Detail usnesení


Usnesení rady č. 32 ze dne 2. 5. 2000

Rada ukládá tajemníkovi MěÚ Blansko zpracovat a předložit městské radě k projednání rámcové úkoly pro komise městské rady pro II. pololetí roku 2000.

Rada bere na vědomí abdikaci p. Daňka Milana na členství v Komisi kulturní.

Rada bere na vědomí doporučení Komise pro investiční a územní rozvoj ve věci pořadí hodnotících kritérií pro výběr dodavatele u investic města dle předloženého návrhu.

Rada ukládá odboru INV zpracovat kriteria dle doporučení Komise pro investiční a územní rozvoj do Zadávacích podmínek pro výběrová řízení na dodavatele akcí Zimní stadion, Křižovatka Mlýnská x Bezručova, Nám. Republiky, Wanklovo náměstí, Okruh Žalkovského.

Rada nesouhlasí s poskytováním bezúplatného nájmu ploch ve vlastnictví města Blanska pro pořádání sportovních akcí nekomerčního charakteru s tím, že bude posuzovat každou případnou žádost samostatně.

Rada vyslovila poděkování Komisi sportovní za zdařilé uspořádání I. Sportovního bálu.

Rada bere na vědomí návrh p. Jiřího Hollmanna ve věci Cykloparku a žádá jej o doplnění souhlasu vlastníků pozemků s umístěním Cykloparku a vyčíslení finančního příspěvku města na zřízení areálu.

Rada nesouhlasí se zrušením vyhrazeného parkoviště za MěÚ Blansko, a to z důvodu, že parkující úředníci používají svá auta k operativnímu pohybu v rámci pracovní náplně.

Rada prohlašuje v souladu s § 56 odst. 2) zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, na uprázdněný mandát po pí MUDr. Marii Klapušové za člena Městského zastupitelstva Blansko pana Ing. Ivana Mrázka, nar. 19. 6. 1961, náhradníka za volební stranu KDU – ČSL, od 2. 5. 2000. Rada ukládá tajemníkovi zaslat p. Ing. Ivanu Mrázkovi osvědčení o tom, že se stal členem Městského zastupitelstva Blansko.

Rada projednala žádost Fondu ohrožených dětí Praha a rozhodla finanční příspěvek neposkytnout.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 5.000,- Kč na rekondiční pobyt v Jánských Lázních pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená org. č. 1, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 6.000,- Kč na rehabilitačně-výchovný pobyt pro vozíčkáře pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 10.000,- Kč na náklady spojené s vydáváním zpravodaje Paprsek pro Sdružení zdravotně postižených, Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 4.000,- Kč na rehabilitačně – výchovný pobyt pro neslyšící a nedoslýchavé, okresní výbor, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 2.000,- Kč na zajištění tlumočnických služeb pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 10.000,- Kč na zakoupení čističe a zvlhčovače vzduchu pro Speciální školu pro žáky s více vadami, Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 5.000,- Kč na psychorehabilitační kurs pro matky a zdravotně postižené děti pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 5.000,- Kč na letní tábor pro děti s mentálním postižením pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Blansko.

Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 2.000,- Kč na rekondiční pobyt v Jánských Lázních pro Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace č. 2, Blansko.

Rada souhlasí s tím, že 7. 7. 2000 bude úřední svatební den.

Rada vzhledem ke zjištěným skutečnostem konstatuje, že pan Marek Baláž nemá nárok na přidělení bytové náhrady. Dále konstatuje, že došlo prokazatelně k pochybení ohlašovny MěÚ Blansko v záležitosti evidence trvalého bydliště a ukládá odboru VNV zaslat panu Marku Balážovi omluvný dopis a výzvu k přihlášení nového trvalého bydliště v souladu se Zákonem o evidenci obyvatel.

Rada bere na vědomí vyjádření oddělení PRAV ke zveřejňování informací o společnosti Služby Blansko, s.r.o. a výklad o postavení valné hromady této společnosti a vztahu k městskému zastupitelstvu.

