Archiv článků
   v roce 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Rybářské lístky

Každoročně na přelomu letopočtů, v průběhu měsíců prosince a ledna, přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.


Zastupitelstvo schválilo Komunitní plán

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém zasedání „3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016“. Tento Komunitní plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů blanenského regionu v oblasti sociálních služeb a definuje priority a cíle s výhledem do konce roku 2016.


Svoz vánočních stromků

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2013, a to každé pondělí.
Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar krátce o některých usneseních přijatých na posledním zasedání zastupitelstva města.
Blíží se konec platnosti parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Ilustrační foto k článku: Blíží se konec platnosti parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Jak jsme již informovali dříve, ve Sbírce zákonů byl dne 4.10.2011 vydán nový prováděcí předpis – vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prezidentské volby 2013

Základní informace a přehled volebních okrsků.


Hotel Dukla má novou pronájemkyni

Ilustrační foto k článku: Hotel Dukla má novou pronájemkyni

Rada Města Blanska odsouhlasila na svém zasedání dne 22.11.2012 pronájem nemovitosti  – hotel Dukla za účelem uvedeným v žádosti a za dodržení podmínky stanovené městem na zvěřejněném záměru na pronájem.Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska

10. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 04.12.2012 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.
Souhrn letošních největších investic

Ilustrační foto k článku: Souhrn letošních největších investic

Na letošní investice, skončené či ještě probíhající, se zaměřila jedna z nedávných tiskových konferencí města, jejíž videozáznam si můžete přehrát. Informace o dalších investicích, které nejsou v reportáži z tiskové konference zmíněny, doplnil starosta města Blanska Lubomír Toufar.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech na MěÚ stále přibývá žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře k žádostem tohoto typu pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí, na podatelně MěÚ na nám. Republiky 1, anebo na internetových stránkách města Blansko.


Základní školy v působnosti MěÚ Blansko v číslech

Do působnosti MěÚ Blansko spadá 22 základních škol (z toho 9 neúplných). Kolik dětí plní ve školním roce 2012/13 na základních školách povinnou školní docházku, v kolika třídách, jaké ročníky jsou nejsilnější, které jsou naopak nejslabší a jaký je vývoj v této oblasti od školního roku 2007/2008 vám přináší následující článek.


Burza středních škol v Blansku

V pátek dne 16. listopadu 2012 se v Dělnickém domě Blansko uskuteční v době od 8:00 do 17:00 hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8:30 hodin. Pro všechny návštěvníky bude připravený přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu Blansko a okolních regionů. Zájemci z řad vycházejících žáků na burze získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách.Odprodej nebytových prostor

Město Blansko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění zveřejňuje záměry na odprodej nebytových prostor (nebytových jednotek), které jsou umístěny v bytových domech, ve kterých vzniklo společenství vlastníků.


Upozornění společenstva kominíků

Společenstvo kominíků České republiky zaslalo na Městský úřad Blansko dopis, ve kterém upozorňuje na nekalé praktiky některých „podnikavců“ v souvislosti s platným nařízením vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Do lesů v okolí Senetářova se opět smí

Necelé dva měsíce trvalo odstraňování následků po větrné smršti spojené se silnou bouří, která dne 6. srpna 2012 způsobila v lesích katastrálního území Senetářov rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů.Zvýšení nájemného za obecní pozemky

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko, oddělení POZEMKY, sděluje, že dne 20.03.2012 přijala Rada města Blansko usnesení č. 29, kterým odsouhlasila od 01.01.2013 zvýšení nájemného za obecní pozemky pod garážemi, nesloužícími k podnikání.


Akáty na Wanklově náměstí nahradí jiná zeleň

Ilustrační foto k článku: Akáty na Wanklově náměstí nahradí jiná zeleň

Na Wanklově náměstí je po stranách vysazeno 17 ks okrasných kulatokorunných trnovníků akátů. Těmto stromům prosychají koruny a vylamují se větve z báze korun. I když se na první pohled stromy jeví jako dekorativní a zdravé, při bližší prohlídce je patrné, že řada z nich je v havarijním stavu.


