Archiv článků
   v roce 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Střípky ze zastupitelstva

Krátce se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou o některých usneseních z posledního letošního zasedání zastupitelstva města.


Svozy odpadů o vánočních svátcích

Odpad se bude svážet i ve dnech 25. a 26. 12. 2007 i 1. 1. 2008. Na Štědrý den 24. 12. a na Silvestra 31. 12. (pondělky) nebudou provedeny svozy a posouvají se v tyto týdny o jeden den – začnou v úterý!


Úřední hodiny o Silvestru

Městský úřad Blansko oznamuje, že v pondělí 31. 12. 2007 na Silvestra se na Městském úřadě Blansko ruší úřední den. Výjimku tvoří tři pracoviště, a to podatelna v budově na nám. Republiky 1, úsek občanských průkazů a úsek řidičských průkazů, které budou otevřeny v době od 8.00 do 14.00 hodin.


Povinná výměna občanských průkazů

Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.


Město pořadník na byty na Písečné nevede

V poslední době se na odboru komunální údržby MěÚ Blansko objevilo několik žádostí o zařazení do pořadníku na byty v lokalitě Písečná. Nevíme, které byty mají žadatelé na mysli, ale Město Blansko na Písečné žádné bytové domy v blízké době budovat nebude. Pokud tam stavba nějakého bytového domu bude probíhat, pak ji budou zajišťovat pouze soukromé firmy, a proto záleží na nich, jak s byty v bytových domech naloží a osloví případné zájemce. Posílat žádosti tohoto typu na Město Blansko je tedy bezpředmětné.


Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva

7. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 11. 12. 2007 od 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu.


Město zruší výtokový stojánek u vodárny

Ilustrační foto k článku: Město zruší výtokový stojánek u vodárny

Auta stojící na trávníku nebo v silnici, ucpaná ulice, problémy autobusů městské dopravy projet touto ulicí. Taková situace nezřídka nastává u výtokového stojánku pod vodárnou u Kauflandu.


Povolené skládky a terénní úpravy

Níže uvedená zařízení sloužící k odstraňování odpadů mohou využít fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání i právnické osoby. Jedná se o trvalé a řízené uložení vybraných druhů inertních odpadů ze stavebních a demoličních prací, které nelze již dále využít.


Neházejte zářivky do popelnic

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Luční (dále jen SSO), které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností.


Komunitní plánování sociálních služeb Města Blansko

První Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko je připraven k projednání samosprávou. Ačkoliv je Komunitní plán sociálních služeb pro období 2008-2009 zpracován, každý má možnost se k němu vyjádřit, případně vznést připomínky.


Vyměnit si řidičský průkaz je nyní možné i v úterý

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 za nový řidičský průkaz. Za zmínku stojí, že výměna je bezplatná pouze do konce roku 2007!


Zájem o podnikání roste

Ilustrační foto k článku: Zájem o podnikání roste

Do Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko přichází stále větší počet žadatelů o živnostenské oprávnění. Na základě vyhodnocení počtů nově vzniklých živnostenských oprávnění na území správního obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko za stejná období let 2004–2007 můžeme konstatovat, že zájem o podnikání roste.


Výběrové řízení na pronájem bytu 2+1

Město Blansko v souladu se Směrnicí č. 8/2005 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko a na základě usnesení č. 6 z 20. schůze rady města konané dne 13. 11. 2007 vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pronájem bytu č. 45, na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2 + 1 o výměrách: kuchyň – 16,80 m2, pokoje 17,84 m2 a 18,99 m2, s balkonem.


Prezentace z dopravního průzkumu

Výsledná prezentace průzkumu provedeného Útvarem dopravního inženýrství – Brněnské komunikace a.s. Názorně ukazuje a vysvětluje zdržení vozidel před přechody pro chodce u okružní křižovatky Svitavská – Smetanova v době špiček.


Činnost městské policie v říjnu 2007

Za uvedené období byl proveden v osmi případech odchyt volně pobíhajících psů a bylo odstraněno pět vraků motorových vozidel. Strážníci MP řešili mimo jiné patnáct drobných krádeží v obchodních domech a tři přestupky na úseku občanského soužití.


Studie semafory nedoporučila

Otázku, zda ponechat na okružní křižovatce u bývalé pošty semafory, zdá se, vyřešila studie provozu zadaná Městem Blansko. Průzkum dopravního zatížení byl proveden v pondělí 8. 10. a ve středu 10. 10. V pondělí po celý den se zapnutými semafory, ve středu s vypnutými.


