Detail usnesení


Usnesení rady č. 38 ze dne 18. 7. 2000

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci p. Bartáka na členství v Komisi pro životní prostředí z důvodu odstěhování se z Blanska.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření, body 1./1. až 1./6., v bodě 1./7. návrh odboru FIN – plochu pro skate park, z 1. etapy stavby ul. Žalkovského, Družstevní, části K.J.Mašky s výjezdem na ul. Vodní a z výtěžku VHP konzultaci a projekt k cyklistickým stezkám ve městě Blansko a ukládá odboru FIN předložit příslušná rozpočtová opatření do nejbližšího zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 42 z 35. zasedání městské rady ze dne 30. 5. 2000 a ukládá odboru FIN připravit nové rozpočtové opatření na příští jednání městské rady ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s tím, že každoročně, vždy v měsíci prosinci příslušného roku, bude odbor ŠKOL předkládat k projednání rozpočtové opatření, týkající se čerpání v MŠ, dle skutečností na jednotlivých položkách.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje, aby finanční prostředky ve výši 12.200,- Kč byly poskytnuty mládeži TJ ČKD Blansko, oddílu košíkové.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s nákupem akcií společnosti Společnost pro Moravský kras, a.s. a nedoporučuje předložit k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Viktora Tynkla a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Miluši Tynklovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada opravuje tiskovou chybu v usnesení č. 34 z 35. zasedání městské rady konaného dne 30. 5. 2000 takto:
rada souhlasí s pozastavením vyřízení žádosti opravit na rada souhlasí s pozastavením vyřazení žádosti

Usnesení č. 10
Rada revokuje usnesení č. 34. z 35. zasedání městské rady konaného dne 30. 5. 2000.


Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením paní Dany Kuncové z pořadí žadatelů, platného od 1. 6. 2000 do 30. 11. 2000.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 6. 2000 do 30. 11. 2000.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje po zapracování připomínek členů zastupitelstva návrh novely vyhlášky č. 3/95 o hospodaření s byty v majetku města a ukládá odboru KOM vyhlášku předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí čp. 2206, na pozemku pč. 4381, zast. pl., obč. vybavenost o výměře 922 m2 a pozemku pč. 4381, zast. pl., obč. vybavenost o výměře 922 m2 pí Dagmar Čípkové, bytem Blansko, Křížkovského 15 za cenu 6.826.000,- Kč s následujícími podmínkami:
– 1. splátka kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč – při podpisu smlouvy,
– 2. splátka kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč – 12. měsíců po podpisu kupní smlouvy,
– 3. splátka kupní ceny ve výši 2.826.000,- Kč – 24. měsíců po podpisu kupní smlouvy,
– zápis do katastru nemovitostí bude proveden po zaplacení 3. splátky kupní ceny,
– v případě, že platby nebudou provedeny v souladu s platebním kalendářem, bude 1. splátka kupní ceny považována za smluvní pokutu a prodávající může od smlouvy odstoupit.
Rada ukládá odboru KOM předložit tuto záležitost k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, o výměře 131 m2 paní Ivaně Skotákové, Čelakovského 3, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 520,- Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování sportovního centra včetně poradny zdravého životního stylu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se změnou smluvní strany v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, a to z Kabel Plus Jižní Morava, a.s. zast. Jiřím Fialou, Královopolská 139, Brno (IČO: 46991913) na Kabel Plus, a.s., divize Jižní Morava, Závišova 5, 140 00 Praha 4 (IČO: 00562262).

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí změnu výměry nebytových prostor skladu v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 3 ZUŠ v Blansku.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s převedením plochy 15 m2 v objektu čp. 3 ZUŠ v Blansku z plochy určené na aukční a výstavní síň, audiovizuální kout a drobné občerstvení do plochy určené pro keramickou dílnu a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 504/1 (dle PK) o výměře 140 m2 a část obecního pozemku parc. č. 500 zahrada o výměře 156 m2, oba v k.ú. Lažánky za pozemek parc. č. 22 zast. plocha o výměře 315 m2 v k.ú. Lažánky, s vlastníkem tohoto pozemku, za účelem majetkoprávního vypořádání a doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání a schválení této směny s tím, že finanční vyrovnání bude provedeno za ceny uvedené ve stanovisku odboru INV k tomuto bodu materiálu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 114 zahrady o výměře 8 m2 v k.ú. Lažánky z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 33/3 zahrady o výměře cca 177 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využívání.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 50 m2 v k.ú. Blansko paní Marii Konečné, Údolní 21, Blansko, za nájemné 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 356 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dolní Lhota manželům Františku a Anně Rybářovým, Dolní Lhota 172, Blansko za účelem údržby pozemku, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího ve strpění trvalého uložení plynové přípojky STL 63 o délce cca 30 m, v umožnění přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na části obecního pozemku, parc. č. 1106/4 orná půda v k.ú. Těchov pro paní Hanu Paulasovou, Gruzínská 3, Brno a manžele Janu a Milana Sovíčkovi , Cihlářská 10, bezplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se změnou nájemce v nájemní smlouvě číslo INV-NS/20/99/Ne ze dne 1. 9. 1999, a to na společnost s ručením omezeným TOP AUTOSALON Blansko, s.r.o., IČO: 25597183.

Usnesení č. 26
Rada projednala petici za vybudování plochy skate parku s tím, že na 12. zasedání městského zastupitelstva bude předložen návrh rozpočtového opatření na zřízení plochy pro skate park ještě v tomto roce.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením – poskytnutím finanční dotace ve výši 20 tis. Kč na zajištění účasti v evropské části MS pro AMK Blansko – klub cyklotrialu z výtěžku VHP.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje pořádání hudební produkce na pavilonku Pizzerie Macocha Blansko, a to dne 28. 7. 2000 do 24.00 hodin.

Usnesení č. 29
Rada projednala petici občanů z Dolní Lhoty, týkající se konání tanečních zábav a bere na vědomí informace odboru ŠKOL a MP. Rada ukládá odboru ŠKOL informovat radu o výsledku šetření OHS. Rada ukládá MP důsledně kontrolovat ukončení pořádaných akcí a informovat radu o situaci.

Usnesení č. 30
Rada vyzývá občany městské části Dolní Lhota k obnovení činnosti občanské aktivity, která je bude zastupovat v jednání s Městským úřadem Blansko.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje pořádání hudební produkce v prostorách rekreační oblasti Palava v rámci akce pro děti a mládež "Blansko bez hranic", a to dne 3. 8. 2000 do 01.00 hodiny.

Usnesení č. 32
Rada jako dozorčí rada Nemocnice Blansko se zabývala prohlášením představenstva OS ČLK, vzala na vědomí informaci o přípravě společné schůzky lékařů nemocnic v Boskovicích a v Blansku pod záštitou odborných ředitelů a za účasti zdravotní radové okresu Blansko na půdě ČLK.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994.

Usnesení č. 34
Rada projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření Nemocnice Blansko k 31.5.2000 a způsob, jakým se vedení Nemocnice Blansko vypořádalo s úhradou všech závazků po splatnosti, které činily ke dni 15. 11. 1999 17,5 mil. Kč a ke dni 27. 4. 2000 byly zcela uhrazeny.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a o spolupráci a poskytování služeb mezi MKZ, a.s. a městem Blansko.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje zaslání předložené výzvy pro přípravu rozpočtu r. 2001 volebním stranám Městského zastupitelstva Blansko, HKOB a občanům.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h