Detail usnesení


Usnesení rady č. 15 ze dne 27. 7. 1999

Usnesení č. 1

MR na základě zpracovaného energetického generelu, ukládá odboru INV a KOM, aby zajistil zpracování dlouhodobé koncepce (min. 10 let) rozvoje a modernizace tepelných rozvodů CZT s cílem snížit cenu a spotřebu tepelné energie.

Usnesení č. 2
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 250 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 850/2 zahrady o výměře
61 m2 v k. ú. Těchov a pozemek parc. č. 848/2 zahrady o výměře 55 m2 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 148 ostatní plochy o výměře 26 m2 v k. ú. Hořice za účelem provozování prodeje smíšeného zboží ve 2 ks prodejních stánků.

Usnesení č. 5
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 379 o výměře 254 m2 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 437 orná půda o výměře 600 m2 a pozemek parc. č. 438 pastviny o výměře 570 m2, oba v k. ú. Lažánky za účelem pěstování brambor, zeleniny a údržby sečením trávy.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 307/5 pastviny o výměře 25 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domku Hořická 20, Blansko a částečně k pěstování brambor.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout část pozemku parc. č. 857/87 ostatní plochy o výměře 7 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 857/67 orná půda o výměře 1.129 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrádek, sečení trávy a údržby pozemku.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 857/311 ostatní plochy o výměře 468 m2 v k.ú. Blansko za účelem údržby pozemku.


Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 zahrady o výměře 1.510 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrádek, sečení trávy a údržby pozemku.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 857/62 zahrady o výměře 1.103 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrádek, sečení trávy a údržby pozemku.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/8 orná půda o výměře 6.101 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití, k sečení trávy a údržby pozemku.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 291 (dle PK) a 282 (dle PK) o výměře 136 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem pěstování zeleniny.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2114 zast. plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyz. osob.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 823/1 pastviny v k.ú. Blansko o výměře cca 210 m2, za účelem chovu slepic a k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 938 (dle PK) a 939/1 (dle PK) o výměře cca 300 m2 v k.ú. Blansko, za účelem rozšíření zahrady a pěstování ovoce a zeleniny.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 1346 zastavěná plocha o výměře 886 m2 v k.ú. Blansko, Adastu Blansko, a. s., na dobu určitou, po dobu trvání nájemní smlouvy ze dne
19. 12. 1991 na nájem budovy čp. 1200 v Blansku, z důvodu zastavění pozemku budovou čp. 1200 v Blansku.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 89/1 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem rozšíření nemovitosti parc. č. 61 v k.ú. Horní Lhota a užívání jako zahrada.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 1006/62 ostatní plocha o výměře 423 m2 a parc. č. 1006/67 ostatní plochy o výměře 213 m2, oba v k.ú. Blansko, za účelem provozování autobazaru.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 230 zahrada, parc. č. 269/1 (dle PK) a parc. č. 269/2 (dle PK), vše o výměře 90 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem vybudování a užívání zpevněné přístupové plochy k nemovitosti ve vlastnictví fyz. osob.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 230 zahrady o výměře cca 96 m2 v k.ú. Horní Lhota (tj. zaplocené části) z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc. č. 260/1 (dle PK) a 260/2 (dle PK) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olešná za účelem vybudování vjezdu ke garáži.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 79 (dle PK) o výměře 750 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání záhonů pro pěstování zeleniny, za účelem údržby zeleně a za účelem umístění sušáků na prádlo.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 79 (dle PK) o výměře cca 43 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání záhonků pro pěstování květin a zeleniny.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 495/7 orná půda o výměře 1.103 m2 v k.ú. Horní Lhota panu Josefu Blažkovi, bytem Blansko – Horní Lhota 11 za účelem zemědělského obdělávání, za nájemné 1% z průměrné ceny půdy v k.ú. Horní Lhota, s roční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 953/4 zahrada o výměře 335 m2 v k.ú. Blansko paní Vlastě Slovákové, Zborovecká 66, Blansko za účelem užívání zahrady, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s půlroční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 455 (KN) ostatní plochy a parc. č. 456 (KN) pastviny o výměře 400 m2 v k.ú. Olešná (částí pozemků parc. č. 221/4 (PK), parc. č. 268/5 (PK), parc. č. 221/5 (PK), všechny k.ú. Olešná) panu Pavlu Zelenému, Pod Kaplí 19, Brno – Soběšice za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem sečení trávy, údržby a přístupu k rekreační chatě.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 456 pastviny o výměře 400 m2 v k.ú. Olešná (části pozemků parc. č. 221/4 (PK), parc. č. 268/5 (PK), parc. č. 221/5 (PK), všechny k.ú. Olešná) manželům Ladislavu Kostelanovi a Bohumile Kostelanové, Kociánka 7, Brno, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem sečení trávy, údržby a přístupu k rekreační chatě.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 901/48 ostatní plochy o výměře 202 m2 v k.ú. Blansko paní Františce Němcové, Kamnářská 4, Blansko, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem rozšíření zahrady a údržby pozemku.


Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 901/47 ostatní plochy o výměře 112 m2 v k.ú. Blansko paní Miladě Mikuláškové, Al. Skotáka 3, Blansko, za nájemné 1,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem rozšíření zahrady a údržby pozemku.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2474 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko manželům Marii a Jaromíru Kovaříkovým, Absolonova 5, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok, z důvodu zastavění garáží v jejich vlastnictví.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 297 m2 v k.ú. Blansko (část zaplocená do zahrad k RD), a to takto:
– Haně a JUDr. Zdeňkovi Lukáčovým, bytem Blansko, Horní Palava 63 část pozemku o výměře 136 m2 za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou, za nájemné 136,-- Kč/rok,
– Josefu a Ludmile Kalovým, bytem Blansko, Horní Palava 59 část pozemku o výměře 161 m2 za účelem užívání zahrady a z důvodu částečného zastavění garáží, na dobu neurčitou, za nájemné 203,-- Kč/rok.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 760/1 ostatní plochy, pastviny o výměře 24 m2 v k.ú. Blansko panu Jiřímu Pelíškovi, bytem Blansko, Absolonova 22, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní automobil, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena teprve tehdy, pokud příslušné stavební řízení dokáže přípustnost realizace záměru.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 499 pastviny o výměře 673 m2 v k.ú. Lažánky panu Josefu Kakáčovi, bytem Lažánky 184, za účelem pěstování zeleniny a sečení trávy, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 337,-- Kč/rok s tím, že pozemek nesmí být oplocen.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 120 m2 v k.ú. Blansko za účelem zřízení provizorní zahrádky Simoně a Jaroslavu Sloukovým, bytem Blansko , Okružní 3b na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou , za nájemné
1,-- Kč/m2/rok s tím, že podél hranice s pozemkem parc. č. 887/4 v k.ú. Blansko zůstane volný pás na procházení o šířce 1 m.

Usnesení č. 37
Rada doporučuje k projednání městskému zastupitelstvu snížení kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 203 zahrada a části pozemku parc. č. 204 zahrada, vše k.ú. Olešná na částku 20,-- Kč/m2.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene vedení hlavního vodovodního řadu a NTL plynovodu po obecních pozemcích parc. č. 310/5 a parc. č. 310/10 v k.ú. Blansko v rámci stavby RD na pozemku parc. č. 310/20 v k.ú. Blansko ve vlastnictví Šárky Librové, Rožmitálova 30, Blansko, a to bezúplatně.
Usnesení č. 39
Rada ukládá odb INV projednat s investorem předání části investice sloužící výhledově i jiným uživatelům bezplatně do majetku a správy města.

Usnesení č. 40
Rada ruší usnesení č. 34 z 1. schůze rady dne 15. 12. 1998:
Rada souhlasí, aby pozemek parc. č. 36/1 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Blansko byl užíván jako veřejné prostranství pro umístění prodejních zařízení, stánků, atd. v režimu vyhlášky 5/98 města Blansko.
Rada ukládá správci poplatku za veřejné prostranství informovat dodatečně veřejnost o této možnosti a ukládá odboru KOM zahrnout pozemek parc. č. 36/1 do úklidu a údržby města.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 36/1 v k.ú. Blansko o výměře 8 m2 za účelem umístění a užívání přístupové rampy k domu nám. Svobody 16 v Blansku.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 36/1 v k.ú. Blansko o výměře 242 m2 za účelem provozování stánkového prodeje zboží jako rozšíření provozu Tržnice Lidovka.

Usnesení č. 43
Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit výkup pozemků parc. č. 591/7 orná půda o výměře 488 m2, parc. č. 591/5 orná půda o výměře 12 m2, parc. č. 248 (PK) o výměře 259 m2, všechny v k.ú. Dolní Lhota od Oldřicha a Pavly Musilových, Dolní Lhota 61, Blansko za cenu 15,-- Kč/m2.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup části pozemku parc. č. 1191 zast. plocha, nádvoří o výměře cca 130 m2 (pás o šířce 5 m po celé šířce pozemku) v k.ú. Blansko od vlastníka pozemku, a to max. za úřední cenu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1022 (dle PK), část pozemku parc. č. 1023 (dle PK) a část pozemku parc. č. 1022/1 orná půda v katastrálním území Blansko, to vše o výměře cca 4.000 m2 za účelem výstavby podnikatelského objektu, případně objektů, přičemž vhodnost zástavby uvažované výměry musí prokázat územní řízení.

