie rozšíření výrobny s tím, že tato musí respektovat možnost vybudování parkoviště, s kterým v této lokalitě uvažuje schválený ÚPn SÚ Blansko a přístupovou cestu o šířce 1,50 m k prodejně pana Petra Berana a Luboše Horáčka na pozemku parc. č. 596/3 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 210 m2 v k.ú. Blansko manželům Michaele a Jiřímu Dohnalíkovým, bytem Okružní 3C, Blansko s platností od 1. 1. 2000, k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 268/10 – ostatní plocha, části pozemku parc. č. 205/7 – ostatní plocha a části pozemku parc. č. 268/14 o výměře cca 1.994 m2, vše v k.ú. Blansko firmě BILLA, spol. s.r.o. se sídlem Modletice 30, Říčany u Prahy, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď může být dána nejdříve po uplynutí 30 let od uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování veřejného parkoviště, jeho následného užívání a údržby po celou dobu výpůjčky.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zřízení bezúplatného věcného břemene, spočívajícího v umístění, opravách a údržbě dešťové kanalizace na pozemku p.č. 182/2 zahrady v k.ú. Blansko, a to pro Ing. Bronislava Žáčka, bytem Blansko, Pod Javory 24, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pozemkovými úpravami v k.ú. Dolní Lhota – místní trať "Vojanky", spočívajícími v novém uspořádání pozemků v této lokalitě dle předloženého návrhu a ve změně průběhu katastrálních hranic mezi katastrálními územími, a to tak, že katastrální hranice bude probíhat po levém břehu řeky Svitavy, a to v části dotčené těmito pozemkovými úpravami.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s tím, aby překopy pro plynovodní přípojky občanů Blansko – Olešná, Hořice, přes zpevněné asfaltové komunikace, byly zahrnuty do nákladů na plynofikaci Blansko – Olešná, Hořice.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření po úpravách.

Usnesení č. 35
Rada ukládá odboru FIN radě vypracovat principy daňových úlev a možnosti finančního podílu z daně místních podnikatelů v souladu se zákonem 367/90 Sb. na financování konkrétních akcí města.
T: 19. MR

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru INV pořídit zpracování zadaných změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na území jeho městských částí Dolní Lhota a Horní Lhota.

Usnesení č. 37
Rada bere na vědomí odstoupení JUDr. Jaroslava Šedivého z funkce předsedy a člena Komise kontrolní.

Usnesení č. 38
Rada jmenuje předsedou Komise kontrolní p. Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 39
Rada ukládá Komisi kontrolní provést kontrolu, zda fakturace za prováděnou činnost firmy Selio, spol. s.r.o. je na základě uzavřené smlouvy.
T: 20. MR

Usnesení č. 40
Rada ukládá Komisi kontrolní provést kontrolu, zda nebyla porušena usnesení, přijatá radou nebo zastupitelstvem, která se týkala výstavby sociálních bytů, při zahájení výstavby 42 b.j. na Písečné.
T: 22. MR

Usnesení č. 41
Rada ukládá Komisi kontrolní provést kontrolu, zda je řádně vedena metodika vymáhání pohledávek.
T: 24. MR

Usnesení č. 42
Rada jmenuje členem Komise pro investice a územní rozvoj pana Jana Hrnčíře.

Usnesení č. 43
Rada bere na vědomí odstoupení dlouholeté členky Komise pro občanské záležitosti pí Pavly Klusákové. Současně rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti pí Alenu Myslivečkovou.

Usnesení č. 44
Rada jmenuje pana MUDr. Dušana Kráčmara předsedou Komise pro životní prostředí a Ing. Jana Michálka místopředsedou Komise pro životní prostředí.
Rada jmenuje následující členy Komise pro životní prostředí:
p. Milan Vítek
p. Pavel Barták
Ing. Josef Musil
pí Vojtěška Štrajtová
Ing. Robert Pospíchal
Rada ukládá Komisi pro životní prostředí rozpracovat návrh náplně činnosti této komise.
T: 11/99

Usnesení č. 45
Rada jmenuje členem Komise pro zahraniční styky p. Josefa Krabičku a Mgr. Davida Varnera.

Usnesení č. 46
Rada ruší usnesení č. 44 z 7. zasedání MR dne 23. 3. 1999, v němž byl pověřen předsednictvím Komise sportovní pan Erik Řezník a pozastaveno předsednictví panu Mgr. Michalu Královi na základě jeho žádosti. Panu Eriku Řezníkovi vyslovuje rada poděkování.

Usnesení č. 47
Rada jmenuje členem Komise finanční Ing. Karla Klodnera.


Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h