Detail usnesení


Usnesení rady č. 13 ze dne 15. 6. 1999

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí dopis občanů Starého Blanska a informaci starostky o průběhu jednání s generálním ředitelství Českých drah o zmírnění dopadu provozu koridoru s tím, že oprava podchodu bude realizována tak, jak je zapracována ve schváleném rozpočtu města, tzn. v úsporné variantě.

Usnesení č. 2
Rada ukládá starostce jednat se zástupci Českých drah s cílem zabezpečit jejich finanční spoluúčast na realizaci podchodu tohoto kolizního průjezdu železničního koridoru městem Blansko. Dále vyzvat České dráhy k realizaci opatření, jenž by omezila nebezpečí vzniku smrtelných úrazů. Jde především o zabránění průjezdu dvou vlaků současně, osazení přejezdu druhým ramenem závor po obou stranách, osazení zábran proti přecházení kolejiště a opatření pro snížení průjezdové rychlosti.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s navržením smlouvy o výpůjčce části pozemků p. č. 268/10 a p. č. 205/7 s firmou BILLA Reality, spol. s. r. o., se sídlem Modletice, Říčany u Prahy, za účelem vybudování veřejného parkoviště.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se změnou termínu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním, právem ze dne 2. 7. 1998, s firmou KOREKT-INVEST, s. r. o., který byl uveden v usnesení č. 42 z 11. zasedání městské rady, do 31. 8. 1999, z důvodu dále pokračujících jednání.

Usnesení č. 5
Rada pověřuje zástupce starostky Ing. Jindřicha Krále, aby jednal s firmou Stavening, a. s., o konečném vypořádání stavby 33 b. j. Zborovce v souladu s právním rozborem, předloženým na 13. zasedání MR, o přijetí dohody o narovnání.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1022/8 ostatní plochy o výměře 1407 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. INV-NS/22/98/Ko ze dne 22. 7. 1998 na upřesnění pronajímané plochy, a to na základě geometrického zaměření pozemků v souladu s čl. V., odst. 7, písm. a) nájemní smlouvy, s platností od 1. 7. 1999.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 459 pastviny o výměře 365 m2, pozemek parc. č. 462 pastviny o výměře 377 m2 a pozemek parc. č. 546/12 (PK) o výměře 208 m2, vše v k. ú. Lažánky za účelem zemědělského a zahrádkářského užívání, za cenu dle znaleckého posudku, úhradu posudku a daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 307/5 pastviny a část pozemku parc. č. 304/12 pastviny o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 24, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 692 (PK) o výměře 55 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prodloužením doby nájmu části pozemku parc. č. 692 (PK) o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, dodatkem k nájemní smlouvě č. SM-NS/68/96/Ko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 378 zahrady o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná, lokalita Bačina, který je užíván jako součást oplocené zahrady.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 55 m2 v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/93/95/Ko uzavřené s panem Václavem Komárkem, bytem Blansko, Údolní 19, a to ke dni vzniku nového právního vztahu k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 55 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání zahrádky.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, případně pronajmout pozemky parc. č. 294 zahrada o výměře 21 m2 a parc. č. 297 zahrada o výměře 98 m2, oba v k. ú. Lažánky, za účelem spojení s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob za účelem užívání jako součást zahrady.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 27/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření vjezdu do zahrady.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 808/17 ovocné sady o výměře cca 2600 m2 v k. ú. Blansko za účelem zřízení a užívání zahrádek.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1636 ostatní plochy o výměře 40 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby dvou garáží s tím, že umístění staveb na pozemku bude řešeno až v rámci územního řízení a přitom tento záměr respektuje již dříve přijaté usnesení č. 10 z 9. schůze rady dne 20. 4. 1999.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 370 – zahrada o výměře 61 m2 v k. ú. Olešná.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 860 zahrada o výměře cca 845 m2 (v hranicích současného oplocení) v k. ú. Těchov za účelem užívání zahrady.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Zdeňku Čtvrtníčkovi, Svitavská 31, Blansko a s pronájmem pozemku parc. č. 2130 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko manželům Františku a Marii Klíčovým, Zborovecká 12, Blansko, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Blansko Vlastimilu Korberovi a Jaroslavě Korberové, Salmova 21, Blansko za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou, s čtyřměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1,--Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 556/2 (dle PK) o výměře 15 m2 v k. ú. Lažánky za účelem uskladnění dříví panu Luboši Sedlákovi, Lažánky 183, na dobu do 30. 9. 1999.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyrovnáním nájemného ZD Rájec-Jestřebí pro rok 1999 formou započtení nájemného ve výši 55 350,-- Kč pro rok 1999 dle nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97Ko ze dne 30. 6. 1998 včetně povýšení o úrok z prodlení ve výši 3 269,-- Kč a náklady řízení stanovené soudem ve výši 2 836,-- Kč za dodávky a provedení prací ve výsadbě vzrostlých stromů ve spolupráci s odborem KOM, pokud bude možno využít nabízené plnění v rámci schváleného rozpočtu města na r. 1999.