Město Blansko se ptalo svých občanů

V průběhu měsíců června a července 2012 mohli občané, kteří žijí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, vyjadřovat své názory k oblasti kvality života, nových sociálních rizik a sociálních služeb.Dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko 2012

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují. Dotazník je striktně anonymní.Kontrolní činnost živnostenského úřadu – značení alkoholu

Při živnostenských kontrolách, realizovaných v provozovnách, ve kterých je prodáván alkohol, je standardně prováděna kontrola značení prodávaného alkoholu (tj. povinnost značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou) včetně kontroly nabývacích dokladů, je kontrolována povinnost označení míst prodeje alkoholických nápojů umístěním textu o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012

Projekt Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.
Týden sociálních služeb ČR

Motto: „Aby se člověk cítil být člověkem.“ Pod tímto mottem proběhne ve dnech 08.–14.10. 2012 již počtvrté týden sociálních služeb. V rámci této akce poskytovatelé sociálních služeb na území města Blanska a správního obvodu nabídnou veřejnosti možnost v rámci dnů otevřených dveří a dalších aktivit se seznámit s nabídkou sociálních služeb a prohlédnout si objekty, v nichž jsou tyto služby poskytovány.Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar o vybraných usneseních schválených na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Novela živnostenského zákona ruší povinnost označovat provozovny IČP

Dne 30.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Hlavním cílem novely je další snižování administrativní zátěže podnikatelů. Změna právní úpravy spočívá mimo jiné ve zrušení povinnosti označovat provozovny identifikačním číslem provozovny (IČP). Podnikatelé již nejsou povinni používat IČP a je pouze na jejich zvážení, zda toto přidělené IČP v praxi využijí.Prázdniny ve školním roce 2012/2013

Období školního vyučování ve školním roce 2012/13 bylo zahájeno ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Tréninky paměti pro seniory

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy otevírá podzimní kurz Tréninky paměti pro seniory. Jedná se o základní tréninkový kurz určený široké veřejnosti, zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí.


Strategický plán rozvoje města pro období 2013-23

Současný Strategický plán rozvoje města je platný do konce roku 2013. Proto bylo rozhodnuto, že bude připravován nový dokument Strategický plán rozvoje města Blansko pro období 2013–2023. Při tvorbě plánu budou akceptovány i podnětné názory veřejnosti v rámci připomínkového řízení.


Školení k volbám

Školení k volbám proběhne v termínech: 1. zasedání okrskových volebních komisí ve středu 19.09.2012 od 13:30 hodin v sále Okresního soudu Blansko, Hybešova 5, Blansko. Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí proběhne 03.10.2012 od 14:00 hodin v sále Okresního soudu Blansko, Hybešova 5, Blansko.
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Blanska

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 04.09.2012 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.Do lesů v okolí Senetářova je dočasně zakázán vstup

Dočasný zákaz vstupu do lesů stanovený nařízením rady 3/2012 platí na pozemcích postižených větrnou smrští. V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy í stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů. Jde tedy o opatření z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.Výběrové řízení na pronájem bytu 2+1 v přízemí ZŠ Salmovy

Město Blansko v souladu se Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko a na základě usnesení č. 60 z 32. schůze rady města konané dne 15. 05. 2012 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu v přízemí ZŠ Salmova, Blansko o velikosti 2+1.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Město Blansko v letošním roce opět ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. připravilo individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál.


Plánované investiční akce a opravy o prázdninách

Prázdniny jsou pro někoho obdobím odpočinku, pro jiné zase nejlepším časem na provedení naplánovaných stavebních prací nebo oprav. Přinášíme přehled záměrů na léto ze tří odborů městského úřadu.


Výstavba autobusových zastávek na ul. Bezručově

Zrušením autobusového nádraží u podniku Metra se velmi zhoršila dopravní obslužnost MHD v této lokalitě a prodloužila se docházková vzdálenost na linkové spoje. Přípravy na vybudování nových zastávek na ulici Bezručově pokračují.


