Archiv článků
   v roce 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Žadatelé o byt jsou za nepravdivé údaje vyřazováni z pořadníku

Oddělení bytového hospodářství odboru komunální údržby MěÚ Blansko stále častěji musí předkládat Radě města Blanska návrhy na vyřazení žádosti z pořadníku o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů. Většinou se jedná o nenahlášení změn bytové situace žadatele, které mají vliv na bodové ohodnocení žádosti.


Svoz odpadu ve svátek 26. 12. a svoz vánočních stromků

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i v pondělí 26. 12. 2005. To znamená, že pondělní svoz proběhne i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Kalendář města opět s historickými fotografiemi

Ilustrační foto k článku: Kalendář města opět s historickými fotografiemi

Když jsme před rokem připravovali oficiální kalendář ke 100. výročí povýšení Blanska na město „Stoleté město Blansko 1905 — 2005“, byli jsme překvapeni, jak veliký ohlas mezi veřejností vzbudil stolní kalendář obsahující staré pohlednice a fotografie našeho města. Proto jsme se rozhodli vydat obdobný kalendář znovu a věříme, že vás zaujme stejně jako jeho předchůdce.


Město poskytne půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska.


Co trápí obyvatele sídliště Písečná?

Obyvatelé Písečné měli před časem možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníku k situaci v této zóně a jak by se měla zlepšit. Anketu vyplnilo 189 obyvatel sídliště. Veřejné projednávání se koná ve čtvrtek 8. 12. od 17 hodin v Kině Blansko.


Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva

V pondělí 12. 12. 2005 v 15.30 hod. se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, koná 20. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Jednání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Odpadový polystyren patří do sběrného střediska

Dalším krůčkem pro zlepšení životního prostředí v našem městě je, že firma POLYST–RECYKL umístila ve Sběrném středisku odpadů (dále jen SSO) na ul. Luční kontejner na tento druh odpadu. Vyzýváme občany města Blanska, aby polystyren neházeli do odpadových nádob na směsný komunální odpad, ale odevzdávali jej bezplatně ve SSO v jeho provozních hodinách.


Pozvánka na veřejné projednávání projektu „Písečná“

Město Blansko zve občany na veřejné projednávání „Projektu regenerace panelového sídliště Písečná“, které se bude konat ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin v sále kina Blansko, Hybešova 6. V tomto projektu jsou již zahrnuty výsledky veřejné ankety, na kterou jste nám odpovídali.


Z činnosti městské policie – listopad 2005

Od 1. 1. 2005 provedli strážníci MP několik kontrol v oblasti veřejného pořádku ve městě Blansku, především se zaměřením na neoprávněné zakládání skládek, odkládání odpadků a odpadů mimo vyhrazená místa a udržování čistoty a pořádku na soukromých i městských pozemcích. V průběhu těchto kontrol bylo zjištěno více jak třicet protiprávních jednání. Osoby, které se takovéhoto jednání dopustily, byly upozorněny na porušování obecně závazných právních předpisů a byla učiněna opatření k nápravě v této oblasti. Za uvedené období bylo dále z území města odstraněno 10 vraků motorových vozidel.Projekt Pracovní rehabilitace pokračuje

Dne 1. 8. 2005 byl zahájen projekt Pracovní rehabilitace v Blansku, o němž jsme již dříve informovali prostřednictvím článků na webových stránkách města Blanska a v denním tisku. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Jihomoravského kraje, v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2 — Podpora sociální integrace v regionech. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem je město Blansko.


V prosinci končí první vlna výměn občanských průkazů

Ilustrační foto k článku: V prosinci končí první vlna výměn občanských průkazů

Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994. V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.


Nová pěší zóna na ul. Rožmitálově bude slavnostně otevřena v pondělí

14. listopadu 2005, 14.30 h — to je čas, kdy se v prostorách před obchodním domem Albert na Rožmitálově ulici uskuteční slavnostní otevření nově zrekonstruované pěší zóny. Nebudou chybět ani hosté — ředitel Krajského úřadu v Brně Ing. Bc. Jiří Crha, ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a senátor Vlastimil Sehnal. V kulturním programu vystoupí mažoretky a Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice a žáci Soukromé ZUŠ Blansko.


Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1. 10. 2005

Zákonem č. 218/2005 Sb. se s účinností od 1. 10. 2005 změnil zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon přinesl lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepšil podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré občany (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).


