Detail usnesení


Usnesení rady č. 57 ze dne 18. 5. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 32/21 „Stavební úprava pro dekontaminační zařízení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 33/21 „Dodávka a instalace dekontaminačního zařízení do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 34/21 „Dodávka dokovací stanice pro infuzní pumpy na oddělení neurologické JIP Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Ivou Mikulkovou a nově vznikající společností IVADIA s. r. o..

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky za účelem poskytování zdravotních služeb – interní a diabetologická ambulance, místnosti č. 2.33, 2.34, 2.35, podíl místnosti č. 2.10 a 2.11 o celkové výměře 54,35 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada vydává směrnici Veřejné zakázky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001862/SRM/DS/VAG na veřejnou zakázku „Zastropení potoku Palava“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001856/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Skatepark Blansko – dodávka překážek“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2020/001718/INV/DS/SVO – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje návrh Smlouvy č. 3908110168 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti se Státním fondem podpory investic, za účelem získání dotace na stavbu s názvem „Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001117/INV/DS na veřejnou zakázku "Blansko – ulice Poříčí, Mlýnská, rekonstrukce křižovatky a VO".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce repliky praporu čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav s Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací na dobu určitou do 31.12.2022 dle předloženého návrhu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 do maximální výše 200.000 Kč na projekt zřízení generálního klíče pro pracoviště Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/000451/SRM/BF/VIT, jejímž předmětem je úhrada části přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 494 68 952, ve výši 98.456 Kč bez DPH souvisejících s dodávkou revizních šachet pro místní část Klepačov v rámci stavby „Olomučany, splašková kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl o provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, svozem a využíváním nebo odstraňováním tříděného a komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí postup řešení odstranění havárie dešťové kanalizace v Horní Lhotě a nám. Republiky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 12 v domě na ul. Chelčického 56, Blansko, s paní Uherovou, Kroměříž, dohodou k 30.06.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 13 v domě na ul. 9. května 1, Blansko, s paní Zbytovskou, Blansko, dohodou k 19.05.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí se snížením, či odpuštěním nájemného společnosti NEJČI nábytek s. r. o., Těšínská 29, Opava, IČO: 25905465, za pronájem nebytových prostor na ul. Jasanová 15, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada nesouhlasí se snížením nájemného panu Zouharovi, Blansko, IČO: 16338430 za pronájem nebytových prostor na ul. nám. Svobody 6, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi paní Hejlové, Blansko, z nájmu garážového stání č. 10 na ul. Okružní 1b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi vlastníky městem Blansko, IČO: 00279943 a Československou obchodní bankou, a. s., IČO: 00001350 a společností CETIN a. s., IČO: 04084063.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části objektu č. p. 5, Blansko (bývalá požární zbrojnice) pro společnost Kaiserbau s. r. o., Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno, IČO: 05939615 za nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíc + platná sazba DPH (+ náklady na energie) pro účely vytvoření zázemí stavebních prací prováděných na Zámku 3, a to do 28.02.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 404/6 ostatní plocha o výměře 2729 m2 a id. ½ pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha o výměře 311 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem nabytí pozemků parc. č. 746/42, parc. č. 755/9, parc. č. 755/10, parc. č. 755/12, parc. č. 755/57, parc. č. 755/85, parc. č. 755/87, parc. č. 755/88, parc. č. 755/89, parc. č. 755/90, parc. č. 755/91 a parc. č. 755/92, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky poblíž bývalé cihelny na „Starém Blansku“).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 760/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění části pozemku přístřeškem pro auto při RD na ul. Sadová 69 v Blansku a jeho užívání ke garážování vozidla (lokalita Podlesí, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 75 m2 v k. ú. Těchov, za účelem zajištění přístupu k pozemku parc. č. 1055 v k. ú. Těchov, k pěstování okrasných rostlin, úklidu a údržby pozemku (lokalita Češkovice, nad nádrží Vrbice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce číslo č. INV-Výp/3/99/Ne ze dne 04.08.1999 na bezplatné užívání části pozemku parc. č. 332 v k. ú. Lažánky u Blanska s Ing. Tesákem, bytem Brno, dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2021

