Archiv článků
   v roce 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 

Příspěvky zájmovým organizacím

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2007 je stanoven do 31. 1. 2007.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2007 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu dle níže uvedeného účelu.POZOR! Svoz odpadů proběhne i o svátcích!

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o svátcích, a to v pondělí 25. 12., v úterý 26. 12. 2006 i v pondělí 1. 1. 2007. To znamená, že proběhnou svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

Dovoluji si vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se koná v úterý 12. 12. 2006 v 15.30 h, v sále S2 Dělnického domu na ul. Hybešova 1. Návrh programu...


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

Od začátku příštího roku nás čekají radikální změny v celém systému sociálních služeb a poskytování sociálních dávek. Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek přinesou nové právní normy, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2007. Jedná se o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.Svitek z památníku na Olešné prozkoumali odborníci

Ilustrační foto k článku: Svitek z památníku na Olešné prozkoumali odborníci

Při provádění opravy Památníku padlých z první světové války v městské části Olešná byla v jeho základech nalezena poškozená láhev, která obsahovala předmět na první pohled působící jako kousek omítky o šířce asi 10 cm. Při podrobnějším prozkoumání se však došlo k názoru, že by se mohlo jednat o smotek písemného dokumentu, a proto byl požádáno restaurátorské pracoviště Moravského zemského archivu v Brně o jeho restaurování.


Pozor na to, jakou si kupujete popelnici

Dle informací svozové firmy AVE CZ se v současné době objevuje problém s nádobami při svozu odpadů. V některých obcích se objevily nádoby, které neodpovídají normovaným nádobám vhodným pro sběr komunálního odpadu. Nejde je umístit na vyklápěcí zařízení svozového vozu, a proto nemohou být vysypány.


Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů pokračuje

Vzhledem ke skutečnosti, že ve sdělovacích prostředcích byly v poslední době zveřejněny zprávy týkající se ukončení platnosti některých typů občanských průkazů a tyto informace nebyly zcela vyčerpávající, o čemž svědčí řada dotazů z řad zejména starších občanů, uvádíme následující:Pozvánka na veřejné projednávání II. etapy regenerace sídliště Písečná

Vážení občané sídliště Písečná, Město Blansko si vás dovoluje pozvat na veřejné projednávání „Projektu regenerace panelového sídliště Písečná, II. etapa“, které se koná v pondělí 11. prosince v 17.00 hodin v sále Kina Blansko, Hybešova 6.


Výběrové řízení na funkci zkušební komisař

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci „zkušební komisař pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění“.


Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 4. část

Územní plánování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Nově se v oblasti územního plánovaní objevují pojmy „územně plánovací informace“, „zástupce veřejnosti“ , „územně plánovací podklady“ a „politika územního rozvoje“.


Činnost Městské policie v období 1. 10. – 9. 11. 2006

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem pět přestupků proti občanskému soužití, 18 přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 10 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 10 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.


Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 3. část

Výkon veřejné správy dle stavebního zákona. Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru.


V mateřských školách přibylo dětí

Ve srovnání s loňským školním rokem se počet dětí zapsaných do mateřských škol zvýšil o 13 (na 503), počet tříd zůstal stejný (21). I přes tento nárůst zůstává v mateřských školách volná kapacita. Pojmout mohou až 553 dětí.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. 11. 2006

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 17. 11. 2006. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Parkování u hřbitova se zlepší

Ilustrační foto k článku: Parkování u hřbitova se zlepší

Parkovacích míst u hřbitova byl dlouho nedostatek. Doposud je k dispozici jen několik parkovacích míst u smuteční síně, další stání jsou až přes silnici u obchodního domu. Situace se ale brzy zlepší.Kácení dřevin rostoucích mimo les

Blíží se období vegetačního klidu dřevin, které trvá od konce měsíce října do konce měsíce března následujícího roku, a tím vzroste počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravuje platný zákon o ochraně přírody a krajiny.Klepačov – rekonstrukce komunikace v ulici Zátiší

Rekonstrukce komunikace o výměře 1055 m2 se blíží ke konci, stavební firma dokončuje úpravu okolních ploch. Nákladem cca 2 mil. Kč byla provedena rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev. V předstihu byla provedena oprava vodovodních řadů ve spolupráci s jejich provozovatelem.