Tvorbu rozpočtu na rok 2013 čekají změny

Rada města schválila novou směrnici, podle níž vznikne již letos rozpočet v novém režimu – jeho konečná verze bude schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva, nikoliv až v březnu následujícího roku.Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 5-6.7.2012

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to ve čtvrtek a pátek 5. a 6. července. To znamená, že proběhne svoz ve svátky jako v běžném termínu svozu a je třeba umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.


Dočasné uzavření pracovišť registru vozidel

Ve dnech 2.–4. července 2012 budou z technických důvodů uzavřena pracoviště registru vozidel. Toto omezení se netýká pracoviště řidičských průkazů, které bude mít otevřeno jak v pondělí, tak i ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.


V Blansku díky dotacím obnoví kostelní věže

Ilustrační foto k článku: V Blansku díky dotacím obnoví kostelní věže

Městský úřad Blansko i letos pokračuje v podpoře obnovy nemovitých i movitých kulturních památek. V letošním roce se mu v tomto úsilí dostalo významné podpory Ministerstva kultury ČR, které z programu určeného na obnovu památek v regionech přidělilo blanenskému správnímu obvodu celkovou dotaci ve výši 640 000 Kč.


Střípky ze zastupitelstva 05.06.2012

Starosta města Blanska rozvádí a vysvětluje krátce jednotlivá usnesení přijatá na zasedání zastupitelstva města dne 5. června 2012.Pohledávky města Blanska a způsoby jejich řešení

Město Blansko má v současnosti pohledávky po splatnosti v celkové hodnotě bezmála 21 milionů Kč. Jejich vymáhání řeší dohodou s dlužníky, případně exekucí nebo soudní cestou.


Rada města nevyhlásí „Firmu roku a Živnostníka roku 2012“

K datu ukončení nominací soutěže Firma roku a Živnostník roku dne 15.05.2012 byly podány pouze dva návrhy v kategorii Podnikatel roku a jeden návrh v kategorii Živnostník roku. Vzhledem k malému počtu nominovaných se Rada města Blanska rozhodla nevyhlašovat pro rok 2012 výsledky této soutěže.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva 05.06.2012

8. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 v úterý 05.06.2012 od 15:30 hodin. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Výpadky zásobování vodou na Klepačově

V době od 28.05.2012 do 01.06.2012 bude prováděna oprava vodojemu a čerpací techniky v městské části Klepačov. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobým výpadkům a zvýšení tlaku v trubní síti dolní části Klepačova.
Výměna parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Obsahem novely vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je zavedení nového dokladu „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O7), který nejpozději do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“.


I malé děti musí mít svůj pas

Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezonou. Od 26. června 2012 navíc končí platnost stávajících zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů a i malé děti musí mít vlastní pas.Koncert zahraničních dechových orchestrů

V rámci II. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Letovice 2012“ se na náměstí Svobody v Blansku uskuteční v pátek 11. května 2012 od 13:30 hodin koncert, na kterém vystoupí Dechový orchestr Vozokanka ze Slovenska a Orchester Liebertwolkwitz z německého Lipska.


Mateřské školy o letních prázdninách

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2012.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. května 2012

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v úterý 1. a 8. května 2012. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


V Blansku v létě přibudou dvě nové kryté zastávky MHD

Jedná se o místa na náměstí Republiky a na ulici 9. května. Zastávky budou, jak je známe, z jeklů, tří stěn z polykarbonátu a s obloukovou střechou. Součásti čekárny je lavička. Čekárny jsou vydlážděné zámkovou dlažbou. Předpoklad zahájení prací je červenec/srpen 2012.


Rybáři zahajují na pstruhových vodách

Zahájení rybářské sezóny na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně řečeno vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů.


