Detail usnesení


Usnesení rady č. 69 ze dne 23. 11. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje dodatek č. 1 č. j. KRPB-192562-2/ČJ-2021-0600VZ ke smlouvě o výpůjčce č. j. KRPB-111228-5/ČJ-2010-0600VZ-OST mezi Českou republikou – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada prověřila postup pořizování, bere na vědomí výsledky projednání Změny ÚP Blansko B2019-Z3 a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko její vydání, včetně akceptace rozhodnutí o uplatněných námitkách.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Fišerovým, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Sokolíčkovy, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK069793/21/OSV.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka
(v Kč)

SONS ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

65399447

2500401

Sociální poradenství

40.000 Kč

DOTYK II, o. p. s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno

29277817

9306099

Raná péče

45.000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 32, 625 00 Brno

75094924

4123958

Raná péče

31.000 Kč

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka (v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Odborné sociální poradenství – Charitní poradna

348.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba Blansko

2.030.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

65.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

249.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

98.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

1.073.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Charitní krizová pomoc

328.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

269.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

231.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

421.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

352.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4135113

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum PRO Blansko

646.000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK Blansko

699.000 Kč

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

80.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

309.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum VELAN

213.000 Kč

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000 Kč

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

581.000 Kč

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

180.000 Kč

Práh jižní Morava, z. ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

248.000 Kč

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí úpravu znění Deklarace o společném postupu v oblasti zajištění obědů seniorům v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet města Blansko na rok 2022 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 614.236.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2022 ve výši 16.334.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

714

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1 969

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1 415

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1 660

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2 121

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4 195

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

4 000

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3 800

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4 930

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2 804

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

7 371

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9 587

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10 000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko,s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

- veřejného sociálního zařízení ve výši 474 tis. Kč

- sportovišť ve výši 9 647 tis. Kč

- útulku pro psy ve výši 771 tis. Kč

- rekreační oblasti Palava ve výši 604 tis. Kč

a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Pořízení hasičského auta, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  realizaci akce Varovné informační systémy a digitální povodňový plán, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 9.170.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  realizaci akce „Komunikace k ranči Hořice“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 7.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce „Fotbalový stadion Mlýnská – rekonstrukce II. etapa“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 13.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  realizaci akce „Dostavba sportovní haly Údolní“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 30.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování této akce v roce 2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace, spolufinancující PO