Návštěva v partnerské Legnici v Polsku

Ilustrační foto k článku: Návštěva v partnerské Legnici v Polsku

Delegace Města Blansko ve složení Mgr. Jiří Kučera (vedoucí odboru kancelář tajemníka), Mgr. František Alexa (vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy), Leona Barancová (místopředsedkyně komise pro zahraniční styky) a Vlastislav Chroust se v našem partnerském městě Legnica zúčastnila ve dnech 12. – 13. 10. 2006 oslav uskutečněných u příležitosti založení a podepsání smlouvy o partnerství mezi městy Legnica (Polsko) a Roanne (Francie).


Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska se bude konat v pátek 3. 11. 2006 v 16.00 hod. ve velkém sálu Dělnického domu na ul. Hybešova 1 v Blansku. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.
Městská oslava Dne vzniku samostatného československého státu

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v sobotu 28. října 2006 na náměstí Svobody VZPOMÍNKOVÝ AKT KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.


PIETNÍ VZPOMÍKA

Komise pro občanské záležitosti, Církev římsko-katolická, Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 29. 10. ve 14.00 hod. v areálu městského hřbitova v Blansku.


Přijeďte si zkontrolovat tachometr

Městská policie Blansko uspořádá ve středu 25. 10. od 14.30 hodin do 17.00 hodin kontrolní měření rychlosti k ověření rozdílu mezi údajem na tachometru vozidla a skutečnou rychlostí. Sraz zájemců je průběžně v uvedenou dobu na parkovišti u hotelu Vyhlídka na Češkovicích, kde jim budou předány potřebné informace.


Informace voličům pro komunální volby

Volby do Zastupitelstva města Blanska proběhnou v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.


Řidiči se vymlouvají, strážníci je proto budou stavět

Od nabytí účinnosti nového zákona o provozu na pozemních komunikacích se dřívější téměř stoprocentní úspěšnost bezproblémového výběru pokut rapidně snížila. Dle „návodů“ z televizních reportáží se pokoušejí někteří vlastníci vozidla při projednávání přestupku tvrdit, že auto řídila osoba blízká a odmítají ji uvést.Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně

Ilustrační foto k článku: Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně

Od 1. 7. 2006 se pro řidiče mnohé změnilo. Jednou z podstatných změn je i provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. O nich a o přípravách Města na změny vyvolané novým zákonem si povídám s tajemníkem MěÚ Ing. Josefem Kupčíkem.


Výběrové řízení na vedoucího údržby

Město Blansko hledá vedoucí údržby ve středisku obecně prospěšných prací odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.


Stavební činnost – podzim 2006

Město Blansko zahájí letos na podzim realizaci několika staveb. V 37. týdnu byla zahájena rekonstrukce komunikace na Olešné. Ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací bude na přelomu měsíce září – říjen zahájena rekonstrukce vodovodu v městské části Hořice včetně opravy chodníku po této rekonstrukci a v městské části Dolní Lhota provedeno zokruhování vodovodu (zahájení podmíněno datem nabytí právní moci vodoprávního povolení).V Blansku bude zahájena realizace parkoviště pod hřbitovem, díky které zde přibude 28 parkovacích míst. V Lažánkách je naplánována oprava schodů „Mezi ploty“ a komunikace „Do školky“.


Slavnostní otevření rekonstruovaného Dělnického domu

Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu (nyní již opět Dělnického domu), které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout všechny veřejné prostory včetně velkého sálu a nového malého sálu s barem a šatnou. Připraveno je kulturní vystoupení. První akcí, která se v zrekonstruovaných prostorách uskuteční, bude hned následující den 5. října od 10 do 15 hodin Jarmark zdraví a po něm večer první kurzy tanečních.


Svoz nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 6. 10. do 14. 10. 2006. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik a olejů.


Pro e-pasy na nové pracoviště

Ilustrační foto k článku: Pro e-pasy na nové pracoviště

V přízemí budovy Městského úřadu Blansko na nám. Republiky 1 bylo vybudováno nové pracoviště správního oddělení odboru vnitřních věcí určené pro úsek cestovních dokladů. Financováno bylo z dotace poskytnuté obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Ministerstvem vnitra. Od 1. září jsou zde přijímány žádosti o vydání tzv. e-pasů, tedy cestovních pasů strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.


Písečná se mění – I. etapa regenerace byla zahájena

Ilustrační foto k článku: Písečná se mění – I. etapa regenerace byla zahájena

V pondělí 28. 8. 2006 byla zahájena realizace stavby Regenerace sídliště Písečná v Blansku – I. etapa. Práce byly zahájeny demolicí povrchů asfaltů, betonových desek.