Povolené skládky a terénní úpravy na území správního úřadu Blansko

Níže uvedený přehled přináší aktuální soupis povolených skládek a terénních úprav na území správního obvodu Blansko. Zmíněná zařízení slouží k trvalému a řízenému ukládání vybraných odpadů, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o již dále nevyužitelné odpady, které ponejvíce vznikají při stavební činnosti, např. při zakládání staveb, rekonstrukcích budov apod.Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz (dále jen OP) se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část.“ Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat OP typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.


Senioři starší 70 let si nemusí měnit občanský průkaz

Úprava zákona o občanských průkazech, která nabyla platnosti 1. 10. 2005, se týká občanů s datem narození před 1. lednem 1936. Poslanci, kteří s novelou přišli, tvrdí, že ne všichni důchodci vědí, že si do konce listopadu mají požádat o výměnu průkazů. Kdyby to neudělali, spáchali by přestupek a navíc by to mohlo ohrozit i pobírání penzí či přijímání seniorů do zdravotnických a sociálních zařízení.


Školské rady na blanenských základních a středních školách

Nový školský zákon ukládá povinnost ustavit do 31. 12. 2005 školské rady, které se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Oslavy „Dne vzniku samostatného československého státu“

V letošním roce uplyne 87 let od vzniku samostatného československého státu. Tyto události, které byly důležitým mezníkem v dějinách naší svébytnosti, budou připomenuty na vzpomínkové akci, která se bude konat 28. října 2005. V předvečer těchto oslav bude odhalena pamětní deska na hlavním vlakovém nádraží. Připomínat má návštěvu prezidenta Beneše v Blansku.


Projekt Pracovní rehabilitace

O projektu Pracovní rehabilitace, který je plně financován z prostředků EU prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), jsme psali již dříve. Projekt je určen lidem ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaným, zcela závislým na sociální pomoci. Jeho cílem je podpořit a obnovit kompetence, schopnosti a návyky, které umožní uživatelům programu lepší uplatnění a začlenění na trhu práce i ve společnosti. Nedílnou součástí celého projektu je i anketa na těchto internetových stránkách. Tímto vás prosíme o její vyplnění. Děkujeme za vaši pomoc.


Komunální odpad bude svážen i ve svátek 28. října

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i v pátek 28. 10. 2005. To znamená, že páteční svoz proběhne i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Svoz ovoce a odpadů ze zahrad v říjnu

Vzhledem k tomu, že v podzimních měsících se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu opět ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, žádáme občany, aby tento odpad nebyl do odpadových nádob ukládán. Svoz tohoto druhu odpadu bude zajištěn následujícím způsobem.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska na svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 7. 10. do 15. 10. 2005. Dny, časy a trasy jsou uvedeny v článku. Jde například o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí.


Zpravodaj se od nového roku změní

Město Blansko v současné době vydává dva měsíčníky. Jedná se o Zpravodaj PLUS, který právě čtete a dostáváte jej pravidelně zdarma až do schránek, a o Zpravodaj města Blanska, jež si vždy koncem měsíce můžete zakoupit v novinových stáncích, samoobsluhách apod. Vydávání dvou periodik městským úřadem je ojedinělé, proto jsme začali zvažovat změnu tohoto stavu.


Bude v Blansku další kruhový objezd?

Smetanova ulice je také místem, kde probíhají rozsáhlé stavební práce. Jak pokračují a hlavně, kdy budou ukončeny, to byly otázky pro vedoucího Odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko Ing. Marka Štefana, který uvedl, že tato stavba souvisí také s projektem „Ochrany vod povodí řeky Dyje“, k němuž Blansko přistoupilo.


Nové hřiště otevře premiér Paroubek

Na návštěvu do Blanska zavítá v neděli 25. září premiér České republiky Jiří Paroubek. V programu má mj. slavnostní otevření nového hřiště u ZŠ Salmovy, setkání s občany v Městském klubu, ale i setkání s podnikateli a představiteli města.


Harmonogramy prací jsou dodržovány

Ilustrační foto k článku: Harmonogramy prací jsou dodržovány

Staví-li se na „zelené louce“, tak nějaký výkop navíc obvykle zájem nevzbudí, ale jakmile se stavební činnost odehrává uprostřed města či obce, je ostře sledováno pohnutí každou dlaždicí, obrubníkem. V současné době je zejména střed Blanska poznamenán zvýšeným ruchem, jehož výsledkem však bude město opět o něco hezčí. Alespoň tak je motivován důvod všech prací. O tom, zda všechno pokračuje podle plánu, jsme si povídali s Ing. Markem Štefanem, vedoucím Odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko.


