Detail usnesení


Usnesení rady č. 16 ze dne 7. 9. 1999

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za 1. pololetí 1999 a ukládá odboru FIN předložit jej k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 2
Rada na základě rozboru o hospodářské činnosti města ukládá finanční komisi městské rady provést analýzu vývoje stavu pohledávek nájemného a navrhnout opatření zaměřená ke snižování stavu pohledávek.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje po provedení úprav předložená rozpočtová opatření a ukládá odboru FIN předložit ke schválení městskému zastupitelstvu akce investičního charakteru.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí předloženou informaci o stimulaci podnikání a ukládá odboru FIN předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje provedení inventarizace majetku města Blanska v roce 1999 v souladu se schválenou Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací a řediteli společnosti Služby, s.r.o. zabezpečit průběh inventarizace dle vlastních směrnic a zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., s účastí zástupce města Blanska v dílčích inventarizačních komisích.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje předložený postup při vymáhání nezaplacených úhrad za svoz TDO od roku 1993 – 1998.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje odložení splátky bezúročné návratné půjčky TJ ČKD Blansko v roce 1999. Ukládá odboru FIN splátku TJ ČKD Blansko ve výší 125 tis. Kč zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2000.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s doplněním návrhu na rozdělení obce Blansko (oddělení Spešova) na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 14. 7. 1999 dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s přijetím daru mikrovlnné trouby od firmy M.S. TRADE – CZ s.r.o.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s podnájmem vozidla LIAZ 250.270E, SPZ BKA 32-41, nájemce SELIO spol. s.r.o. Blansko, pro společnost RCP – Recykling park a.s. se sídlem Brno, Vinohrady 45. Tímto podnájmem nesmí dojít k omezení služeb, které firma SELIO pro město zajišťuje.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kapitační platby v systému nakládání s odpady za 1. pololetí 1999 ve městě Blansku a ukládá odboru KOM předložit zprávu městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada odvolává z funkce ředitele příspěvkové organizace města Nemocnice Blansko jejímž je zřizovatelem, Ing. Leoše Dostála, a to s okamžitou platností od 8. září 1999. Důvodem k odvolání ředitele je nedůvěra městské rady v to, že Ing. Leoš Dostál spolupracuje a bude spolupracovat v intencích usnesení městského zastupitelstva při získání nemocnice do majetku města a jejího dalšího ekonomického a odborného rozvoje.
Tato nedůvěra vyplynula z jednání ředitele vůči zřizovateli v uplynulých letech a dlouhodobé nečinnosti ředitele jako manažera nemocnice ve věci:
a) bezúplatného převodu nemocnice do majetku města, přičemž se souběžně nacházel v pozici
jednatele soukromé společnosti, jejíž privatizační projekt byl v konkurenčním vztahu k zájmům města.
b) výběrového řízení optimalizace nemocničních lůžek a následného úsilí o změnu rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.
c) nesplnění úkolu zřízení chirurgické pohotovosti v Nemocnici Blansko.
d) nenaplňování doporučení rozboru hospodaření nemocnice z roku 1997 ve prospěch ekonomiky organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 13
Rada pověřuje dočasným vedením Nemocnice Blansko JUDr. Janu Navrátilovou, současnou vedoucí obchodně právního útvaru nemocnice, a to do data jmenování nového ředitele, vzešlého z výběrového řízení.

Usnesení č. 14
Rada ukládá starostce města Blanska seznámit zastupitelstvo s důvody, které vedly městskou radu ke změnám ve vedení Nemocnice Blansko a JUDr. Janě Navrátilové, pověřené řízením nemocnice, zpracovat pro městské zastupitelstvo aktuální informaci o stavu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 15
Rada ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví bezodkladně vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Nemocnice Blansko a předložit na 17. zasedání městské rady návrh složení výběrové komise, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Usnesení č. 16
Rada revokuje usnesení č. 12 a 13 z 50. schůze městské rady dne 13. 2. 1997, kterými byla výše úhrady za obědy od klientů pečovatelské služby a strávníků MKD stanovena jako součet stravovací jednotky a režie s tím, že schvaluje ponechat úhradu za obědy ve stejné výši tj. 28,60 Kč za oběd normální a 30,50 Kč za oběd dietní (cena za oběd normální 32,60 Kč, 4,00
Kč/jeden oběd přispívá město, cena za oběd dietní 34,60 Kč, 4,10 Kč/jeden oběd přispívá město).