Komunitní plánování z pohledu nových sociálních rizik

Ilustrační foto k článku: Komunitní plánování z pohledu nových sociálních rizik

Síť sociálních služeb není vhodné určovat paušálně. Je zapotřebí, aby reagovala na potřeby obyvatel regionu, a proto je důležitý nejen obsah komunitního plánu, ale také celý proces, který v sobě zahrnuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání. V průběhu řízení celého procesu je posilován demokratický princip. Je vítáno, když se občané zapojují do veřejných věcí.Zahájení realizace grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“

Ilustrační foto k článku: Zahájení realizace grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“

Kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti jsou hlavní cíle grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko.“ Realizátorem projektu je Město Blansko. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude zahájena 1. dubna 2012 a skončí 31. března 2014.


Family Point – místo pro rodinu

Family Point jsou vybavená bezbariérová místa ve veřejných budovách nebo v městských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat o děti a získat informace o rodinné politice a z dalších oblastí. Jedno takové je i v budově MěÚ Blansko na náměstí Republiky.


Přibývá zadlužených rodin

Velice rychle přibývá osob, které se dostávají do situace neplatičů, protože z objektivních i subjektivních důvodů nemají dostatek finančních prostředků, které by jim umožnily plnit jejich povinnosti. Zadlužené rodiny jsou pak uvězněny v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého se většinou nejsou schopny dostat.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 13.04. do 21.04.2012.


Kompostárna a otvírací doba ve svátky

Kompostárna bude o Velikonočním ponděli zavřena. Náhradou za to bude mimořádně otevřena ve středu 11.04. od 10:00 do 17:00 hodin.


Svoz odpadu o velikonočním pondělí

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 09.04.2012. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Den učitelů na radnici

Ilustrační foto k článku: Den učitelů na radnici

Starosta a místostarosta Blanska se na Den učitelů setkali s vybranými učiteli z blanenských základních škol.Probíhá jarní ohnisková deratizace

V obdobích březen-červen a září-listopad 2012 bude ve městě Blansku prováděna ohnisková deratizace. Jedná se o jarní a podzimní etapu.


Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší

Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.


Domácí násilí a seniorský věk

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem domácího násilí na seniorech. Tato forma agrese bývá často podceňována pro svoji obtížnou dokazatelnost a rodinné vazby. Odehrává se skrytě za zavřenými dveřmi, mimo kontrolu veřejnosti.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Žadateli o půjčku z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy, nebo části těchto budov určené k bydlení.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2012

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).


Konkurs na pracovní místo ředitele/ky základních a mateřských škol

Rada města Blansko podle ustanovení § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ky příspěvkových organizací:


Projekt „Zámek Blansko“

Ilustrační foto k článku: Projekt „Zámek Blansko“

Město Blansko realizuje v letošním roce projektový záměr s názvem „Zámek Blansko“, který směřuje k dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu.


Stavby vodních děl na úseku „čisté vody“ v roce 2011

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) jako speciální stavební úřad (vodoprávní úřad), tzn. povoluje a kolauduje stavby, které jsou dle vodního zákona označeny jako vodní díla.


Před vlakovým nádražím budou parkovat autobusy

Prostor v ulici Nádraží zaberou autobusová stání obousměrně pro nástup a výstup cestujících na trase Blansko – Brno v době výluky od 24. března do 5. dubna.Střípky ze zastupitelstva

Starosta Lubomír Toufar krátce k jednotlivým usnesením schváleným na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Výzva k podání žádostí na podporu obnovy kulturních památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek mohou žádat o příspěvek na jejich zachování a obnovu z dotačního programu ministerstva kultury. Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti jim poskytne město Blansko.


Druhá aktualizace ÚAP 2012

V listopadu roku 2010 byla dokončena tzv. první úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).


Tradiční masopustní veselí blanenských seniorů

Ilustrační foto k článku: Tradiční masopustní veselí blanenských seniorů

I v letošním roce se 21. února sešli k tradičnímu masopustnímu veselí blanenští senioři, obyvatelé domu s pečovatelskou službou Pod Javory 32.


Hlasujte pro Ježkův železniční most!

Ilustrační foto k článku: Hlasujte pro Ježkův železniční most!