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 690/1 o výměře 44 m² a části pozemku parc. č. 690/20 o výměře cca 7 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáže (lokalita za řadovými garážemi při ul. 9. května).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 519/1 orná půda o výměře 453 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy a po vydání stavebního povolení či obdobného dokladu na stavbu či přístavbu haly předmětnou část pozemku parc. č. 519/1 orná půda o výměře cca 453 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska odprodat (pozemek v lokalitě Vojanky u budovy č. p. 2455).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 690/1 a části pozemku parc. č. 690/2 o celkové výměře cca 200 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem vybudování parkoviště pro zaměstnance AUTODÍLNY Procházka, s. r. o. (lokalita za řadovými garážemi při ul. 9. května).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS z 12.04.2017 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v prodloužení doby pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy dle článku II, odst. 3 smlouvy do 30.06.2023 a v prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle článku II, odst. 2 smlouvy do 31.12.2023 (pozemky v areálu bývalého Agrostavu v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S116/NS-Ne ze dne 16.07.2007 na pronájem části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 75 m² v k. ú. Těchov s p. Pelouškem, bytem Veverská Bítýška, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.05.2021 (lokalita Češkovice, nad nádrží Vrbice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 1363/27, parc. č. 1022/2 a parc. č. 1022/6, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře celkem 52 m2, za účelem zajištění vjezdu do plánovaného mycího centra s průjezdnou mycí linkou, na dobu neurčitou, za nájemné 2.340 Kč ročně s každoročním zvyšováním nájemného o oficiální míru inflace, společnosti KAPITÁNKA, spol. s r. o., Ráječek 182/1, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 25596781. V případě, že nájem bude zdanitelným plněním podléhajícím odvodu DPH, bude k nájemnému připočtena platná sazba DPH (pozemky při ulici Poříčí, v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot a samoobslužných mycích boxů).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002100/SRM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 855/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 130 m2, za účelem užívání jako manipulační plocha u budovy pěstitelské pálenice v Blansku ve Sloupečníku, na dobu neurčitou, za nájemné 5.850 Kč ročně s každoročním zvyšováním nájemného o oficiální míru inflace, p. Bučkovi, Blansko, IČO: 68118449. V případě, že nájem bude zdanitelným plněním podléhajícím odvodu DPH, bude k nájemnému připočtena platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002102/KOM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje zveřejnění záměru smluvně zřídit právo stavby (dle § 1240 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) k pozemkům, eventuálně jejich částem: parc. č. st. 1542, parc. č. st. 1543, parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, části pozemku parc. č.  1019/3 o výměře cca 1.387 m2, parc. č. 1019/13, části pozemku parc. č. 1019/16 o výměře cca 666 m2‚ části pozemku parc. č. 1019/17 o výměře cca 2.272 m2, části pozemku parc. č. 1019/18 o výměře cca 1.276 m2, parc. č. 1019/19, části pozemku parc. č. 1019/35 o výměře cca 235 m2, parc. č.  1019/37, parc. č.1019/38, parc. č.1019/39, parc. č.1019/40, parc. č.1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č 1019/43, části pozemku parc. č. 1019/44 o výměře cca 616 m2, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, části pozemku parc. č. 1019/59 o výměře cca 25 m2, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68, části pozemku parc. č. 1019/69 o výměře cca 8 m2, části pozemku parc. č.1018/3 o výměře cca 4.950 m2 a části pozemku parc. č. 1018/2 o výměře cca 2.047 m2 vše v k. ú. Blansko v rozsahu (výměře) cca 29.445 m2, na kterých bude umístěno OC Blansko – areál zahradnictví na ul. Poříčí v Blansku (přesný rozsah a nová čísla parcel budou před uzavřením smlouvy vymezeny novým geometrickým plánem), v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS (č. 2015/000666/INV/OS) ve znění platných dodatků a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015/000650/INV/OS ve znění platných dodatků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada města Blansko schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 2019/001518/ŽP/DS na zpracování lesních hospodářských osnov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Vránkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Linkensederové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 58 a 23 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Fantovou, Blansko, paní Babášovou, Blansko, paní Tlustou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Adamov ve výši 157.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 13.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada města doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit částku v celkové výši 600 tis. Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu "Společně pro Blansko" na rok 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 9/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 3/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku z pobytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při provozu turistické autobusové linky Krasobus na rok 2021 se společností ČAD Blansko, a. s. se sídlem Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko, IČO: 49454641.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Smlouvy o umožnění instalace a provozu zařízení, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, IČO: 75151499.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje Servisní smlouvu se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČO: 28606582.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 20. 5. 2021, 12:55 h