Detail usnesení


Usnesení rady č. 64 ze dne 21. 9. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 32/21 „Stavební úprava pro Dekontaminační zařízení Nemocnice Blansko“ a s daňovým odpisováním technického zhodnocení provedeného Nemocnicí Blansko inv. akcí č. 32/21 na pronajatém hmotném majetku města Blansko v souladu
s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 36/21 „Dodávka a instalace klíčového trezoru do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 37/21 „Dodávka sprchovacího lůžka na oddělení následné péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 38/21 „Digitalizační a archivační zařízení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace pro Nemocnici Blansko z Integrovaného regionálního operačního programu na financování pořízení a obnovu přístrojového vybavení a technologií v rámci 98. výzvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace pro Nemocnici Blansko v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Nemocnicí Blansko a obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, Blatnička, IČO: 00488518, pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022 na komoditní burze.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje návrhy rámcových příkazních smluv na zajištění sociálních pohřbů s Pohřebním ústavem Holub s. r. o, se sídlem Pod Kostelem 72/5, 679 61 Letovice, IČO: 26914565 a s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o. se sídlem Dvorská 1717/17, 678 01 Blansko, IČO: 25568523.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 22/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 10/2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. st. 4720, jehož součástí je stavba bytového domu Okružní 2294/3a, b, c, v k. ú. Blansko, bytovému družstvu (Bytové družstvo Okružní 3abc Blansko se sídlem Blansko) složenému z nájemců tohoto bytového domu za cenu 44.200.000 Kč, což je cena obvyklá dle znaleckého posudku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Ošťádalové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 67, Pod Javory 32, Blansko s panem Kopřivou dohodou k 30.09.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího bytového družstva – Bytové družstvo Okružní 3abc Blansko – v budově čp. 2294, která je součástí pozemku parc. č. st. 4720 v k. ú. Blansko na adrese Okružní 3b, 678 01 Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko (pozemek před bytovým domem Jasanová 22b).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko za účelem vysazení zeleně a zkultivování pozemku (pozemek před bytovým domem Jasanová 22b).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko za účelem přístupu do bytu, zřízení předzahrádky a provádění údržby a úklidu (pozemek u BD Salmova 18).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny (pozemek před BD Sadová 90).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 105 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za účelem sjednocení užívacího a vlastnického práva a za účelem získání části pozemku parc. č. 104/2 zahrada v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko (pozemky u RD čp. 33 v Olešné).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1199/7 ostatní plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady (pozemek v lokalitě Hluchov v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 242/3 zahrada o výměře 482 m2 v k. ú. Blansko (pozemek na levém břehu Svitavy vedle cyklostezky nedaleko bývalého autobazaru u Lidlu).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. st. 419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a parc. č. 3858 ostatní plocha o výměře 141 m2 v k. ú. Ráječko (pozemek, na kterém stojí plynová stanice a okolní pozemek).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 243 trvalý travní porost o výměře 15 mv k. ú. Lažánky u Blanska za účelem scelení pozemků (pozemek poblíž RD č. p. 125 stojícího na pozemku parc. č. 240).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na akci „Projekt na úpravu kotelen K302/K309, K314/K317a K328“ se společností TZ pro, s. r. o., se sídlem č. p. 718, 683 04 Drnovice, IČO: 03760588.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s rozšířením předmětu nájmu v Nájemní smlouvě č. 2019/000133/KOM/NS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko; IČO: 65277333, a to o nemovité věci:

- pozemek parc. č. 1060/9 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha (fotbalové hřiště)

- pozemek parc. č. st. 3239 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m2 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./č. e. (tribuna)

- pozemek parc. č. st. 3237 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp. /č. e. (šatny se soc. zař.)

- pozemek parc. č. st. 3236 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 170 m2 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp. /č. e. (šatny se soc. zař.)

- část pozemku parc. č. 1060/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

- část pozemku parc. č. 1060/8 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

to vše v k. ú. Blansko, včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména plot, osvětlení, zábradlí, 2 stavební buňky, zpětná klapka k odvodnění, vybavení kabin, fotbalové brány a branky,

a dále o areál skateparku a přiléhajících pozemků, a to

- pozemek parc. č. 1060/22 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1063 m2

- pozemek parc. č. 1060/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 691 m2

- pozemek parc. č. 1060/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 134 m2

- pozemek parc. č. 1060/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2

s účinností od 19.12.2021 a ukládá odboru SRM v tomto smyslu vyhotovit dodatek ke smlouvě.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2020/001597/INV/DS – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2021/001856/SRM/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Skatepark Blansko – dodávka překážek“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2021/001826/SRM/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Veřejné osvětlení, ul. Husova a další“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001819/SRM/DS na veřejnou zakázku „Veranda Obůrka – obnova střechy“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001817/SRM/DS na veřejnou zakázku „Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 – I. etapa “.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/001832/SRM/DS/Maz na akci ZŠ Dvorská – oprava rozvodů vody I. etapa.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2021/001815/SRM/DS/Maz na akci „Blansko, 9. května – parkoviště a chodník“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001818/SRM/DS na veřejnou zakázku „Blansko – prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje prodloužení doby hrazení sníženého nájemného dle článku V. odst. 2.a) nájemní smlouvy č. 2017/001029/INV/OS ze dne 16.03.2018 ve znění platných dodatků do 30.09.2021 a schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2017/001029/INV/OS ze dne 16.03.2018 ve znění platných dodatků (pronájem pozemků v průmyslové zóně k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/001893/KOM/DS s obcí Blatnička, IČO: 00488518, Blatnička 163, 696 71  Blatnička.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Mistrovství Moravy dorostenců a juniorů v silovém trojboji ve výši 10.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s navýšením závazného ukazatele maximální objem mzdových prostředků rozpočtu na rok 2021 pro Základní školu Blansko, Erbenova 13 na 1,5% vůči přímým výdajům z KÚ.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do maximální výše 55.000 Kč na nákup myčky pro mateřskou školu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada bere na vědomí aktuální informace o zjištěných závadách střešní konstrukce krytého bazénu a doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o uzavření krytého bazénu až do doby výstavby a zprovoznění nové budovy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada svěřuje starostovi rozhodnout o uzavření dohody o vypořádání závazků ze smlouvy o projekční činnosti číslo 2020/001750/INV/DS ze dne 14.12.2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h