Usnesení č. 25
Rada revokuje usnesení č. 34 z 84. schůze městské rady dne 9. 11. 1998, týkající se pronájmu části pozemku parc. č. 825/2.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 825/2 ost. plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Blansko, části zastavěné bazénem, a to vlastníku bazénu, ČKD Blansko, a. s. za nájemné 7,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 1999.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpovědí, popřípadě jednostranným odstoupením města Blansko od nájemních smluv číslo SM-NS/141/95/Ka ze dne 31. 10. 1995, SM-N/89/92/K ze dne 2. 10. 1992, SMM-NS/2/97/Ne ze dne 10. 2. 1997 a SMM-NS/3/97/Ne ze dne 17. 2. 1997, a to tak, aby nájem pozemků byl ukončen v co nejkratší možné lhůtě, dle příslušných ujednání nájemních smluv, z důvodu zajištění bezproblémového přístupu pracovníků JMP, a. s., tak, jak požaduje plynárenská inspekce.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s narovnáním vztahu k ideální 1/2 pozemku parc. č. 172/2 – ostatní plocha o výměře 705 m2 v k. ú. Dolní Lhota formou nájemného dle návrhu p. Watzera ze dne 13. 2. 1998, a to za nájemné 3,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zněním Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech a materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 30
Rada projednala žádost privátních lékařů Nemocnice Blansko a souhlasí s udělením výjimky z usnesení rady nezvyšovat nájemné na rok 1999 za pronajaté prostory o míru inflace.

Usnesení č. 31
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s p. MUDr. Jarmilou Kupkovou, Husova 1, Blansko, která bude provozovat nestátní zdravotnické zařízení – stomatologickou ordinaci.

Usnesení č. 32
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko zpracovat písemný materiál, který bude řešit ekonomické a právní aspekty provozu lékárny v budově nemocnice.
Z: ředitel nemocnice
T: 14. MR

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí informace č. 2 ředitele nemocnice o stavu a záměrech Nemocnice Blansko ze dne 7. 6. 1999.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Spolek neslyšících v Moravském krasu Blansko na kurs odezírání, kurs znakového jazyka a psychorehabilitační pobyt.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na rehabilitačně výchovnou činnost pro vozíčkáře Svazu tělesně postižených, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na rekondiční pobyt v Jánských Lázních pro Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace č. 1, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk 4 ve výši 4 tis. Kč na rekondici a celookresní shromáždění ke Dni bílé hole pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, Sadová 2, Blansko.


Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na rekondiční, rehabilitační, kulturně-výchovné a vzdělávací akce pro Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace č. 3, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na chod střediska poradenství, časopis Paprsek a Mikulášskou besídku pro Sdružení zdravotně postižených, středisko pro poradenství a soc. rehabilitaci, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 1999 sk. 4 ve výši
4 tis. Kč na rekondice – odezírání, poradenské dny a výstavku pro nedoslýchavé pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresní výbor, Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného jednopokojového bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanová 24 v Blansku paní Márii Smolkové, nar. 1913, bytem Lipovec 193.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s využitím uvolněného bytu v 7. MŠ ul. Rodkovského pro potřeby mateřské školy.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s výpovědí smlouvy o obstarání věci panu J. Jašíkovi a ukládá odboru KOM uzavřít novou smlouvu na provozování trhů v Blansku se Službami Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí Lažánky č. p. 31 na pozemku p. č. 320/1, pozemku p. č. 320/1 zast. pl. o výměře 731 m2, pozemku p. č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k. ú. Lažánky žadatelům dle následujícího pořadí s tím, že kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy:
1) Jaroslav Strejček, bytem Lažánky 141, Blansko za cenu 210 000,-- Kč
2) Ladislav Kliský, bytem Havlíčkova 558, Bílovice n. Svitavou za cenu 200 000,-- Kč
a doporučuje k projednání MZ.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s ponecháním nájemného za pronájem kanceláří ve výškové budově Smetanova 3, Blansko pro Finanční úřad v Blansku ve stávající výši (zvýšeného pouze o inflaci za rok 1998), přičemž inflace bude započítána zpětně od 1. 4. 1999.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem řadové garáže na ul. Erbenova o výměře cca 19 m2 panu Janovskému, Erbenova 13, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s výší nájemného 500,-- Kč/m2/rok za pronajaté nebytové prostory firmy Vrba, s. r. o., Blansko – Vodní 9, s účinností od 1. 2. 1999.


Usnesení č. 48
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části objektu bývalé požární zbrojnice č. p. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petželovou, Blansko pro:

Drahomíra Zouhara – Kontakt, se sídlem Čapkova 10, Blansko
IČO: 163 38 430 za účelem provozování prodeje a skladování textilu do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Thang Nguen Chi, se sídlem Nová 235, Ráječko
IČO: 631 348 53 za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Františka Kováře, se sídlem Okružní 45, Blansko
IČO 64 34 00 91 za účelem provozování prodeje ovoce a zeleniny do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do doby zastavení předmětného řízení.

Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice č. p. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko pro:

Janu Mikšíkovou – LUCIE, místo podnikání: Těchovská 11, Blansko
IČO: 105 33 966 za účelem provozování prodeje a skladování textilu do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Tan Nguyen Duy, místo podnikání Údolní 1147/102, Praha 4
IČO: 676 60 711 za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi do 31. 12. 1999, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu č. p. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko na pozemku p. č. 3260 a pozemku p. č. 3260 o celkové výměře 1300 m2 v k. ú. Blansko za cenu minimálně dle znaleckého posudku. Na záměru o odprodej bude uvedena možnost odprodeje celé budovy nebo částí dle provedeného reálného dělení s tím, že v případě odprodeje více zájemcům budou v kupní smlouvě uvedena věcná břemena, která z reálného dělení vyplývají.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s realizací kogeneračních jednotek v dalších kotelnách v souladu se schváleným rozpočtem na rok 1999 kromě kotelny K7 (Vodní 9 – objekt určen k prodeji).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s vypsáním obchodní veřejné soutěže na dodavatele veřejné služby "Blansko – zajištění veřejné služby dopravní obslužnosti města".

Usnesení č. 52
Rada nesouhlasí s iniciativními návrhy zastupitele p. Pavla Němce a přesto je předkládá členům zastupitelstva k posouzení.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska, po zapracování připomínek dle rozpravy, a doporučuje městskému zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 54
Rada projednala petici občanů bydlících v okolí klubu Mandragora na ul. Havlíčkova v Blansku a ukládá vedoucímu odboru INV aby se ve stavebním řízení za město Blansko ztotožnil s požadavky OHS, týkající se zejména protihlukových opatření.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s novelou vyhlášky o zřízení Městské policie ve městě Blansko a doporučuje ji ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 56
Rada projednala v rámci řešení problematiky psů ve městě metodu identifikace zvířat čipováním a ukládá vedoucí odboru FIN zařadit náklady do rozpočtu r. 2000.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se založením obecně prospěšné společnosti pro cestovní ruch za účelem rozvoje regionální turistiky a doporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 58
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko, kterou doporučuje předložit na vědomí městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje rozšíření činnosti Služeb Blansko, s. r. o. o:
– provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,
– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s platností od 1. 6. 1999.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Služeb Blansko, s. r. o. podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje po dílčích úpravách odborem ŠKOL návrh komise mládeže na rozdělení příspěvků na zájmovou činnost na rok 1999.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zřízením další speciální třídy pro děti s vadou řeči, sluchu a hlasu při 9. MŠ Blansko, Divišova ul., od 1. 9. 1999.


