Archiv článků
   za měsíc červen 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2008

Výše jsou uvedeny možné termíny pro svatební obřady v obřadní síni v budově radnice (úředně určená místnost) a na zámku. Na základě žádosti snoubenců však může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek ve výši 1.000 Kč.Novela živnostenského zákona od 1. 7. 2008 usnadní vstup do podnikání

Dne 1. července 2008 vstupuje v účinnost zákon č. 130/2008Sb., kterým se novelizuje stávající živnostenský zákon (455/1991Sb.). Hlavním cílem této poměrně rozsáhlé novely živnostenského zákona je zjednodušení vstupu do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům a další snížení administrativní zátěže podnikatelů při styku se živnostenskými úřady. O změnách v zákoně si povídáme s vedoucím Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko Ing. Jaroslavem Bártou.


Další chodníky a parkoviště se dočkají bezbariérových nájezdů

Na základě nového zmapování bariér v místech křížení chodníků se silnicemi na území města byla vytvořena nová projektová dokumentace Rekonstrukce přechodů a parkovišť – II. etapa, která navazuje na I. etapu realizovanou na konci minulého roku, a doplňuje ji o další přechody a parkoviště, které je ještě nutno bezbariérově upravit.


Činnost městské policie květen–červen 2008

V uvedeném období dále strážníci řešili 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku – zde se jednalo převážně o drobné krádeže v obchodních domech a byly provedeny 3 odchyty volně pobíhajících psů.


Mateřské školy v Blansku mají dostatečnou kapacitu

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných mateřských škol, činnost mateřské školy vykonává rovněž ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. Celková kapacita blanenských mateřských škol je 553 míst. V termínu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09 navštěvovalo mateřské školy 526 dětí.


Pojištění odpovědnosti prokážete od 1. 1. 2009 jen zelenou kartou

Dovolujeme si informovat širokou motoristickou veřejnost, že dnem 1. června 2008 nabývá účinnost zákon č. 137/2008 Sb., kterým je novelizován zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“).


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

10. zasedání Zastupitelstva města Blansko se uskuteční v úterý 17. 6. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Návrh programu...


Upozornění pro řidiče – vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě platného Osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti.


Rada rozdělovala peníze z výherních hracích přístrojů

Firmy provozující výherní hrací přístroje na území města Blanska odvedly na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách část výtěžku za rok 2007 na účet Města Blansko. Celkem se jedná o více jak milion korun, které budou, jak zákon ukládá, použity na veřejně prospěšné účely.


Produkce odpadů na Blanensku v roce 2007

Celkem se v roce 2007 vyprodukovalo na území obce s rozšířenou působností Blansko 89.450 tun odpadu, z toho připadalo na odpady zařazené jako ostatní 84.603 tun a odpady nebezpečné 4.847 tun.