Velkokapacitní kontejnery v listopadu

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.Město plánuje změnit dvě křižovatky v centru

Ilustrační foto k článku: Město plánuje změnit dvě křižovatky v centru

Do rozpočtu pro příští rok jsou připravovány dvě akce, které by měly zlepšit dopravu v samotném centru města. Jedná se o dlouho diskutovanou okružní křižovatku u bývalého okresního úřadu a hned navazující křižovatku u gymnázia.


Novým ředitelem Nemocnice Blansko je Ing. Milan Klusák

Usnesením č. 2 na svém 18. zasedání jmenovala rada města do funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pana Ing. Milana Klusáka, a to s účinností od 17. 10. 2007.


Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany. Uskuteční se v neděli 28.10.2007 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Z hlediska ochrany přírody je říjen měsícem, kdy začíná období vegetačního klidu dřevin, kdy se začíná příroda ukládat k zimnímu spánku. V tomto měsíci se již pravidelně zvyšuje počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravují platné předpisy o ochraně přírody a krajiny.


Výběrové řízení na sociálního pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení dávek pro zdravotně postižené odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Okružní křižovatku vyhodnotí kamery

Autorizované nasnímání provozu na nejvytíženější komunikaci ve městě a jeho vyhodnocení chce mít před rozhodnutím o semaforech vedení Města Blansko. Kamery by snímaly hlavní okružní křižovatku a pak křižovatku Mlýnská–Poříčí (u lázní).


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

Od 1. ledna letošního roku došlo k zásadním změnám v systému sociálních služeb a sociálních dávek, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), zákona o životním a existenčním minimu (č. 110/2006 Sb.) a zákona o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.).


První fáze rekonstrukce zámku končí, připravuje se další

Ilustrační foto k článku: První fáze rekonstrukce zámku končí, připravuje se další

V září byla dokončena rekonstrukce blanenského zámku, která byla zahájena v květnu 2007. Město Blansko uspělo mezi 165 žadateli v rámci 1. výzvy, která byla vyhlášena 18. 5. 2005 z Finančních mechanismů EHP/Norska. Tyto fondy pokrývají oblasti, které nejsou zahrnuty ve strukturálních fondech. Získalo příslib dotace ve výši maximálně 282.839 EUR.


Povinná výměna starých občanských průkazů

V kampani za výměnu starých řidičských průkazů tak trochu zaniká jiná povinnost, a to výměna občanských průkazů. Posledním dnem tohoto roku totiž skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998!


Poplatek za odpad

V první polovině měsíce října 2007 budou občanům města Blanska, kteří mají platbu rozdělenu na dvě splátky (vícečlenná rodina), distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2008 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu.


Ve školách se o prázdninách nezahálelo

Ilustrační foto k článku: Ve školách se o prázdninách nezahálelo

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku Města Blansko. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 5. 10. do 13. 10. 2007. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.


Hledáme prodejce na svatomartinský jarmark

Město Blansko nabízí výrobcům a prodejcům stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) účast na svatomartinském jarmarku lidových řemesel v sobotu 10. 11. 2007 v zámeckém parku v Blansku.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. 9. 2007

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 28. 9. 2007. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Město nabízí objekt k demolici

Město Blansko oznamuje v souladu s usneseními č. 14 a 15 z 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska konaného dne 18. 9. 2007, že nabízí bezplatně vyřazený objekt na pozemku parc. č. st. 2765 v k. ú. Blansko na ul. Pod Sanatorkou k demolici spočívající v jeho kompletním rozebrání a odvozu na skládku či jinému, zákonu odpovídajícímu využití, z důvodu nutnosti jeho odstranění pro uvolnění pozemků k výstavbě řadových rodinných domů.


Začíná oprava mostu u tunelu

Od čtvrtka 20. 9. 2007 od 7.00 hod. započne částečná uzavírka silnice směrem k Lipůvce z důvodu provádění opravy mostního objektu v rámci reklamace. Ukončení je naplánováno na 24. 10. 2007.


Uzavírka silnice III/37435 v Dolní Lhotě

Na základě Rozhodnutí Stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství v Blansku bude v pátek 21. 9. 2007 v době od 7.35 do 13.20 h uzavřena silnice č. III/37435 v Dolní Lhotě pro veškerý silniční provoz. Důvodem uzavírky je oprava železničního přejezdu na trati Českých drah.


