Územní plán – Brťov-Jeneč


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:36

Územní plán Brťov-Jeneč

(Úplné znění po vydání změn BJ1 a BJ2 s nabytím účinnosti 4.12.2021)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 06.05.2015

Oznámení o vydání ÚP (18.04.2015)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění (úplné znění)

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000 (úplné znění)

 

Zpráva o uplatňování ÚP (období 6/2015 – 6/2019)
Text


Změna BJ1 – BJ2

Text

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:36 h