Usnesení č. 46
Rada mění usnesení č. 77 ze svého 1. zasedání konaného dne 15. 12. 1998 v části, kde městská rada navrhuje městskému zastupitelstvu jmenovat za člena správní rady Ing. Luďka Skotáka tak, že rada navrhuje městskému zastupitelstvu jmenovat Ing. Luďka Skotáka delegátem pro účast na valných hromadách ESOMu.
Usnesení č. 47
Městská rada nesouhlasí s návrhem ze dne 7. 6. 1999 na mimosoudní vyřešení sporu vedeného u Okresního soudu v Blansku pod čj. 4C 560/95, který je pro Město Blansko neakceptovatelný, a trvá na pokračování soudního řízení.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 k Jednacímu řádu Městského zastupitelstva Blansko, který se týká čl. 8 – Návrhy a interpelace a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 49
Městská rada souhlasí s tím, že 9. 9. 1999 od 00:00 hodin do 24:00 hodin bude úřední svatební den a obřadní síň na blanenském zámku bude místnost úřední pro provedení svatebních obřadů bez poplatku. Poplatek za delegovaný sňatek a za sňatek s cizincem zůstává dle sazebníku zákona o správních poplatcích.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s výpůjčkou majetku ve vlastnictví města společnosti Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 51
Rada bere na vědomí zprávu o stavu výherních hracích přístrojů na území města Blanska.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí návrh na zabezpečení oslav 95. výročí povýšení Blanska na město a ukládá odboru ŠKOL zapracovat jej do návrhu rozpočtu města na rok 2000.

Usnesení č. 53
Rada bere na vědomí návrh na oslavy přelomu roku 2000/2001 a ukládá odboru ŠKOL zapracovat navrhovanou částku do návrhu rozpočtu na rok 2000.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s čerpáním fondu reprodukčního majetku ZŠ Blansko, Salmova 17 na opravy a nákupy zařízení dle předložené žádosti.


Usnesení č. 55
Rada projednala žádost Gymnázia Blansko o příspěvek na oslavy 50. výročí školy a souhlasí s příspěvkem 13 tis. Kč.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje konání společenského večera v rámci oslav 70. výročí ASK v areálu stadionu ASK dne 14. 8. 1999 do max. 01.00 hodin.

Usnesení č. 57
Městská rada schvaluje po úpravě dle zápisu předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 58
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s panem Ing. Zdeňkem Oujeským, bytem Salmova 15, Blansko, který bude v suterénu a přízemí budovy polikliniky provozovat občerstvení, prodej potravin a drobného zboží.

Usnesení č. 59
Městská rada vrací materiál o zajištění provozu lékárny zpracovaný ředitelem Nemocnice Blansko s tím, že ředitel Nemocnice Blansko ho má rozpracovat o skutečné dopady do ekonomiky Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 60
Městská rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko vypovědět nájemní smlouvu na lékárnu s tím, aby zajistil odborného garanta s II. atestací, získal licenci od lékárnické komory a navázal smlouvu s VZP s tím, že provoz lékárny bude zahájen od 1. 1. 2000 v režii Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 61
Městská rada bere na vědomí informaci o plnění plánu HIM a NIM za I. pololetí 1999 a souhlasí s upřesněným plánem pořízení NIM a HIM na II. pololetí r. 1999.

Usnesení č. 62
Rada nemá námitek k pronájmu prostor stávající ordinace LSPP včetně přilehlých prostor a ordinace stomatologické pohotovostní služby ve 3. patře polikliniky Zdravotnické záchranné službě okresu Blansko.

Usnesení č. 63
Rada nemá námitek k bezúplatnému převodu vybavení majetku Nemocnice Blansko, které je umístěné v prostorách stávající ordinace LSPP včetně přilehlých prostor a v ordinaci stomatologické pohotovostní služby ve 3. patře polikliniky na Zdravotnickou záchrannou službu okresu Blansko.
Usnesení č. 64
Městská rada schvaluje snížit poplatek z prodlení p. Ladislavu Danielovi o 50% tj. o
11 749,-- Kč. Zbývající část ve výši 11 749,-- Kč bude započtena s fakturou č. 2/99 za provedené práce. Náklady na soudní řízení ve výši 3 790,-- Kč budou uhrazeny v pravidelných měsíčních splátkách. Městská rada ukládá odboru KOM tento bod předložit k projednání a schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro pana Michala Hlaváčka, bytem Blansko, Sladkovského 6 a ukládá odboru KOM předložit žádost k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 66
Rada nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro Romana Zouhara a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt Údolní 13, Blansko s paní Hanou Písaříkovou, bytem tamtéž, a to na dobu určitou do 30. 6. 2000.

