Územní plán ‒ Lipůvka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.05.2018 13:09

Územní plán Lipůvka

(právní stav po vydání změny Lip1 s nabytím účinnosti 29.10.2015)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 05.11.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (16.10.2008)

I. Textová část (právní stav)
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000 (právní stav)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (právní stav)
I/3 – Koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (právní stav)
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II. Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (právní stav)
II/2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 11/2008 – 11/2012)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2012 – 12/2016) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text


Změna Lip1

Datum nabytí účinnosti: 29.10.2015

Oznámení o vydání změny Lip1 (13.10.2015)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 31.03.2021 11:24

Návrh změn Lip2-Lip14

Text
I/1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h