Činnost městské policie v období letních prázdnin

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili šest přestupků proti občanskému soužití, 12 přestupků proti majetku – drobné krádeže v OD a v osmi případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 16 vraků motorových vozidel. Ty jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.Stavební akce v oblasti školství

Ilustrační foto k článku: Stavební akce v oblasti školství

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol a mateřských škol v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců. Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které významně přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost škol.


Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem

Ilustrační foto k článku: Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem

V Blansku v současné době probíhá hodně investičních akcí, které jsou investovány Městem Blansko, ale také hodně těch, jež mají investora jiného. Ty druhé nemůže Město přímým způsobem ovlivňovat. Jednotlivé investiční akce jsme prošli s místostarostou Ing. Jindřichem Králem a přinášíme vám jejich výčet s jeho podrobným komentářem ke každé z nich. Nejdříve jsme se zaměřili na investice Města Blansko.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo na připravené automobily a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.Za čtyřicet dní rozdáno 236 bodů

Nový silniční zákon je již nějakou dobu v platnosti, a tak jsem zeptal vedoucího vnitřního oddělení MěÚ Blansko Ing. Gajdošíka, jak jsou na tom řidiči s přestupky a kolik už nasbírali bodů. Z čísel, která mě dodal, je zřejmé, že si řidiči dávají pozor a pravidla se snaží dodržovat.


Pokladna jen v jednom místě

Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2006 se ruší pokladna v budově radnice na náměstí Svobody 3. Současně bude od stejného data posílena pokladna v budově na náměstí Republiky 3. Tento přesun zkvalitní pokladní služby tím, že se nebudou tvořit řady při placení poplatků a dalších plateb v hotovosti. Pokladna je otevřena v úřední dny, pondělí a středa 8 – 17 hodin.


Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva

Poslední zasedání Zastupitelstva města Blanska před podzimními komunálními volbami se uskuteční v pondělí 4. 9. v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. Přinášíme návrh programu.
Organizace školního roku 2006/2007

Přehled prázdnin v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.


Sběrné středisko odpadů – změna umístění

Oznamujeme UZAVŘENÍ sběrného střediska odpadů (dále jen SSO) na Starém Blansku na ul. Luční, a to k datu 31. 8. 2006. Ukládání odpadu u tohoto areálu po tomto datu bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. Nově otevřené SSO je umístěno od 15. 8. 2006 v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště.POZOR! Sběrné středisko odpadů se stěhuje!

Odbor komunální údržby Města Blansko upozorňuje občany Blanska a městských částí, že z provozních důvodů se sběrné středisko odpadů (dále jen SSO) na ul. Luční k 31. 8. 2006 uzavírá a nově otevřené bude SSO v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště komunálních odpadů, a to již od 15. 8. 2006.


Centrální registrační místo usnadní život podnikatelům

Dne 1. 8. 2006 nabude účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění živnostenský zákon a mnoho dalších zákonů, které společně vytvářejí právní prostředí, ve kterém budou podnikatelé moci využít možnosti registrovat se k podnikání, případně provést změny údajů v registraci, prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM) na obecních živnostenských úřadech. CRM je součástí širšího projektu „zjednodušení administrativní náročnosti při podnikání“ (ZAP), vypracovaného ministerstvem průmyslu a obchodu.


Rybářské lístky nově

Od 1. 7. je možné vydat osobám do 15 let lístek i na dobu tří roků za poloviční sazbu 100 Kč a též i na dobu 10 let, ale bez slevy, tzn. za 500 Kč. Ostatní sazby a doby platnosti rybářských lístků zůstávají beze změn.


Uzavírka v Dolní Lhotě

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během opravy silnice s doprovodnými činnostmi na silnici (provádění stavebních prací ze silničního tělesa, stání mechanizmů na silnici) bude od pondělí 17. 7. zřízena uzavírka v Dolní Lhotě na silnici III/37435.


Střípky ze zastupitelstva

Souhrn nejdůležitějších usnesení z posledního zastupitelstva.


Pozvánka na slavnostní otevření koupaliště

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného městského koupaliště, na něž jste všichni srdečně zváni, se uskuteční v pátek 14. 7. 2006 v 9.00 hod. v areálu městského koupaliště, Mlýnská 15, Blansko. Od 9.00 hodin bude hrát hudební skupina Trio Velvet. Poté dojde k přestřižení pásky, a tím i oficiálnímu otevření areálu. Cca do 13.00 hodin vás budou bavit hudební skupiny Dobří bobři a Trio Velvet.