Svoz zbytkového komunálního odpadu proběhne i ve svátek

Na základě sdělení zástupce svozové firmy proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve středu 28. 9. 2005. To znamená, že středeční svoz proběhne i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Regenerace panelového sídliště PÍSEČNÁ – anketa

Město Blansko se rozhodlo aktivně zúčastnit programu „Regenerace panelových sídlišť“, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro regeneraci bylo v našem městě vybráno panelové sídliště Písečná. Cílem programu regenerace je komplexní vyhodnocení nedostatků a deformací tohoto sídliště a návrhy řešení vedoucí ke zkvalitnění celého prostoru v oblasti architektonicko-estetické, dopravní, životního prostředí a volnočasových aktivit jeho obyvatel.


Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva

19. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 19. září 2005 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Program ...


Občanské průkazy s chybným textem v Blansku měnit nemusíte

Na základě informace odvysílané TV NOVA 13. září 2005, týkající se platnosti občanských průkazů vydaných po 1. lednu 2005, sděluje odbor VNV MěÚ Blansko, že: Občanské průkazy vydané od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a není důvod pro jejich výměnu.


Informace z finančního odboru

Informace pro zájmové organizace k žádostem o finanční příspěvky na příští rok. Na pokladně v budově na nám. Republiky je nově možnost platit elektronickými platebními kartami.Miliony pro blanenské školy

Ilustrační foto k článku: Miliony pro blanenské školy

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku Města Blansko. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců. Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost organizací v oblasti školství, kultury a společenského života v našem městě.Organizace školního roku 2005/2006

Období školního vyučování ve školním roce 2005/06 začne ve všech základních školách, středních školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2005. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2006. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2006.


Velkokapacitní kontejnery v září

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku na měsíc září 2005. V průběhu září a října budou také svozovou firmou označovány nádoby na odpad (podrobnosti viz v článku).


Město Blansko hledá vánoční strom

Vážení občané, i když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu na náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.


Rekonstrukce ulice Rožmitálovy – otázky a odpovědi

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce ulice Rožmitálovy – otázky a odpovědi

Odbor investičního a územního rozvoje se po četných dotazech občanů rozhodl zveřejnit odpovědi na nejčastější námitky ohledně rychlosti rekonstrukce a prováděných prací.


Domovinka od září otevře blanenským seniorům

Domovinka je zařízení pro denní pobyt starších občanů s potřebou častějšího dohledu a bude provozováno v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko. Denní program bude zajišťován pečovatelkami ve spolupráci s rodinou — provozní doba je předběžně stanovena od pondělí do pátku 7.00 — 15.30 hod. (max. do 16.30 hod. po dohodě s rodinou).Výměna řidičských průkazů

Zákony o silniční dopravě a o provozu na pozemních komunikacích ze dne 16. června 2005 prodlužují mimo jiného i lhůty povinné výměny řidičských průkazů. Nabývají účinnosti dnem 1. července 2005.


Školy zřízené Městem volí nové školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Pracovní rehabilitace v Blansku

Od 1. 8. 2005 bude zahájen v Blansku a okolí projekt Pracovní rehabilitace. Projekt je plně financován z prostředků EU prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech. Projekt bude trvat 12 měsíců a jeho rozpočet je 1,6 milionu Kč. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem projektu Město Blansko.Dobrodružstvím k získání důvěry v sebe a ostatní lidi

Město Blansko si uvědomuje, že řešení problematiky vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže nelze očekávat pouze od opatření založených na administrativně represivních metodách, a tak již pátým rokem pokračuje realizace projektu zaměřeného na alternativní opatření v rámci programu prevence kriminality. Pro rok 2005 se podařilo získat také dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Písečná projde regenerací

Písečná není zrovna vzorem ideálního sídliště. Citelně zde chybí parkovací místa, zeleň či větší dětské hřiště. Právě proto má projít regenerací, která životní prostředí v této části města zlepší.


Město ruší školku na Údolní 2

Ilustrační foto k článku: Město ruší školku na Údolní 2

V posledních několika letech pomalu narůstá v Blansku křivka porodnosti (viz graf) a i přesto dochází zdánlivě nelogicky ke zrušení této mateřské školy.


