Archiv článků
   za měsíc duben 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Armáda s okamžitou platností pozastavuje odvody branců

Hlavní doplňovací úřad Armády ČR dnešního dne oznámil, že na základě nařízení náčelníka generálního štábu AČR gen. Pavla Štefky se s okamžitou platností na celém území ČR pozastavují veškerá probíhající odvodní řízení branců. Z tohoto důvodu se neuskuteční ani odvody branců z Blanenska, které měly proběhnout v Blansku v Katolickém domě v termínu od 30. 4. do 14. 5. 2004. Všichni branci z Blanska a okolních obcí, kterých se odvodní povinnost v uvedeném termínu týkala, budou o zrušení odvodů neprodleně písemně informováni Územní vojenskou správou Vyškov.
Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka


Deratizace města Blanska

V obdobích duben-květen a září-říjen 2004 bude pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Zastavení s Ing. Milanem Kiselou na odboru investičního a územního rozvoje

Ilustrační foto k článku: Zastavení s Ing. Milanem Kiselou na odboru investičního a územního rozvoje

Dnes se zastavíme u odboru investičního a územního rozvoje s jeho vedoucím, jímž je Ing. Milan Kisela. Úvodem jen tolik, že odbor je rozdělen na oddělení pozemků (vedoucí Ing. Jaroslava Marvanová) a oddělení investiční (vedoucí Ing. Luděk Odehnal).


Nebezpečné odpady pod stálým dohledem úřadu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje povinnost právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které při své činnosti nakládají s nebezpečnými odpady, nakládat s těmito odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, pokud na tuto činnost nemají souhlas krajského úřadu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.


Schůze občanských aktivit

Přinášíme aktuální termíny veřejných schůzí občanských aktivit okolních obcí s vedením Města. Začátky vždy v 18.00 h. Přítomni budou místostarostové, na požádání je možná účast i jiných pracovníků úřadu.


Všechny cestovní kanceláře na Blanensku jsou pojištěny

Ve správním obvodu OŽÚ Blansko působí celkem 5 cestovních kanceláří. S ohledem na blížící se rekreační sezonu byly kontrolním oddělením živnostenského úřadu v měsících lednu — březnu provedeny kontroly u všech provozovatelů cestovních kanceláří.


Termostatické ventily musí být namontovány do konce roku

Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. má vlastník objektu, ve kterém dochází k rozúčtování nákladů na teplo mezi více uživatelů nebo uživatelem není přímo vlastník, povinnost osadit termostatické ventily (termoventily) na radiátory včetně měřičů tepla, a to do konce roku 2004.


Město Blansko a Městský úřad Blansko v roce 2003

Kompletní materiál se statistikami a souhrnem činností vykonaných jednotlivými odbory městského úřadu v roce 2003. Tento materiál byl zpracován jako hlavní podklad pro schůzi s občany, která proběhla na konci března v blanenském kině.


Seznamy voličů se uzavírají 2. května

Dne 2. května 2004 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, končí i lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a rovněž končí lhůta pro zanesení údajů pro první fázi sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Činnost městské policie v období od 16. 2. do 30. 3. 2004

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 10 přestupků proti občanskému soužití, 13 přestupků proti majetku — zde se jednalo především o drobné krádeže v OD, a v 6 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města a integrovaných obcí odstraněno 5 vraků motorových vozidel a na dalších 6 umístěna výzva k jejich odstranění.


Střed okružní křižovatky vyplní zeleň

V prosinci loňského roku byla tato křižovatka uvedena do provozu. Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce bylo nutné řešit i práce, které souvisely s projektem ISPA a vyžádaly si nejen zvýšení nákladů, ale měly také vliv na časový harmonogram stavby, byly prioritně prováděny práce tak, aby křižovatka mohla být dána do provozu před začátkem zimního období, což se také podařilo. V současné době již probíhají zbývající práce na dokončení křižovatky.


Uzavírky vozovek v Blansku

Aktualizováno! Upřesněna data uzavírek a přidány jízdní řády. V současné době se v Blansku pracuje na dvou místech, kde bude zanedlouho na nějaký čas úplně uzavřena komunikace. Je plánována úplná uzavírka na Starém Blansku ve směru na Olešnou a také uzavírka mostu ve směru na Dolní Lhotu.


Státní sociální podpora již pod úřadem práce

Od 1. dubna přešla všechna agenda státní sociální podpory pod úřad práce. Po přechodu z okresního na městský úřad tak nyní definitivně získala své místo pod hlavičkou státní instituce, pod kterou logicky patří — pod ministerstvem práce a sociálních věcí.


Občan a mimořádné situace – díl třetí: Integrovaný záchranný systém

Pokud dojde ke vzniku mimořádné události, nemůže její likvidaci a následné záchranné práce zvládnout pouze jedna záchranářská organizace. Praxe mnohokrát ukázala, že v takové situaci je třeba využít síly, prostředky a zkušenosti více orgánů nebo i osob, ať už právnických, nebo fyzických. Činnosti při likvidaci následků mimořádné události je také třeba koordinovat. K tomu v České republice slouží Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS).