Archiv článků
   za měsíc březen 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Hana Nedomová představuje Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko

Ilustrační foto k článku: Hana Nedomová představuje Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko

Průběžně si představujeme odbory Městského úřadu Blansko. Mnohé jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají, aniž si to však nějak výrazně uvědomují. Zajímalo nás, co se skrývá za označením odbor hospodářské správy. Vysvětlení nám ochotně poskytla paní Hana Nedomová, od dubna loňského roku vedoucí odboru, když její předchůdkyně odešla na mateřskou dovolenou.Obyvatelé Blanenska stárnou rychleji než zbytek ČR

Demografický vývoj blanenského okresu a jeho prognóza do roku 2010 včetně demografické analýzy obyvatel města Blanska. Podle této prognózy má v roce 2010 připadnout na 100 osob mladších 15 let celkem 154 osob ve věku 60 let a starších, zatímco nyní je to jen 111.


Zájemci o garáže na Písečné, hlaste se!

Předběžná nabídka na odkoupení připravovaných garáží na ulici Jasanová. Garáže v celkovém počtu 38 ks jsou situované na ulici Jasanová pod nově budovanými bytovými domy.


Setkání s občany: Město v převaze

Ilustrační foto k článku: Setkání s občany: Město v převaze

Setkání občanů města se zástupci městského úřadu skončilo, co se účasti týká, jednoznačně ve prospěch Města. Občanů, kteří na setkání přišli, bylo maximálně dvacet. Zbývající osazenstvo tvořili vedoucí jednotlivých odborů, připravení odpovídat na jejich dotazy.


Bytové domy Písečná II budou do konce roku 2005

V druhém týdnu měsíce března letošního roku byla plně zahájena zemními pracemi výstavba dalších bytových nájemních domů na sídlišti Písečná.


Úbytek dětí ve školství přináší mnohé problémy

Ilustrační foto k článku: Úbytek dětí ve školství přináší mnohé problémy

Přesto, že podle statistických údajů křivka porodnosti mírně vzrůstá, úbytek dětí z předcházejících let se začíná projevovat. Ve školství. Dokladem pro nás budiž stav, který je nutné řešit v neúplné Základní škole v Blansku — Dolní Lhotě. Nejkvalifikovanější odpovědi jsem hledal u vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jímž je od 1. ledna Mgr. František Alexa, který vystřídal Mgr. Vladimíra Jančíka, jenž se stal ředitelem městské knihovny.


Svoz nebezpečných odpadů v dubnu

V dubnu proběhne svoz běžného komunálního odpadu a svoz nebezpečného odpadu. Přinášíme časy přistavení a přehled stanovišť velkokapacitních kontejnerů.
Upozornění: Svozový den zbytkového komunálního odpadu (pondělí) 12. dubna 2004 bude přesunut na sobotu 10. dubna 2004!


Občan a mimořádné situace – díl druhý: Právní rámec krizového řízení

Chtěli bychom se pro tentokrát v našem seriálu zaměřit na poněkud suchopárné, ale důležité téma — právní úpravu krizového řízení v České republice. Řeč zákonů, vyhlášek a paragrafů bývá, pravda, někdy hodně strohá a těžko srozumitelná, nicméně bez pevného právního rámce by žádný systém krizového řízení vůbec nevznikl o jeho řádném fungování ani nemluvě.


Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva

Na posledním zasedání zastupitelstva se řešilo hned několik zásadních témat. Mezi hlavní patřilo schválení rozpočtu pro rok 2004. Projednávala se ale i další neméně důležitá témata jako např. prodej restaurace Dělnický dům, převod nemocnice na Město, výstavba bowlingu u Sýpky a další. Komentáře k nejdůležitějším bodům sepsala starostka města PhDr. Jaroslava Králová.


Vedení města zodpoví dotazy občanů

Veřejná schůze občanů se zástupci města se koná ve středu 24. března od 16 h v Kině Blansko. Přítomno bude nejen vedení města, ale i vedoucí odborů MěÚ Blansko. Občané mohou vznášet písemné dotazy, které mohou předem předat do Informační kanceláře Blanka, na podatelnu městského úřadu nebo zaslat na e-mailovou adresu sekr@blansko.cz. Další dotazy bude možno předat v šatně kina před zahájením akce. Lístky s dotazy budou v závěru večera slosovány o ceny.


Blansko vyhrálo krajské kolo Zlatého erbu

Ilustrační foto k článku: Blansko vyhrálo krajské kolo Zlatého erbu

Oficiální stránky města Blanska byly vyhodnoceny jako nejlepší stránky v kategorii měst v Jihomoravském kraji. Rozhodla o tom porota krajského kola soutěže Zlatý erb (o nejlepší stránky měst a obcí). Mimo to získalo Blansko další dvě ocenění.


K dispozici budou tři nové bezbariérové byty

Na základě informací odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko sdělujeme, že budou v měsíci květnu letošního roku zkolaudovány tři byty zvláštního určení — bezbariérové byty v Blansku v lokalitě Zborovce. Zájemci čtěte dál!


Upozornění: Nekrmte toulavé kočky!

Na základě četných stížností na výskyt velkého počtu volně toulavých koček na území města Blanska vydává Město Blansko toto upozornění s výzvou pro občany, aby svým přístupem nenapomáhali nekontrolovanému zvyšování populace koček a spolupracovali na regulaci jejich kolonií.


Zastupitelé rozhodnou o rozpočtu na rok 2004

V pondělí 15. března se bude ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko konat 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zahájení je v 15.30 h. Jedním z bodů programu je projednávání návrhu rozpočtu Města Blansko na rok 2004.


Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 22. března 2004 od 12 do 16 hodin ve všech předškolních zařízeních.


Ulice Rodkovského bude zrekonstruována do května

Ilustrační foto k článku: Ulice Rodkovského bude zrekonstruována do května

Celá akce rekonstrukce ul. Rodkovského byla zahájena na podzim roku 2002, kdy byla vykácena alej starých topolů. V této době mělo Město k dispozici projektové dokumentace na rekonstrukce chodníku a kanalizace před školou T. G. Masaryka.