Započala další etapa rekonstrukce ulice Křižkovského

Minulý týden byla uzavřena část ulice Křižkovského, v níž byla zahájena rekonstrukce úseku mezi ulicemi Dvorská a Mánesova. Ten bude navazovat na část, která se realizovala v roce 2003. Práce zahájily rekonstrukcí kanalizace a opravami na vodovodním řadu, následně bude vyměněna celá skladba vozovky a předlážděny chodníky zámkovou dlažbou. Dokončení plánováné na konec září 2005 bude především závislé na hladkém průběhu rekonstrukce kanalizace.


Svoz odpadů proběhne ve svátky 5. a 6. července

Na základě sdělení zástupce svozové firmy proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 5. 7. 2005 a ve středu 6. 7. 2005. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Velkokapacitní kontejnery v červenci

Svoz velkokapacitních kontejnerů v měsíci červnu, červenci a srpnu 2005 nebude v Blansku zajišťován, budou jen v městských částech. Výjimkou jsou ulice Jasanová a Cihlářská, kde budou jako náhrada za neuskutečněný jarní svoz. Občané v Blansku mohou využít služeb sběrného dvora odpadů umístěného na Starém Blansku. Sběrný dvůr má provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 — 17 hod., v pátek od 10 — 18 hod. a v sobotu od 8 — 12 hod.


Ředitelka Nemocnice Blansko: Léčebná péče musí být kvalitní, dostupná, ale také efektivní

Ilustrační foto k článku: Ředitelka Nemocnice Blansko: Léčebná péče musí být kvalitní, dostupná, ale také efektivní

Kontrolní oddělení Městského úřadu Blansko věnovalo v loňském roce svoji pozornost Nemocnici Blansko. Jeho zjištění byla natolik závažná, že vedla k odvolání tehdejšího ředitele. Po pětiměsíční době provizorní správy nemocnice byla po výběrovém řízení od 1. 2. 2005 ustavena do funkce ředitelky MUDr. Ilona Rybářová, s níž si dnes povídáme.


Město vám půjčí na opravu bytu či domu

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB), do nějž získalo finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Ty jsou určeny k poskytování účelových půjček na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu na území města Blanska.


Videokazeta pro vás – Májový triptych

S vydáním posledního Videožurnálu, který obsahuje reportáže z květnových oslav povýšení Blanska na město a historického jarmarku, se objevily dotazy občanů na možnost zakoupení videokazety s tímto záznamem. Město Blansko se proto rozhodlo vydat samostatné DVD a videokazetu, které obsahuje jen akce úzce související s oslavami.


Dům s pečovatelskou službou má dvakrát větší kapacitu

Ilustrační foto k článku: Dům s pečovatelskou službou má dvakrát větší kapacitu

Na domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 byla v polovině roku 2004 zahájena nadstavba 24 nových bytových jednotek. Za podpory státní dotace ve výši 16,8 mil. Kč z celkových 22 mil. Kč zde vzniklo 22 bytových jednotek 1+1 a 2 bezbariérové byty 1+kk v nadstavbě dvou nových pater.


Budova bývalého okresu, blanenský zámek a jeho park patří Městu Blansko

Nedávno byly dokončeny dva převody majetku státu do vlastnictví Města Blansko — budovy bývalého okresního úřadu a zámku s přilehlým parkem. Zápisem do katastru se Město Blansko stalo vlastníkem nemovitostí se všemi právy i povinnostmi.


Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města

18. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 20. 6. 2005 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko v budově na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Na náměstí Svobody Internet zdarma po celé léto

Ilustrační foto k článku: Na náměstí Svobody Internet zdarma po celé léto

Surfování po internetu většinou stojí peníze. To ode dneška neplatí na náměstí Svobody v Blansku, kde MěÚ zřídil na léto přípojný bod. Signál z něj pokrývá celou plochu náměstí, dostatečně silný je i ve vzdálenější restauraci U Krále, a připojit se k němu může kdokoliv, kdo vlastní notebook s WiFi kartou.Studentský průvod omezí dopravu ve městě

Hlavní blok oslav 100. výročí povýšení Blanska na město bude zahájen v pátek 27. května 2005 majálesem žáků blanenských základních a středních škol. Hlavním organizátorem této studentské veselice je Obchodní akademie a SZdŠ Blansko, od které ve 12.00 hodin vyjde průvod, do kterého se budou postupně zařazovat i žáci dalších středních a základních škol. Z důvodu potřeby uzavření některých komunikací se nebudou konat trhy na ulici Hybešově.Blansko a Komárno podepíšou partnerskou smlouvu v prezidentském voze

Účastníky hlavních oslav 100. výročí povýšení Blanska na město se stanou i zástupci jednotlivých partnerských měst. Pro naše hosty je připraven zajímavý program, počítá se s jejich aktivní účastí zejména na Pivním a historickém jarmarku, který proběhne v sobotu dne 28. 5. 2005. Zde se budou mimo jiné také podílet na zasazení stromu 100. výročí.