Rada ukládá tajemníkovi MěÚ Blansko uspořádat do 30.5.2000 seminář pro členy městského zastupitelstva na základě usnesení z 10. zasedání městského zastupitelstva.

Rada bere na vědomí vyjádření oddělení PRAV k problematice společnosti PUNKVA REGION, spol. s r.o..

Rada vydává v souladu s usnesením č. 31 z 10. zasedání městského zastupitelstva Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko, ve znění vyhlášky č. 1/2000.

Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Rada bere na vědomí výsledky inventarizací Města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1999.

Rada souhlasí s odkladem splátky do 30. 5. 2000, ve výši 201.743,- Kč a úrokem z prodlení k datu uhrazení kupní ceny, za nebytový prostor nám. Míru 3, paní Janě Petlachové, bytem Blansko, Údolní 5.

Rada schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč od společnosti Druhá slévárna Blansko, a.s., provoz Blansko, se sídlem 28. října 165, Ostrava – Mariánské Hory a dar 100 ks kytiček v hodnotě 2.000,- Kč od zahradnictví HELENKA, s.r.o., Blansko, Bezručova 5.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 186/1 louky o výměře cca 220 m2 v k.ú. Blansko.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 885/1 ostatní plochy o výměře cca 129 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby tří dvojgaráží s tím, že předmětná výstavba neohrozí plánovanou výstavbu bytového domu.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 624/1 ostatní plochy o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zástavby částí garáže.

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat nebo pronajmout část pozemku parc. č. 1017/3 (PK) v k.ú. Blansko o výměře 64 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání nebo uzavření nájemní smlouvy.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 35/1 zast. plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění venkovního posezení pro zákazníky prodejny palačinek v budově Zámek 5, Blansko panu Lubomíru Liškovi, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.600,- Kč/rok + míra inflace od roku 2001.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy o výměře 11 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku bezbariérovým přístupovým chodníkem k prodejně zlatnictví na Wanklově nám. v Blansku a jeho užívání panu Petru Valouškovi, bytem Blansko, Husova 23, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.244,- Kč/rok + míra inflace od roku 2001.

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4055 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 v k.ú. Blansko Českému Telecomu a.s., na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 50,- Kč/m2/rok + inflace od roku 2001, z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví Českého Telecomu a jejího užívání.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1019/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 1,8 m2 v k.ú. Blansko včetně 2 stožárů za účelem umístění dvou reklamních tabulí firmě TAT AUTO, s.r.o., Blansko, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2.400,- Kč/rok + míra inflace.

Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 3973 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 513 m2v k.ú. Blansko a části pozemku parc. č. 787/4 o výměře 130 m2 v k.ú. Blansko, Domu dětí a mládeže Blansko, Sladkovského 2A, Blansko, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 35/3 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 190 m2 v k.ú. Blansko firmě STIM IDC, spol. s r.o. Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/rok od 1. 5. 2000, za účelem vybudování a provozování pěší komunikace se dvěma schodišti, s termínem dokončení stavby červen 2001.

Rada doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání a schválení zrušení podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 65/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov a vzájemné vypořádání, a to tak, že město Blansko bude výlučným vlastníkem té části pozemku, na které se nachází hřiště a René Švancara bude výlučným vlastníkem té části pozemku, která je mimo hřiště.

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. SM-NS/15/97/Ko, která byla uzavřena mezi městem Blansko a firmou Vrba spol. s r.o. Blansko dne 5. 2. 1997, kterým bude upravena výměra předmětu nájmu, části pozemku parc. č. 84/9 v k.ú. Blansko na 400 m2, dále cena nájmu na 29,35 Kč/m2/rok a výpovědní lhůta na tříměsíční, s účinností těchto změn od 1. 1. 2000.

Rada schvaluje rozdělení dotací pro sport na rok 2000 dle předloženého návrhu Komise sportovní.

Rada doporučuje Klubu Agility požádat o dotaci na činnost na odboru ŠKOL MěÚ z položky zájmová činnost.