Pořadník žadatelů o byt na internetu

Na základě podnětu z diskuzního fóra je v současné době na internetových stránkách města k nahlédnutí Směrnice č. 8/2005 o Hospodaření s byty v majetku Města Blansko včetně přílohy, ve které je uveden postup bodového ohodnocování jednotlivých žádostí.


Bezpečnost a veřejný pořádek o prázdninách

Prázdninové měsíce jsou pro většinu lidí především měsíce aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro policisty to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti související se zvýšeným pohybem osob ve městě, v rekreačních a turisticky zajímavých oblastech.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se uskuteční v úterý 18. 9. v 15.30 h ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1.


Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31. prosince 2007. K 31. srpnu zbývá vyměnit 3.897 dokladů z celkového počtu 7.776. Co musíte mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní. Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. Řidičské průkazy vyřizuje Oddělení dopravně správních agend Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky, tel. 516 775 815 nebo 516 775 821.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Vzhledem k tomu, že se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu znovu ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, připravilo pro vás opět Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. individuální svozy tohoto odpadu.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Nájemné v městských bytech se zvedlo o maximum

Rada města Blanska schválila navýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným o maximální možnou částku povolenou ministerstvem. Důvodem jsou především vysoké náklady na údržbu a na opravy většího rozsahu. Na ty vybrané peníze nestačí a Město některé akce dotuje z rozpočtu. Přitom nájemníci požadují stále vyšší kvalitu bydlení.


Oprava lávky u Salmova jezu

Na základě sdělení Povodí Moravy, s.p. Brno, bude v souvislosti s opravou stávající lávky u Salmova jezu uzavřena cyklostezka v době od 28. 8. 2007 po dobu cca 3 týdnů.


Výběrové řízení na funkci matrikář/ka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci matrikář/ka v oddělení správním odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko.Prázdniny ve školním roce 2007/08

Období školního vyučování ve školním roce 2007/08 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.


Další dotace pro Město

Město Blansko získalo další dotace ze státních prostředků. Dvě dotované akce se budou realizovat v nemocnici.


Změny v MHD v souvislosti s uzavřením ulice Smetanovy

Výluka MHD platí od 2. 8. 2007 7.00 h do 4. 8. 2007 18.00 h. V tomto období budou linky odkloněny. Zastávka u Adastu nebude obsluhována. Linka 227 sp. 2, 3, 5, 15, 17 budou mimořádně po dobu uzavírky zajíždět na zastávku nám. Republiky. Týká se jen MHD, linkové autobusy IDS budou přes zastávku u Adastu jezdit i nadále.


Oprava silnice uzavře ulici Smetanovu

Silnice III/37440 na ulici Smetanově v úseku od kruhové křižovatky po křižovatku Nám. Republiky – Sadová – Smetanova bude z důvodu opravy povrchu od středy 1. 8. do soboty 4. 8. 2007 uzavřena. Práce bude provádět fa D.I.S., spol. s r.o. v rámci uznané reklamace od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V souběhu s těmito pracemi bude zahájena také oprava chodníku.Nový stavební zákon a nový způsob doručování písemností

Po účinnosti příslušných ustanovení nového stavebního zákona (zákon č.183/2006Sb.) se stavební úřad setkal s řadou různě motivovaných dotazů na způsob doručování písemností. Jedná se zejména o hlavní účastníky řízení – žadatele, zaskočené rozsahem informovaných osob, například o zahájeném územním řízení, a o nespokojené ostatní účastníky řízení s pocitem, že by měli být přímo obesláni.


Magické datum 7. 7. 2007 přitahuje zájemce o uzavření sňatku

MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí zaznamenal na úseku matrik nebývalý zájem o uzavření manželství na datum 7. července 2007. Přestože vzhledem k rekonstrukci budovy zámku je možno uzavřít sňatek jen v prostorách radnice v obřadní síni, je k dnešnímu dni, tj. 18. 6. 2007, podáno čtrnáct žádostí o uzavření manželství na toto datum.


Velkokapacitní kontejnery v červenci jen pro městské části

Svoz velkokapacitních kontejnerů v měsíci červnu, červenci a srpnu nebude ve městě Blansku zajišťován, jen v městských částech (viz dále). Občané mohou využít služeb sběrného střediska odpadů umístěného v Horní Lhotě. Sběrný dvůr má provozní dobu od úterka do čtvrtka 10–17 hod., v pátek 10–18 hod. a v sobotu 8–12 hod.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 6. 7. 2007

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne páteční svoz 6. 7. 2007 ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Delegace z Mürzzuschlagu 4.–6. května 2007

Ilustrační foto k článku: Delegace z Mürzzuschlagu 4.–6. května 2007

Naše město poprvé přivítalo v Blansku delegaci z partnerského města Mürzzuschlagu, kterou tvořili tamní zastupitelé a členové rady. Tito rakouští představitelé přijeli v pátek 4. 5. 2007 v odpoledních hodinách, kde je na slavnostním rautu v Dělnickém domě přivítal místostarosta Mgr. Ivo Polák spolu s dalšími členy Zastupitelstva města Blanska.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26. 6. 2007 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Návrh programu...


