Územní plán ‒ Petrovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.08.2020 09:57

Územní plán Petrovice

Datum nabytí účinnosti: 07.08.2010

Opatření obecné povahy + Odůvodnění + Oznámení o vydání ÚP (22.7.2010)

Text
I.01 – Základní členění území 1 : 5 000
I.02 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.02.1 – Koncepce dopravního řešení 1 : 5 000
I.02.2 – Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
I.03 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
II.01.1 – Koordinační výkres – legenda
II.01.2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.01.3 – Koordinační výkres – jádrové území 1 : 2 000
II.2 – Předpokládaný zábor ZPF 1 : 5 000
II.3 – Širší vztahy 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 8/2010 – 8/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 9/2014 – 9/2018)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 05.02.2021 10:16

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Petrovice a vyhodnocení jejího vlivů na udržitelný rozvoj území


textová část
Výrok
Výrok srovnávací text
Odůvodnění
Vyhodnocení vlivu ÚP Petrovice na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

výkresová část
I.01 – Základní členění území 1 : 5 000 
I.02 – Hlavní výkres 1 : 5 000 
I.02.1 – Koncepce dopravního řešení 1 : 5 000
II.01.2 – Koordinační výkres 1 : 5 000 
II.02 – Předpokládaný zábor ZPF 1 : 5 000 


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h