Detail usnesení


Usnesení rady č. 43 ze dne 7. 11. 2000

Usnesení č. 1

Rada souhlasí na základě stížností podnikatelů a občanů z Dolní Palavy s ukončením Smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství se společností Služby Blansko, s.r.o. ze dne 4. 9. 2000 dohodou k 15. 11. 2000.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství – části ul. Masarykova s uzavírkou komunikace za účelem zabezpečení pravidelného konání jednodenních trhů se společností Služby Blansko, s.r.o. s plaností od 15. 11. 2000.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí se zrušením výpovědi a trvá na vystěhování paní Látalové z bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Bezručova č. 5.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se zrušením výpovědi a trvá na vystěhování Svatopluka Skoumala a Věry Skoumalové z bytu č. 3 o velikosti 1+1 v Blansku, 9. května 18.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 1+1 v Blansku, 9. května 22 nájemkyni Simoně Maňouškové o 1 rok, t.j. do 31. 7. 2001.

Usnesení č. 6
Rada pověřuje odbor KOM prodlužováním nájemních smluv na byty v majetku města, uzavřených na dobu určitou, a to v případě, že nájemce řádně plní všechny povinnosti, vyplývající z nájemní smlouvy. Ostatní případy budou v radě i nadále projednávány.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 6. 2000 do 30. 11. 2000.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí se snížením výše žalované částky firmě SHR-spol. s r.o., zast. Ing. Reinbergerem, mimo již odsouhlasených 33.246,- Kč (28.944,- Kč + 4.302,- Kč).

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se znovuprojednáním počátku zvyšování nájemného o míru inflace ve smlouvě s firmou SHR-spol. s r.o.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor bývalé samoobsluhy v OS Písečná, Jasanova 15, Blansko o výměře 521 m2 p. Zdeňku Kuncovi, Petra Bezruče 1004, Sedlčany, IČO: 431 27 339, za účelem zřízení a provozování prodejny nábytku od 1. 12. 2000 za nájemné ve výši 240,-- Kč/m2 /rok s tím, že toto nájemné bude hrazeno od 1. 2. 2001.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor bývalého cukrářství v OS Písečná, Jasanova 15, Blansko pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, zast. Mgr. Janou Sedlákovou, Komenského 15, Blansko, IČO: 44990260 za nájemné 100,-- Kč/m2 /rok za účelem zřízení a provozování humanitárního skladu šatstva.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje Plán zimní údržby. Ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v období 2000-2001 v souladu s tímto schváleným plánem.

Usnesení č. 13
Rada ukládá odboru KOM předložit na příští zasedání městské rady návrh cenového dodatku ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s firmou SELIO, s.r.o. Blansko na zajištění zimní údržby města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 2083/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví právnické osoby.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 674/85 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko, v lokalitě Podlesí, za účelem umístění dočasné stavby prodejního stánku k prodeji tiskovin, tabákových výrobků, balených potravin a nápojů, ovoce a zeleniny.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 885/67 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 30 m2 manželům Ludmile a Aleši Zábojovým, bytem Blansko, Kamnářská 1, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem výsadby květin, okrasných keřů, za účelem údržby a sečení trávy, bez oplocení.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu projednat a schválit opravu usnesení č.7 z 27. zasedání Městského zastupitelstva Blansko z 26. 10. 1993 tak, že bude znít:

Zastupitelstvo souhlasí s převodem části obecního pozemku parc.č.146/2-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 166 m2 a části obecního pozemku parc.č. 49-ostatní plocha o výměře 96 m2, oba v k.ú. Hořice manželům Jiřímu a Ludmile Ševčíkovým, bytem Blansko, Hořice 4 s tím, že zároveň bude převedena do vlastnictví města Blansko část pozemku parc.č.103-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 407 m2 v k.ú. Hořice od vlastníka tohoto pozemku, tzn. Jiřího Ševčíka, bytem Blansko, Hořice 4, přičemž rozdíl ve výměře, tj. 145 m2 bude dorovnán v ceně 30,-Kč/m2.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se změnou hranice mezi pozemkem parc.č. 9 – ost. plocha a parc.č. 10 – zastavěná plocha v k.ú. Olešná, jak požaduje vlastník pozemku parc.č. 10-zastavěná plocha v k.ú. Olešná a ukládá odboru INV projednat s navrhovateli jinou formu řešení.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s přijetím dvojice z pořadníku čekatelů na umístění do Městského penzionu Blansko do uvolněného bytu správce (konkrétně dva pokoje, kuchyň a příslušenství) s podmínkou, že v případě potřeby tato dvojice souhlasí s přemístěním do jiné dvoulůžkové obytné jednotky v penzionu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Haně Novotné, bytem Ostrov u Macochy 187 na dobu určitou, a to na jeden rok.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Dagmar Stojkovičovou, bytem Údolní 23, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Aleně Štrajtové, a to o dva roky.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanova 24 v Blansku manželům Karlu a Věře Beňovým, nar. 1943 a 1944, bytem Absolonova 23, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na zajištění činnosti pro Centrum služeb pro zdravotně postižené, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na částečné krytí nákladů na energie v souvislosti s provozem Denního centra pro lidi bez domova pro Oblastní Charitu Blansko.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje Statut KSMB.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje rozpočtové opatření podle předloženého materiálu KSMB.

Usnesení č. 28
Rada bere na vědomí výhledový plán automatizace procesů Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru FIN připravit na další jednání městské rady rozpočtové opatření na částku 10 tis. Kč, na dokrytí nákupu nového serveru pro Městskou knihovnu Blansko.


Usnesení č. 30
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. až 1./9.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za III. čtvrtletí roku 2000.

Usnesení č. 32
Rada doporučuje za člena správní rady Prevcentra Ulita paní Mgr. Věru Veselou.

Usnesení č. 33
Rada ruší usnesení č. 70 z 39. zasedání městské rady ze dne 22. 8. 2000.

Usnesení č. 34
Rada jmenuje předsedou Komise mládeže p. Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 35
Rada vybrala jako nejzajímavější v soutěži "Vstup do nového tisíciletí" námět na vybudování vyhlídkové rozhledny na Hořicích a ukládá PhDr. Králové zpracovat tento záměr do studie.

Usnesení č. 36
Rada bere na vědomí poděkování od okresního výboru Svazu tělesně postižených Blansko za peněžní dar.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s tím, že Město Blansko se ve II. fázi reformy veřejné správy stane obcí III. typu. Rada ukládá starostovi toto stanovisko zaslat na MV ČR a ukládá tajemníkovi předložit toto stanovisko k projednání městskému zastupitelstvu.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h