Porucha osvětlení v centru města

V centru města nefunguje veřejné osvětlení. Jeho opravu v současné době provádí odborná firma. Vše v pořádku by dle jejího vyjádření mělo být v pátek 15. 6.Do třetice všeho dobrého

Ilustrační foto k článku: Do třetice všeho dobrého

Problém výškové budovy v centru města nebude snadný oříšek k rozlousknutí. Přesto se radní města Blanska o vyřešení snaží již delší dobu. Řešení se v podstatě nabízejí dvě, ale teoreticky je ve hře i třetí.


Na městský byt čeká 229 žadatelů

Obecně závazná vyhláška o hospodaření s byty v majetku Města Blansko byla nahrazena novou směrnicí. Ta se od ní nijak výrazně neliší, ale nově obsahuje některé podmínky, které upravují povinnosti žadatelů a také práva rady města.


Činnost městské policie v květnu 2007

Činnost v období od 1. 5. 2007 do 23. 5. 2007. Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili pět přestupků proti občanskému soužití, deset přestupků proti majetku – zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v pěti případech provedli odchyt volně pobíhajících psů.


Městská policie Blansko slaví 15 let

Ilustrační foto k článku: Městská policie Blansko slaví 15 let

Dne 6. prosince loňského roku uplynulo již patnáct let od doby, kdy byl přijat zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vytvořil legislativní prostor pro působení strážníků v jednotlivých obcích a městech České republiky.


Povolení vypouštění odpadních vod

Díky masívní kampani ve sdělovacích prostředcích má veřejnost značné povědomí o zániku platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod k datu 1. ledna 2008, pokud tyto zdroje nejsou určeny pro individuální zásobování domácností. Jestliže nebylo povolení k odběru vod dříve vydáno, musí si o ně občané zažádat na příslušném vodoprávním úřadu.


Záměr na odprodej výškové budovy

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr odprodat id. 8/9 budovy čp. 1588 na ul. Smetanova 3 na pozemku parc. č. st. 2122/1-zast. pl. a nádvoří o výměře 393 m2 v k.ú. Blansko. Budova je na cizím pozemku.


Provoz mateřských škol v Blansku o prázdninách

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2007.


Poplatek za odpad

Počátkem měsíce května jsou všem občanům města Blanska distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007. Výše poplatku pro letošní rok činí 480 Kč za občana.


Výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2007/08

V pondělí 2. dubna 2007 proběhl v mateřských školách v Blansku a v městských částech zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/08. V případě, že u zápisu do mateřské školy bylo podáno více žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita příslušné MŠ, rozhodne o přijetí dítěte ředitelka této MŠ ve správním řízení na základě předem stanovených kritérií.


Výběrové řízení na funkci právník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Parkoviště pod hřbitovem už slouží motoristům

Ilustrační foto k článku: Parkoviště pod hřbitovem už slouží motoristům

Nákladem 1,178 mil. Kč bylo vybudováno parkoviště pod hřbitovem, které slouží zejména pro návštěvníky hřbitova. Kolaudační řízení proběhlo 10. dubna, do konce tohoto měsíce budou ještě dokončeny drobné terénní úpravy.


Jarní ohnisková deratizace

V měsících duben–květen–červen a září–říjen–listopad bude pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Cestovní doklady si nově vyřídíte i v pátek

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, správní oddělení – úsek cestovních dokladů, počínaje měsícem dubnem 2007 rozšířil stávající úřední hodiny. Občané si mohou své záležitosti přijít vyřídit v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a nově také v pátek od 8 do 12 hodin.Rybáři zahájili sezonu

Každý rybář s očekáváním sleduje v kalendáři datum 16. dubna, kterým začíná lov na pstruhových vodách. Jedná se o potoky, řeky, obecně řečeno o vody tekoucí. Tento den je pro rybáře prostě tzv.„Zahájená“.