Usnesení č. 17
Rada schvaluje kalkulaci ceny oběda pro klienty pečovatelské služby a strávníky MKD v sobotu a neděli ve výši 39,90 Kč/jeden oběd s tím, že výše úhrady od strávníků bude činit 34,90 Kč, příspěvek města bude poskytnut ve výši rozdílu, tj. 5,00 Kč/jeden oběd. Rada ukládá vedoucí odboru SOC zajistit dodávku obědů o sobotách a nedělích od 11. září 1999.

Usnesení č. 18
Městská rada revokuje usnesení č. 11 z 50. MR dne 13.2.1997 ve věci Ceny za donášku a dovážku obědů a bere na vědomí, že úhrada za donášku a dovážku obědů bude s účinností od 1.10.1999 činit pro Blansko 3,-- Kč , pro ostatní obce 4,-- Kč. U manželských dvojic se tato úhrada počítá jedenkrát

Usnesení č. 19
Rada projednala žádost Fondu ohrožených dětí Praha s tím, že z důvodu omezených finančních prostředků nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.

Usnesení č. 20
Rada projednala žádost paní L. Vondrové, bytem Vodní 3, Blansko o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nedoplatku plynu a s ohledem na výši příjmů p. Vondrové rozhodla příspěvek neposkytnout.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na humanitární akce Nadačního fondu Růže, Praha pro děti z válkou postižené Jugoslávie.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru na ul. Chelčického 56, Blansko o výměře 168 m2 + soc. zař. 14,87 m2 na dobu neurčitou zájemcům v tomto pořadí:
1) Petr Havíř, Pod Javory 18, Blansko za účelem provozování velkoobchodu s papírnickými výrobky a obalovými materiály a maloobchodní prodej za nájemné ve výši 300,-- Kč/m2/rok
2) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, zast. Mgr. Janou Sedlákovou, Komenského 15, Blansko za účelem zřízení dispečinku Domácí péče, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zajištění hyg. servisu pro pacienty v domácí péči za nájemné ve výši 80,-- Kč/m2/rok
3) Demokratická aliance Romů ČR (DAR), se sídlem ve Valašském Meziříčí, zast. p. Petrem Tuliem, za nájemné ve výši 50,-- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře DAR.

Usnesení č. 23
Městská rada ukládá zástupkyni starostky PhDr. Králové zabývat se vyhledáním vhodných prostor pro projekt předložený Demokratické aliance Romů ČR.

Usnesení č. 24
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Andreu Sokolovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Aleše Záboje a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada revokuje usnesení č. 29 z 11. zasedání městské rady ze dne 11. 5. 1999 (pozastavení výkonu rozhodnutí ve věci výpovědi nájmu bytu žalované Libuše Kohútové, bytem 9. května 22, za předpokladu dodržení podmínek úhrady dlužného nájemného a vyklizení bytu).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s návrhem bytové komise na změnu uvolněných bytů č. 9 a 10 v domě Jungmannova 10 v Blansku na přístřeší a jeho přidělení paní Libuši Kohútové s rodinou, bytem Údolní 19. a 9. května 22 v Blansku.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1.6.1999 do 30.11.1999.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s udělením výjimky z Vyhlášky č. 3/95 města Blanska pro Kateřinu Zukalovou a Petra Zukala a zařazení jejich žádostí do Pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska a doporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti čp. 125 na pozemku pč. 2/1 – zast. plocha o výměře 177 m2, pozemku pč. 2/1 – zast. plocha vše v k.ú. Blansko o výměře 177 m2 a zahradě pč. 12/1 o výměře 2479 m2 , žadatelům dle následujícího pořadí za podmínek uvedených v žádostech a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu:
1. Miroslav Kaláb (původní majitel), Čapkova 12, Blansko (za cenu 680 tis. Kč)
2. Jana Rédová, 9. května 18, Blansko
3. Alois Stejskal, Krajní 4, Blansko
4. Vladimír Novotný, Horní Palava 32, Blansko