LOVĚTÍN – oprava provedena

Ilustrační foto k článku: LOVĚTÍN – oprava provedena

Jednou z nenápadných akcí realizovaných z rozpočtu města Blansko v roce 2006 byla oprava chodníku v lokalitě Lovětín. Pro ty, kterým se pod tímto označením nevybaví příslušná lokalita, jen připomenu, že se jedná o oblast, která se nachází v Horní Palavě a spojuje ji chodníkem s Domovem důchodců Blansko.


Svoz odpadu ve svátek 5. 7.

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne středeční svoz 5. 7. 2006 ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu. Týká se městských částí Blanska.


Velkokapacitní kontejnery v červenci jen pro městské části

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny pouze v městských částech v měsíci červenci dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě přeplnění odjíždí dříve. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad.


Vydávání cestovních dokladů čekají podstatné změny

Zjistit na poslední chvíli nesrovnalosti v cestovních dokladech není nic příjemného. Obvykle se těsně před výjezdem objeví, že „pas propadl“. Proto doporučujeme zkontrolovat tento doklad mnohem dříve než před zabouchnutím dveří při odjezdu. Je-li platnost cestovního dokladu dostačující, není třeba nijak pospíchat, ale ti, co budou muset mít nový doklad, se od 1. září letošního roku setkají již s novými předpisy. Hovoříme o tom s vedoucím Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko Ing. Radkem Gajdošíkem.


Internet zdarma opět pokrývá nám. Svobody

Loni poprvé bylo možné využít na nám. Svobody internetu zdarma poskytovaného Městem Blansko. Nabízena byla maximální rychlost 128 kB. Tuto službu se Město rozhodlo provozovat i letos.


Rozšíření hřbitova v Blansku

Práce na rozšíření hřbitova v Blansku byly zahájeny již v roce 2005. Spočívaly v provedení terénních úprav, výstavbě gabionových stěn a zhotovení nového oplocení. Od května budou práce pokračovat vybudováním vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace v nově rozšířené části. Za výše uvedené práce Město Blansko uhradí částku cca 1 290 000 Kč.


Přípravy na zkoušení i přezkušování řidičů

Čím více se přibližuje datum počátku druhého pololetí, tím častěji se mluví o novém „silničním zákoně“. Změny se dotknou i získávání a vydávání řidičských oprávnění. O podrobnější odpověď jsem poprosil Ing. Radka Gajdošíka, vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku.


Změny kolem občanských průkazů

Jsou doklady, které občan nezbytně potřebuje. Je schvalována řada zákonů, které se jich dotýkají. Proto jsem o informaci k případným změnám v této oblasti obrátil na vedoucího Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku. Vedoucí zmíněného odboru, Ing. Radek Gajdošík, upozornil mj. i na skutečnost, že od 1. 9. 2006 dochází ke změnám na úseku občanských průkazů (OP).


Uzavírky komunikací – Žalkovského, náměstí Míru

Od příštího pondělí bude uzavřena část ulice Žalkovského. Z důvodu rekonstrukce průsečné křižovatky na nám. Míru bude také zde provedena částečná a později úplná uzavírka.


Harmonogram oprav komunikací

Ilustrační foto k článku: Harmonogram oprav komunikací

Přehled míst a termínů oprav komunikací po rekonstrukcích kanalizací v rámci projektu Ochrany vod povodí Dyje a rekonstrukcích vodovodních řadů.


Vydávání cestovních dokladů pro nezletilé děti

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydává s platností na 1 rok. Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let žádost podává a vyhotovený cestovní doklad (CD) přebírá zákonný zástupce.


Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města

Zasedání se koná v pondělí 5. 6. 2006 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Činnost městské policie v květnu 2006

Strážníci MP Blansko v tomto období řešili celkem šest přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku a provedli v pěti případech odchyt volně pobíhajících psů. MP také prováděla měření dodržování stanovené rychlosti ve městě Blansku a integrovaných obcích. V této oblasti bylo zadokumentováno v době od 25. 4. do 22. 5. 2006 celkem 142 přestupků týkajících se překročení povolené rychlosti. Ty byly dále kompletně předány správnímu orgánu MěÚ Blansko k dořešení.


Působení pana Kočky v lázních z pohledu Města

Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech znovu otevřela polemika nad problematikou provozu městských lázní, která je panem Kočkou prezentována naprosto zavádějícím, jednostranným a nepravdivým způsobem, musím některé věci uvést na pravou míru.


