Detail usnesení


Usnesení rady č. 35 ze dne 30. 5. 2000

Rada ukládá Ing. Královi, zástupci starostky, prověřit možnosti využití programu "Akční plánování" na velké investiční akce.

Rada ukládá odboru FIN připravit rozpočtové opatření s cílem zapracovat do rozpočtu položku "lyžařský vlek na Hořicích" ve výši 1.050.000,- Kč.

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Aleny Dvořáková z Komise pro zahraniční styky.

Rada bere na vědomí odstoupení JUDr. Jaroslava Šedivého z členství v městském zastupitelstvu.

Rada prohlašuje v souladu s § 56 odst. 2) zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, na uprázdněný mandát po p. JUDr. Jaroslavu Šedivém za člena Městského zastupitelstva Blansko pana Ing. Miloslava Kalu, nar. 3. 8. 1963, náhradníka za volební stranu ČSSD, od 30. 5. 2000.

Rada ukládá tajemníkovi předat p. Ing. Miloslavu Kalovi osvědčení o tom, že se stal členem Městského zastupitelstva Blansko.

Rada ukládá Komisi kontrolní provést kontrolu výsledků a průběhu inventarizací městského majetku v r. 1999 a kontrolu účasti jmenovaných členů v inventarizačních komisích.
Z: Ing. Král
T: 10/2000

Rada ukládá Komisi finanční zhodnotit hospodaření města a organizací, zřízených městem, za 1. pololetí r. 2000 ve vazbě na rozpočet města.
Z: Ing. Beran
T: 10/2000

Rada ukládá Komisi sociální provést komplexní kontrolu poskytovaných sociálních služeb ze strany Oblastní Charity Blansko v Městském penzionu.
Z: MUDr. Hoffmann
T: 12/2000

Rada ukládá Komisi dopravní připravit návrh realizace akcí v oblasti dopravy v pořadí dle priorit pro rozpočet r. 2001.
Z: Ing. Hasoň
T: 07/2000

Rada ukládá Komisi pro investice a územní rozvoj připravit návrh realizace investičních akcí v pořadí podle priorit pro rozpočet r. 2001.
Z: Ing. Lachman
T: 07/2000

Rada ukládá Komisi pro občanské aktivity připravit návrh realizace akcí v městských částech v pořadí podle priorit pro rozpočet r. 2001.
Z: Mgr. Vachová
T: 07/2000

Rada ukládá Komisi mládeže připravit pravidla pro zřízení, obsazování a činnost "Dětského parlamentu Blansko".
Z: předseda komise
T: 10/2000

Rada ukládá Komisi sportovní připravit kalendář sportovních akcí ve městě na r. 2001.
Z: MUDr. Grünwald
T: 11/2000

Rada ukládá Komisi pro školství a vzdělávání projednat a posoudit situaci ve školství ve městě ve školním roce 2000/2001.
Z: PhDr. Králová
T: 10/2000

Rada ukládá Komisi pro zahraniční styky připravit program akcí s partnerskými městy pro r. 2001.
Z: PhDr. Králová
T: 11/2000

Rada ukládá Komisi pro životní prostředí připravit návrh akce sběru objemného odpadu z domácností.
Z: MUDr. Kráčmar
T: 09/2000

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Jednacího řádu Městské rady Blansko.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 482/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Dolní Lhota z důvodu přístupu na parcely ve vlastnictví fyzické osoby.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 ostatní plochy o výměře cca 250 m2 v k.ú. Blansko.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1327 (dle PK) o výměře 33 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby garáže.

Rada souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. SM-NS/94/95/Ko ze dne 21. 6. 1995 na nájem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 50 m2 v k.ú. Blansko s nájemkyní paní Boženou Němečkovou, bytem Údolní 21, Blansko, dohodou obou smluvních stran ke dni vzniku nového právního vztahu k předmětnému pozemku.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře 50 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko, a to za účelem rozšíření stávající provizorní zahrádky manželům Simoně a Jaroslavu Sloukovým, bytem Blansko, Okružní 3b, za nájemné 1,- Kč/m2/rok, za stejných podmínek jak v nájemní smlouvě číslo INV-NS/50/99/Ne.

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m2 v k.ú. Blansko Okresní radě Pionýra Blansko na dobu neurčitou, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, za účelem uzavření smluvního vztahu k zastavěnému pozemku budovou jiného vlastníka.

Rada nedoporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup pozemků parc. č. 922 lesní pozemky o výměře 111 m2, parc. č. 923/1 lesní pozemky o výměře 2906 m2 a parc. č. 924 lesní pozemky o výměře 924 m2, všechny v k.ú. Blansko.

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. SM-NS/76/95/Ko, která byla uzavřena mezi městem Blansko a paní Květuší Šplíchalovou, bytem Blansko, Podlesí 13 dne 14. 6. 1995, kterým budou upravena tato ujednání: a) v článku V. nájemní smlouva se zruší třetí odrážka, tedy závazek sečení trávy vně oplocení na přilehlém svahu ke školnímu hřišti b) v článku II. nájemní smlouvy se upraví výměra předmětu nájmu, části pozemku parc. č. 674/16 v k.ú. Blansko na výměru 127 m2 c) v článku IV. nájemní smlouvy se upraví platba nájemného na 318,- Kč ročně (2,50 Kč/m2/rok), s účinností těchto změn od 1. 6. 2000.