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím čistého nájemného z bytových jednotek a z nebytových prostor, mimo nebytové jednotky č. 1269/101 a garáže 1269/106, za měsíce červen, červenec a srpen 1999 a ukládá odboru KOM předložit k projednání v městském zastupitelstvu částky přesahující 5 tis. Kč, tj. nájemné z nebytových prostor.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitostí v Blansku čp. 3 na pozemku pč. 35/1 – zast. plocha nádvoří o výměře 1926 m2 a čp. 4 na poz. pč. 35/3 – zast. pl. o výměře 457 m2.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej domu čp 20 na pozemku pč. 105 – zast. plocha, pozemku pč. 105 – zast. plocha o výměře 250 m2 a pozemku pč. 106 – zahrada o výměře 485 m2 vše v k.ú. Lažánky.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se snížením plochy pronajatých kanceláří ve výškové budově Smetanova 3, Blansko o 11,59 m2 České školní inspekci, zast. Irenou Léblovou, ředitelkou, s platností od 1. 9. 1999.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko o výměře cca 88 m2 na dobu neurčitou žadatelům v následujícím pořadí:
1) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Komenského 15, Blansko, zast. Mgr. Janou Sedlákovou za účelem zřízení dispečinku Domácí péče, skladu zdravotního materiálu a půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za nájemné 80,-- Kč/m2/rok.
2) Jana Bašná, Absolonova 20, Blansko, za účelem zřízení provozovny speciálně zaměřené na psy a kočky – prodejna granulovaných krmiv, masa a ostatních potřeb pro psy a kočky, poradenské středisko pro chov těchto zvířat, kancelář pro příjem objednávek do hotelu pro psy a příjem psů do budoucího útulku za nájemné 450,-- Kč/m2/rok.
3) Svaz tělesně postižených – zastoupený p. Meluzínem se sídlem Sadová 2, Blansko, za účelem zřízení klubu vozíčkářů a zřízení rehabilitačního a rekondičního centra Svazu tělesně postižených za nájemné 137,-- Kč/m2/rok.
4) Sdružení neslyšících v Moravském krasu, zast. p. Zdeňkem Bilíkem, Svitavská 24, Blansko za účelem zřízení sportovního klubu neslyšících občanů a kanceláře vedení Sdružení neslyšících a tlumočníků Znakového jazyka za nájemné 1,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti čp. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, na pozemku čp. 3260 o výměře 1300 m2 a pozemku pč. 3260 o výměře 1300 m2 vše v k.ú. Blansko, Úřadu práce v Blansku, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko, za kupní cenu 27.186.110,- Kč (zaplacenou ve dvou splátkách) a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 37
Rada ukládá odboru KOM připravit návrhy smluv ve věci prodeje nemovitosti čp. 12 na nám. Svobody 10, Blansko ve smyslu rozpravy a předložit je do příštího jednání městské rady. Po projednání smluv ukládá odboru KOM předložit návrh na odprodej do městského zastupitelstva.

Usnesení č. 38
Rada bere na vědomí materiál odboru KOM týkající se odprodeje podzemních garáží a ruší usnesení č. 22 z 12. schůze městské rady konané dne 25.5.1999.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor Smetanova 3, Blansko pro JUDr. Luďka Měřínského – notářská kancelář na částku 1500,-- Kč/m2/rok a nesouhlasí se zrušením inflační doložky.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v budově Městského penzionu, Pod Javory 32, Blansko pro paní Janu Sedlákovou, Jasanová 26, Blansko za účelem provozování cukrárny a kavárny za nájemné ve výši 200,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor – cukrárna v přízemí Městského penzionu – s panem Lubomírem Růžičkou, Sloupečník 88, Blansko dohodou k 30. 9. 1999 v případě podepsání nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře č. 805, Smetanova 3, Blansko pro Geodézii Brno, a.s., Dvořákova 14, Brno zast. Ing. Miroslavem Šedým za nájemné ve výši 1.700,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 43
Rada, v souladu s usnesením městského zastupitelstva ze dne 29. 6. 1999, vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 4/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zněním Zadání změn schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko na území jeho městských částí Dolní Lhota a Horní Lhota a materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje po úpravách výši těchto vybíraných poplatků od uživatelů knihovny: výpůjční a sankční poplatky, manipulační poplatky, internetové, kopírovací a tiskové služby.

