Územní plán ‒ Malá Lhota


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 16.04.2014 09:51

Územní plán obce Malá Lhota

Datum schválení: 14.05.2003

Obecně závazná vyhláška 3/2003

1 – Širší vztahy 1 : 10 000
2 – Hlavní výkres – komplexní řešení správního území obce 1 : 5 000
3 – Hlavní výkres – regulace urbanizovaného území obce 1 : 2 000
4 – Doprava 1 : 2 000
5 – Technické vybavení – odkanalizování, vodní toky 1 : 2 000
6 – Technické vybavení – zásobení vodou 1 : 2 000
7 – Technické vybavení – zásobení plynem 1 : 2 000
8 – Technické vybavení – zásobení el. energií, spoje 1 : 2 000
9 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 2 000
10 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
11 – Krajina a ekologie 1 : 10 000


Změna ML1

Datum nabytí účinnosti: 28.03.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny ML1 (12.03.2008)

3 – Hlavní výkres – regulace urbanizovaného území obce 1 : 2 000


Změna ML2

Datum nabytí účinnosti: 28.03.2014

Oznámení o vydání změny ML2 (12.03.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

A.1 Hlavní výkres – komplexní řešení správního území obce 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres – regulace urbanizovaného území obce 1 : 2 000
A.3 Doprava 1 : 2 000
A.4 Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
B.1 Koordinační výkres 1 : 2 000
B.2 Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 2 000
S.1 ÚPO Malá Lhota před změnou ML2 1 : 2 000


Projednává se:

Aktualizováno: 18.02.2022 07:17

Návrh Územního plánu Malá Lhota a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení projednání

Text
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
I.4 – Část ÚP s prvky regulačního plánu 1 : 2 000
I.5 – Etapizace 1 : 2 000

Odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Koordinační výkres-výřez 1 : 2 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 – Předpokládaný zábor ZPF 1:5000
II.5 – Dopravní infrastruktura 1 : 5 000
II.6a – Koncepce technické infrastruktury (kanalizace) 1 : 5 000
II.6b – Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
II.7 – Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace HURÚ


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 20. 5. 2022, 08:02 h