Detail usnesení


Usnesení rady č. 73 ze dne 15. 2. 2022

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Jany Fadrné na funkci členky komise pro prevenci kriminality ke dni 28.02.2022 a jmenuje do této funkce Mgr. Kateřinu Pinkovou s účinností od 01.03.2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 2/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo C011800030 (č. města 2018/000270/FIN/BF) se Sodexo Pass Česká republika a. s., IČO: 61860476.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Habrůvka pro rok 2022 ve výši 15.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice pro rok 2022 ve výši 32.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 81.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipovec pro rok 2022 ve výši 30.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Milonice pro rok 2022 ve výši 6.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada revokuje usnesení č. 20 ze 71. schůze rady města konané dne 18.01.2022 ve věci uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov, a to z důvodu chybně uvedené částky.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 59.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada ruší usnesení č. 21 přijaté na 29. schůzi RM Blansko konané dne 20.03.2012.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Horákové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pokornou, Blansko, paní Kudlovou, Adamov, paní Bouškovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové příkazní smlouvě č. 2021/002005/VNV/DS s Pohřebním ústavem Holub s. r. o., se sídlem Pod Kostelem 72/5, 679 61 Letovice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 89/3 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 28 m2, za účelem uskladnění palivového dřeva (pozemek přilehlý k pozemku parc. č. 99/1 v k. ú. Hořice u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/66 ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 7 Kč/m2/rok manželům Walterovým a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002227/SRM/OS (pozemek u BD Křížkovského 27).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2018/001250/INV/OS ze dne 27.09.2018, přičemž změna spočívá ve zvýšení nájemného na částku 36 Kč/m2/rok od 01.01.2022 a v doplnění ujednání, že výše nájemného bude pravidelně aktualizována pro kalendářní rok dle aktuálně platných Výměrů Ministerstva financí ČR, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami upravující výši nájemného pro pozemky nesloužící podnikání a schvaluje dodatek č. 1 k této nájemní smlouvě (pronájem pozemků na Písečné).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S032/NS-Ne ze dne 25.03.2008 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, přičemž změna spočívá ve zvýšení nájemného na částku 36 Kč/m2/rok od 01.01.2022 a schvaluje dodatek č. 3 k této nájemní smlouvě (pronájem pozemku při ul. Údolní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 577 zahrada o výměře cca 600 m2, za pozemek parc. č. 591/24 orná půda ve vlastnictví fyzické osoby o výměře 993 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1344/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko paní JUDr. Polákové, Blansko za účelem scelení pozemků (pozemek na „Starém Blansku“ poblíž SÚS).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže bez čp/č. ev. na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží při ul. Vodní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 1199/27 ostatní plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Blansko Bc. Zvěřinovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.540 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002247/SRM/OS (pozemek v lokalitě Hluchov v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 43 m2 v k. ú. Těchov, za účelem pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č.1206).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 885 Kč po zemřelém panu Hudečkovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Nejezchleba, Blansko dohodou k 31.03.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 48 v domě Bezručova 5, Blansko mimo pořadí pro pana Beneše, Krasová.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2018/001307/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., IČO: 65277333, na změnu úhrady záloh za dodávku tepelné energie z domovních kotelen do objektů Ant. Dvořáka 4a a Sadová 2, Blansko, dle návrhu dodavatele s tím, že navýšení záloh bude navýšeno od března 2022 tak, že únorové navýšení bude přičteno k úhradě za březen.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002065/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku „MŠ Divišova, Blansko – oprava a zateplení ploché střechy“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002062/SRM/DS na veřejnou zakázku „Blansko, Sportovní ostrov L. Daňka – zpevněná plocha“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002067/SRM/DS/VAG na veřejnou zakázku „Hořice u Blanska – stavební úpravy místní komunikace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2020/001784/SRM/DS/Maz na akci „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně, část interiér“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje uzavření Dohody o narovnání se společností Kaiserbau s. r. o., se sídlem Gebauerova 4502/18, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 05939615 v souvislosti s ukončením prací na akci „Obnova podzámčí – Zámek 3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002069/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Obnova blanenského podzámčí – Zámek 3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002071/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku „VN Palava, Blansko – obnova sdruženého objektu“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje Smlouvu o dílo na akci "Výsadba a údržba květinových záhonů" a schvaluje přímé přidělení této zakázky firmě Ing. Martin Chytrý, Zahradnictví zahrada, Svinošická, 679 22 Lipůvka, IČO: 66557232.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Novostavba BD Blansko a parkoviště Blansko“ č. 2021/000495/SRM/PR/MYN, se stavebníkem panem Nečasem, bytem Jabloňany s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 50.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč Společenství vlastníků Jasanová 1, 3, 5 Blansko, se sídlem Jasanová 2031/5, 678 01 Blansko, IČO: 29292603 za vybudování bezbariérové rampy, uvedené do užívání kolaudačním rozhodnutím čj. SÚ KS 251/2021-MBK 58159/2021/He ze dne 02.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě "Rámcová dohoda na administraci veřejných zakázek pro město Blansko od března 2021", agendové číslo: 2021/000442/SRM/BF uzavřenou dne 03.03.2021, se společností IK consult s. r. o., se sídlem Živného 1254/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 27713326 spočívající v prodloužení možné doby trvání smlouvy z 31.03.2022 do 31.03.2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje návrh rámcové smlouvy o dílo na akci "Vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení se společností ASEKOL a. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. ...... následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

80.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

Podpora zájmové činnosti skautkých oddílů střediska Světla Blansko v roce 2022

110.000 Kč

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

204.000 Kč

Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Veselý Paleček pro Blansko 2022

76.000 Kč

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

62073541

Koncertní činnost 2022

75.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

84.000 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Provoz Spolku CIRCULUS

54.000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Celoroční činnost Ulity 2022

68.000 Kč

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

00546712

Kroužek mladých rybářů při Moravském rybářském svazu, z. s., pobočném spolku Blansko

52.000 Kč

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko

02105292

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících v městě Blansku s přilehlém okolí

151.000 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na rok 2022" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

Live 4G, z. s. (1. pilíř)

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Kudlibabka, z. s. (1. pilíř)

Červený kopec 846/8a, Štýřice, 639 00 Brno

09163905

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace (2. pilíř – projekt Pohádkový muzikál na motivy pohádky Princezny ze mlýna)

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 15. února 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 73. schůzi konané dne 15.02.2022 usnesením č. 44 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Zájmová činnost Horizontu 2022

21.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Fénix Blansko, z. s.

