Detail usnesení


Usnesení rady č. 60 ze dne 22. 6. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 35/21 „Dodávka nástroje – prošívač ramene, rotátorové manžety pro ortopedické operace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb – interní a diabetologické ambulance, místnosti č. 2.33, 2.34, 2.35 a podíl místnosti č. 2.10 a 2.11 o celkové výměře 54,35 m2, ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti IVADIA s. r. o., jejímž společníkem je MUDr. Iva Mikulková. Zájemce splnil požadovaná kritéria pro pronájem a byl ředitelce nemocnice komisí doporučen.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s daňovým odpisováním technického zhodnocení provedeného Nemocnicí Blansko (inv. akce č. 12/19 a 14/19) na pronajatém hmotném majetku města Blansko v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje záměr Nemocnice Blansko uzavřít smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, Blatnička, IČO: 00488518, pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022 na komoditní burze.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Společně PRO Blansko (verze 3).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 16/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 5/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje 2. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada svěřuje MěÚ Blansko, odboru sociálních věcí uzavírání Dohod o výkonu dobrovolnické činnosti v rámci pečovatelské služby města Blansko včetně jejich přípravy a podpisu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Rudice ve výši 70.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky nebo jejich části parc. č. 961/30, parc. č. 961/32, parc. č. 961/33, parc. č. 961/34 a 961/35, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a pozemek parc.č. 523/15 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 8780 m2, za účelem jejich využití jako mezideponie pro stavební odpady z rekonstrukce železničního koridoru stavby: „Adamov-Blansko,BC“ a za účelem dočasného umístění recyklační linky, společnosti ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice, IČO: 64511359 s tím, že přesná lokalizace plochy pro pronájem bude stanovena dle aktuálního stavu v daném místě (pozemky v průmyslové zóně Vojánky).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 901/30 v k. ú. Blansko ani jeho část (zahrádkářská lokalita Zborovce).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 158/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Těchov za účelem revitalizace a zkvalitnění vjezdu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 1248/10, parc. č. 1248/11, parc. č. 1248/14 a parc. č. 1349, vše trvalý travní porost v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 5032-1577/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 1248/10 trvalý travní porost o výměře 1863 m2 v k. ú. Blansko za pozemky či jejich části parc. č. 890/1, parc. č. 888, parc. č. 1365/5, parc. č. 889/2, parc. č. 880/1, parc. č. 889/1, parc. č. 893/26, parc. č. 889/4, parc. č. 1838, vše v k. ú. Blansko za účelem vzájemného vypořádání pozemků mezi jejich vlastníkem a městem Blansko (pozemky na „Starém Blansku a na Zborovcích).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne ze dne 01.09.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.08.2016 uzavřenou se společností S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko, IČO: 49432036 jako vypůjčitelem, uzavřenou na dobu určitou do 01.09.2021, přičemž změna bude spočívat ve změně – prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou o 5 let, tj. do 01.09.2026 (pozemek v k. ú. Těchov naproti hotelu Skalní mlýn).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S014/NS-Ne ze dne 06.03.2013 na užívání části pozemku parc. č. 845/40 ostatní plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko s pí Farníkovou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2021 (pozemek u RD č. p. 1899).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S204/NS-Ko ze dne 07.12.2011 na pronájem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska s pí Vymazalovou, Brno, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2021 (pozemek u RD č. p. 115).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S099/NS-Ne ze dne 22.11.2011 uzavřené s nájemcem Terra Service CZ s. r. o., se sídlem Komenského 2453, 678 01 Blansko, IČO:

29249848 (pozemky na „Starém Blansku“).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) předmětu nájmu (o odprodanou část předmětu nájmu) a s tím související změnou celkové výše nájemného a schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št, a to za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválena kupní smlouva č. 2021/002090/SRM/OS (pronájem pozemků na Písečné v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracování realizačního projektu na modernizaci kotelny K302 dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.07.2021 do 30.09.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 8 v domě Údolní 15, Blansko mimo pořadí pro paní Šmucrovou, Lutotín, a to v souladu s usnesením č. 14 z 52. schůze Rady města Blansko ze dne 02.03.2021 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 9 v domě Údolní 15, Blansko mimo pořadí pro paní Němcovou, Žďár, a to v souladu s usnesením č. 14 z 52. schůze Rady města Blansko ze dne 02.03.2021 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 18 v domě na ul. Pod Javory 32, Blansko s paní Minxovou, Blansko dohodou k 30.06.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 10/2000/Pe ve znění Dodatku č. 1 na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, dohodou k 31.07.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 15 o výměře 15,80 m2 na ul. Mlýnská, Blansko, panu Šustáčkovi, Blansko, za nájemné ve výši 501 Kč/ m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje předloženou Servisní smlouvu č. 2021/001891/SRM/DS (č. 5500 3613) se společností KONE, a. s., Evropská 178, Praha 6, IČO: 00176842.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na dodávku trakčního výtahu v domě 9. května 1, Blansko, která bude součástí zadávacích podmínek k výběrovému řízení na výměnu výtahu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2021/000215/SRM/NS na pronájem části objektu č. p. 5, Blansko (bývalá požární zbrojnice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2021/000187/SRM/NS se společností CoCo Coffee Company s. r. o., Češkovice 198, Blansko, IČO: 05109019, týkajícího se změny účinnosti od 01.08.2021; v případě, že ani k tomuto datu nebude předmět nájmu provozuschopný, dojde k posunutí účinnosti k nejbližšímu možnému datu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 2017/000247/INV/BF ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.08.2017 uzavřené mezi městem Blansko a Klubem biatlonu Blansko, p. s. (část pozemku parc. č. 1060/4 ostatní plocha o výměře 2.900 m2 v Blansku – prostor mezi náhonem a fotbalovým hřištěm ASK na Sporovním ostrově Ludvíka Daňka) dohodou k 30.06.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s přijetím finančního daru Kulturním střediskem města Blanska od firmy DCT Czech s. r. o., Havlíčkova 18, Boskovice, IČO: 27670937 ve výši 10.000 Kč a ve výši 15.000 Kč od firmy Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 2617/150, Brno, IČO: 45474281 na spolufinancování hudební akce Jazzový gauč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do maximální výše 80.000 Kč na nákup zahradního traktoru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada pověřuje ředitele školy RNDr. Pavla Nezvala k prodeji neupotřebitelného majetku ze stávající budovy školní kuchyně a jídelny při ZŠ TGM, resp. jeho likvidaci, a následném písemném informování zřizovatele o způsobu prodeje a likvidace majetku s tím, že finanční prostředky získané z prodeje majetku škola použije pro svoji hlavní činnost.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada bere na vědomí informaci o zkrácení provozu základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Blansko v měsících červen a září 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje nepřijetí nepotřebného majetku Městské knihovny Blansko (knihy a publikace) v celkové hodnotě 13.402,20 Kč dle předloženého materiálu a schvaluje, aby byl tento majetek použit na drobné dary při soutěžích a akcích organizovaných Městskou knihovnou Blansko nebo městem a jím zřízenými organizacemi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 97.000 Kč Kulturním střediskem města Blanska na akci Vítání sv. Martina Blansko 2021 – nedělní program v rámci projektu Vítání sv. Martina Blansko 2021 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071615/21/ORR na stavbu „Stezka pro cyklisty, Blansko – Ráječko, část ISAN-PYROTEK.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada nesouhlasí s plošnou distribucí sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad k bytovým domům na území města a ukládá odboru SRM vytipovat do 30.09.2021 vhodné lokality u bytových domů k umístění těchto velkoobjemových nádob v pilotním režimu od ledna 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní jejímž předmětem je výkon činnosti odborného lesního hospodáře v lesích města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001896/SRM/DS na veřejnou zakázku „Lažánky – komunikace ke hřbitovu, oprava dešťové kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001895/SRM/DS na veřejnou zakázku „Klepačov – oprava komunikace ke hřbitovu“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (agendové číslo 