Územní plán – Kulířov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:45

Územní plán Kulířov

Datum nabytí účinnosti: 11.10.2014

Oznámení o vydání ÚP (25.09.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

A – Textová část
B1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
B3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
C – Textová část – Odůvodnění
D1a – Koordinační výkres 1 : 5 000
D1b – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
D2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
D3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
D4 – Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:45 h