Unikátní blanenská technická památka Ježkův železniční most, který letos slaví 100 let od svého postavení přes Svitavu v Blansku a 140 let své existence vůbec, soutěží v kategorii velké stavby o titul nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za rok 2011.


Mimořádné zkoušky sirén – první již tento pátek

Město Blansko provede v letošním roce celkem čtyři zkoušky elektronických sirén na území města, a to v termínech 2. března, 1. června, 7. září a 7. prosince 2012.


Zastupitelé projednají rozpočet na rok 2012

Hlavním bodem programu 7. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se uskuteční v úterý 6. března 2012 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, bude rozpočet města na rok 2012. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Další body programu: ...Pro občanku místo fotky s PINem

Potřebujete vyměnit občanský průkaz? K fotografovi už nemusíte. Obvyklé kolečko zahrnující návštěvu fotoateliéru, pořízení fotky „pasového formátu“ (starší si ještě pamatují, že bývala hotová až za týden) a následnou výpravu na úřad nyní odpadá.Město vydražilo levnější elektřinu

Jak jsme uvedli nedávno, Město Blansko plánovalo nakoupit elektrickou energii na Českomoravské komoditní burze v Kladně s cílem získat pro sebe a své příspěvkové organizace co nejlevnější energii. Tento obchod již proběhl a vysoutěžená cena za 1 MWh je o více jak 100 Kč nižší.


Kamerový systém městské policie v akci

Kamerový systém městská policie hojně využívá při své činnosti. V následujícím případě je popsáno dohledání pachatele s pomocí kamer. Velmi podstatné pro podobně úspěšnou práci s kamerovým systémem je včasné nahlášení probíhající trestné činnosti na linku 156.
Hledáme správce dětských hřišť

Město Blansko hledá zájemce, kteří by byli ochotni za finanční odměnu (dohoda o provedení práce) zastávat funkci správce dětských hřišť, která byla v loňském roce vybudována.Počet podnikatelů stále roste

Ilustrační foto k článku: Počet podnikatelů stále roste

Z aktuálních údajů živnostenského rejstříku vyplývá, že už čtvrtým rokem prakticky stejným tempem pokračuje rychlý nárůst počtu podnikatelů, který odstartoval už v roce 2008.Likvidace odpadních vod pomocí domovních čistíren

Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod vznikajících užíváním těchto objektů.


Národní týden manželství 2012 aneb Rozumíme si?

Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů žijících v manželství šestý Národní týden manželství 2012. Jeho tématem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství.Náhradní rodinná péče

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany zajišťuje ve svém územním regionu sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, jejíž součástí je mimo jiné i vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a následná spolupráce s těmito rodinami.


Správa poplatku za užívání veřejného prostranství

Oddělení „Pozemky“ odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu Blansko provádí mimo jiné činnosti i správu poplatku za užívání veřejného prostranství, a to za účelem poskytování služeb, umístění prodejních zařízení a umístění reklamních zařízení.
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, že od 1. ledna 2012 lze tuto činnost vykonávat pouze v rámci živnosti vázané s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.


Co čeká město Blansko v roce 2012? Úspory i investice

Jak jde dohromady na jednu stranu spořit a na druhou investovat? Kupodivu to jde. Život ve městě se nezastaví, ale dojde k omezení provozních nákladů a investice budou spíše menšího rozsahu a levnější, říká místostarosta Jiří Crha.
Nové části města Blanska na katastrálním území Těchova

Ilustrační foto k článku: Nové části města Blanska na katastrálním území Těchova

Změna územního členění bude mít vliv na označení tzv. adresních bodů a zejména označování trvale obývaných nemovitostí. Občané s trvalým pobytem v dotčených částech si budou moci bezplatně vyměnit občanské průkazy.


Odbor sociálních věcí informuje

V souvislosti se sociální reformou dochází v sociální oblastí k řadě změn. Jednou z nich je převod agend nepojistných dávek sociální ochrany z výkonu přenesené působnosti obcí do působnosti Úřadu práce ČR.