Rada souhlasí s pořízením změny schváleného územního plánu města Blansko týkající se převedení pozemku parc. č. 4/2 v k.ú. Klepačov z plochy výhledové do ploch návrhových určených k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Rada souhlasí s pořízením změny schváleného územního plánu města Blansko týkající se úpravy výškové regulace zástavby v území vyznačeném v předložené situaci (žádost č. 15) a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se části pozemků parc. č. 1022/1 a 1022 (PK) v k.ú. Blansko dle přiložené situace z návrhových ploch pro podnikání do ploch vyšší občanské vybavenosti a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se dopravního řešení mezi SÚS Blansko a RAAB-KARCHER, které je vyznačeno v přiložené situaci a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Rada souhlasí po úpravách s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města Blanska a doporučuje projednání návrhu v městském zastupitelstvu.

Rada schvaluje pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 6. 2000.

Rada revokuje usnesení č. 15 z 34. zasedání městské rady, které znělo:

Rada souhlasí s pozastavením vyřazení žádosti o přidělení bytu paní Dany Kuncové z pořadí žadatelů, platného od 1.12.1999 do 31.5.2000, a to do doby přijetí novely vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města.

Rada souhlasí s pozastavením vyřízení žádosti o přidělení bytu paní Dany Kuncové z pořadí žadatelů, platného od 1. 12. 1999 do 31. 5. 2000 a s pozastavením přidělení bytu do doby přijetí novely vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města.

Rada souhlasí s užíváním garážového boxu č. 8 v nadzemních garážích na ulici Mlýnská o výměře 15 m2 Městskou policií Blansko do okamžiku nalezení nájemce a ukládá odboru KOM inzerovat záměr pronájmu.

Rada souhlasí se změnou výší splátek při prodeji nemovitosti čp. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, na pozemku pč. 3260 o výměře 1300 m2 a pozemku pč. 3260 o výměře 1300 m2 vše v k.ú. Blansko, prodávané Úřadu práce v Blansku, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko, za celkovou kupní cenu 27.186.110,- Kč, a to 1. splátka k 30. 6. 2000 ve výši 8.603.00,- Kč, 2. splátka k 30. 6. 2001 ve výši 18.583.110,- Kč a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu.

Rada souhlasí s uzavřením "Smlouvy o spolupráci" s firmou EKO-KOM a.s. Praha.

Rada bere na vědomí zprávu o přepravě osob v důchodovém věku a ukládá odboru KOM zapracovat bod 1-3 do nové smlouvy o MHD s platností od 1. 1. 2001.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem štítu budovy Smetanova 1 v Blansku za účelem umístění reklamy.

Rada ukládá odboru KOM instalovat světelnou signalizaci na přechodu k lázním a ukládá odboru FIN předložit příslušné rozpočtové opatření.

Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2000.

Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Rada souhlasí s vařením obědů dětem z Centra pro matku a dítě – Mateřinku ve dnech 3.7. – 16. 7. 2000 a 28. 8. - 1. 9. 2000. Současně souhlasí s tím, že po Centru pro matku a dítě nebudou požadovány náklady na věcnou režii.

Rada ukládá odboru ŠKOL vypracovat dohodu na vaření obědů s Centrem pro matku a dítě, ve které bude zakotvena úhrada věcné režie pro ŠÚ Blansko a podmínky pro vaření obědů.

Rada souhlasí se zvýšením kapacity ŠD při 5. MŠ Blansko – Těchov z 5 na 10 dětí na dobu neurčitou za předpokladu, že celkový počet dětí v odpoledních hodinách v MŠ i ŠD nepřesáhne stanovenou kapacitu 24 dětí.

Rada schvaluje úhradu rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Blansko, Dvorská ul. z fondu reprodukce investičního majetku ve výši 97.000,- Kč.

Rada bere na vědomí informaci odboru ŠKOL o kontrolách VHP ve městě Blansko a ukládá odboru ŠKOL i MP systematicky kontrolovat VHP ve městě s tím, že zvýší počet kontrol.

Rada revokuje usnesení č. 5 z 32. zasedání městské rady ze dne 2. 5. 2000, které znělo:

Rada nesouhlasí s poskytováním bezúplatného nájmu ploch ve vlastnictví města Blanska pro pořádání sportovních akcí nekomerčního charakteru s tím, že bude posuzovat každou případnou žádost samostatně.

Rada nesouhlasí s bezúplatným poskytováním ploch ve vlastnictví města Blanska v rekreační oblasti Palava do užívání za účelem pořádání všech akcí s tím, že bude posuzovat každou případnou žádost samostatně.

Rada ukládá odboru FIN zpracovat rozpočtové opatření na částku 1,1 mil. Kč na vybudování skate parku.

Rada ukládá odboru INV zadání projektové dokumentace a následnou realizaci skate parku na ul. Mlýnská.

Rada ukládá PhDr. Králové ve spolupráci s odborem ŠKOL, KSMB a Komisí kulturní zpracovat návrh koncepce kultury, zejména ve vztahu k využití zakoupeného Klubu ČKD.
T: 09/2000

Rada schvaluje změny v plánu HIM a NIM Nemocnice Blansko na rok 2000 dle předloženého materiálu, které vycházejí z nově schválené koncepce Nemocnice Blansko.

Rada schvaluje vyřazení majetku Nemocnice Blansko dle předloženého materiálu v položkách 710-003 až 964-001.

Rada schvaluje návrh programu 11. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 9. 6. 2000.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h