Usnesení č. 47
Rada projednala možnost obnovení činnosti antikvariátu při Městské knihovně Blansko a ukládá ved. odboru ŠKOL hledat vhodné nebytové prostory pro jeho nové umístění.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s organizačními změnami zabezpečení úklidu v prostorách městské policie a úklidu a výdeje obědů v městském klubu důchodců ke dni 1.1.2000 a ukládá odborům KOM a ŠKOL provést změny ve smlouvě s p. Volfem o zajištění výdeje obědů v MKD dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje použití prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Salmova do výše 67.200,-- Kč a ZŠ Dvorská do výše 99.100,-- Kč na opravu střech školních budov.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 300/1 orná půda o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a užívání studny v soukromém vlastnictví.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek parc. č. 66 zahrady v k.ú. Olešná z důvodů majetkoprávního vypořádání.


Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1014/1 louky o výměře cca 120 m2 v k.ú. Těchov , za účelem údržby a k parkování.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2413 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4679 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 857/241 ostatní plochy o výměře 43 m2, parc. č. 1633 ostatní plochy o výměře 423 m2, parc.č. 857/80 ostatní plochy o výměře 277 m2, parc. č. 857/32 orná půda o výměře 800 m2, vše k.ú. Blansko, vše zaploceno k bytovému domu Čelakovského 1, Blansko, za účelem obdělávání a užívání zahrádek a za účelem údržby neobdělávaných ploch.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 772/3 zahrady o výměře 572 m2 v k.ú. Blansko, zaploceno k bytovému domu Sadová 46, Blansko za účelem obdělávání a užívání zahrádek a za účelem údržby neobdělávaných ploch.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 18 zahrady o výměře 84 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 502/2 (dle PK) o výměře cca 4 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 129/2 v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 130/1 zahrady o výměře 371 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem užívání jako zahrada.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc.č. 307/5 pastviny a parc. č. 304/12 pastviny o výměře cca 80 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zajištění přístupu k zadní straně rodinného domu Hořická 28 v Blansku a užívání předzahrádky.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 482/1 ostatní plochy o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Lhota, který je částečně zastavěný rodinným domem č.p. 193 a částí tvoří okrasnou předzahrádku s drobnými stavbami před rodinným domem a prostor z boční strany rodinného domu v prodloužení hranice parcely č. 492/11 v k.ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 746/36 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 757/2 o výměře 2.270 m2 v k.ú. Blansko za účelem údržby pozemku sečením trávy, úklid vydlážděných ploch a k pěstování květin.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 12/11 kultura zahrady o výměře 147 m2 v k.ú. Blansko paní Marii Klímové, 9. května 20, Blansko, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem rozšíření zahrady a údržby pozemku sečením trávy.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 1014/1 louky o výměře 548 m2 a parc. č. 1015 orná půda o výměře 120 m2, všechny v k.ú. Těchov manželům Ing. Jaroslavu Šenkovi a Zdeňce Šenkové, Palackého 199, Blansko, za účelem údržby parkové úpravy na pozemcích a sečení trávy, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 99/6 kultura zahrady o výměře 63 m2 v k.ú. Dolní Lhota, který byl vytvořen z částí pozemků parc. č. 99/3 zahrada a parc. č. 99/4 zahrada v k.ú. Dolní Lhota, z důvodu zastavění pozemku plynárenským zařízením – regulační stanicí včetně manipulační plochy v blízkosti regulační stanice.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 357 (PK) v k.ú. Lažánky, ze kterého byl geometrickým zaměřením vytvořen pozemek parc. č. 770/4 ostatní manipulační plocha o výměře 178 m2 a pozemek parc. č. 770/5 zastavěná plocha regulační stanicí o výměře 10 m2, oba v k.ú. Lažánky.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek parc. č. 1019/14 KN=dle katastru nemovitostí o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko (tedy pozemek parc.č. 1019/1 (PK)=pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr ), který tvoří zaplocenou součást zahrady manž. Ehrenbergerových za část pozemku parc. č. 1019/14 (PK) o výměře cca 41 m2 v k.ú.Blansko ve vlastnictví manž. Ehrenbergerových, která se nachází před oplocením zahrady a je na ní vybudovaný chodník.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. 813/3 orná půda o výměře cca 155 m2 a o výměře cca 85 m2 za účelem zarovnání parcel zahrad za rodinnými domky manželů Kleinbauerových a manželů Krejstových do roviny hranic pozemků sousedních RD na ul. Lesní v Blansku a za účelem rozšíření zahrad za rodinnými domky.