Realizace

Pořízení hasičského auta

2.000.000 Kč

300.000 Kč

Jihomoravský kraj

2022

Varovné informační systémy a digitální povodňový plán

9.170.000 Kč

6.247.000 Kč

OP ŽP

2022

Komunikace k ranči

Hořice

7.000.000 Kč

3.000.000 Kč

Magistrát města Brna

2022

Fotbalový stadion Mlýnská – rekonstrukce II. etapa

13.000.000 Kč

max. 70 %

Národní sportovní agentura

2022

Dostavba sportovní haly Údolní

30.000.000 Kč

max. 70 %

Národní sportovní agentura

2022 – 2023

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  pro rok 2022 uplatnění výjimky z Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti) určením 3 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2022 objem dotačních prostředků na podporu sportu v rámci 1. pilíře na částku 7.500.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit   pro rok 2022 uplatnění výjimky z Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora celoroční kulturní a zájmové činnosti) a 2. pilíř (Podpora jednorázových kulturních a zájmových akcí) určením 0,8 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2022 objem dotačních prostředků na podporu kultury a zájmové činnosti v rámci obou pilířů na částku 2.100.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2023 – 2025.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada ukládá příspěvkové organizaci Městská knihovna Blansko odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 320.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 26/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 15/2021 a ZRR 16/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 27/2021 a RO 28/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 o 33.000 na částku 3.783.000 a na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Salmova 17 o 43.000 na částku 4.223.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí úvěru ve výši 2,5 mil. Kč s úrokem 4 % p. a., se splatností 30.09.2022 společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a doporučuje zastupitelstvu schválit přiloženou smlouvu o úvěru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1-9/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na projekt Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť ve výši 4.500.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada města bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1- 9/2021 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 620/79 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění PPL Parcelboxu na výdej zásilek. (pozemek u bývalého obchodního domu, nyní prodejna nábytku Nejči).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Těchov, část pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, část pozemku parc. č. 9/1 ostatní plocha v k. ú. Klepačov a část pozemku parc. č. 98 ostatní plocha v Dolní Lhota o výměře každé části 1 m2, za účelem umístění balíkových automatů Z-BOX na výdej zásilek a poskytování dalších služeb, které Zásilkovna jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o výměře každé části 2 m2, za účelem umístění balíkových automatů Z-BOX na výdej zásilek a poskytování dalších služeb, které Zásilkovna jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí (ul. Dvorská a ul. L. Janáčka).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Sladkovského).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2019-INV-Poz-S119/NS-Mu ze dne 18.09.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Blansko s p. Popelkou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2021 (pozemek u BD Křížkovského 27).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SM-NS/90/95/Ko ze dne 14.06.1995 na pronájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 100 m2v k. ú. Blansko s p. Nečasovou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2021 (pozemku v lokalitě Zborovce bývalý Svítilův sad).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zveřejnění záměru č. j.: MBK 54093/2021/INV týkající se zřízení práva stavby a následného odprodeje pozemků, dotčených výstavbou v průmyslové zóně Blansko, definovaných v citovaném záměru, o ploše pro zástavbu areály cca 42.000 m2, za minimální kupní cenu v Kč/m2, stanovenou zastupitelstvem, a stavební plat ve výši min 92 Kč/m2 /rok.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje podmínky pro výběr investora či investorů do průmyslové zóny Blansko, dle materiálu k věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit minimální kupní cenu pozemků v průmyslové zóně Blansko ve výši 3.000 Kč/m2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha  výměře 654 m2 označené geometrickým plánem č. 5145-6/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí (dále jen GP) jako parc.č. 452/37 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 54 m2 označené GP jako parc. č. 1381/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 za účelem realizace stavby dráhy o názvu „Adamov – Blansko, BC“, za cenu ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,5, tj. 233.640 Kč + případná platná sazba DPH a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2021/002195/SRM/OS (pozemky podél stávající dráhy-trati poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 599 m2, části pozemku parc. č. 452/30 ostatní plocha o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Blansko, za nájemné ve výši odpovídající výši nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, jak je stanoveno aktuálními cenovými předpisy – nyní dle Výměru Ministerstva financí č. 01/2021 ze dne 07.12.2020 nájemné 33 Kč/m2/rok, společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, za účelem realizace stavby dráhy o názvu „Adamov – Blansko, BC“ s tím, že vlastní nájemní smlouva bude uzavřena se zhotovitelem stavby a schvaluje smlouvu o budoucí nájemní smlouvě č. 2021/000502/SRM/BF (pozemky podél dráhy – trati poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 453 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy p. Pokladníkovi, Blansko, IČO: 49471091, za nájemné 12 Kč/m2/rok s tím, že rozdíl mezi nájemným sjednaným a nájemným obvyklým bude podporou malého rozsahu „de minimis“ poskytnutou nájemci a za podmínky, že zastupitelstvem bude schválen odprodej této části pozemku a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002172/KOMINV/OS za podmínky, že bude zastupitelstvem schválen odprodej těchto částí pozemků (pozemek v lokalitě Vojanky v blízkosti budovy č. p. 2455).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 519/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 453 m2, za účelem rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy p. Pokladníkovi, IČO 49471091, Blansko za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že k odprodeji dojde po vydání stavebního povolení na rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č 021/002173/KOM/OS (pozemek v lokalitě Vojanky v blízkosti budovy č. p. 2455).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 561 ostatní plocha o výměře 54 ma části pozemku parc. č. 559/43 ostatní plocha o výměře cca 602 m2, jak je vyznačeno v materiálu odboru SRM k této věci, za cenu 10 Kč/m2 + platná sazba DPH a prodej částí pozemků parc. č. 559/21, parc. č 1817 a parc. č. 559/43, vše ostatní plocha o výměře částí cca 578 m2, jak je vyznačeno v materiálu odboru SRM k této věci, vše v k. ú. Blansko, za cenu 551 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem vybudování – rozšíření parkovacích ploch s tím, že vybudování parkovacích ploch je možné pouze na částech těchto pozemků, společnosti Synthon, s. r. o., Brněnská 597/32, 678 01 Blansko, IČO: 26158458, s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2021/002198/SRM/OS (pozemky při ul. Brněnská naproti areálu společnosti Synthon).