Volby 2006: Změny volebních okrsků a nové ulice

Od posledních voleb došlo v seznamu okrsků k několika změnám. Byly doplněny nově vzniklé ulice, vyjmenovány jsou ulice na Klepačově, přesunula se volební místnost v Lažánkách a pro Těchov a Obůrku. Jeden okrsek byl přesunut z kina na gymnázium.


Uzavírka silnice Olomučany – Josefov

Tento víkend bude silnice III/37444 (Blansko-Olomučany – Josefov) v celém úseku průtahu obcí Olomučany uzavřena (km 0,500 – 2,797). Uzavírka potrvá od soboty 20. 5. 2006 8.00 hod. do neděle 21. 5. 2006.


Uzavírky komunikací

Na Starém Blansku je od května uzavřena komunikace Na Brankách a Na Lukách, kde probíhá rekonstrukce kanalizace a povrchu vozovky. Tato uzavírka je naplánována do 1. září. Uzavírka je povolena jako úplná, nicméně do firem a sběrného dvora je průjezd umožněn dle aktuálních prací a možností.


Blansko se promění na olympijské město

Vedení Města Blansko při ukončení loňské olympiády převzalo olympijskou vlajku, a tím i záštitu nad Olympiádou dětí a mládeže v roce 2006. Uskuteční se 4. – 6. června na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.


Činnost městské policie v dubnu

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili pět přestupků proti občanskému soužití, devět přestupků proti majetku (drobné krádeže v OD) a odchytili šest volně pobíhajících psů, které umístili v městském útulku. Za měsíce březen a duben 2006 bylo v Blansku a městských částech zadokumentováno celkem 87 dopravních přestupků překroční povolené rychlosti.


Městská oslava Dne vítězství 8. 5. 2006

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v pondělí 8. května 2006 u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 61. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ
Program:
9.30 h – koncert dechové hudby
10.00 h – položení věnců k památníku padlých spoluobčanů
projev starostky města


Projekt Pracovní rehabilitace – výstupní anketa

Obracíme se na vás s prosbou o vyplnění krátké ankety týkající se projektu „Pracovní rehabilitace“ v Blansku. Jedná se o stejnou anketu jako před několika měsíci. Důvodem je porovnání výsledků ankety při započetí projektu a po jeho několikaměsíčním průběhu. Cílem ankety je opět zjistit, jak je veřejnost o tomto projektu informována a jaké je mínění občanů o cílové skupině projektu (sociálně vyloučení, dlouhodobě nezaměstnaní). Děkujeme za vaši pomoc.


Oprava schodů v zámeckém parku

Letos jsou zajištěny peníze na opravu schodů v zámeckém parku. V současné době se zajišťuje projekt. Schody zůstanou uzavřeny do doby realizace nových z těžkých kamenných stupňů. Dokončení bude záviset hlavně na tom, jak rychle se dodavateli podaří požadované kamenné stupně, které by měly vydržet více než stávající dlažba, vyrobit a dodat. Do historického jarmarku, který se koná v sobotu 27. května, to určitě nebude.


Rekonstrukce kanalizace před radnicí

V rámci projektu Dyje zde probíhá rekonstrukce kanalizace v délce asi 40 m. Ta vede pod obrubníky dělícími chodník od silnice. Práce zde budou pokračovat až do začátku června. Do té doby bude průjezd tímto místem podstatně omezen.


Spuštění vodotrysků

Vodotrysky na náměstí Republiky a náměstí Svobody budou dle stanoveného plánu uvedeny do provozu na konci dubna. Tak, aby ve svátek v pondělí 1. května již zpříjemňovaly atmosféru v obou místech.


Dětí v mateřských školách přibude

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007, který proběhl na všech mateřských školách na území města Blanska včetně městských částí v pondělí 3. dubna 2006.


Nařízení o zákazu používání potravin kontaminovaných záplavovou vodou

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, nařizuje podle §85 odst. I, zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů mimořádné opatření v důsledku živelné pohromy – záplav zákaz používání potravin kontaminovaných záplavovou vodou v důsledku povodní pro lidskou potřebu, a to provozovatelům potravinářských podniků. Celé znění viz úřední deska.


Nezapomeňte si letos vyměnit občanské průkazy vydané do r. 1996

Do 31. 12. 2006 jsou povinni požádat o výměnu občanských průkazů občané, jejichž OP bez strojově čitelných údajů byly vydány do 31. 12. 1996. Žádost o vydání nových občanských průkazů, tedy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, musí být podány vždy nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku!