Hřbitov bude rozšířen o nová hrobová místa

Kapacita hřbitova v Blansku je téměř vyčerpaná. Z toho důvodu zadalo Město Blansko v minulém roce vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na rozšíření hřbitova o cca 285 hrobových míst, 251 epitafních desek a 130 urnových míst (pomníčků).


Novinky při žádostech o cestovní doklady

Zákonem č. 559/2004 Sb. byl mimo jiné novelizován i zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Jedním z nových ustanovení výše citovaného právního předpisu je povinnost prokázat při podání žádosti o vydání prvého cestovního dokladu státní občanství České republiky.Činnost městské policie v dubnu 2005

V uvedeném období prováděli strážníci městské policie mj. měření rychlosti na území města Blanska a obcí Lažánky, Dolní Lhota a Horní Lhota. Bylo zjištěno celkem 148 přestupků týkajících se nedodržení předepsané rychlosti, které byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko k vyřešení.


Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva města

Dnes v 17.30 hod. se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko uskuteční 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Na programu jsou tři body: Zahájení, Udělení čestného občanství a Rozpočtové opatření. Zasedání zastupitelstva města jsou přístupná veřejnosti.


Poskytování telekomunikačních služeb nebude živností

Zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, se od 1. 5. 2005 vypouští z živnostenského zákona vázaná živnost „Poskytování telekomunikačních služeb.“ Nadále bude výkon komunikačních činností a podnikání upravovat výše uvedený zákon. Přechodná ustanovení stanoví roční lhůtu pro oznámení výkonu komunikační činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu dle nového právního předpisu.Výsledky zápisu dětí do MŠ

V pondělí dne 4. dubna 2005 proběhl v mateřských školách v Blansku a v městských částech zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005/06. Výsledky zápisu.Předseda senátu Přemysl Sobotka navštíví Blansko

Dne 21. 4. 2005 navštíví město Blansko Přemysl Sobotka, předseda Senátu. Při prohlídce středu města mezi 16.15 a 16.45 hod. se pozdraví s občany města na Wanklově náměstí.


Počty psů a vybrané poplatky od roku 2000

Ilustrační foto k článku: Počty psů a vybrané poplatky od roku 2000

V diskuzním fóru byly nedávno rozebírány poplatky za psy, jejich výše a kolik se celkem ročně vybere. Přinášíme tedy srovnání počtu evidovaných psů u správce poplatku Odboru finančního MěÚ Blansko v letech 2000 až 2004 a výše vybraného poplatku.


Ulici Rožmitálovu plánovaná rekonstrukce úplně promění

Ilustrační foto k článku: Ulici Rožmitálovu plánovaná rekonstrukce úplně promění

Jedná se o komplexní přestavbu zejména zpevněných ploch hlavní blanenské pěší zóny — ulice Rožmitálova, o její nové estetické, materiálové, funkční a dopravně-technické řešení. Součástí řešení budou i prvky technických sítí, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, městského mobiliáře, výtvarného díla.


Občané na setkání s vedením Města chyběli

Ilustrační foto k článku: Občané na setkání s vedením Města chyběli

Zájem občanů o setkání s vedením Města Blansko byl stejně jako v minulých letech mizivý. Opět přišlo jen kolem třiceti zájemců o dění ve městě.


Činnost městské policie od 14. 3. do 29. 3. 2005

V březnu řešili strážníci MP Blansko mimo jiné celkem 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a ve 3 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku.Partnerství Blanska a Komárna již nabývá konkrétní podobu

Ilustrační foto k článku: Partnerství Blanska a Komárna již nabývá konkrétní podobu

V den zahájení oslav 100. výročí povýšení Blanska na město 15. 2. 2005 se v Blansku uskutečnilo setkání delegací měst Komárna a Blanska vedených na straně Komárna zástupcem primátora Ing. Bélou Szabó a na straně Blanska starostkou PhDr. Jaroslavou Královou. Cílem setkání bylo navázání osobních kontaktů na úrovni oficiálních představitelů obou měst a posouzení možností obnovení partnerské spolupráce.