Usnesení č. 70
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky v k.ú. Blansko, v oploceném areálu kamenické provozovny družstva KAMENA Brno v Blansku, na ulici Poříčí 16:
– parc. č. 4642/1 zastavěná plocha halou o výměře 836 m2
– parc. č. 4644/1 zastavěná plocha administrativní budovou o výměře 135 m2
– parc. č. 1017/95 ostatní plochy o výměře 904 m2 (na pozemku je umístěna trafostanice)
– část pozemku parc. č. 1017/96 ostatní plochy o výměře 168 m2 (na pozemku se nachází
vjezd do areálu Kameny)
– parc. č. 1017/97 ostatní plochy o výměře 204 m2

Usnesení č. 71
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 kultura ostatní plochy o výměře 24 m2 v k.ú. Blansko za účelem okamžité výstavby jedné garáže.

Usnesení č. 72
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout část pozemku parc. č. 161/1 (PK) o výměře 425 m2 v k.ú. Těchov za účelem rozšíření zahrady na pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Těchov.

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/89/95/Ko uzavřené mezi městem Blansko a Františkem Voráčem, Sadová 21, Blansko ze dne 14. 6. 1995 výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31. 12. 1999.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 210 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 278/9 – orná půda o výměře 153 m2 v k.ú. Olešná.

Usnesení č. 76
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4443 zastavěná plocha o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s výpovědí Zemědělskému družstvu Rájec-Jestřebí s roční výpovědní lhůtou ke dni 1.10.2000 z nájmu pozemků parc. č. 1036/2 ostatní plochy o výměře 2348 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s projednáním majetkoprávního vypořádání (směnou) pozemků v k.ú. Blansko, v lokalitě Obůrky mezi městem Blansko a manž. Ing. Miroslavem a Ludmilou Krejčími, Husova 29, Blansko.

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 903/1 ostatní plochy o výměře 2.529 m2 v k.ú. Blansko a části pozemku parc. č. 901/1 ostatní plochy o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Blansko Českému zahrádkářskému svazu, ZO Blansko, na dobu určitou do doby nabytí právní moci rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu ve věci vydání těchto pozemků, za účelem zajištění zavlažování zahrad v lokalitě Zborovce, údržby pozemků včetně vodních ploch – rybníčků tak, aby pozemky sloužili všem vlastníkům zahrad v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce, s podmínkou, že část pozemku p.č.901/1 k.ú. Blansko, která slouží jako přístupová cesta k brance zahrádky na parcele p.č. 901/48 k.ú. Blansko paní Františky Němcové, nebude předmětem nájmu.

Usnesení č. 80
Rada bere na vědomí, že část pozemku parc. č. 901/1 ostatní plochy o výměře cca 111.500 m2 v k.ú. Blansko byla dána Českým zahrádkářským svazem, ZO Blansko smlouvou dne 29.3.1988 k dočasnému užívání (do podnájmu) panu Ing. Jiřímu Ratislavovi, Cihlářská 13, Blansko za účelem údržby pozemku.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 307/5 pastviny a části pozemku parc. č. 304/12 pastviny o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko manželům Josefu Dragonovi a Heleně Dragonové, Hořická 24, Blansko, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 24, Blansko.

Usnesení č. 82
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 378 zahrady o výměře 36 m2 v k.ú. Olešná (lokalita Bačina) manželům Jiřímu Felklovi a Alžbětě Felklové, Těchovská 13, Blansko, za nájemné 3,-- K4/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako součást oplocené zahrady.

Usnesení č. 83
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1049/2 orná půda v k.ú. Blansko o výměře 120 m2 manželům Zdeňku a Heleně Hasmandovým, nám. Republiky, Blansko za účelem zřízení zahrádky, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s čtyřměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 230 zahrada, parc. č. 269/1 (dle PK) a parc. č. 269/2 (dle PK), vše o výměře 90 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem vybudování a užívání zpevněné přístupové plochy k nemovitosti ve vlastnictví fyz. osob manželům Janě a Jiřímu Nečasovým, Blansko, Chelčického 44, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 85
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 55 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrádky manželům Vladimíru a Věře Čechovým, Blansko, Údolní 21 na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 3,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemku parc. č. 808/17 ovocné sady v k.ú. Blansko za účelem zřízení a užívání zahrádek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2,-- Kč/m2/rok, a to:
– manželům Musilovým, bytem Blansko, 9. května 19, části o výměře 255 m2,
– manželům Petlachovým, bytem Blansko, Pod Javory 22 , části o výměře 300 m2,
– manželům Kratochvílovým, bytem Blansko, Chelčického 10, části 300 m2,
za podmínky bez jakékoliv výstavby a výsadby trvalých porostů.