Vysílání infokanálu se od května změní

Město Blansko uzavírá s provozovatelem televizního kabelového vysílání novou smlouvu na poskytování služeb pro místní infokanály. Nově vše bude zajišťovat firma SAT Plus, s.r.o.


Provoz mateřských škol v Blansku v červenci a srpnu

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2006.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne náhradní svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů na místo pondělí 17. 4. 2006 v prodloužené směně při úterním svozu 18. 4. 2006. To znamená, že v úterý se uskuteční současně pondělní i úterní svoz. Naopak 1. a 8. 5. 2006 proběhnou pondělní svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku v dubnu a květnu 2006. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad. Kontejnery budou na stanovištích dle harmonogramu přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin. V případě přeplnění odjíždí dříve.


Ubytovna na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka se začne stavět v srpnu

Turistická ubytovna spadá do velkého projektu rekonstrukce sportovního ostrova, na nějž byly získány prostředky z programu SROP, státního rozpočtu a uvolněna částka z vlastních zdrojů Města Blansko. Postupně budou realizovány následující etapy v celkovém objemu cca 160 mil. Kč.


Činnost městské policie v březnu 2006

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku (drobné krádeže v OD) a v 7 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za první tři měsíce roku 2006 vyhledáno a označeno 27 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.Jarní deratizace města Blanska

V měsících duben – červen bude ve městě prováděna ohnisková deratizace zaměřená na redukci populace hlodavců. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic.


Rada města potvrdila zařazení lékárny do organizační struktury Nemocnice Blansko

Rada města projednala doporučení zastupitelstva města znovu se zabývat možností provozování lékárny v prostorách nemocnice formou pronájmu. V souvislosti s povinnostmi vážícími se ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku nemocnice na Město a také výhodami plynoucími z tohoto provozu pro městkou nemocnici potvrdila své předchozí usnesení o začlenění lékárny do organizační struktury nemocnice.Povodňová situace – průběžné informace

Aktualizováno 3.4. 18:50 h
Vážení spoluobčané, i když situace na některých místech republiky je stále hodně dramatická, řeka Svitava se zklidňuje. V poledne 3. 4. 2006 už platí pouze 1. stupeň povodňové aktivity. Prognóza výrazného vzdutí hladiny Svitavy očekávaná v pátek 31. 3. 2006 v noci či v sobotu v ranních hodinách se naštěstí nenaplnila. Pytle s pískem jsou nyní postupně odváženy do skladu, kde je ponecháme ještě asi týden naplněné pro případ potřeby.
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali plnit a rozmísťovat protipovodňové pytle v pátek večer a v noci, velmi děkujeme. Oceňujeme solidaritu všech, kteří přišli pomoci ohroženým spoluobčanům.
Za vedení města PhDr. Jaroslava Králová, starostka města.VOLBY 2006: Vydávání voličských průkazů

O vydání voličského průkazu mohou žádat ti občané, kteří nebudou ve dny voleb (2. a 3. 6. 2006) v místě svého bydliště a chtějí volit jinde na území republiky. Žádost o vydání voličského průkazu mohou podat písemně nebo osobně na adrese Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko.


Povodňová situace – informace

Vážení spoluobčané, v důsledku nadměrných dešťových srážek došlo k vzestupu hladiny řeky Svitavy a hrozí lokální zatopení některých prostor v okolí řeky. Byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti. Povodňové orgány města provádí opatření ke zmírnění následků, avšak je třeba se připravit na další vzestup hladiny řeky Svitavy.


Harmonogram svozu nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve od 7. 4. do 15. 4. 2006 v Blansku a městských částech. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, zářivek, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik, olejů apod.


Blansko a ptačí chřipka – především prevence

Všechna prováděná opatření mají hlavně preventivní význam. Pokud by k nálezu došlo, šlo by v první fázi o opatření veterinární. Ta jsou už nyní poměrně přísná, aby se zabránilo šíření viru. Nákaza se nejčastěji vyskytuje u vodních a brodivých ptáků, ale mimo nich mohou být ohroženy i chovy drůbeže.


