Detail usnesení


Usnesení rady č. 52 ze dne 2. 3. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 25/21 „Dodávka a instalace mrazicího boxu do Nemocnice Blansko pro Velkokapacitní očkovací místo COVID-19 v Blansku“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 26/21 „Dodávka a instalace manuálního dezinfektoru do ambulance gastroenterologie Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 27/21 „Dodávka a instalace pojízdného rentgenového přístroje pro pracoviště urgentního příjmu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 28/21 „Propojení Nemocnice Blansko a velkokapacitního očkovacího místa v Blansku“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 36/20 „Dodávka a instalace přístrojů pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii do Nemocnice Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umožnění instalace a provozu zařízení mezi městem Blansko a Českou republikou – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno, Kounicova 24 za účelem umístění kamery na budově Policie ČR, Územní odbor Blansko, Bezručova 31, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého vozidla odboru SOC se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Servisní smlouvu o dílo č. 784/2020 se společností TRIDO s. r. o., se sídlem Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, IČO: 65278151.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 6/2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 13 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro paní Vladíkovou, Blansko dohodou k 31.04.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje vyčlenění bytu č. 13 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko z bytového fondu pro účely sociálního bydlení.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo se společností Letostav, spol. s r. o., IČO: 16343794 na výměnu stoupaček a rekonstrukci koupelen v bytovém domě Údolní 23, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s vyčleněním bytu č. 8 v domě Údolní 15, Blansko pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Tento byt bude na základě doporučení Nemocnice Blansko přidělen radou mimo pořadí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s vyčleněním bytu č. 9 v domě Údolní 15, Blansko pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Tento byt bude na základě doporučení Nemocnice Blansko přidělen radou mimo pořadí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přechodným snížením nájmu panu Fialovi, Blansko (nebytové prostory ul. Sadová) ve výši 50 % na 3 měsíce.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada nesouhlasí se nezvýšením nájemného o míru inflace za 2020 společnosti MIJADERA s. r. o., Na Rynku 931, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 041 00 531.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s termínem zápisu k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro školní rok 2021/2022 ve dnech 06.-16. dubna 2021 výhradně bezkontaktní formou.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ve dnech 03.-14. května 2021 výhradně bezkontaktní formou.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s předloženým harmonogramem provozu mateřských škol zřizovaných městem Blansko v průběhu měsíců červenec a srpen 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001826/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení, ul. Husova a další“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje závazný návrh smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby "III/37937 Blansko přemostění" (agendové číslo: 2021/001827/SRM/DS).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2007 Veřejné zakázky a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hybešova 726/42, 602 00 Brno, IČO: 29198950.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada revokuje usnesení č. 19 ze 49. schůze rady města konané dne 12.01.2021 ve věci uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí, a to z důvodu chybné částky.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 280.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Sloup ve výši 6.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 29.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

  Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Štrajtové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku manželům Fišerovým, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Jirušové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 23, 22 a 17 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Ježkovou, Blansko a paní Pokornou, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Chalupníkové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 38 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Hudcovi, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Horákové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Tesařové, Rájec-Jestřebí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Vašákové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 7, 38, 17, 27 a 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Stoškovou, Blansko, paní Kuderovou, Karviná, paní Libichovou, Vilémovice, pana Lexmana, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Kovářovým, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Sokolíčkovy, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h