Územní plán – Křtiny


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:44

Územní plán Křtiny

(Úplné znění po vydání změny č.1 s nabytím účinnosti 23. 9. 2021)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 01. 01. 2018

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2017)

Text (úplné znění)
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I. 3A Výkres technické infrastruktury – dopravní infrastruktura, energetika a veřejné komunikační sítě 1 : 5 000 (úplné znění)
I. 3B Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 5 000 (úplné znění)
I. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
Odůvodnění
II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II. 2 Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II. 3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II. 4 Výkres předpokládaných ZPF 1 : 5 000


Zpráva o uplatňování ÚP (období 1/2018 – 2/2022)

Text
Příloha č.1 – Přehledka změn


Změna č. 1

Oznámení o vydání změny č.1 (23. 9. 2021)

Text + odůvodnění + srovnávací text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000

II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 29.02.2024 10:14

Návrh změny č.2 ÚP Křtiny pro opakované veřejné projednání

Text
I.1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3A – Výkres technické infrastruktury, dopravní, energetika a veřejné komunikační sítě 1 : 5 000

Odůvodnění
Text srovnávací
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 29. 2. 2024, 10:14 h