Detail usnesení


Usnesení rady č. 29 ze dne 21. 3. 2000

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Miluši Tynklovou a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 12. 1999 do 31. 5. 2000.

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 131 m2 v objektu Sadová 2, Blansko, MUDr. Vladimíru Širůčkovi, bytem Dvorská 36, Blansko, MUDr. Bohdaně Ševčíkové, bytem Jasanova 8, Blansko a paní Marii Andrlové, bytem Masarykova 53, Blansko, za účelem zřízení a provozu zdravotnických služeb v rozsahu praktický lékař pro dospělé, akupunktura, praktický zubní lékař, zubní laboratoř, za nájemné 1 000,-- Kč/m2/rok.

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor (cca 35 m2) na ul. 9. května 3, Blansko panu Pavlu Vajdišovi, nám. Míru 4, Blansko, na dobu neurčitou za účelem vytvoření specializované prodejny krmiv, potřeb a doplňků pro psy a kočky za nájemné ve výši 200,-- Kč/m2/rok.

Rada revokuje usnesení č. 67 z 1. schůze MR konané dne 15. 12. 1998.
Rada souhlasí s projednáním revokací usnesení č. 4 ze 14. schůze MZ konané dne 20. 2. 1992, usnesení č. 22 z 9. schůze MZ konané dne 12. 12. 1995, usnesení č. 5 ze 17. schůze MZ konané dne 16. 9. 1997, usnesení č. 16 z 2. schůze MZ konané dne 22. 12. 1998 a doporučuje předložit k projednání v MZ.

Rada nesouhlasí se snížením nájemného pro pana Himmera, nájemce nebytových prostor ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, z důvodu, že nájemci sousedních nebytových prostor, na které se nájemce odvolává, vložili nemalé investice do zprovoznění nebytových prostor, což bylo zohledněno ve výši nájemného.

Rada doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání výkup části pozemku parc. č. 50/3 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře cca 80 m2 (tzn. části potřebné pro úpravu křižovatky ulic Bezručova, Mlýnská, Dvorská) od vlastníka pozemku, za cenu dle znaleckého posudku.

Rada souhlasí z důvodu připravované výstavby domova důchodců s ukončením nájmu pozemků parc. č. 808/8 a parc. č. 808/17 v k. ú. Blansko dle nájemních smluv
– č. INV-NS/89/99/Ko ze dne 18. 10. 1999
– č. INV-NS/88/99/Ko ze dne 18. 10. 1999
– č. INV-NS/87/99/Ko ze dne 18. 10. 1999
– č. INV-NS/86/99/Ko ze dne 18. 10. 1999
– č. INV-NS/85/99/Ko ze dne 18. 10. 1999
– č. INV-NS/ 61/99/ Ne ze dne 1. 10. 1999
– č. INV-NS/ 62/99/ Ne ze dne 1. 10. 1999
– č. INV-NS/ 63/99/ Ne ze dne 1. 10. 1999
– č. INV-NS/138/99/Ne ze dne 10. 11. 1999, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemné pro rok 2000 nebude od nájemců požadováno.

Rada doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání a schválení výkup části pozemku parc. č. 205/1 – ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko, která bude zastavěna chodníkem, od vlastníka tohoto pozemku.

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1405/1 – ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko firmě ALLIB Leasing, s. r. o. Praha, Vinohradská 37 za účelem výstavby odstavné plochy pro autobusy hromadné dopravy, na dobu neurčitou.

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce SMM-Výp/29/98/Ne ze dne
20. 7. 1998 s tím, že předmětem výpůjčky budou pozemky vyznačené v příloze č. 3 (geometrický plán č. 2073-107/98).

Rada souhlasí, aby s ohledem na charakter dodatku s firmou KOREKT Invest, s. r. o., který obsahuje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s uvedením nové ceny, byl tento dodatek předložen MZ k projednání.

Rada revokuje usnesení č. 36 z 28. zasedání MR ze 7. 3. 2000 ve věci dodatku s firmou KOREKT Invest, s. r. o.

Rada souhlasí s pořízením změn schváleného územního plánu SÚ Blansko, které jsou označeny v předloženém materiálu jako žádosti č. 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
a návrhy č. 1., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 32.
a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejich pořízení.

Rada nesouhlasí s pořízením změn schváleného územního plánu SÚ Blansko, které jsou označeny v předloženém materiálu jako žádosti č. 3., 4., 6. a návrhy č. 2., 5., 7., 8., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 26., 28., 31.

Rada schvaluje nákup 1 ks kopírky v ceně do 44 990,-- Kč (včetně DPH) pro ZŠ Blansko, Erbenova ul. Nákup bude uhrazen z fondu reprodukce investičního majetku školy.

Rada bere na vědomí informaci Ing. Lachmana a PhDr. Králové o výsledku jednání s rodiči dětí umístěných do 1. MŠ Blansko, Údolní 2, a 6. MŠ Blansko – Klepačov.

Rada pověřuje na základě předchozího jednání ze dne 20. a 21. 3. 2000 zástupkyni starostky zasláním písemné nabídky na odkoupení nemovitosti 1. MŠ, Údolní 2 za limitní cenu 1,5 mil. Kč ve dvou ročních splátkách, a to 750 000,-- Kč do čtrnácti dnů po podpisu kupní smlouvy a 750 000,-- Kč do 31. 8. 2001. Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po úplném zaplacení kupní ceny. Za předpokladu odkoupení budovy bude provoz mateřské školy ukončen až k datu 31. 8. 2001 a do školky již nebudou od 1. 9. 2000 přijímány další děti.

