Detail usnesení


Usnesení rady č. 24 ze dne 11. 1. 2000

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení paní Hany Čmelové ze členství v Komisi kulturní z důvodu změny zaměstnání.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 250 (dle PK), parc.č. 245/1 (dle PK) a parc. č. 243/2 (dle PK), vše v k.ú. Blansko o výměře cca 2.250 m2, a to za účelem skladování materiálu a provozování míchacího centra.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 423/2 (dle PK) o výměře cca 30 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem uskladnění dřeva.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 2083/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s doplněním nájemní smlouvy číslo SM-NS/81/94/Ko ze dne 10. 6. 1994, a to formou dodatku, kterým bude upřesněn účel nájmu: "za účelem údržby, za účelem případné výsadby zeleně a za účelem příležitostného parkování osobního vozidla pouze na vyznačené části pozemku" a dále budou do smlouvy doplněna sankční ujednání za porušování ustanovení smlouvy.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit id.1/2 objektu na pozemku parc. č. 163-zastavěná plocha v k.ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 259 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Olešná o výměře cca 180 m2 zastavěný regulační stanicí plynu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 755/55 ostatní plochy o výměře cca 16 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění prodejního stánku pro prodej novin, časopisů a tabákových výrobků panu Milanu Nejezchlebovi, Dvorská 50, Blansko, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok s tím, že toto nájemné je splatné od 1. dne právní moci stavebního povolení.
V případě, že stavební povolení nebude vydáno do 5. měsíců od 11. 1. 2000, pozbývá toto usnesení platnosti.


Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 12/19 zahrady o výměře 106 m2 v k.ú. Blansko, za účelem užívání zahrady a její údržby, včetně oplocení panu Martinu Kriklovi a Viktoru Plachému, Potraviny Bravo, Blansko, Purkyňova 2, na dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky v k.ú. Blansko, v areálu keramické provozovny
– parc. č. 4642/1 zastavěná plocha halou o výměře 836 m2,
– parc. č. 4644/1 zastavěná plocha administrativní budovou o výměře 106 m2,
– parc. č. 1017/96 ostatní plochy o výměře 368 m2 (na pozemku se nachází vjezd do areálu Kameny a veřejná zeleň),
– část parc. č. 1017/95 ostatní plochy o výměře 145 m2 (díl c).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Blansko, v oploceném areálu kamenické provozovny na ulici Poříčí 16 v Blansku, výrobnímu družstvu KAMENA Brno, Bohunická 85, Brno, a to:
– pozemků parc.č. 4642/1 zastavěná plocha halou o výměře 836 m2 a parc. č. 4644/1 zastavěná plocha administrativní budovou o výměře 106 m2, za nájemné 30,- Kč/m2/rok
a
– části pozemků parc. č. 1017/96 ostatní plochy o výměře 368 m2 (na pozemku se nachází vjezd do areálu Kameny a zeleň) a části parc. č. 1017/95 ostatní plochy o výměře 145 m2 (díl c, zpevněná plocha dvora) za nájemné 10,- Kč/m2/rok,
vše na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1017/95 ostatní plochy (díl a, díl b a parc. č. 1017/69 (dle PK) o výměře 697 m2) v k.ú. Blansko a pozemku parc. č. 1017/97 ostatní plocha o výměře 204 m2 v k.ú. Blansko výrobnímu družstvu KAMENA Brno, Bohunická 85, Brno, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem pravidelné údržby pozemků sečením trávy a úklidem.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1324/2 ostatní plochy o výměře cca 250 m2 v k.ú. Blansko (části po p. Pernicové) panu MVDr. Josefu Vašíčkovi, bytem Blansko, J. Lady 16, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2,- Kč/m2/rok, a to za účelem zahrádkářského využití bez možnosti oplocení.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1/1 zast. plocha a parc. č. 342 ost. plocha, vše o výměře cca 210 m2 (pás kolem budovy čp. 199 v Lažánkách o šířce 3 m) v k.ú. Lažánky firmě Brako, spol. s r.o. Brno, zast. Antonínem Vravencem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem úklidu, údržby zeleně a užívání jako součást budovy 199 v Lažánkách.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen s Českými drahami, s.o. Praha spočívajících ve strpění trvalého uložení vodovodní a kanalizační přípojky, v umožnění přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržeb a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na části pozemku parc. č. 452/3 – ost. plocha v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 7.300,- Kč.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen s Českými drahami, s.o. Praha spočívajících ve strpění trvalého uložení plynové přípojky a kanalizační přípojky, v umožnění přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržeb a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na části pozemku parc. č. 452/3 ost. plocha, parc. č. 452/4 ost. plocha, parc. č. 598/7 ost. plocha, parc. č. 1364/13 ost. plocha, parc. č. 1405/2 ost. plocha a parc. č. 1405/3 ost. plocha v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 58.150,- Kč.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen spočívajících ve strpění trvalého uložení plynové přípojky a kanalizační přípojky, v umožnění přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržeb a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na části pozemku parc. č. 1380/2 – ost. plocha v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 1.940,- Kč.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene spočívajícím ve strpění uložení vodovodní přípojky a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na části pozemku parc. č. 371/1 pastvina, parc. č. 371/3 pastvina, parc. č. 371/9 pastvina, parc. č. 1390/2 ostatní plocha a parc. č. 1350/5 ost. plocha v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 19
Rada vyhodnotila plnění smlouvy ze strany firmy Korekt-invest a rozhodla využít právo města od uzavřené smlouvy odstoupit.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s použitím znaku města Blanska v křížovkářském magazínu Křížovky po vlastech českých a moravských 1/2000.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prodejem domu čp. 20 na pozemku p.č. 105 zast. plocha, pozemku p.č. 105 – zast. plocha, nádvoří o výměře 250 m2 a pozemku p.č. 106 – zahrada o výměře 485 m2 vše v k.ú. Lažánky panu Janu Rolníkovi, bytem Blansko, Čelakovského 17 za jím nabídnutou cenu 50.000,- Kč a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se snížením nájemného paní Aleně Šmerkové, nájemci nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, na 130,- Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2000.


Usnesení č. 23
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o uznání závazku s paní A. Šmerkovou – nájemce nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko tak, aby dluh byl uhrazen do konce roku 2000.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se snížením nájemného na 240,- Kč/m2/rok z nebytových prostor – prodejny ovoce-zelenina v OS Písečná paní Kaderkové, bytem Blansko, nám. Míru 3, s účinností od 1. 2. 2000.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti čp. 4 na pozemku p.č. 35/3 – zast. plocha o výměře 457 m2 a části nemovitosti čp. 3 na poz. p.č. 35/1 – zast. plocha o výměře 1926 m2 ZUŠ v Blansku, zast. paní Evou Petrželovou, ředitelkou, se sídlem Zámek 3, Blansko za nájemné ve výši 2,- Kč/rok, za účelem provozování základní umělecké školy, tj. jednotlivých oborů + administrativy školy na dobu určitou do dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o vlastnictví předmětu nájmu nebo do dne počátku účinnosti rozhodnutí o zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí připravený návrh vyhlášky o provozování výherních hracích automatů na území města Blansko.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Kině Blansko, předloženou KSMB a Sdružením Ulita.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje "Dodatek č. 1" ke smlouvě mezi městem Blansko a společností Kabel Plus Jižní Morava, a.s. o vysílání městského informačního kanálu.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje "Dodatek č. 2" k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce mezi Městem Blansko a panem Rudolfem Volfem, týkající se výdeje obědů v MKD.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu budovy 1. mateřské školy Blansko, ul. Údolní 2 a ukládá zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavě Králové v této záležitosti dále jednat s vedením Adastu Blansko, a.s.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje po úpravách nový statut Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje koncepci Nemocnice Blansko na rok 2000.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2000.


Usnesení č. 34
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko pro rok 2000.

Usnesení č. 35
Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a současně souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21.12.99.
Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce s podmínkami dle rozpravy.

Usnesení č. 36
MR souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí systémové dotace ze státního rozpočtu pro Nemocnici Blansko na tyto akce: 1. pořízení CT přístroje
2. rekonstrukce střešního pláště budovy polikliniky
Nemocnice Blansko
3. výměna dvou kusů výtahů v Nemocnici Blansko

Usnesení č. 37
Rada ukládá zástupkyni starostky PhDr. Králové zpracovat a předložit městské radě vyhodnocení členství v SOM JM s uvedením přínosů z tohoto členství.
T: 26. MR

Usnesení č. 38
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška Města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚP SÚ Blansko v souvislosti se schválenou změnou ÚPn SÚ Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech.
T: 5/2000

Usnesení č. 39
Rada ukládá odboru SOC, aby zaslal členům městského zastupitelstva rozbor hospodaření Nemocnice Blansko v letech 1995 – 1998.
T: 31. 1. 2000

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h