Poplatek za odpad

V měsíci lednu bude provedena kontrola pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Cyklistická stezka Blansko – Ráječko

Město Blansko připravuje k realizaci pro rok 2012 cyklistickou stezku Blansko – Ráječko. Cyklistická stezka začíná v místě křížení obslužné komunikace vlevo ve směru jízdy z Ráječka na Blansko hornolhotským potokem. V místě tohoto křížení vznikne mimo prostor obslužné komunikace, lávka přes hornolhotský potok.


Tréninky paměti pro seniory 2012

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy znovu otevírá Tréninky paměti pro seniory. Základní tréninkový kurz určený široké veřejnosti, zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí.


Změna jízdních řádů od 1. 2. 2012

Od 1. 2. 2012 bude provedena změna jízdních řádů, a to jak městské autobusové dopravy, tak i regionální autobusové dopravy. Je to z důvodu zrušení autobusové zastávky Blansko, Metra autobusová stanice.Úpravy ve struktuře městského úřadu

V souvislosti se sociální reformou, kdy došlo k přechodu nepojistných sociálních dávek z agendy městských úřadů pod Úřad práce ČR, jsme na MěÚ Blansko řešili úpravu struktury úřadu. Výsledkem je, že k 1.1.2012 přešlo 7 zaměstnanců k novému zaměstnavateli – Úřadu práce ČR a 3 pracovní místa byla zrušena.


Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2011

Ilustrační foto k článku: Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2011

V září 2011 proběhlo mezi občany města Blanska dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou občané spokojení s činností Městského úřadu Blansko a s vybranými službami, které občanům poskytuje. Stručný přehled nejdůležitějších výsledků dotazníku vám nyní předkládáme.


Poskytování služeb v oboru kominictví

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje vlastníky a uživatele staveb, bytových i nebytových prostor na povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/13

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 24. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/13. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 25. ledna 2012 od 14:30 do 16:00 hodin.


Studie aktualizace energetické koncepce města Blanska

Město Blansko zadalo zpracování v nadpisu citovaného materiálu, který komplexním pohledem řeší či navrhuje jak řešit současnou a budoucí problematiku zásobování teplem, s ohledem k současně platné Energetické koncepci města Blanska, stávajícím systémům, technologickým možnostem dneška, připomínkám a námětům občanů města zahrnutých do Petice proti energetické koncepci města.


Sociální reforma v oblasti nepojistných dávek sociální ochrany

Od 1. ledna 2012 nabývají účinnosti novely zákonů, souhrnně označované jako Sociální reforma. Sociální reforma se dotýká řady oblastí a radikálním způsobem mění celý systém sociálních dávek v České republice.


Části města Blansko na katastrálním území Těchov

Zastupitelstvo na svém 6. zasedání 06.12.2011 projednalo návrh na územní vymezení částí města Blansko na katastrálním území Těchov. Na tomto území byla doposud užívána pouze dvě označení částí města – Těchov a Obůrka, nicméně toto řešení bylo dlouhodobě neudržitelné z důvodu rozptýleného způsobu zástavby.


Přání do nového roku 2012

Ilustrační foto k článku: Přání do nového roku 2012

Vážení spoluobčané, rok 2011 je minulostí a na prahu roku nového se ptáme jaký bude ten nadcházející. Přejeme si, aby to byl rok dobrý. Dobrý pro každého z nás, naše děti a nejbližší, příbuzné a známé a také pro naše město i celou naši republiku.


Rybářské lístky v roce 2012

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře. V prosinci 2010 a v lednu 2011 si takto vyřídilo rybářský lístek celkem 111 rybářů.


Vydaný Územní plán Blansko

Zastupitelstvo na svém 6. zasedání 06.12.2011 projednalo předložené schvalovací podklady a vydalo Územní plán Blansko, pořizovaný přes fáze Doplňující průzkumy a rozbory, Koncept s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a Návrh zhruba od poloviny roku 2010, kdy byla uzavřena smlouva o dílo s ateliérem URBI, spol. s r. o. Ing. arch. Jany Benešové.