Usnesení č. 68
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro slečnu Simonu Maňouškovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 69
Rada trvá na usnesení č. 3 z 5. zasedání městské rady dne 23. 2. 1999 a doporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 70
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Naděždu Musilovou, bytem Dolní Lhota 21 a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 71
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jiřího Petrů, bytem Blansko, Mahenova 6a a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 72
Rada na základě doporučení bytové komise souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v Blansku, Okružní 3c pro manžele Drahonské, bytem Blansko, Žižkova 53 a doporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 73
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1.6.1999 do 30. 11.1999.


Usnesení č. 74
Městská rada souhlasí s neuplatněním předkupního práva na podíl v domě Jasanová č. 11, 13, odpovídající velikosti bytu č. 92 za podmínky, že podíl na domě bude nájemci prodán za cenu, za kterou tento podíl koupili podíloví spoluvlastníci kupní smlouvou ze dne 18. 6. 1997 od města Blansko.


Usnesení č. 75
Městská rada souhlasí s podnájmem garáž. boxu č. 22 – nájemce paní Marie Blažková, 9. května 112, Ráječko – pro pana Ivana Hájka, Sloupečník 90, Blansko, do 30. 6. 1999.


Usnesení č. 76
Městská rada souhlasí se zrušením inflační doložky pro Katastrální úřad ve smlouvě na kancelář č. 804 o výměře 19,60 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko.


Usnesení č. 77
Městská rada souhlasí se změnou splatnosti nájemného ve smlouvě na pronájem nebytových prostor na ul. Vodní 9 a ve smlouvě na pronájem garážového boxu č. 18 na ul. Mlýnská pro Úřad práce, zast. JUDr. Jitkou Lorkovou tak, jak je uvedeno v materiálu

Usnesení č. 78
Městská rada souhlasí s prodloužením výpovědní lhůty na 6 měsíců ve smlouvě na pronájem nebytových prostor na ul. Vodní 9 pro Úřad práce, zast. JUDr. Jitkou Lorkovou.


Usnesení č. 79
Městská rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí výškové budovy (po Čedoku) Smetanova 3, Blansko, o celkové výměře 68 m2 na dobu neurčitou žadatelům dle následujícího pořadí za účelem uvedeným v žádostech:
1. Věra Zukalová, Křtiny 220, 679 05 Křtiny, za nájemné ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok
2. Jiří Sehnal, Stařeckého 6, Blansko, za nájemné ve výši 2.120,-- Kč/m2/rok
3. Ing. Drahomír Zouhar, Čapkova 10, Blansko, za nájemné ve výši 2.600,-- Kč/m2/rok
4. Pavel Pravec, Obůrka 38, Blansko, za nájemné ve výši 2.100,-- Kč/m2/rok
5. Marie Stařecká , Pionýrská 533 , 679 02 Rájec – Jestřebí , za nájemné ve výši
2.000,-- Kč/m2/rok
6. Miroslav Kopřiva , Sadová 54, Blansko, za nájemné ve výši 1.600,-- Kč/m2/rok
7. La Stella, La Stella, s.r.o., Svitavská 3b, Blansko, zast. Jiřím Korčákem, Svitavská 3b,
Blansko a Lubomírem Liškou, Obora 70, 679 01 Skalice nad Svitavou, za nájemné
ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok
8. PESO, spol. s r.o., se sídlem Komenského 621, 679 02 Rájec-Jestřebí, zast. Bohumilem
Pečínka, za nájemné ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok
9. Helena Gábrová, Divišova 2b, Blansko, za nájemné ve výši 1.800,-- Kč/m2/rok
10.Jana Mikšíková, Těchovská 11, Blansko, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok
11.Karel Himmer, Poříčí 2, Blansko, za nájemné ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok
12.Lada Matušková, Okružní 21, Blansko, za nájemné ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko o celkové výměře cca 117 m2 na dobu neurčitou žadatelům dle následujícího pořadí za účelem uvedeným v žádostech:
1. BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, Vyškov, za nájemné 600,--Kč/m2/rok s podmínkou,
že vrátí stávající pronajaté prostory
2. Diecézní Charita Brno – Oblastní Charita Blansko, Komenského 15, za nájemné
60,-- Kč/m2/rok
3. Jana Bašná, Absolonova 20, Blansko, za nájemné 400,-- Kč/m2/rok


Usnesení č. 81
Vzhledem k tomu, že uvedený nebytový prostor na Chelčického 56 se nachází v obydlené části města a je součástí bytového domu městská rada shledává jedinou nabídku na pronájem jako neakceptovatelnou . Městská rada ukládá odboru KOM opakovaně zveřejnit záměr pronájmu s tím, že u zveřejněného záměru bude uvedeno, že účel užívání prostor nesmí vytvářet předpoklad rušení bydlících (především hudební produkce).


