Archiv článků
   za měsíc říjen 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Velkokapacitní kontejnery v listopadu

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku na měsíc listopad 2004. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady. Kontejnery budou přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin.


Činnost městské policie v období od 1. 9. do 15. 10. 2004

Za uvedené období mj. dále strážníci MP řešili celkem 7 přestupků proti občanskému soužití, 15 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a v 8 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města odstraněno 8 vraků motorových vozidel a na dalších 5 je umístěna výzva k jejich odstranění.


Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římsko-katolická a Církev československá husitská zve občany města na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 31. října ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku.


Městská policie provádí odchyt koček

Od 13. 10. 2004 zahájili strážníci MP v lokalitě ulice 9. května odchyt toulajících se koček. MP tak přistoupila k dalšímu kroku v rámci opatření při řešení problematiky přemnožení koček v této lokalitě.


Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu a Vojenské sdružení rehabilitovaných si vás dovolují pozvat na vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu, který se koná ve čtvrtek 28. října 2004 v 10.00 hodin na náměstí Svobody.
Program: koncert dechové hudby, položení věnce k památníku obětí 1. světové války, projev starostky města Blanska.


Ředitel Nemocnice Blansko odvolán z funkce

Rada města Blanska na svém 42. zasedání dne 19. 10. 2004 odvolala Ivana Kozáka z funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Výkon funkce ředitele končí dnem 20. 10. 2004.


Místní poplatek za odpad

V první polovině měsíce října 2004 byly občanům města Blansko distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Termín splatnosti poplatku je do 31. 10. 2004.


Dokončené investiční akce

V měsíci říjnu byly dokončeny investiční akce menšího rozsahu, zaměřené na odstranění lokálních závad na místních komunikacích.


Chystáte se stavět? Pozor na změny!

Stavební úřad Městského úřadu Blansko upozorňuje všechny budoucí stavebníky na novelu tzv. autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. Praktickým důsledkem, který se může dotknout řady občanů, je výrazné omezení okruhu osob, které mohou zpracovat projektovou dokumentaci některých staveb. Po 1. lednu 2005 totiž zanikají oprávnění k projektování udělená podle dřívějších předpisů, zejména vyhlášek č. 8/1983 Sb. a 186/1990 Sb., tzv. průkazy způsobilosti.


Výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Do vytvořeného fondu získalo finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Finanční prostředky jsou určeny k poskytování účelových půjček na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu na území města Blanska.


Občan a mimořádné situace – díl osmý: Povodně a ochrana před nimi – dokončení

Ochrana před povodněmi v zásadě spočívá na třech typech opatření: prevence, bezprostřední ochrana před živlem, opatření po povodni. Prevencí máme na mysli především dlouhodobou plánovanou činnost, jako je zpracovávání povodňových plánů, stanovování zátopových území a způsobů jejich případného vyklízení, realizaci terénních opatření (výstavba ochranných hrází a retenčních nádrží) a podobně.
Průběh letní rekreační sezony očima Městské policie Blansko

Prázdninové měsíce, červenec a srpen, jsou pro většinu lidí měsíce ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům, drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.