Nájemné za pozemky pod garážemi se zvyšuje

Ve výměru Ministerstva financí číslo 01/2007 z 6. 12. 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, je stanovena maximální výše nájemného u pozemků nesloužících k podnikání pro města, která byla k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů, tj. tedy i pro město Blansko, 20 Kč/m2/rok. Cenový výměr nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Neotálejte s výměnou řidičského průkazu

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 je nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007! Do konce března bylo vyměněno 1.026 dokladů z celkem 7.776, které výměně podléhají. To je 342 řidičských průkazů za měsíc.


Poplatek za psy

V dubnu byly držitelům psů v Blansku rozeslány poštovní poukázky na úhradu místního poplatku (poplatku ze psů) pro rok 2007. U poplatkové povinnosti nad 600 Kč se jedná o 1. splátku.


Objížďka přes Blansko začne už na začátku května

Ilustrační foto k článku: Objížďka přes Blansko začne už na začátku května

Aktualizováno. Hned první týden v květnu bude zahájena oprava krajské silnice I/43 v úseku Lažany, kde dochází k sesuvu půdy a vzniká zde trhlina ve vozovce. Blanska se tato poměrně malá oprava významně dotkne tím, že přes něj povede obousměrná objížďka pro nákladní vozidla.


Svoz odpadu ve svátek 1. a 8. května

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhnou ve dnech 1. a 8. 5. 2007 úterní svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Činnost městské policie v březnu 2007

V březnu mj. strážníci MP řešili 6 přestupků proti občanskému soužití, 14 přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 10 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů.


Rozpočet Města na rok 2007

Rozpočet Města Blansko na rok 2007 pracuje na příjmové i výdajové straně s částkou 557,5 mil. Kč. I když se to zdá jako velké číslo, velká část těchto finančních prostředků je určená na krytí běžných výdajů a na aktivity, které souvisí se školstvím a sociální oblastí, a rozpočtem v podstatě pouze „protečou“.
Střípky ze zastupitelstva

Krátký souhrn nejdůležitějších schválených bodů na posledním zasedání zastupitelstva.


Připravuje se prodloužení cyklostezky ze sportovního ostrova

V návaznosti na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu je investičním odborem připravována projektová dokumentace pro navazující trasy, které povedou přes sportovní ostrov, park u zastávky ČD, dále podél břehu řeky za nákupní zónou na ulici Svitavskou a budou ukončeny u autobusového nádraží.Okružní křižovatka „u okresu“ je pozdržena

Náklady na předělání křižovatky u okresu na okružní, hlavně přesuny inženýrských sítí, které by zasahovaly do jejího prostoru, jsou vysoké, kolem 6 milionů Kč. Při projednávání rozpočtu rozhodlo vedení Města posečkat s realizací, a to hlavně z finančních důvodů. V tuto chvíli by totiž celou částku muselo investovat ze svých prostředků.


Město požaduje opravu silnice na ulici Smetanově

Investorem opravy povrchu silnice na ulici Smetanově od kruhového objezdu po ulici Masarykovu byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato organizace je odpovědná za stav této komunikace II. třídy.


Výšková budova je znovu v prodeji

Rada města Blanska odsouhlasila záměr na odprodej výškové budovy. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce. Doručena nakonec byla jen jedna nabídka, v níž byl jako investiční záměr uveden „vybudování veřejných WC“.Upozornění pro občany města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 9. dubna

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne náhradní svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů namísto pondělí 9. 4. 2007 v prodloužené směně při úterním svozu 10. 4. 2007. To znamená, že v úterý se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 6. 4. do 14. 4. 2007. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.


Setkání občanů s představiteli Města Blansko

Setkání se uskuteční ve středu 4. dubna v 17 hodin v Kině Blansko. Bude zahájeno vystoupím sportovního klubu Aerobic team Blansko pod vedením Mgr. Ivany Klimešové. Po tomto zahájení vedení Města zhodnotí uplynulý rok v Blansku a následně zodpoví ústní i písemné dotazy občanů.


Občanská sdružení musí přizpůsobit své názvy zákonu

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko informuje, že podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se musí název sdružení výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů.


Výkupna druhotných surovin v Horní Palavě končí

Na základě sdělení zástupce společnosti SITA CZ a. s. bude ukončen provoz výkupny papíru ve výkupně v Horní Palavě, a to k datu 6. dubna 2007. Po uvedeném termínu nebude již papír vykupován a budou prováděny pouze vyklízecí práce.


Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 27. 3. 2007 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Program...