Noví členové zastupitelstva složili slavnostní slib

Ilustrační foto k článku: Noví členové zastupitelstva složili slavnostní slib

Ještě před zasedáním zastupitelstva města v pondělí 21. 3. byly vyřešeny všechny tři případy střetu zájmů, které nastaly poté, co vstoupil v platnost nový zákon, upravující tuto oblast. Náhradníci tedy mohli složit slib a stát se plnohodnotnými členy zastupitelstva.


Setkání občanů s představiteli města Blanska

Ve středu 30. března 2005 se v blanenském kině uskuteční od 16 hodin setkání občanů s představiteli Města Blansko. Z městského úřadu budou přítomni starostka, místostarostové, tajemník a všichni vedoucí odborů. Zúčastní se též všichni ředitelé příspěvkových organizací. Občané mohou vznášet písemné dotazy, které je možné průběžně odevzdávat v Informační kanceláři Blanka, na podatelně městského úřadu nebo přímo před zahájením setkání v kině. Podepsané dotazy budou zařazeny do slosování o ceny.Upozornění na změnu svozu odpadu o Velikonocích

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 28. března 2005 (tj. pondělí) bude přesunut na 26. března 2005 (tj. sobota). To znamená, že proběhne svoz v předstihu a je zapotřebí vystavit svozové nádoby 26. 3. 2005 v brzkých ranních hodinách (nejpozději do začátku svozu tj. do 6.00 h).


Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva města

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se bude konat v pondělí 21. 3. 2005 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Program zastupitelstva...


Změny ve svozu komunálních odpadů od 1. 4. 2005 v Blansku a městských částech

Nový harmonogram svozu komunálních odpadů vypracovala firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. se sídlem v Blansku na ul. Komenského 2 (tel. 602 756 024, e-mail: jiri.pukl@avecz.cz) s ohledem na možnost svozu 110litrových i 1.100litrových nádob při jednom pojezdu. Odpadne tak zajíždění svozové techniky dvakrát do jedné lokality. Mělo by tak dojít ke zkvalitnění služeb i životního prostředí ve městě.


Zákon o střetu zájmů se týká tří zastupitelů

Ilustrační foto k článku: Zákon o střetu zájmů se týká tří zastupitelů

Zákon č. 96, O střetu zájmů vešel v platnost v letošním roce. Upravuje některé záležitosti, které souvisí s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí. Protože v Blansku se nový zákon týká tří zastupitelů, povídáme si o jeho dopadu s tajemníkem MěÚ Ing. Kupčíkem.


Havárie plynu v průmyslové zóně

Dnes dopoledne narušila stavebni firma v areálu průmyslové zóny Blansko-Vojánky vysokotlaké vedení plynu. To muselo být okamžitě odstaveno, evakuována byla firma Čemebo, policie odkláněla dopravu ze zasaženého území. Bez plynu jsou nyní obce Obůrka, Těchov a Češkovice.


Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 4. dubna 2005 od 12 do 16 hodin ve všech předškolních zařízeních.


Činnost MP Blansko v období od 15. 2. 2005 do 1. 3. 2005

V měsíci únoru 2005 dále strážníci MP Blansko mimo jiné řešili celkem 5 přestupků proti občanskému soužití, 8 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 9 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále byly z území města odstraněny 2 vraky motorových vozidel a na další 2 umístěna výzva k jejich odstranění.


Rekonstrukce kanalizace zasáhne střed města i přilehlé obce

Schválené termíny rekonstrukcí a výstavby kanalizací v rámci projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ — akce Blansko-ČOV a kanalizace. Výstavba a rekonstrukce kanalizací dle v nadpisu zmíněného projektu se týká města Blanska a městských částí Horní Lhota a Dolní Lhota. Jelikož je již znám schválený harmonogram prací, předkládáme vám vybrané dílčí termíny výstavby.Za předškolní vzdělávání v mateřských školách se platí

Odbor ŠKOL informoval o novém způsobu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách od 1. ledna 2005, který vyplývá z nových právních předpisů. V souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je ředitelkami stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v jednotlivých mateřských školách v Blansku pro období od 1. ledna 2005 do 1. září 2005 takto:


Letos bude zkolaudováno osm bezbariérových bytů

Na základě informací odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko sdělujeme, že v měsíci červenci a prosinci letošního roku budou zkolaudovány byty zvláštního určení — bezbariérové v Blansku v lokalitě Písečná. Jedná se o osm jednopokojových bytů o celkové podlahové ploše 45,80 m2. Zájemci, hlaste se.


Údržba veřejné zeleně probíhá i v zimních měsících

Zimní údržba spočívá v průklestu listnatých i jehličnatých keřů, řezech stromů, a odstranění nevhodných náletových dřevin. Z větších akcí bychom chtěli upozornit na dekapitaci (redukci koruny) topolů černých rostoucích u blanenského hřbitova a prořezání lip v parku Svatopluka Čecha. Tímto zásahem budou odstraněny suché části dřevin, které hrozily pádem, čímž by mohlo dojít k újmě na zdraví a majetku osob.


Připravuje se nový Plán odpadového hospodářství

Město Blansko produkuje ročně cca 30 tun nebezpečných odpadů a celková produkce odpadů činí cca 7.500 tun. Na Město Blansko ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, se vztahuje povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadu (dále jen „POH“).


Občan a mimořádné situace – díl dvanáctý a poslední: Financování krizového řízení

Po více než rok se čtenáři setkávali se seriálem „Občan a mimořádné situace“. Dnešním dílem tento seriál končí. V předchozích jedenácti kapitolách jsme se konkrétně zabývali všemi významnými otázkami souvisejícími s přípravou státu, územně samosprávných celků a občanů na řešení mimořádných událostí. Závěrečnou kapitolu proto věnujeme tématu obecnějšímu, ale neméně zásadnímu: totiž financování krizového řízení a likvidace škod.


Změna provozu zubní pohotovosti na území okresu Blansko od 1. března 2005

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 17. 2. 2005 o snížení dotace na provoz lékařských služeb první pomoci a v souladu s projednáním této skutečnosti představenstvem Oblastního sdružení České stomatologické komory Blansko dochází od 1. března do 30. června 2005 k následující změně stomatologické lékařské služby první pomoci:


Dopisnice s přítiskem či razítko nejen pro filatelisty

Ilustrační foto k článku: Dopisnice s přítiskem či razítko nejen pro filatelisty

Většinu z připravených propagačních předmětů k oslavám 100. výročí povýšení Blanska na město jsme vám představili již dříve ve Zpravodaji Plus a na těchto stránkách. Právě nyní, v měsíci únoru, proběhly poslední korektury dalších reklamních materiálů. Sté výročí se objeví na poštovním razítku či dopisnici.Videokazety s filmem o Blansku a pamětní mince již v prodeji

Počínaje dneškem byly dány do prodeje videokazety s filmem o historii města Blanska „Příběh vody a ohně“. Zájemci si je mohou zakoupit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálova. Film je k dostání i na DVD. V prodeji jsou rovněž pamětní mince, představené již dříve společně s dalšími propagačními předměty.


Odbor školství se přestěhuje do budovy na nám. Republiky

Dne 24. a 25. 2. 2005 proběhne stěhování Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko z objektu nám. Svobody 3, Blansko do nových prostor na nám. Republiky 1, Blansko (bývalý okresní úřad). Odbor bude umístěn v I. poschodí dveře číslo 112 — 117. Telefonní spojení bude upřesněno dodatečně.


Připravované změny provozu LSPP na území okresu po 1. březnu 2005

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje projedná 17. 2. 2005 v rámci rozpočtu JMK na rok 2005 také výši dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské služby první pomoci v kraji. Pokud ZJMK schválí finanční prostředky navrhované Radou JMK na tzv. minimální síť Lékařské služby první pomoci (LSPP) ve výši pouze 50 % finančních prostředků poskytnutých obcím s rozšířenou působností na zajištění LSPP v roce 2004, bude třeba od 1. 3. 2005 přistoupit k redukci provozu LSPP.


Harmonogram svozu odpadů v Blansku se od dubna změní

Nový harmonogram svozů komunálních odpadů bude vypracován svozovou firmou. Termín změny je stanoven od 1. 4. 2005. O změnách budou občané informováni v březnovém čísle Zpravodaje Plus, ve videotextu městského televizního vysílání, na vývěskách Města Blansko i občanských aktivit a na internetových stránkách města.


Činnost městské policie od 16. 1. do 1. 2. 2005

MP Blansko v tomto období mimo jiné řešila jeden případ týkající se narušení občanského soužití, ve dvou případech byl proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly zjištěny dva vraky motorových vozidel.


Program 15. zasedání zastupitelstva

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 15. 2. 2005. Tentokrát bude rozděleno na dvě části, oficiální a slavnostní. Celé zasedání je, jako vždy, přístupné veřejnosti.


