Územní plán – Malá Lhota


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:46

Územní plán Malá Lhota

Datum nabytí účinnosti: 7. 10. 2022

Oznámení o vydání ÚP (21.9.2022)

Text
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
I.4 – Část ÚP s prvky regulačního plánu 1 : 2 000
I.5 – Etapizace 1 : 2 000

Odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Koordinační výkres-výřez 1 : 2 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 – Předpokládaný zábor ZPF 1:5000
II.5 – Dopravní infrastruktura 1 : 5 000
II.6a – Koncepce technické infrastruktury (kanalizace) 1 : 5 000
II.6b – Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
II.7 – Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace HURÚ


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:46 h