2020/001787/SRM/DS) spočívající v rozdělení fakturací od zhotovitele stavby na město Blansko a společnost SP Mainoffice s. r. o., se sídlem nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko, IČO: 04178807 (parkoviště za radnicí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o Společném postupu realizace stavby parkoviště (agend. číslo smlouvy: 2019/000346/INV/BF) se společností SP Mainoffice s. r. o., se sídlem nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko, IČO: 04178807, upravující vzájemný postup při výstavbě parkoviště a následné darování podílu SP Mainoffice s. r. o. na stavbách městu Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/001614/DS/FIA veřejné zakázky „Veřejné prostranství Dukla – kavárna“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001837/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Veranda Obůrka – přípojky inženýrských sítí“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001851/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „Aquapark Blansko – rekonstrukce provozně sociální budovy“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001892/SRM/DS na veřejnou zakázku „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001854/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže – ulice Zborovec, Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001820/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Oprava mostu přes náhon mlýna v Dolní Lhotě“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001887/SRM/DS na veřejnou zakázku „Blansko, komunikace v ul. Dvorská – I. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada pověřuje starostu k uzavření nájemních smluv se subjektem České dráhy, a. s. za účelem budoucí realizace stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada svěřuje starostovi rozhodování o závazných návrzích smluv a dodatků k uzavřeným smlouvám na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru SRM, oddělení INV v období od 22.06.2021 do 31.07.2021. Uzavírání dodatků k uzavřeným smlouvám odboru SRM, oddělení INV se týká též smluv uzavřených před uvedeným časovým obdobím.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada svěřuje starostovi rozhodování o výběru nejvýhodnějších nabídek zadávacích řízeních vypisovaných prostřednictvím odboru SRM, oddělení INV v období od 22.06.2021 do 31.07.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Služeb Blansko s. r. o. podnajmout nebytové prostory –  2 kanceláře, a to č. 214 o celkové výměře 12,65 m² a č. 215 o celkové výměře 12,40 m² ve 2. nadzemním podlaží budovy zázemí sportovních aktivit v Blansku na ul. Mlýnská. 1488/18, určených k administrativním účelům sportovních celků působících v rámci sportovišť provozovaných společností Služby Blansko, s. r. o. za minimální nájemné 1.100 Kč/m2/rok (bez energií).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada uděluje společnosti Služby Blansko, s. r. o. výjimku ze Směrnice č. 4/2012, článku 3, odst. 3.2. s tím, že společnost Služby Blansko, s. r. o. je oprávněna uzavřít podnájemní smlouvy týkající se podnájmů kanceláří č. 214 a 215 v budově zázemí sportovních aktivit v Blansku, na ul. Mlýnská 18  po vyhodnocení podaných nabídek  bez souhlasu Rady města Blansko a ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o., aby o podnájmech těchto kanceláří radu informovala.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada uděluje souhlas k provedení stavebních úprav Službám Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333, jako nájemci sportovišť, k vybudování atletického sektoru pro vrh koulí vedle sektoru pro hod diskem/kladivem na ul. Údolní v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje uzavření Dohody o zajišťování výuky anglického jazyka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého referentského vozidla se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje terminy svatebních obřadů na II. pololetí roku 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady, který nahrazuje vzor veřejnoprávní smlouvy schválený usnesením č. 1 přijatým Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 25.02.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2021“ TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 ve výši 21.000 Kč na náklady spojené s organizací dvou výměnných volejbalových pobytů mládeže v Komárně (SK) / Legnici (PL) a v Blansku, za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 60. schůzi konané dne 22.06.2021 usnesením č. 60 Dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 438/5 v katastrálním území Klepačov se společností Statek Samsara s. r. o., Polní 202, 678 01 Blansko – Klepačov, IČO: 28301994, za účelem instalace informačního panelu Klepačovský hrádek.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h