Živnostenský úřad provádí výpisy z obchodního rejstříku

Od začátku roku legislativa umožňuje poště, notářům, hospodářské komoře i obecním úřadům zažádat si o přístup do databáze veřejné správy a poskytovat výpisy z obchodního rejstříku v místě působnosti úřadu. V rámci vlastní iniciativy a zkvalitnění služeb, neboť zákon toto nevyžaduje, nabízí službu podnikatelům od 1. března obecní živnostenský úřad v Blansku. Zřízení přístupu do databáze Město nic nestálo, je ze zákona zdarma.


Činnost městské policie v únoru 2007

Za uvedené období mimo jiné strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v pěti případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno osm vraků motorových vozidel.


Zápis dětí do mateřských škol

Ředitelky mateřských škol v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na území města Blanska včetně městských částí pro školní rok 2007/08 proběhne na všech mateřských školách v pondělí 2. dubna 2007 v době od 12 do 16 hodin.


Uložení některých odpadů ve „Sběrném středisku odpadů“ bude od 1. dubna 2007 zpoplatněno

Dosud mohli občané města Blanska platící místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů veškerý odpad bezplatně odkládat ve SSO. V poslední době však dochází k nárůstu množství jiných než komunálních odpadů a ke zneužívání této služby některými občany a právnickými či fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.


Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2007/08

Ve dnech 6. a 7. února 2007 se na blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2007/08. Zapsáno bylo celkem 164 dětí, z toho 21 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2006.


Zahájení turistické sezony 2007 aneb Když na výlet, tak se žlutou ponožkou!

Ilustrační foto k článku: Zahájení turistické sezony 2007 aneb Když na výlet, tak se žlutou ponožkou!

Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží slavnostní zahájení turistické sezony. Po úspěchu loňského pochodu „Ve stopách Kašpara Krásy Blanenského“ se Město Blansko společně s Městem Boskovice a Pivovarem Černá Hora tentokrát rozhodlo připravit společné zahájení sezony za celou přirozenou turistickou oblast Moravský kras a okolí.


Město ročně využije asi 13 nezaměstnaných

Město každoročně zaměstnává asi 13 nezaměstnaných, které přebírá na veřejně prospěšné práce. Po tuto dobu se stávají zaměstnanci Města. „Nemáme je všechny po celý rok, ale nabíráme část v lednu, část zase v létě, podle druhu práce, jakou potřebujeme udělat,“ sdělil tajemník MěÚ Blansko Ing. Josef Kupčík.


Domovní čistírny odpadních vod

Pokud se stavebník rozhodne likvidovat odpadní vody ze svého rodinného domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV), která je vodním dílem, musí o povolení její stavby včetně povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních požádat příslušný vodoprávní úřad. Tím je pro správní obvod pověřeného obecního úřadu Blansko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.


Činnost městské policie v prosinci a lednu

Za uvedené období strážníci městské policie řešili tři přestupky proti občanskému soužití, 25 přestupků proti majetku a ve 12 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno 18 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.


Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

Ilustrační foto k článku: Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

Pokud jste držiteli řidičského průkazu vydaného od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, máte povinnost si jej vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007. Typy ŘP, kterým letos končí platnost, jsou vyobrazeny na fotografiích.


Termíny svatebních obřadů na první pololetí 2007

Rada města Blanska pravidelně schvaluje termíny svatebních obřadů, a to v souladu s ustanovením zákona o obcích a v návaznosti na zákon o správních poplatcích. Jedná se o stanovení termínů jak pro obřadní místnost, tak i pro zámek.


Řidič rekordman nasbíral již 10 bodů

Ve správním obvodu Městského úřadu Blansko je evidováno k začátku roku 2007 celkem 35 279 řidičů, z toho 348 řidičů jiné národnosti.
Výběrová řízení na volná místa

Výběrová řízení na volná místa na MěÚ Blansko. Jedná se o asistenta/ku v odboru sociálních věcí, sociálního pracovníka v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a strážníka městské policie.


Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 30. 1. 2007 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:Město proškolí své zaměstnance

MěÚ Blansko se zapojuje do projektu Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům. Jmenovaný projekt je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.


Práce za radnicí se znovu rozjedou

Ilustrační foto k článku: Práce za radnicí se znovu rozjedou

Vzhledem k nezvykle teplému počasí plánují Dopravní stavby Brno pokračovat v dokončení akce Rekonstrukce ulic za radnicí již během ledna. Z těch zbývá již jen ulice Vodní.


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek – 5. část

Dnem 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.