Usnesení č. 82
Rada souhlasí s přidělením nebytových prostor Sadová 2, Blansko – 1. patro o výměře cca 102 m2 do užívání Městské policii Blansko.


Usnesení č. 83
Městská rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko pro:
Olgu Fialovou , místo podnikání: Dvorská 1507/18, Blansko
IČO: 686 66 756
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a drogistického zboží do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.
Vladimíra Svobodu, místo podnikání Havlíčkova 662, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 665 94 171
za účelem provozování prodeje a skladování balených potravin a drogistického zboží do 31. 12. 1999 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 84
MR souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor Smetanova 1, Blansko o výměře 222 m2 s panem Josefem Doleželem, Hálkova 6, Blansko na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné 250 ti. Kč/rok bez energií s tím, že oo roku 2003 se zvyšuje nájemné o míru inflace.


Usnesení č. 85
MR souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 8, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko, pro:
Dang Truong Ngo, místo podnikání: Sadová 40, Blansko
IČO: 673 78 676
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.


Usnesení č. 86
Městská rada ukládá odboru KOM vypovědět stávající smlouvu Pohřebnímu ústavu Boskovice.


Usnesení č. 87
MR vybírá jako nájemce smuteční obřadní síně v Blansku a jako správce blanenských hřbitovů Pohřební ústav Blansko a ukládá odboru KOM připravit novou nájemní smlouvu a smlouvu o obstarání záležitosti s platností od 1. 2. 2000 a ukládá předložit smlouvu k projednání městské radě.


Usnesení č. 88
Městská rada souhlasí s přijetím daru od firmy Larix – s bezplatnou výsadbou trvalých porostů na p.č. 1019/1 v k.ú. Blansko.


Usnesení č. 89
Městská rada souhlasí se zapracováním změn do obecně závazné vyhlášky a její nové plné znění předložit ke schválení městskému zastupitelstvu.


Usnesení č. 90
Rada souhlasí s podáním výpovědi Mgr. Pavlu Kočkovi z uzavřené smlouvy ze dne 26. 10. 1995 o zajištění provozu koupaliště a krytých lázní v Blansku.

Usnesení č. 91
Městská rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu čp. 12, na nám. Svobody 10, Blansko.

Usnesení č. 92
Městská rada schvaluje Statut Kulturního střediska města Blanska dle předloženého materiálu.


Usnesení č. 93
Rada jmenuje členkou Komise pro školství a vzdělávání paní Ing. Svatavu Dvořákovou, ředitelku OA Blansko.


Usnesení č. 94
1. Rada města zřizuje komise jako poradní orgány rady v činnostech, kterými se MR zaobírá.
2. Podnikatelská činnost není předmětem práce MR, a proto tuto komisi nezřizuje.
3. Rada města vítá aktivitu podnikatelů přinášet nové podněty a doporučuje iniciativní skupině spojení s HKOB, se kterou zást. MR a města Blanska (starostka města) navázala komunikaci ve věci podpory a rozvoje podnikatelských příležitostí.

Usnesení č. 95
Rada zřizuje Komisi pro životní prostředí.


Usnesení č. 96
Rada mění název Komise pro investice, územní rozvoj a životní prostředí na nový název Komise pro investice a územní rozvoj.

Usnesení č. 97
Rada ukládá tajemníkovi vyzvat veřejnost k návrhům na členské obsazení Komise pro životní prostředí.
T: 20. 8. 1999

Usnesení č. 98
Rada ukládá starostce jednat o zakládací smlouvě s ostatními potencionálními zakladateli OPS pro cestovní ruch a předložit zakládací smlouvu městské radě.

Usnesení č. 99
Rada ukládá odboru KOM vyhodnotit činnost obstaravatelských firem působících na území města a následně navrhnout příslušná opatření vedoucí ke zkvalitnění plnění obsahu dodavatelských smluv.
T: 20. 1. 2000

Usnesení č. 100
Rada souhlasí s vydáváním nových žádostí pro občany a organizace žádající o dotace z městského rozpočtu sk. č, odd. 43.

Usnesení č. 101
Městská rada souhlasí s návrhem Organizačního řádu Městského úřadu Blansko po úpravách.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h