Archiv článků
   za měsíc září 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Město Blansko připravuje vydání nové obrazové publikace

Ilustrační foto k článku: Město Blansko připravuje vydání nové obrazové publikace

Reprezentativní obrazové publikace jsou vhodnou formou propagace měst a obcí. Mohou sloužit jako zajímavá vzpomínka z cest i jako důstojný dárek. Proto se i město Blansko rozhodlo po několika letech vydat novou publikaci, která by na fotografiích zachytila historii města i jeho současnou podobu.Poradenská a informační služba České obchodní inspekce už i v Blansku

Od 1.10.2009 zahájí Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, pro spotřebitele poradenskou a informační službu v Blansku. Pracovníkem České obchodní inspekce budou spotřebitelům podávány informace týkající se ochrany spotřebitele při prodeji výrobků a poskytování služeb.


V novém kalendáři ožijí historické fotografie

Ilustrační foto k článku: V novém kalendáři ožijí historické fotografie

Po úspěchu kalendáře 2009 připravují pro rok 2010 města Blansko a Boskovice společně s Pivovarem Černá Hora opět společný stolní kalendář, tentokrát zaměřený na dobové fotografie z regionu Blanenska, Boskovicka a také na černohorské pivovarnictví.


Končí páteční úřední dny v úseku cestovních dokladů

V období zvýšeného zájmu o cestování v měsících dubnu až září letošního roku mohli klienti, kteří navštívili Městský úřad Blansko, správní oddělení odboru vnitřních věcí, úsek cestovních dokladů, nově využít pátečních úředních hodin.


Nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že 26. 8. 2009 byla vydána a od tohoto data je také účinná nová vyhláška č. 268 o technických požadavcích na stavby. Současně byla zrušena dosud platná vyhláška č. 137/1998 Sb.


Změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel

Dne 31. srpna 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nová vyhláška podle svého čl. III nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Místní poplatek za odpad

Počátkem měsíce října 2009 budou občanům Blanska, kteří mají platbu rozdělenu na dvě splátky (vícečlenná rodina), distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 28. 9. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stání a vystavit popelnice jako v běžném termínu svozu.


Blanenská delegace ve Francii: partnerství měst potvrzeno

Ilustrační foto k článku: Blanenská delegace ve Francii: partnerství měst potvrzeno

Když byla v dubnu tohoto roku na blanenském zámku podepsána dohoda o družebním partnerství mezi Blanskem a trojicí francouzských obcí Bouloc, Vacquiers a Villeneuve les Bouloc, vyslovil pan Christian Faurie, starosta obce Bouloc, přání, aby zástupci Blanska v září navštívili Francii a setkali se s dalšími starosty a osobně poznali všechny tři obce. Devítičlenná delegace ve složení starostka, místostarosta, tajemník, zástupci z řad radních a zastupitelů navštívila Bouloc ve dnech 3.–7. září.


Harmonogram svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2009

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 9. 10. do 17. 10. 2009. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.


Střípky ze zastupitelstva

Se starostkou Jaroslavou Královou krátce o některých usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.Informace k programu „Zelená úsporám“

Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době na odbor životního prostředí MěÚ Blansko obrátil vyšší počet zájemců se žádostí o informace k dotacím na zateplení domů, výměnu oken apod. považujeme za vhodné předat základní teze programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ širší veřejnosti.
Ukončení přípravy voleb 9. a 10. října 2009

Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády.


Rada rozhodla o výši regulovaného nájemného na rok 2010

Pro rok 2010 se bude v Blansku naposledy jednostranně zvyšovat regulované nájemné v městských bytech. Cílové částky jsou stanoveny na 56 Kč/m2 plochy bytu a na 50,40 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 9. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Návrh programu ...


Blanenská delegace odlétá na návštěvu partnerského města Boulocu

Delegace tří francouzských měst navštívila Blansko v polovině dubna tohoto roku a Město Blansko s ní podepsalo v pátek 16. dubna 2009 v blanenském zámku partnerskou smlouvu. Starosta Boulocu Christian Faurie tenkrát pozval na oplátku blanenské vedení do Francie v září.