Detail usnesení


Usnesení rady č. 28 ze dne 7. 3. 2000

Usnesení č. 1

Rada jmenuje předsedou Komise sportovní p. MUDr. Zdeňka Grünwalda s okamžitou účinností.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje členkou Komise pro investiční a územní rozvoj pí Ing. arch. Moniku Sirnou.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje členkou Komise přestupkové sl. Věru Havířovou.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti pí Elišku Alexovou.

Usnesení č. 5
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu nahradit text usnesení č. 7 z 2. schůze městského zastupitelstva ze dne 24. 1. 1995, který zní:
Zastupitelstvo rozhodlo o přenesení pravomoci v oblasti schvalování rozpočtových opatření z pravomoci městského zastupitelstva na radu s výjimkou takových rozpočtových opatření, které ba znamenaly snížení schváleného rozpočtu v kapitole školství, sociálních věcí a zdravotnictví a záměru schválených rozpočtovaných investic.

- textem novým, který zní:
Zastupitelstvo rozhodlo o přenesení pravomoci v oblasti schvalování rozpočtových opatření z pravomoci městského zastupitelstva na radu s výjimkou takových rozpočtových opatření, které by znamenaly snížení schváleného rozpočtu v kapitole školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Rozpočtová opatření u investic je oprávněna rada provádět pouze u těch investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu pro daný rok.

Usnesení č. 6
Rada prohlašuje v souladu s § 56 odst. 2) zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, na uprázdněný mandát po p. MUDr. Františku Řezníkovi za člena Městského zastupitelstva Blansko pana RNDr. Bohuslava Seďu, nar. 3. 1. 1946, náhradníka za volební stranu Koalice MDS, HSMS-MNSj, od 28. 2. 2000. Rada ukládá tajemníkovi předat p. RNDr. Bohuslavu Seďovi osvědčení o tom, že se stal členem městského zastupitelstva.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s tím, aby ve městě Blansku byla 10. března na radnici vyvěšována vlajka Tibetu jako výraz podpory dodržování základních lidských práv.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje plán činnosti KSMB na rok 2000.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansko v upravené podobě a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh k projednání na 10. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje předložené hodnocení práce ředitelek 3. MŠ, ZŠ Salmova a ZŠ Dvorská a nedoporučuje provést konkurzní řízení na 3. MŠ a ZŠ Salmova. Rada doporučuje provést konkurzní řízení pouze na ZŠ Dvorská.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. tříd na ZŠ v Blansku na školní rok 2000/2001.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí výsledky zápisu do mateřských škol v Blansku na školní rok 2000/2001.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje návrh zrušit k 1. 9. 2000 1. MŠ na ul. Údolní a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh k projednání na 10. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 14
Rada ukládá odboru ŠKOL zpracovat materiál o pozemku pod 1. MŠ, včetně listu vlastnictví, geometrického plánu, břemen a práv vlastníka pozemku ve vztahu ke správním řízením (stavební povolení, změny užívání atd.) vedeným vlastníkem nemovitosti.

Usnesení č. 15
Rada vzala na vědomí Petici rodičů za zachování 1. MŠ Údolní 2, Blansko a pověřuje Ing. Lachmana k jednání v 1. MŠ.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1999 a ukládá odboru FIN předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje rozpočet města Blanska po úpravách dle zápisu na rok 2000 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na 10. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje poskytnutí účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení pouze zájemcům na základě doporučení komise a schvaluje navrženou výši pro jednotlivé žadatele. Ukládá odboru FIN předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko nakoupila a jednorázově uhradila projekt od firmy VEMA, počítače a projektování spol. s r.o., v celkové částce 76.482,- Kč.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Těchov a zahrnující pozemky p.č. 806, 205/47 – 205/58 mezi plochy nízkopodlažní bytové zástavby rodinnými domy určené k zastavění v období návrhovém a ukládá odboru SÚ-ŽP předložit materiál k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Olešná u Blanska a zahrnující pozemky p.č. 241, 242, 243 a 245 mezi plochy nízkopodlažní bytové zástavby rodinnými domy určené k zastavění v období návrhovém a ukládá odboru SÚ-ŽP předložit materiál k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Klepačov a zahrnující pozemky p.č. 432, 437 a 438 do ploch vyšší občanské vybavenosti zastavitelných v období návrhovém a ukládá odboru SÚ-ŽP předložit materiál k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Těchov a zahrnující pozemek p.č. 157/2 mezi plochy rekreační výstavby s možností přestavby na trvalé bydlení v období návrhovém a ukládá odboru SÚ-ŽP předložit materiál k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanova 24, Blansko paní Marii Zajícové, nar. 1911, bytem Blansko, Nádražní 3.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanova 24, Blansko paní Andělu Zemandlovou, nar. 1917, bytem Blansko, Dvorská 18.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s podepsáním dodatků k uzavřeným smlouvám na zástavbu zóny Písečná.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 540 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře 1.241 m2 (v areálu rozvodny R 110 kV JME Brno, a.s. na Starém Blansku) – vhodné využití jako skladovací plocha.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek parc. č. 1036/2 ostatní plochy o výměře 2.348 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání v lokalitě Obůrky.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 137/1 ostatní plochy o výměře 20m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování letní zahrádky pro občerstvení u Snack Baru Koruna na ulici Rožmitálova v Blansku.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje Městskému zastupitelstvu Blansko výkup pozemku parc. č. 740/29 ost. plocha, parc. č. 740/30 ost. plocha, parc. č. 740/31 ost. plocha, parc. 740/32 ost. plocha a parc. č. 755/98 ost. plocha, vše v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků, a to za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za cenu 105,- Kč/m2 za pozemky zastavěné komunikacemi a max. za 40,- Kč/m2 za pozemky označené jako veřejná zeleň za podmínky, že vlastník bude souhlasit se zápisem kupní smlouvy z 28. 4. 1976 uzavřené mezi MěNV Blansko a A. Brajerem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se změnou druhého účastníka všech nájemních vztahů mezi Městem Blansko a Zemědělským družstvem Rájec-Jestřebí, zastoupeným Ing. Pavlem Sáňkou a s převodem všech práv a povinností vyplývajících z předmětných nájemních vztahů na nástupce Zemědělského družstva Rájec-Jestřebí, tj. akciovou společnost ZERA Rájec, zastoupenou Ing. Pavlem Sáňkou. Již uzavřené nájemní smlouvy budou v souladu s tímto usnesením upraveny formou dodatků.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí, aby u nájemních smluv číslo SM-NS/65/97/Ko ze dne 6. 10. 1997 a číslo SM-NS/112/95/Ko ze dne 26. 6. 1996 nebylo uplatněno zvyšování nájemného o míru inflace, a to pro rok 2000 a 2001.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se změnou splatnosti nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy číslo INV-NS/58/99/Ne ze dne 1. 11. 1999.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1352/25 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Blansko firmě Centrum KAB, a.s. Blansko.

Usnesení č. 35
Rada na základě výsledku hlasování městského zastupitelstva na jeho 9. zasedání dne 8. 2. 2000 ve věci odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem s firmou KOREKT Invest, s.r.o., revokuje své usnesení č. 19 z 24. zasedání městské rady konané dne 11. 1. 2000.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se změnou termínu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem ze dne 2. 7. 1999, s firmou KOREKT Invest, s.r.o., který byl uveden v usnesení č. 4 z 13. zasedání MR, a to nejpozději do 20. 3. 2000 při respektování podmínek projednaných v rozpravě.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h