Turistická sezona zahájí Aprílovým Dezorientačním pochodem a pokusem o překonání rekordu

Ilustrační foto k článku: Turistická sezona zahájí Aprílovým Dezorientačním pochodem a pokusem o překonání rekordu

Na aprílovou neděli 2. dubna 2006 jsme v blanenském zámeckém parku pro všechny milovníky turistiky a dobré zábavy, kterým nevadí ani špetka recese, připravili tradiční Slavnostní zahájení turistické sezony na Blanensku. Letošní akce se bude konat pod názvem: VE STOPÁCH KAŠPARA KRÁSY BLANENSKÉHO ANEB PŘEKONEJME REKORD!


Zápis dětí do mateřských škol

Ředitelky mateřských škol v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 3. dubna 2006 od 12 do 16 hodin ve všech mateřských školách.


Setkání občanů s představiteli Města Blansko

Ve středu 29. března 2006 se od 16.00 hodin bude konat v blanenském kině tradiční setkání občanů s představiteli Města Blansko. Setkání se zúčastní nejužší vedení města, které v úvodu pohovoří o uplynulém roce ve městě Blansku, a poté zodpoví ústní i písemné dotazy občanů. Přítomni budou také všichni vedoucí odborů MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací.


Střípky ze zastupitelstva

Komentovaný výběr z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Trénink paměti pro seniory

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Města Blanska ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko nabízí tréninkový kurz pro seniory zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí.


Na Písečné se začne v březnu kácet

V průběhu měsíce března začnou přípravné práce na Regeneraci sídliště Písečná – kácení stromů a mýcení keřů. Je to z toho důvodu, že tyto činnosti je nutné vykonávat v období tzv. vegetačního klidu.


Nový správní řád – díl pátý

Tímto dílem rozebírajícím stížnosti ve správním řízení uzavíráme náš miniseriál, jehož cílem bylo alespoň ve stručnosti seznámit čtenáře s některými významnými změnami ve správním řízení od ledna 2006. Vzhledem k velkému rozsahu zákona a omezenému prostoru samozřejmě nebylo možno obsáhnout v několika krátkých článcích celý nový správní řád.


Projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ pokračuje i letos

V rámci projektu jsou rekonstruovány kanalizace v Blansku a městských částech Horní Lhota a Dolní Lhota. Část bude probíhat i v obci Ráječko. Práce se rozběhnou opět naplno na většině míst koncem března nebo začátkem dubna a nutno dodat, že téměř všechny by měly být dokončeny do konce července.Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska

21. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 6. března od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Ušetřete za vydání pasu

Plánujete na léto zahraniční dovolenou? Tak myslete současně i na svoji peněženku. Zkontrolujte si platnost cestovních dokladů. Možná s údivem zjistíte, že jejich platnost skončila nebo brzy skončí. Požádáte-li o vydání nového dokladu nyní, vyhnete se tak nejenom nepříjemnému čekání na úřadech, ale také ušetříte.


Změna provozní doby informační kanceláře

Z důvodu nemoci bude ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2006 provozní doba Blanenské informační kanceláře Blanka od 9.00 do 16.00 hodin!


Ulice Rožmitálova soutěží o titul Stavba Jihomoravského kraje 2005

Ilustrační foto k článku: Ulice Rožmitálova soutěží o titul Stavba Jihomoravského kraje 2005

Pěší zóna ve středu města, jejíž rekonstrukce byla loni dokončena, reprezentuje Blansko v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2005 vyhlášené hejtmanem Jm kraje a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Přihlášena je v kategorii dopravně inženýrské a vodohospodářské stavby.


Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07

Ve dnech 31. ledna a 1. února 2006 se na blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07. Zapsáno bylo celkem 174 dětí, z toho 30 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2005.


Co ukázal průzkum dopravy

Ilustrační foto k článku: Co ukázal průzkum dopravy

V minulém období bylo ve městě provedeno několik úprav v oblasti dopravy. Mám tím na mysli vybudování dvou okružních křižovatek „U Štěpánků“ a „U pošty“. Realita ukazuje, že trend budování kruhových objezdů je krok správným směrem. Cílem takto upravovaných frekventovaných křižovatek je zajištění plynulosti při průjezdu, zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu (hlavně chodců) a snížit emise.


Nový správní řád – díl čtvrtý

Podívejme se nyní stručně na to, jak zákon stanovuje lhůty pro vydání rozhodnutí a jakou poskytuje účastníkům řízení ochranu před nečinností správního orgánu.


Kdy a jak bude dostavěna silnice na Rájec?

Ilustrační foto k článku: Kdy a jak bude dostavěna silnice na Rájec?

