Detail usnesení


Usnesení rady č. 31 ze dne 11. 4. 2000

Rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti pí Zdenku Kostrejovou.

Rada jmenuje předsedou Komise finanční pana Ing. Jaroslava Berana.

Rada jmenuje členkou Komise pro životní prostředí pí Hanu Nedomovou.

Rada jmenuje členkou Komise pro zahraniční styky Mgr. Věru Vachovou.

Rada ukládá odboru ŠKOL, aby provedl rozbor situace v oblasti mateřského školství, který bude obsahovat vyhodnocení údajů o nemovitostech a nároků na investice, o reálné naplněnosti MŠ, o kvalitě personálního obsazení, a to ve spolupráci se Školským úřadem, vyhodnocení spádových oblastí vzhledem k vývoji porodnosti ve městě a vyhodnocení lokality z hlediska životního prostředí a tento materiál předložila na 32. zasedání městské rady.

V případě, že koupě Klubu ČKD nebude realizována, ukládá městská rada starostce města Mgr. Vachové jednat o koupi Sokolovny s firmou REKO a výsledek předložit městské radě.

Rada ukládá odboru FIN předložit výsledek přezkoumání rozboru hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za r. 1999 městské radě a následně předložit do příštího jednání městského zastupitelstva.

Rada ukládá jednatelům společnosti Služby Blansko, s.r.o. připravit seminář pro členy zastupitelstva, kde budou předloženy hospodářské výsledky za r. 1999 za přítomnosti ředitele společnosti Ing. Snopka.

Rada odkládá plnění úkolu dle us. č. 11 z 10. zasedání městského zastupitelstva do doby vyjádření oddělení PRAV ke zveřejňování informací o společnosti. Služby Blansko, s.r.o., a to do 2. 5. 2000.

Rada ukládá odboru FIN, aby předložil na příštím zasedání městského zastupitelstva informace o rozpočtech příspěvkových organizací města na r. 2000.

Rada ukládá odboru INV pořídit zpracování Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na území městské části Klepačov a ulici Svitavské.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Peštu a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Annu Pernicovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Štěpána Oláha a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Pavla Chemčuka a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada souhlasí se snížením poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro Romana Zouhara dle návrhu odboru KOM a doporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 9. května č. 14 v Blansku s paní Lenkou Kopeckou, bytem tamtéž, na dobu určitou do 31. 12. 2001 a pověřuje odbor KOM k dalšímu prodlužování nájmu bytu v návaznosti na platbě nájemného.

Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti na pozemku pč. 175/4 o výměře 450 m2 a pozemku p.č. 175/4 o výměře 450 m2 v k.ú. Blansko, panu Josefu Tichému, Lažánky 134, Blansko-Lažánky za cenu 51.000,- Kč (+ poplatky s převodem spojené) a doporučuje k projednání v městském zastupitelstvu s podmínkou, že městskému zastupitelstvu bude předložen kompletní záměr a způsob jeho finančního krytí.

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Smetanova 3, Blansko – kanceláří č. 201 a č. 202 pro Všeobecnou stavební spořitelnu Komerční banky, a.s., Regionální centrum, zast. Ing. Marií Skalníkovou, se sídlem Slovákova 11, Brno, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok za účelem zřízení poradenského místa pro klienty Všeobecné stavební spořitelny KB, a.s..

Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce pí Zukalová, bytem Křtiny 220 – pro Realitní a aukční společnost "Reality Kolínský" s.r.o., zast. JUDr. Milanem Kolínským, bytem Boskovice, U Templu 8, IČO 64511979 do 31.10.2000.

Rada nesouhlasí s podnájmem části objektu KD Těchov pro pana Ivana Plecitého, bytem Naloučany 44, Náměšť nad Oslavou.

Rada souhlasí s pozastavením výběru nájemného za rok 2000 za pronájem objektu kavárny s cukrárnou na nám. Svobody 10, Blansko firmě TOP 1 spol. s r.o., zast. Jaroslavem Konečným, Žižkova 21, Blansko, do doby konečného rozhodnutí odvolacího soudu.

Rada souhlasí s výměnou garážového boxu užívaného panem Richardem Hlouškem, bytem Bezručova 3, Blansko, za jiný garážová box, který má v užívání Město Blansko.

Rada souhlasí s ukončením nájmu s manželi Peterkovými, bytem Blansko, Žalkovského 2b dohodou ke dni 31. 3. 2000.
Vzhledem k tomu, že s firmou SELIO spol. s r.o. nedošlo ve věci mechanizačních prostředků k dohodě kupní ceny na úrovni zůstatkových hodnot, rada schvaluje pokračovat ve stávajícím nájemním vztahu.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plochy o výměře 10 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku budovou VZP ČR v Blansku.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 587/2 ostatní plochy v k.ú. Blansko za účelem výstavby garáže.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/1 zahrady o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko, a to za účelem rozšíření stávající provizorní zahrádky.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku budovou jiného vlastníka.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 482/1 ostatní plochy o výměře 200 m2 v k.ú. Dolní Lhota.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 812/8 orná půda o výměře cca 150 m2 v k.ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady ve vlastnictví fyzických osob.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 4411/2 – zastavěná plocha o výměře 127 m2 a pozemku parc. č. 579/5 – ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu (směny) části pozemku parc. č. 397/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 1423 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem majetkoprávního vypořádání.