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku parc. č. 424/17 trvalý travní porost o  výměře 716 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k. ú Klepačov ve vlastnictví fyzických osob. Směna bude realizována za předpokladu, že dojde k vypořádání služebností jak na obecním pozemku, tak na okolních pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a doporučuje schválit budoucí směnnou smlouvu č. 2021/000506/SRM/BF (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změn schválených usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, usnesením č. 3 přijatém na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2018, usnesením č. 17 přijatém na 6. zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2019 a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2023, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011- NV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 4, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2023 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 4 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/001994/SRM/DS/ ( č. 001/2021-210) se společností TZ pro, s. r. o., se sídlem č. p. 718, 683 04 Drnovice, IČO: 03760588, jehož předmětem bude prodloužení termínu pro předání projektů do 31.01.2022 a změna platebních podmínek s možností úhrady za částečné plnění.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada nesouhlasí se snížením nájemného ze Smlouvy o nájmu technologie, neboť případné snížení nájemného by se v ceně pro koncového odběratele promítlo v marginální výši, ale naopak by došlo k výraznému zmenšení objemu finančních prostředků určených k modernizaci a údržbě soustavy CZT.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu města neschválit předběžnou kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2022 v CZT z důvodu nedoložení primárních podkladů provozovatelem CZT prokazujících fixaci ceny zemního plynu na dostatečně dlouhou dobu, z níž by bylo možné předpokládat reálnost ceny v roce 2022 v částce 778 Kč/GJ, a doporučuje zastupitelstvu projednat a podpořit záměr rady města předčasně ukončit Smlouvu o nájmu technologie s firmou ZT energy s. r. o. a zahájit kroky k vypsání nového výběrového řízení na provozovatele CZT.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání s JUDr. Schneiderem, advokátem, IČO: 66213321, Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČO: 26914425 v budově čp. 2403/1, postavené na pozemku parc. č. st. 4969 v k. ú. Blansko na adrese Na Pískách 2403/1, 678 01 Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s umístěním sídla nově zakládané společnosti CCK Blansko, s. r. o. v budově čp. 149, která je součástí pozemku parc. č. st. 174 v k. ú. Blansko, na adrese Sadová 149/2, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje vyčlenění bytu č. 14 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko z bytového fondu pro účely sociálního bydlení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s pronájmem sociálního bytu č. 14 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko paní Crhounkové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/001893/KOM/DS s obcí Blatnička, IČO: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, týkajícího se výše poplatku za burzovní činnost.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje výpůjčku pozemky parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 mvčetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, parc. č. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 205 m2, vše v k. ú. Blansko zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 15 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2020/001629/INV/DS/SVO – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby Stezka pro cyklisty, Blansko – Ráječko, část ISAN-PYROTEK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/002019/SRM/DS/VIT na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952, na realizaci stavby “II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská; SO 301 Přeložka vodovodního řadu“, ve výši 2.003.242,00 Kč bez DPH.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje návrh Dohody o předčasném užívání stavby "II/Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská" č. 2021/000508/SRM/BF.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje návrh dohody č. 2021/000500/SRM/BF o postoupení smlouvy o realizaci překládky sítě el. komunikací č. VPI/MJ/2021/00065.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh Smlouvy o spolupráci za účelem realizace bytové výstavby v lokalitě Blansko – Písečná, a to se společnostmi se společným investičním záměrem: HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 4 zřizovací listiny ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 spočívající v rozšíření okruhů doplňkové činnosti školy o komplexní zajištění obědů pro cizí strávníky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada uděluje souhlas městem zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti školství podle čl. 6 odst. 4 zřizovacích listin k uzavírání podnájemních smluv na dobu delší než jeden měsíc, nejdéle však na období jednoho školního roku, např. podnájmy tělocvičen nebo výukových prostor.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Městské knihovny Blansko ve výši 290.000 Kč na posílení fondu investic této organizace za účelem použití prostředků na dokončení klimatizace budovy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada souhlasí se zapojením Městské knihovny Blansko do dotačních programů Ministerstva kultury ČR pro rok 2022 – VISK 3 a Knihovna 21. století (s projekty "Sejdeme se za knihovnou", "(Divno)muži současné české literatury", "Udržitelnost" a "Lékotéka") a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko pro Českou speleologickou společnost, ZO 6-20 Moravský kras se sídlem Lipovec 317, 679 15 Lipovec, IČO: 62077406.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO, z. s. se sídlem Dvorská 1867/82, 678 01 Blansko, IČO: 09686151 na projekt Oblastní liga boxu – Blansko ve výši 10.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada jmenuje starostu Ing. Jiřího Crhu členem Správní rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu, o. p. s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČO: 02503972.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 71

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválit založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z. s. městy Blansko a Boskovice, společnostmi Olberg tour s. r. o, Agrocentrum Ohrada a. s. a Domem přírody Moravského krasu, o. p. s. a schválit přiloženou Dohodu o založení spolku a jeho stanovy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada bere na vědomí záměr nepřipravovat 3. aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 a ukládá odboru vnějších vztahů o této skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Blansko na jeho 14. zasedání dne 14.12.2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje předložený návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h