Rada schvaluje předložený grantový program na kulturní aktivity ve městě Blansko pro rok 2000.

Rada schvaluje rozšíření půjčovní doby pro veřejnost v Městské knihovně Blansko v pátek do 20.00 hodin ve zkušebním období.

Rada ukládá ředitelce Městské knihovny Blansko seznámit městskou radu s výsledkem zájmu veřejnosti o prodloužený provozna zasedání městské rady v měsíci červnu.

Rada schvaluje pořádání pátečních večerů s hudbou v občerstvení GIZELA v RO Palava ve dnech od 5. 5. – 22. 9. 2000 do max. 22.00 hodin.

Rada schvaluje předloženou Koncepci zabezpečení provozu MŠ v Blansku a analýzu vytíženosti MŠ s výhledem do roku 2003 a ukládá odboru ŠKOL předložit ji na 12. zasedání městského zastupitelstva.

Rada bere na vědomí stanovisko odboru k novele zákona o odpadech a souhlasí s pokračováním zavedeného systému nakládání s odpady ve městě Blansku.

Rada bere na vědomí vyhodnocení systému nakládání s odpady v integrovaných obcích. Na základě vyhodnocení roku 1999 rada souhlasí se snížením četnosti svozu na 1× za 14 dní v integrovaných obcích od pololetí roku 2000 a tím i snížením platby na občana integrované obce na 200,- Kč/rok.

Rada souhlasí se změnou na straně druhého účastníka nájemních vztahů, upravených nájemní smlouvou ze dne 1. 10. 1994 mezi Městem Blansko a Romanem Holubem – PRIMA a s převodem všech práv a povinností vyplývajících z předmětné nájemní smlouvy na PRIMU Blansko s. r. o., zastoupenou panem Jiřím Blažkem a ukládá odboru KOM vypracovat na základě výše uvedeného dodatek k dotčené nájemní smlouvě.

Rada souhlasí se změnou termínu předložení přehledu čistého zisku z výnosu reklamních ploch za uplynulý rok a se změnou termínu splatnosti podílu na čistém zisku zpětně za období 12 kalendářních měsíců po zpracování změn předložených ve stanovisku odboru FIN do dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SM-27/95. Rada ukládá odboru KOM vypracovat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM-27/95 a zapracovat do něj připomínky odboru FIN.

Rada souhlasí s darovací smlouvou mezi městem Blansko a Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.

Rada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu správy bytového fondu v Blansku z 15.3.1996.

Rada nesouhlasí se změnami smlouvy o budoucím nájmu a budoucím převodu do vlastnictví jednotek ve výstavbě 42 b.j. Blansko, Písečná.

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy čp. 112, Smetanova 1, Blansko na pozemku pč. 91 a pozemku o výměře 624 m2 v k.ú. Blansko.

Rada souhlasí s převedením smluv č. 12/99/Pe a 13/99/Ku ze Sdružení Game Land, zast. panem Řehůřkem, Semeniukem a Pšikalem na společnost GAME LAND s.r.o., zast. panem Vl. Řehůřkem, se sídlem Zborovecká 11, Blansko, IČO: 25593102 a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek ke stávajícím nájemním smlouvám.

Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce pí Zukalová, bytem Křtiny 220 – pro Realitní a aukční společnost "Reality Kolínský" s.r.o., zast. JUDr. Milanem Kolínským, bytem Boskovice, U Templu 8, IČO 64511979 do 30. 4. 2002.

Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko pro p. Lubomíra Lišky, Obora 70, 679 01 Skalice nad Svitavou do 31. 12. 2000, nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Rada pověřuje starostku, aby jménem města Blansko, jako zřizovatele Nemocnice Blansko, požádala Finanční úřad v Blansku, na základě předloženého materiálu, o provedení mimořádné kontroly hospodaření Nemocnice Blansko a správnosti vedení účetnictví.

Rada pověřuje starostku zajištěním kontroly plnění ustanovení zák. č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Nemocnici Blansko Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h