Detail usnesení


Usnesení rady č. 26 ze dne 8. 2. 2000

Usnesení č. 1

Rada byla seznámena s dopisem týkajícím se osoby Vl. Poláka, kterému bylo na minulém jednání městského zastupitelstva odsouhlaseno udělení čestného občanství. Rada doporučuje předložit dopis na 9. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 2.
Rada revokuje usnesení č. 34 ze 45. schůze městské rady ze dne 28. 11. 1996.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje navržené organizační změny ve struktuře pověřeného MěÚ Blansko a KSMB dle opraveného písemného materiálu a ukládá tajemníkovi MěÚ a řediteli KSMB tyto změny zapracovat do příslušných vnitřních předpisů.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje zrušení jednoho pracovního místa v organizační struktuře KSMB s účinností od 1. 6. 2000.

Usnesení č. 5
Rada, v souladu s usnesením městského zastupitelstva ze dne 21. 12. 1999, vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se mění a dopl

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h