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2267 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby paní Mgr. Evě Moučkové, bytem Blansko, Údolní 1, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,- Kč/m2/rok.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko paní Vlastě Mynaříkové, Mánesova 4, Blansko, za nájemné z výměry 80 m2 ve výši 2,- Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářského využití a za účelem údržby úklidu a sečení trávy na ostatní ploše, vše na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, v souladu s podmínkami Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře 240 m2 v k.ú. Blansko panu Antonínu Ševčíkovi, Vodní 10, Blansko, za nájemné 1,- Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 99/6 zahrady o výměře 63 m2 v k.ú. Dolní Lhota, který byl vytvořen z částí pozemků parc. č. 99/3 zahrada a parc. č. 99/4 zahrada v k.ú. Dolní Lhota Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno, z důvodu zastavění pozemku regulační stanicí plynu, včetně užívání okolní manipulační plochy, za nájemné 30,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plochy o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko paní Růženě Kuglerové, Snack Bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, za účelem vybudování letního posezení pro občerstvení u Snack Baru Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, za nájemné 5.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Rada nedoporučuje městskému zastupitelstvu k projednání a schválení výkup pozemků parc. č. 655/22 – orná půda o výměře 1760 m2, parc. č. 655/6 – orná půda o výměře 1825 m2 a parc. č. 659/7 – pastvina o výměře 168 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků.

Rada ukládá jednatelům společnosti Služby Blansko, s.r.o., aby v souvislosti s rekonstrukcí obytné zóny na ulicích Žalkovského, Aloise Skotáka, Družstevní a K.J. Mašky zpracovali ekonomické vyhodnocení osazení zóny parkovacími automaty a doporučili místo umístění a počet.

Rada města Blanska stanovuje na základě nařízení vlády č. 48/1995 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu, KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle §4, odstavec 1, písmeno a) limit zaměstnanců a limit prostředků na platy pro rok 2000.
Příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko nestanovuje způsob usměrňování prostředků na platy pro rok 2000 s přihlédnutím k nařízení vlády č. 349/1997 Sb.

Rada ukládá ředitelce Městské knihovny Blansko, aby sledovala veškeré možnosti dotačních příležitostí pro rozvoj výuky a vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím Internetu především v souvislosti s akčním plánem realizace státní informační politiky.

Rada souhlasí se spolupořadatelstvím města na akci "Půlmaraton Moravským krasem" v rámci oslav 95. výročí povýšení Blanska na město a Dnů sportu a kultury ČR.

Rada jmenuje do organizačního výboru Půlmaratonu Moravským krasem vedoucího odboru ŠKOL Mgr. Vladimíra Jančíka.

Rada souhlasí s příspěvkem pro ASK Blansko na akci Půlmaraton Moravským krasem a ukládá sportovní komisi zapracovat částku 10.000,- Kč do návrhu na rozdělení dotací, dále ukládá zahraniční komisi spolupracovat při pozvání sportovců z družebních měst a podílet se na financování jejich účasti na této akci do výše 5.000,- Kč z rozpočtu komise pro zahraniční styky.

Rada souhlasí s příspěvkem na propagaci Dnů sportu a kultury ČR (Půlmaraton, Lidový běh, kulturní akce, sportovní akce), které se uskuteční dne 11. 6. 2000 v Blansku ve výši 5.000,- Kč.

Rada bere na vědomí postup při řešení stížnosti pana Petržely a ukládá odboru ŠKOL, aby jej písemně informoval o vývoji a výsledcích jednání s ČŠI a ŠÚ Blansko o možnostech Města Blansko jako zřizovatele ZŠ.

Rada souhlasí s bezúplatným převodem vyřazovaných nemocničních lůžek včetně matrací od Nemocnice Blansko na společnost Katolického domu v Blansku.

Rada souhlasí s přerušením činnosti společnosti PUNKVA REGION spol. s r.o. a ukládá oddělení PRAV předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Rada ukládá zástupci PUNKVA REGIONU spol.s r.o. s okamžitou platností iniciovat provedení změn v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu, přijatých na proběhlých valných hromadách společnosti PUNKVA REGION spol. s r.o.

Rada schvaluje zakoupení některého z vystavovaných exponátů na vernisáži keramiky a kreseb dětí ZUŠ Města Albrechtice, která se uskuteční 15. dubna 2000 v Městském kulturním středisku v Adamově, v částce 1.000,- Kč.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h