Detail usnesení


Usnesení rady č. 27 ze dne 21. 2. 2000

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení z funkce místopředsedkyně Komise pro občanské záležitosti paní Jany Štěrbové a jmenuje do této funkce paní Jiřinu Jedlovou. Paní Jana Štěrbová bude členkou této komise.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí odstoupení paní Hany Rechové ze členství v Komisi pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti paní Hanu Müllerovou.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Michala Krále z předsednictví a členství v Komisi sportovní . Rada pověřuje řízením Komise sportovní pana Erika Řezníka do doby jmenování nového předsedy.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s odkladem splátky:
1. do 15. 3. 2000 ve výši 679.978,- Kč a úrokem z prodlení k datu uhrazení kupní ceny, za nebytový prostor nám. Svobody 7, paní Aleně Kalové, bytem Rájec-Jestřebí, Budovatelů 559.
2. do 28. 2. 2000 ve výši 526.380,- Kč a úrokem z prodlení k datu uhrazení kupní ceny, za nebytový prostor nám. Svobody 6, společnosti LETEDO, s.r.o., nám. krále Jiřího 25, Kunštát na Moravě.
Nebudou-li částky k těmto termínům uhrazeny, ukládá rada starostce odstoupit od smlouvy.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s finanční spoluúčastí na projektu "Sochy T.G.M. pro Mexiko" a nedoporučuje tento bod k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s členstvím ve Sdružení měst a obcí – akcionářů ČS, a.s. a nedoporučuje tento bod k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s využitím práva odvolání Města Blanska proti platebnímu výměru na daň z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s umístěním lunaparku firmy Schulz, Brno ve dnech 8. - 16. 5. 2000 na nám. Republiky v Blansku.


Usnesení č. 10
Rada ukládá ředitelce muzea dokončit zpracování životopisů dosavadních starostů a zástupců starostů města Blanska.
Z: ředitelka muzea
T: 31. 8. 2000

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prodloužením termínu konání řádné revize knižních fondů v Městské knihovně Blansko do 31. 8. 2001.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prodloužením termínu splatnosti první zálohy na kupní cenu bytu ve výstavbě 42 b.j. Blansko, Písečná na základě žádostí budoucích nájemců bytů, a to maximálně na 2 měsíce bez uplatnění úroku z prodlení.

Usnesení č. 13
Rada ukládá odboru FIN účtovat úrok z prodlení při úhradě první zálohy na kupní cenu budoucím nájemcům bytů ve výstavbě 42 b.j. Blansko, Písečná, a to počínaje prvním dnem třetího měsíce po termínu splatnosti, uvedeného ve smlouvě.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko o výměře cca 53 m2 v následujícím pořadí za účelem uvedeným v žádosti:
1. Karel Cihlář, Spešov 36, Antonín Hédl, Šošůvka 194 a Zdeněk Škvařil, Jedovnice 528, za nájemné 400,- Kč/m2/rok,
2. Jitka Pavlíková, Sladkovského 6, Blansko, za nájemné v roce 2000 ve výši 400,- Kč/m2/rok, od roku 2001 ve výši 600,- Kč/m2/rok,
3. Jana Bašná, Absolónova 20, Blansko, za nájemné 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s podnájmem části objektu Lažánky č.p. 199 pronajaté firmě BRAKO, spol. s.r.o., Brno, a to občerstvení pro pana Jana Fialu, bytem Ruprechtov 170, na dobu 2 roky.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zrušením inflační doložky v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor – bývalého antikvariátu – Smetanova 1, Blansko, Katastrálnímu úřadu Brno-město, Moravské nám. 1, Brno.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí dílčí hodnotící zprávu o systému nakládání s odpady ve městě Blansko a ukládá odboru KOM předložit do 29. městské rady doplnění informací vyplývajících z rozpravy.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1315/11 orná půda o výměře cca 3 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění rodinným domem.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc. č. 2267 zast. plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/41/94/Ko dohodou s Ing. Bartošem, bytem Rájec-Jestřebí, Komenského 506, a to ke dni vzniku nového právního vztahu k zastavěnému pozemku p.č. 2267 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2267 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití a sečení trávy.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/42/98/Ko ze dne 2. 11. 1998 na nájem části pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře 240 m2 v k.ú. Blansko s panem Vladimírem Blahou, bytem Blansko, Dvorská 22, a to dohodou ke dni vzniku nového právního vztahu k předmětnému pozemku.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře 240 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 99/6 kultura zahrady o výměře 63 m2 v k.ú. Dolní Lhota, který byl vytvořen z částí pozemků parc. č. 99/3 zahrada a parc. č. 99/4 zahrada v k.ú. Dolní Lhota, z důvodu zastavění pozemku regulační stanicí plynu a užívání okolní manipulační plochy.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 423/2 (dle PK) o výměře cca 30 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem uskladnění dřeva manželům Ing. Janu Michálkovi a JUDr. Miroslavě Michálkové, Dolní Lhota 192, na dobu neurčitou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc. č. 1060/7 ostatní plocha o výměře 1.062 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/34/96/Ka dohodou ke dni 30. 6. 2000.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 250 (dle PK), parc. č. 245/1 (dle PK) a parc. č. 243/2 (dle PK), vše o výměře cca 2.250 m2, vše v k.ú. Blansko firmě Vapis Blansko, a.s., Mlýnská 10, za účelem skladování materiálu a provozování míchacího centra, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné 100.000,- Kč/rok + míra inflace od roku 2001 s tím, že nájemné začne být placeno od 1. 7. 2000. Součástí smluvních podmínek bude závazek nájemce řešit úpravu příjezdové komunikace vlastním nákladem

Usnesení č. 28
Rada doporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup pozemku parc. č. 893/7 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře 333 m2.

Usnesení č. 29
Rada ruší usnesení č. 14 z 20. schůze rady dne 9. 11. 1999, vzhledem k doplňujícímu stanovisku občanské aktivity městské části Obůrka.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu pozemku parc. č. 655/21 – orná půda o výměře 1.735 m2 a pozemku parc. č. 659/22 – ostatní plocha o výměře 185 m2 v k.ú. Blansko a doporučuje městskému zastupitelstvu schválit bezúplatný převod těchto pozemků do spoluvlastnictví Jiřího Rulíška, Adolfa Rulíška a Jarmily Koháčkové jako náhradu za část pozemku parc. č. 865/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře 1.592 m2 převedenou směnnou smlouvou ze dne 27. 5. 1992 do vlastnictví jiného.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy číslo SMN-NS-36/97/Ne ze dne 1. 5. 1997 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 299 pastvina o výměře 3.490 m2 v k.ú. Hořice od Magistrátu města Brna a ukládá odboru INV předložit návrh na odkoupení tohoto pozemku do městského zastupitelstva.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí důvody k přípravě Programu stimulace podnikání a rekapitulaci výchozích kroků k přípravě tohoto programu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s Pravidly pro tvorbu a čerpání prostředků z rozpočtu města pro rok 2000 na Program stimulace podnikání a navrhuje městskému zastupitelstvu program a pravidla Programu stimulace podnikání odsouhlasit.

Usnesení č. 35
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu naplnit novou rozpočtovou položku Program stimulace podnikání dle klíče vycházejícího z daně příjmu od fyzických osob, a to ve výši 2% z této daně pro rok 2000, tj. ve výši 409.600,- Kč.

Usnesení č. 36
Rada ukládá starostce zapracovat do návrhu rozpočtu města Program stimulace podnikání pro rok 2000.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h