Rada schvaluje jednat o zakoupení rekonstruované Sokolovny dle nabídky firmy REKO ze dne 17. 3. 2000 v případě, že město Blansko obdrží definitivní stanovisko o neplatnosti stávající Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na Klub ČKD od Mgr. Kozáka, soudce Krajského obchodního soudu.

Rada schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 7,5 mil. Kč na koupi a rekonstrukci malometrážních bytů v objektu č. p. 1470, pozemku p. č. 2588 zast. plocha v k. ú. Blansko u Českomoravské hypoteční banky, a. s., Malinovského 4, Brno a zajištění úvěru zastavením nemovitosti na parc. č. 2588 zast. plocha, k. ú. Blansko a doporučuje MZ ke schválení.

Rada schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 10 mil. Kč na nákup Klubu ČKD u Českomoravské hypoteční banky, a. s., Malinovského 4, Brno a zajištění úvěru zastavením nemovitosti na parc. č. 229 zast. plocha, k. ú. Blansko a doporučuje MZ ke schválení.

Rada schvaluje finanční dary v celkové výši 25 000,-- Kč od společností Vapis Blansko, a. s., Benč, s. r. o., ČKD Blansko Engineering, a. s., Agrostav Blansko, a. s. a dar 200 chlebíčků v hodnotě 1 600,-- Kč od Výroba lahůdek – Padělková Božena.

Rada souhlasí s odkladem platby nedoplatku z vyúčtování dodávky tepla za rok 1999 u neziskové organizace Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci – Sdružení zdravotně postižených v ČR, detašované pracoviště Blansko do konce měsíce června 2000 (t. j. do doby získání státní dotace).

Rada bere na vědomí zprávu k úpravě rozpočtu Nemocnice Blansko k 1. 3. 2000.

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 27 ze 7. schůze městské rady dne 23. 3. 1999 takto:
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 1022 (PK) a parc. č. 1022/1 orná půda o výměře 1000 m2 v k. ú. Blansko pro Hanu Rajtšlégrovou, Blansko, klub AGILITY za účelem cvičení se psy, umístění mobilní buňky pro skladování pomůcek klubu AGILITY, umístění čtyř mobilních kotců pro psy a oplocení tohoto areálu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1023 (dle PK) a parc. č. 1022/1 orná půda, vše o výměře cca 3000 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování psího útulku.

Rada bere na vědomí informace z pracovní porady společníků společnosti PUNKVA REGION, spol. s r. o. konané dne 16. 3. 2000 ve Sloupě s tím, že ukládá zástupci města Blanska projednat pozdější termín svolání valné hromady.

Rada souhlasí s řádným členstvím města Blanska v NSZM a doporučujeme MZ členství schválit.

Rada schvaluje program 10. zasedání městského zastupitelstva.

Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Leoše Dostála na členství a předsednictví v komisi finanční.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej OS Písečná na pozemku p. č. 4381 v k. ú. Blansko, a to dle stanoviska odboru.

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o velikosti 39,96 m2 v OS Písečná, Jasanova 15, Blansko pro paní Renatu Ziakovou, bytem Blansko, nám. Svobody 13 za nájemné 500,-- Kč/m2/rok za účelem provozování cukrářské výroby do doby odprodeje objektu OS Písečná.

Rada souhlasí s ukončením smlouvy na pronájem nebytových prostor – samoobsluhy v OS Písečná s paní Křížovou, Nad Žlíbkem 7, Blansko, dohodou ke dni 31. 3. 2000.

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem kanceláří č. 111, 112, 113 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, s panem Alešem Kratochvílem, Okružní 15, Blansko, dohodou k 31. 3. 2000.

Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 111, 112, 113 v prvním patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Ing. Josefu Vágnerovi, Habrůvka 1, 679 05 Křtiny, za nájemné ve výši 1520,-- Kč/m2/rok za účelem poskytování pojišťovacích a finančních služeb veřejnosti, a to od 1. 4. 2000.

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kanceláře č. 110, ve výškové budově, Smetanova 3, Blansko – nájemce Conseco, s. r. o., Kozí 8, Brno pro Ing. Josefa Vágnera, Habrůvka 1, IČO: 41556968, a to na 3 roky.

Rada bere na vědomí zprávu o možnostech pronájmu nebytových prostor Sdružení neslyšících, zast. panem Bilíkem a ukládá odboru KOM jejich žádost evidovat a v případě uvolnění vhodných nebytových prostor Sdružení neslyšících kontaktovat.

Rada souhlasí s demolicí levé části objektu č. p. 74 v Lažánkách tak, jak je navrženo v projektu pro stavební povolení. Vlastní demolice bude provedena až po vydání demoličního výměru.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout část pozemku parc. č. 310/10 zahrady o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko z důvodu určení pozemku v platném územním plánu města.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 35/1 zast. plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění venkovního posezení pro zákazníky prodejny palačinek v budově Zámek 5, Blansko.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku bezbariérovým chodníkem k prodejně zlatnictví na Wanklově nám. v Blansku a jeho užívání.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4055 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví Českého Telecomu.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1019/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 1,8 m2 v k. ú. Blansko včetně 2 stožárů za účelem umístění reklamních tabulí.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h