Usnesení č. 87
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 36/1 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Blansko ani jeho části.

Usnesení č. 88
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 36/1 v k.ú. Blansko o výměře cca 8 m2 za účelem umístění a užívání přístupové rampy k domu nám. Svobody 16 v Blansku panu Jaroslavu Slavíčkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, za nájemné 50,--Kč/m2/rok, které bude pravidelně každoročně zvyšováno o míru inflace, přičemž výpověď ze strany pronajímatele může být dána nejdříve v roce 2001.

Usnesení č. 89
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha o výměře cca 242 m2 v k.ú. Blansko firmě STIM IDC, spol. s.r.o Blansko, Seifertova 1a za účelem vybudování stavby tržnice pro stánkový prodej a poskytování služeb a jejího provozování, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, přičemž výpověď může být dána vždy nejpozději k 30.9. roku s účinností od 1.1. roku následujícího, za nájemné 80.000,-- Kč/rok + zvyšování o míru inflace. Nájemní smlouva bude sepsána v souladu s předloženým "obchodním návrhem" žadatele a v souladu s textem projednávaného materiálu odboru INV k této záležitosti.

Usnesení č. 90
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 35/3 zastavěná plocha v k.ú. Blansko za účelem vybudování pěší, zpevněné, spojovací komunikace se schodišti na pozemek parc. č. 31/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 91
Rada souhlasí s upřesněním usnesení č. 45 ze 74. schůze městské rady dne 20. 4. 1998 ve výměře části pozemku p.č. 55/31 ostatní plocha v k.ú. Blansko z výměry 207 m2 na výměru 76 m2.

Usnesení č. 92
Rada ruší usnesení č. 32 z 64. schůze dne 13. 10. 1997 (pronájem části pozemku pro firmu Moravostav a.s. Brno na dobu neurčitou.)

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 258/2 ost. plochy o výměře cca 1080 m2 v k.ú. Blansko Moravostavu Brno a.s., na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 20,-- Kč/m2/rok, za účelem využití jako skladová či parkovací plocha z důvodu umístění stavby mycího můstku, to vše za předpokladu, že Moravostav bude akceptovat výši nájemného.

Usnesení č. 94
Rada revokuje usnesení č. 20 ze 75. schůze městské rady konané dne 4. a 5. 5. 1998 a doporučuje městskému zastupitelstvu revokovat usnesení č. 7 z 20. schůze městského zastupitelstva konané dne 1. 6. 1998 (založení obecně prospěšné společnosti Lyžování Hořice společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Blansko).

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení území mezi autobusovým nádražím a areálem firmy PENTACO z ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD do ploch určených v návrhovém období k zástavbě podnikatelského charakteru (bydlení + služby).

Usnesení č. 96
Rada ukládá zástupci starostky Ing. Královi a zástupkyni starostky PhDr. Králové zpracovat analýzu potřeb města ve vztahu k podnikatelským subjektům a doplnit ji statistickými údaji.
T: 15. 10. 1999

Usnesení č. 97
Rada ukládá zástupci starostky Ing. Královi připravit na 2. polovinu října 1999 setkání s představenstvem HK okresu Blansko a městskou radou.

Usnesení č. 98
Rada ukládá tajemníkovi úřadu předložit k projednání koncepci konzultačních služeb mezi MěÚ a HK okresu Blansko.

Usnesení č. 99
Rada ukládá tajemníkovi úřadu předložit k projednání koncepci informačního servisu MěÚ pro HK okresu Blansko.

Usnesení č. 100
Rada doplňuje Komisi pro zahraniční styky o následující členy:
Mgr. Zuzana Rolná, pod Javory 16, Blansko
p. Jaroslav Žáček, Dvorská 94, Blansko

Usnesení č. 101
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise pro občanské aktivity pí. Hanu Pliskovou a jmenuje do této funkce pí. Jaroslavu Musilovou.

Usnesení č. 102
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh programu 7. zasedání Městského zastupitelstva Blansko.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h