Nenechte si ujít oficiální zahájení oslav

15. února 2005 od 17.00 h se v Kině Blansko uskuteční slavnostní zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA a následně premiéra filmu o historii města Blanska „PŘÍBĚH VODY A OHNĚ“. Vystaveny budou také faksimile historických listin.
VSTUP JE ZDARMA, POČET MÍST OMEZENÝ. PŘIJĎTE VČAS!
V případě velkého zájmu bude uskutečněno ještě jedno promítání cca v 18.45 h. Ti, co se nedostanou na první promítání, budou o tomto informováni na místě.


Občan a mimořádné situace – díl jedenáctý: Příprava krizového plánu kraje

Krizový plán Jihomoravského kraje zpracovává, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů a prováděcím Nařízením vlády č. 462/2000 Sb. v platném znění, Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na jeho zpracování se podílejí všechny odborné úseky krajského úřadu, dále tzv. „určené obce“ (mezi nimi i Blansko), složky IZS a některé právnické osoby.


Nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách

Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jednou z podstatných změn, kterou školský zákon přináší, je nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách.


Živnostenský úřad provedl loni 529 kontrol

Na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, z podnětů ostatních orgánů státní správy, podnětů občanů apod., byly v roce 2004 uskutečňovány kontroly zejména cestovních kanceláří, stánkového prodeje, zahraničních osob, autodopravců, zastaváren a bazarů.


Bytový dům na Zborovcích dokončen

Dne 17. 12. 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na bytový dům na ulici Okružní v městské části Zborovce. Nákladem 70 mil. Kč se zde vybudovalo 66 bytových jednotek ve skladbě garsoniéra, 1+1, 2+kk.


Závazné termíny pro výměnu občanských průkazů

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bylo vydáno nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty, v nichž jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 8. února 2005 od 14 do 17 hodin na všech základních školách v Blansku provedou zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 9. února 2005 od 14.30 do 16 hodin.


Změny v sazebníku správních poplatků

Zcela nový zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, který až na jednu malou výjimku nabývá účinnosti dne 16. 1. 2005, přináší celou řadu změn ve výši správních poplatků. Tyto změny jsou obsaženy v rozsáhlém sazebníku, který tvoří přílohu zákona. Vzhledem k tomu, že řada těchto změn se dotýká i agend vykonávaných příslušnými odbory Městského úřadu Blansko, přinášíme přehled nejvýraznějších úprav v sazbách správních poplatků s nimiž se mohou občané na MěÚ Blansko setkat.


Změny v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2005

Od 1. 1. 2005 dochází v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám, které se dotknou mnoha občanů. Jde především o zvýšení částek životního minima, minimální mzdy a důchodů.


Střípky ze zastupitelstva

Opět přinášíme postřehy a nejdůležitější body z programu posledního zasedání zastupitelstva města.


Dlužníci zaplatí za odpad více

Občanům, kteří nezaplatili poplatek za odvoz domovního odpadu za rok 2004, byly na přelomu listopadu a prosince rozesílány platební výměry na nedoplatek za rok 2004. Tímto platebním výměrem jím byl stanoven náhradní termín k zaplacení do konce ledna 2005. Pokud nebude dodržena ani tato splatnost, budou postupně zasílány platební výměry s navýšením 0,7 násobku vyměřené částky.


Činnost MP Blansko v prosinci 2004

V prosinci, a to zejména před vánočními svátky, značně narostl počet drobných krádeží v obchodních domech. Strážníci MP Blansko řešili celkem 17 takovýchto případů, což je nárůst zhruba o dvě třetiny oproti ostatním měsícům v roce. Z tohoto počtu se celkem na 7 krádežích podílely osoby mladší 15 let, které odcizovaly především zábavnou pyrotechniku.


Sběrný dvůr: Nová pravidla ukládání odpadů

Již od roku 2001 město Blansko provozuje prostřednictvím firmy A.S.A., s.r.o. sběrné středisko odpadů (dále jen SSO). SSO je umístěno na Starém Blansku, v ulici Luční, v bývalé provozovně sběrných surovin.


Odpad v Blansku sváží nová firma

Město Blansko ukončilo po 12 letech smlouvu o obstarání věci, nakládání s komunálními odpady na území města, se stávající svozovou firmou SITA Moravia, a. s. k 31. 12. 2004. Od 1. 1. 2005 ji nahradila firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.


Půjčky z fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček, určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska. Zájemci mohou opět žádat o poskytnutí půjčky.