Detail usnesení


Usnesení rady č. 34 ze dne 16. 5. 2000

Rada schvaluje použití znaku Města Blansko v materiálu o lanové dráze Macocha, vydaného Dopravou v Moravském krasu, spol. s r.o..

Rada bere na vědomí rezignaci pana Oldřicha Němce na členství v Komisi kontrolní z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Rada bere na vědomí odstoupení pana Jaromíra Kyzlinka z členství v Komisi pro občanské aktivity a z funkce předsedy občanského aktivu v Blansku – Klepačově.

Rada odvolává z funkce předsedy Komise přestupkové pana Ivo Kadrmase s tím, že zůstává členem této komise.

Rada jmenuje předsedkyní Komise přestupkové Mgr. Helenu Chlachulovou.

Rada ukládá PhDr. Jaroslavě Králové, zástupkyni starostky připravit návrh opatření pro řešení problému mládeže, která se zabývá jízdou na kolečkových bruslích a tento návrh předložit do příštího jednání městské rady.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Peštu a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Miluši Tynklovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Dagmar Pernicovou a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Nezvalovou, bytem Blansko, Chelčického 32, a to ve výši splátek 500,- Kč/měs. a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Rada schvaluje přidělení přístřeší na dobu určitou v domě Jungmannova 10, paní Miladě Marečkové, bytem Blansko, Údolní 17.

Rada souhlasí s výši koeficientu inflace (Ki) ve výši 1,049 pro zvýšení nájemného v období od 1.7.2000 do 30.6.2001, a to v souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů, ve znění vyhl. č. 41/1999 Sb.

Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1.12.1999 do 31.5.2000.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Ivana Mikuljaka a ukládá odboru KOM postoupit jeho žádost k projednání právnímu oddělení.

Rada souhlasí s pozastavením vyřazení žádosti o přidělení bytu paní Dany Kuncové z pořadí žadatelů, platného od 1.12.1999 do 31.5.2000, a to do doby přijetí novely vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města.

Rada souhlasí s pronájmem nemovitostí – garáže na pozemku p.č. 2715 na ul. 9. května, Blansko o výměře 22 m2 pro firmu LARIX – Zahradnické a sadovnické služby, s.r.o., Havlíčkova 27, Blansko za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Rada souhlasí s pronájmem řadové garáže na pozemku p.č. 2024 na ul. Erbenova v Blansku pro Ing. Miroslava Pokorného, bytem Blansko, Podlesí 22 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Rada souhlasí s odprodejem garáže o výměře 22 m2, která je součástí objektu L. Janáčka 9, Blansko na pozemku p.č. 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4, 1261/5 manželům Miroslavě Huvarové a Ing. Jiřímu Kraváčkovi, L. Janáčka 9, Blansko za kupní cenu 105.000,- Kč a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu.

Rada nesouhlasí s odprodejem nemovitosti OS Písečná pro Potraviny Bravo, p. Viktor Plachý, Podlesí 3, Blansko za nabídnutou cenu a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej nemovitostí s minimální cenou prodeje 6.826.000,- Kč.

Rada souhlasí se zvýšením ceny tepla o 5,6% oproti roku 1999 z důvodu zvýšení ceny zemního plynu.

Rada schvaluje předložený Povodňový plán města Blanska.

Rada schvaluje předložený Havarijní plán města Blanska, včetně Dohod o poskytnutí pomoci v případě mimořádné události pro řešení následků havárií a krizových situací.

Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření a ukládá odboru FIN předložit příslušná rozpočtová opatření k projednání v městském zastupitelstvu.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 1387 (dle PK) v k.ú. Blansko, která zůstane zaplocena v areálu rozvodny JME na Starém Blansku za pozemky, které JME nabízí ke směně.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 2466/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 78 m2 a parc. č. 271/5 ostatní plocha o výměře 271/5 ostatní plochy o výměře 476 m2, oba v k.ú. Blansko za účelem provozování sběrny surovin v Blansku.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění vstupním schodištěm do OD Centrum.

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene průjezdu po pozemku parc. č. 783/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko pro Komerční banku a.s. Praha, na dobu 30 let, bezplatně.

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene užívání 8 parkovacích stání na nově vybudovaném parkovišti na pozemku parc.č. 783/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko pro Komerční banku a.s. Praha, na dobu 30 let, za úplatu 20.909,- Kč/rok s tím, že od roku 2001 bude tato částka pravidelně, každoročně zvyšována o oficiální míru inflace.

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků – parc. č. 784/1 ost. plochy a části parc. č. 784/5 ost. plochy v k.ú. Blansko s ČR – OkÚ Blansko na straně půjčitele, za účelem rekonstrukce nám. Republiky.

Rada bere na vědomí petici "Občanů přilehlých ulic" ze dne 14. 4. 2000 ve věci zřízení parkovacích míst na ul. Žalkovského, A. Skotáka a Družstevní s tím, že všichni občané, kteří jsou vlastníci bytu v této lokalitě, jsou ze zákona účastníci stavebního správního řízení a v tomto budou jejich připomínky řešeny.

Rada schvaluje uzavření předložené "Smlouvy č. 04969921 o poskytnutí podpory" s SFŽP ČR na instalaci kogeneračních jednotek v kotelnách K32 a K33.

Rada souhlasí s podepsáním Kupní smlouvy s Jihomoravskou energetikou, a.s. se sídlem v Brně, Lidická č. 36, týkající se prodeje rozvodného zařízení – kabelového vedení NN pro 42 b.j. Blansko – Písečná.

Rada bere na vědomí stanovisko Adastu Blansko a.s. k prodeji budovy 1. MŠ Blansko, Údolní 2 a ukládá odboru PRAV připravit návrh kupní smlouvy.

Rada schvaluje pořádání hudebních produkcí na otevřeném pavilonku u Hotelu Macocha v termínu 2., 16., 30.6. a 21.7.2000 do 23.00 hodin.

Rada souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor v KSMB.

Rada souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor bufetu Kina Blansko.

Rada souhlasí s vybudováním kavárny s předzahrádkou v bufetu Kina Blansko.

Rada schvaluje rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s.r.o. týkající se provádění reklamní a informační činnosti s využitím sloupů veřejného osvětlení v majetku města Blanska a současně tímto pověřuje společnost Služby Blansko, s.r.o., provozováním výše uvedené reklamy na sloupech veřejného osvětlení.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h