Rozpor mezi slovy a činy – tak je možné si vysvětlovat stanoviska zástupců samosprávy města Rájec-Jestřebí. Město Blansko bylo v roce 2000 iniciátorem projektu, který má řešit novou dopravní komunikaci II/374 spojující města Blansko – Ráječko – Rájec – Boskovice. Do celého projektu investovalo mnoho času a nemalé finanční prostředky. Cílem tohoto projektu je zajištění plynulého a kapacitního provozu.


Nový správní řád – díl třetí

V dnešním díle našeho miniseriálu se zaměříme především na některé novinky obsažené v hlavách III – VI nového správního řádu. Nejprve se ale krátce dotkneme jiného tématu – úřední desky.


Rozpočet pro rok 2006 počítá opět s mnoha investicemi

Z mnoha žádostí o příspěvek nebo investice není jednoduché vybrat ty nejdůležitější a děje se tak v několika kolech. O přípravě rozpočtu a především o plánovaných investicích si povídáme se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.


Rok 2005 v číslech

Několik statistik z odborů městského úřadu.


Rekonstrukce koupaliště zatím podle plánu

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce koupaliště zatím podle plánu

Na první pohled se může zdát, že se od začátku rekonstrukce na koupališti mnoho nezměnilo. To je však jen zdání. „Již bylo mnoho uděláno a práce běží podle plánu,“ říká Ing. Snopek a upřesňuje: „V současné době se realizují spodní stavby – základy bazénové konstrukce a provozně-sociální budovy. Ta spodní stavba je náročnější v tom, že se nachází v silně nezpevněném podloží, kde je vysoko spodní voda.“


Regenerace sídliště Písečná – 1. etapa

Ilustrační foto k článku: Regenerace sídliště Písečná – 1. etapa

Malý průvodce první etapou regenerace sídliště Písečná. Na konci článku je odkaz na kompletní prezentaci ve formátu PDF, jak byla představena v kině.Zvýšení životního minima od 1. 1. 2006

Nařízením vlády č. 505/2005 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2006 k valorizaci částek životního minima. Nová právní úprava se projeví automaticky v oblasti dávek státní sociální podpory. Projeví se i v úrovni dávek sociální péče a ostatních dávek, odvozovaných od výše životního minima. Je také možné, že některým domácnostem po zvýšení životního minima nárok na dávky nově vznikne.Nový správní řád – díl druhý

Po poněkud obecnějším úvodu se nyní již podívejme na některé konkrétní změny a významnější novinky, které přinášejí ustanovení nového správního řádu.


Městský úřad Blansko využívá svobodný software

Ilustrační foto k článku: Městský úřad Blansko využívá svobodný software

Na Městském úřadu Blansko je v co největší míře využíván svobodný software, tzv. Open Source. Ten přináší variabilitu, výkonnost, možnost výběru a především velké finanční úspory. Od roku 2003, kdy Město přebíralo úředníky z bývalého okresního úřadu, je na všech počítačích používán kancelářský balík OpenOffice.org. O přechodu na tento program, který je dostupný pro všechny uživatele zdarma, jsem si povídal s vedoucím oddělení informatiky Radimem Bláhou.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 31. ledna 2006 od 14 do 17 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 1. února 2006 od 14.30 do 16 hodin.


Rychlí řidiči již „radar“ zaplatili

Každá činnost vyžaduje odpovídající vybavení. Samozřejmě to platí i o kontrolní činnosti. Městská policie v Blansku dostala v polovině roku 2004 LIDAR, tedy mobilní laserový měřič rychlosti, který stále používá. Zajímalo mne, když jsem se setkal s ředitelem Městské policie Blansko Martinem Janíčkem, zda-li už řidiči vynaložené náklady na pořízení přístroje „uhradili“.


Nové parkoviště na ulici Chelčického

Ilustrační foto k článku: Nové parkoviště na ulici Chelčického

Dva měsíce trvala stavba parkoviště se 17 parkovacími místy, v rámci které byla opravena komunikace v délce 55 m a předlážděn přilehlý chodník včetně bezbariérových úprav na ulici Chelčického.


Nový správní řád – úvod

Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zcela nový správní řád, který byl ve Sbírce zákonů publikován již v loňském roce pod č. 500/2004 Sb. V našem seriálu vás seznámíme s vybranými novými ustanoveními, změnami a pokusíme se vysvětlit jejich dopad na jednání se správními orgány.


Činnost městské policie v prosinci

Několik případů z činnosti Městské policie Blansko v první polovině prosince 2005.