Usnesení č. 63
Rada souhlasí s přijetím úvěru ve výši 11 mil. Kč na výstavbu 42 b. j. Blansko – Písečná u ČS, a. s., pobočka Blansko a se zajištěním úvěru zastavením stavby 42 b. j. Blansko – Písečná na pozemku p. č. 639/1 v k. ú. Blansko, blankosměnkou. Ukládá odboru FIN předložit ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 64
Rada revokuje usnesení č. 36 z 12. zasedání městské rady, konaného dne 25. 5. 1999, týkající se zálohy na kupní cenu a nájemného ve 42. b. j. Blansko – Písečná.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje dle předloženého materiálu:
– prodej 42 b. j. Blansko – Písečná, a to na splátky po dobu 20 let,
– výšky jednotlivých akontací na jednotlivé byty,
– předložené měsíční splátky kupní ceny pro jednotlivé byty u 42 b. j. Blansko – Písečná s tím, že tyto splátky jsou pevné po celou dobu splácení,
– že budoucí kupující budou po dobu 20 let do doby úplného splacení kupní ceny v nájemním vtahu k městu Blansko, a to za zvýhodněné nájemné, placené po dobu splácení bytu na úrovni 25 % z maximálního měsíčního nájemného.

Usnesení č. 66
Rada ukládá odboru FIN evidovat vybrané nájemné na samostatném fondu oprav, jenž může být čerpán jen pro opravy na 42 b. j. Blansko – Písečná.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s kritérii pro výběr nájemců a budoucích vlastníků 42 b. j. Blansko – Písečná. Ukládá odboru KOM předložit ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s převodem stolařského a zámečnického nářadí v celkové výši 12 864,-- Kč na příspěvkovou organizaci KSMB Blansko.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí se smlouvou o výpůjčce majetku ve vlastnictví města na příspěvkovou organizaci KSMB Blansko.

Usnesení č. 70
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Živnostenskou bankou , a. s., která vzešla jako vítěz výběrového řízení, pořádaného sdružením ESOM, o prodeji výkonů akcionářských práv
k 5144 ks JMP, a. s a k 12009 ks akcií JME, a. s. Ukládá odboru FIN předložit městskému zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje, že místopředsedkyní Komise pro zahraniční styky bude pí Pavla Kotlánová, přičemž Ing. Alena Dvořáková zůstává členkou komise, s účinností od 1. 7. 1999.


Usnesení č. 73
Rada odvolává z funkce předsedkyně přestupkové komise Mgr. Naděždu Strážnickou s účinností k 30. 6. 1999. Rada jmenuje do funkce předsedy přestupkové komise p. Ivo Kadrmase a další členy přestupkové komise pí Pavlu Kotlánovou a Mgr. Ilonu Vaisovou s účinností od 1. 7. 1999.

Usnesení č. 74
Rada bere na vědomí plnění úkolů z jednání Městského zastupitelstva Blansko a ukládá tajemníkovi zaslat rozbor plnění těchto úkolů všem členům zastupitelstva.

Usnesení č. 75
Rada schvaluje program 6. zasedání MZ , které se bude konat 29. 6. 1999 v MKD Blansko na ul. Bezručova.

Usnesení č. 76
Rada bere na vědomí zápis kontrolní komise a konstatuje, že komise splnila zadání, uložené městským zastupitelstvem usnesením č. 9 z mimořádného zasedání městského zastupitelstva, konaného 16. 2. 1999. Závěr komise: kupní smlouva na 15 % podíl lanové dráhy je platná.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h