Blansko, č. ev. 1883, 678 01 Blansko

9877452

Podpora zájmové činnosti skautských oddílů

50.000 Kč

Spolek pro agrosadařství

Žižkova 1378/4, 678 01 Blansko

9227920

Stromy ve veřejném prostoru Blanenska 2022

14.000 Kč

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14, 678 01 Blansko

22750959

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

24.000 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

45.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

3. 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

65339037

Celoroční kulturní a zájmová činnost

30.000 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Mezigenerační klub SŠ cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

29.000 Kč

Česká tábornická unie – TK Tuláci Blansko, p. s.

Komenského 325/28, 678 01 Blansko

65269331

Tuláci Blansko 2022

45.000 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada rozhodla neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

Dechová hudba Blansko, o. s. (1. pilíř)

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

22674683

Dechová hudba Blansko, o. s. (2. pilíř)

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

22674683

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace (2. pilíř – projekt Wanklova muzejní noc)

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

04551320

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 15. února 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 73. schůzi konané dne 15.02.2022 usnesením č. 47 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Ivo Fajman

Blansko

FO

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex

12.000 Kč

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Mámo, táto, koukni na to

7.000 Kč

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Klubové přebory v karate o pohár města Blanska

14.000 Kč

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Jarní otevírání cyklostezky – dětský víceboj 2022

6.000 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Večery s Kotlíkem, klubový pořad 2022

14.000 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

WAU 2022, 3. ročník dětské přehlídky dobrodružných prezentací

18.400 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Okem dobrodruha, 22. ročník soutěže neprofesionálních filmů

14.700 Kč

Kudlibabka, z. s.

Červený kopec 846/8a, Štýřice, 639 00 Brno

09163905

Zážitky na Kudlibabce

10.000 Kč

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

4551320

Noc na zámku 2022 s Josefem Mánesem

14.000 Kč

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

4551320

Advent na Blanenském zámku 2022

25.000 Kč

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

49468308

26. ročník soutěže AEROBIC MLADÝCH

16.800 Kč

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

49468308

34. ročník soutěže v POHYBOVÝCH SKLADBÁCH

16.000 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "Beseda" u cimbálu

12.900 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Cyklus workshopů předávání zkušeností mezi generacemi

16.600 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

65338421

Zahájení školního roku

5.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko

62077716

Oslavy 110. výročí založení SDH Těchov

20.300 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

65338421

Dětský den

10.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Pálení čarodějnic 2022

5.600 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Rozloučení s létem 2022

20.300 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

65399447

Dny umění nevidomých na Moravě – 28. ročník

7.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Fest Kaťák 2022

25.800 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Muzika pro Karolínku

14.700 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový projekt pro děti VRBA

25.800 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Tvořivý týden

12.900 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový festival Kolotoč 2022

16.600 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Cyklus workshopů: předávání zkušeností mezi generacemi

20.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

65338928

Partyzánská stezka

7.700 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

65338928

Hasičské odpoledne

14.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

65338928

Oslavy založení SDH Klepačov

20.300 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

36.900 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Soutěžní festival Blanenský čtyřlístek

24.000 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Umění napříč časem v kostce

24.000 Kč

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26, 678 01 Blansko

62075063

Mezinárodní setkání a výstava vozidel značky Trabant v Blansku

11.000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Seriál akcí pro děti 2022

19.000 Kč

Pavel Svoboda

Jiráskova 530/1, 678 01 Blansko

10529730

Publikace VÝTVARNÍCI MĚSTA BLANSKA

7.000 kč

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Zažít Blansko jinak

10.000 Kč

Skotáková Jana

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

Přednáška známé osobnosti

18.400Kč

Skotáková Jana

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

Aktivity pro děti a dospělé

25.200 Kč

Skotáková Jana

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

Cyklus přednášek pro zvídavé posluchače

24.500 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. ...... následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Společnost katolického domu v Blansku

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní mozaika

36.900 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2021

25.800 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulití seriály akcí a externí akce 2022

36.900 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Vzdělávací pořady 4G

40.600 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Večer chval 4G

3. 900 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Koncert (ne)populárních melodií

20.300 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro spolek Československá obec legionářská, z. s. se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha, IČO: 45247455 na projekt Digitalizace pomníku legionáře ve výši 5.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s termínem zápisu žáků k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro školní rok 2022/2023 formou osobního podání žádosti o přijetí dne 5. dubna 2022 v době od 14:00 do 17:00 hodin s náhradním termínem 6. dubna 2022 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s termínem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 formou osobního podání žádosti o přijetí dne 3. května 2022 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 do maximální výše 125.000 Kč na nákup souboru s interaktivní obrazovkou (ActivPanel i65).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje Příkazní smlouvu o poskytování právních služeb č. 2022/002080/SRM/DS s advokátní kanceláří CCS Legal s. r. o., advokátní kancelář, Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, IČO: 26745020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h