Detail usnesení


Usnesení rady č. 55 ze dne 13. 4. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 31/21 „Dodávka a instalace 2 ks plicních ventilátorů na jednotky intenzivní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2020 ve výši 737.935,23 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 7/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Obchodní smlouvu – Edenred Card a Ticket Restaurant, se společností Edenred CZ s. r. o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČO: 24745391.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 231/2 ostatní plocha a parc. č. 230/1 zahrada o výměře celkem 365 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska panu Beránkovi, Blansko, za účelem sečení trávy a údržby pozemků, na dobu neurčitou, za nájemné 365 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002089/KOM/OS (pozemky v blízkosti zastávky BUS).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje výpověď smlouvy č. 2021/002023/KOM/OS o nájmu nebytových prostor ze dne 01.01.2017 uzavřené s nájemcem panem Haškou, Lipůvka, IČO: 03963284 s tím, že nájemce je povinen vyklidit předmět nájmu nejpozději poslední den nájmu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje výpověď smlouvy č. 2021/002024/SRM/OS o nájmu nebytových prostor ze dne 04.11.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.2016 uzavřené s nájemcem panem Lukáškem, Blansko, IČO: 75632331 s tím, že nájemce je povinen vyklidit předmět nájmu nejpozději poslední den nájmu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit dobu odprodeje předmětu budoucího odprodeje dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, tj. pozemků parc. č. 639/58 a části pozemku parc. č. 639/1, oba orná půda v k. ú. Blansko (původně odprodej po kolaudaci bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy – nově odprodej po případném schválení změny doby odprodeje zastupitelstvem města, tj. ještě před kolaudací bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy) a schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve změně předmětu budoucího odprodeje a ujednání smlouvy v souvislosti se změnou dřívější doby odprodeje pozemků (prodej pozemků na Písečné).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) předmětu nájmu (o případně odprodanou část předmětu nájmu a o část předmětu nájmu, u které dojde k převodu staveb souvisejících s výstavbou bytových domů a nacházejících se na předmětu nájmu městu Blansko) a s tím související změnou celkové výše nájemného a dalších ujednání smlouvy (pronájem pozemků na Písečné v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2014 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4, přičemž změna spočívá v doplnění účelu nájmu tak, aby byl v souladu s vydaným kolaudačním souhlasem na související stavby na předmětu nájmu a v úpravě (zvýšení o DPH) části nájemného v návaznosti na doplněný účel nájmu a schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (pronájem pozemků v k. ú. Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2017/001029/INV/OS ze dne 16.03.2018 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v doplnění účelu nájmu tak, aby byl v souladu s vydanými kolaudačními souhlasy na stavby průmyslového areálu na předmětu nájmu a v úpravě (zvýšení o DPH) části nájemného v návaznosti na doplněný účel nájmu a schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2017/001029/INV/OS (pronájem pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod č. 2021/001847/SRM/DS/SVO se státním podnikem Povodí Moravy, za účelem přípravy a realizace stavby s názvem „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě o nájmu bytu s paní Zouharovou, Blansko, o dceru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada rozhodla uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko (MHD) přímým zadáním společnosti ČAD Blansko, a. s., se sídlem Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, IČO: 49454641.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kanceláře ve II. nadzemním podlaží v Kině Blansko, Hybešova 6, Blansko pro pana Alana Davida Windsora, Blansko, IČO: 60535903 za účelem provozování překladatelské a tlumočnické činnosti, výuky anglického jazyka s účinností od 01.06.2021 na dobu neurčitou za podmínek uvedených v materiálu Kulturního střediska města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky – dotační program „Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění“, ve výši 600.000 Kč na projekt „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2021“ a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých finančních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Jihomoravský kraj – dotační program „Podpora projektů v oblasti kultury“, ve výši 150.000 Kč na projekt „Vítání sv. Martina Blansko 2021 – nedělní program“ a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých finančních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4 přijala 16 ks knižních darů od veřejnosti v celkové odhadnuté hodnotě 3.255 Kč a 11 ks knižních darů z projektu "Česká knihovna" v celkové hodnotě 2.627 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h