Archiv článků
   za měsíc listopad 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Z činnosti městské policie – listopad 2005

Od 1. 1. 2005 provedli strážníci MP několik kontrol v oblasti veřejného pořádku ve městě Blansku, především se zaměřením na neoprávněné zakládání skládek, odkládání odpadků a odpadů mimo vyhrazená místa a udržování čistoty a pořádku na soukromých i městských pozemcích. V průběhu těchto kontrol bylo zjištěno více jak třicet protiprávních jednání. Osoby, které se takovéhoto jednání dopustily, byly upozorněny na porušování obecně závazných právních předpisů a byla učiněna opatření k nápravě v této oblasti. Za uvedené období bylo dále z území města odstraněno 10 vraků motorových vozidel.Projekt Pracovní rehabilitace pokračuje

Dne 1. 8. 2005 byl zahájen projekt Pracovní rehabilitace v Blansku, o němž jsme již dříve informovali prostřednictvím článků na webových stránkách města Blanska a v denním tisku. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Jihomoravského kraje, v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2 — Podpora sociální integrace v regionech. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem je město Blansko.


V prosinci končí první vlna výměn občanských průkazů

Ilustrační foto k článku: V prosinci končí první vlna výměn občanských průkazů

Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994. V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.


Nová pěší zóna na ul. Rožmitálově bude slavnostně otevřena v pondělí

14. listopadu 2005, 14.30 h — to je čas, kdy se v prostorách před obchodním domem Albert na Rožmitálově ulici uskuteční slavnostní otevření nově zrekonstruované pěší zóny. Nebudou chybět ani hosté — ředitel Krajského úřadu v Brně Ing. Bc. Jiří Crha, ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a senátor Vlastimil Sehnal. V kulturním programu vystoupí mažoretky a Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice a žáci Soukromé ZUŠ Blansko.


Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1. 10. 2005

Zákonem č. 218/2005 Sb. se s účinností od 1. 10. 2005 změnil zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon přinesl lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepšil podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré občany (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).


Povolené skládky a terénní úpravy na území správního úřadu Blansko

Níže uvedený přehled přináší aktuální soupis povolených skládek a terénních úprav na území správního obvodu Blansko. Zmíněná zařízení slouží k trvalému a řízenému ukládání vybraných odpadů, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o již dále nevyužitelné odpady, které ponejvíce vznikají při stavební činnosti, např. při zakládání staveb, rekonstrukcích budov apod.