Detail usnesení


Usnesení rady č. 25 ze dne 25. 1. 2000

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení pí Jiřiny Jourové z členství v Komisi sportovní.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise sportovní p. Mgr. Karla Součka, bytem Blansko, Sloupečník 36.

Usnesení č. 3
Rada odvolává z členství v Komisi přestupkové pí Mgr. Ilonu Vaisovou a jmenuje za člena Komise přestupkové slečnu Mgr. Helenu Chlachulovou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s odkladem splátky do 31. 3. 2000, ve výši 201.743,- Kč a úrokem z prodlení k datu uhrazení kupní ceny, za nebytový prostor nám. Míru 3, paní Janě Petlachové, bytem Blansko, Údolní 5.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje podmínky pro vyhlášení "Obchodní veřejné soutěže" na zhodnocení volných finančních prostředků města ve výši 61.052.500,- Kč a ukládá starostce města jmenovat tříčlennou komisi pro otevírání obálek a devítičlennou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 35 z 24. zasedání městské rady ze dne 11. 1. 2000 (Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souvislosti s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21. 12. 1999. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce dle rozpravy.)

Usnesení č. 7
Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souvislosti s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21. 12. 1999. Rada ukládá odboru FIN předložit tuto záležitost k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 tis. Kč panu Karlu Plachému, bytem Blansko, Svitavská 12, z důvodu nevyplacení mezd ze strany zaměstnavatele a ukládá odboru FIN předložit žádost ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada doporučuje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 tis. Kč panu Jaroslavu Veselému, bytem Blansko, Jungmannova 8, z důvodu nevyplacení mezd ze strany zaměstnavatele a ukládá odboru FIN předložit žádost ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 10
Rada doporučuje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 tis. Kč panu Zdeňku Gottwaldovi, bytem Blansko, Alšova 23, z důvodu nevyplacení mezd ze strany zaměstnavatele a ukládá odboru FIN předložit žádost ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s neuplatněním předkupního práva na spoluvlastnický podíl o velikosti 636/11433, odpovídající velikosti bytu 2+1 č. 14 v domě č. pop. 1205, 1674, 1675 na ulici Chelčického č. 70, 72, 74.

Usnesení č. 12
Rada trvá na usnesení č. 27 z 16. zasedání městské rady ze dne 7. 9. 1999. Rada na základě žádosti o projednání v městském zastupitelstvu předkládá žádost paní Kohútové do městského zastupitelstva.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s návrhem dohody na úhradu dlužného nájemného, předloženým p. Miroslavem Grundzou, bytem Blansko, 9. května 14.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu Zámku 3 o výměře cca 80 m2 ZUŠ v Blansku, zast. Evou Petrželovou za účelem provozování keramické dílny a skladování materiálu a vybavení pro potřeby ZUŠ, a to za symbolické nájemné 1,- Kč/rok, z důvodu podpory činnosti základní umělecké školy.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu Zámku 3 o výměře cca 90 m2 ZUŠ v Blansku, zast. Evou Petrželovou za účelem zřízení a provozování antikvariátu a čtenářského koutu (30 m2) za nájemné ve výši 1,- Kč/rok, z důvodu podpory činnosti základní umělecké školy, dále za účelem zřízení a provozování starožitnictví, audiovizuálního koutu a omezené drobné kult. činnosti (48 m2) za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za podmínek dle stanoviska odboru, přičemž nájemné za první dva roky nájmu nebude hrazeno.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu Zámku 3 o výměře cca 192 m2 ZUŠ v Blansku, zast. Evou Petrželovou za účelem zřízení starožitnictví a prodeje starých věcí (cca 70 m2) za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení restaurátorské dílny, uměleckých řemesel a oprav starých předmětů a spotřebního zboží (cca 40 m2) za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení aukční a výstavní síně, audiovizuálního koutu, drobného občerstvení (cca 51 m2) za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok a za účelem zřízení šatny (34 m2) za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok za podmínek dle stanoviska odboru, přičemž nájemné za první dva roky nájmu nebude hrazeno.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se snížením nájemného pro pana Himmera, nájemce nebyt. prostor ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, na 500,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyklizením nebytových prostor Sadová 2, Blansko po Středisku pro poradenství a sociální rehabilitaci, Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Sadová 2, Blansko zast. p. Vojtěchem Mášou k 1. 4. 2000, z důvodu potvrzování znaků pro zdravotně postižené motoristy s tím, že nájemce za měsíc březen zaplatí náklady na služby.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor pro SOU obchodu a služeb, s.r.o., Osvobození 11, Adamov, zast. Dr. Viliamem Tonkovičem dohodou v případě uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se změnou splatnosti nájemného v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor Smetanova 1, Blansko, Katastrálnímu úřadu Brno-město, a to – nájemné bude splatné měsíčně vždy do 5. dne měsíce, na který se platí.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou výpovědní lhůty z 3 měsíční na 6-ti měsíční v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor Smetanova 1, Blansko, Katastrálnímu úřadu Brno-město.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s výpůjčkou prefabrikované garáže umístěné vedle hasičské zbrojnice v Lažánkách pro TJ Sokol Lažánky, oddíl kopané, zast. p. R. Kupkou a souhlasí s přemístěním této garáže na pozemek TJ Sokol Lažánky.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s přechodem nájmu z firmy FALKO, spol. s r.o., zast. Ing. Milanem Janíčkem na firmu FALKO-N, s.r.o., zast. Ing. Milanem Janíčkem a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek ke stávající nájemní smlouvě.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 49 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hořice.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 314 (dle PK) v k.ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 174 zast. plocha, nádvoří v k.ú. Blansko o výměře cca 25 m2, za účelem výstavby dvojgaráže.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/16 ost. plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 50 m2 (část o šířce max. po stávající živý plot od hranice p.č. 11 a podél odprodané části p.č. 11 v k.ú. Blansko), a to z důvodu zarovnání hranice soukromého pozemku.


Usnesení č. 28
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 10 ze 3. schůze městského zastupitelstva ze dne 30. 3. 1999 tak, že kupujícím bude pan Miroslav Jelínek, bytem Lipovec 191.

Usnesení č. 29
Rada bere na vědomí koncepci rozvoje tepelného hospodářství Města Blansko v období 2001 – 2010 a ukládá odborům INV a KOM předložit konkrétní návrhy na základě závěrů projednávaného materiálu.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje výši nájemného z tepelných zařízení pro rok 2000 ve výši 6 mil. Kč.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s předloženým návrhem rekonstrukce Wanklova náměstí dle varianty 3b s tím, že tato varianta bude respektovat následující požadavky:
– náměstí bude doplněno o prodejní stánky, které zůstanou v majetku města a budou pronajímány.

Usnesení č. 32
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s panem Karlem Přikrylem, bytem Ráječko 302, za účelem umístění nápojového automatu ve spojovacím krčku polikliniky a Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti za rok 1999 Kulturního střediska města Blanska, Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje plány činnosti na rok 2000 Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje program 9. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2000.

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h