Územní plán ‒ Křtiny


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.01.2018 10:40

Územní plán Křtiny

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2018

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2017)

Text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I. 3A Výkres technické infrastruktury – dopravní infrastruktura, energetika a veřejné komunikační sítě 1 : 5 000
I. 3B Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 5 000
I. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 2 Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II. 3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II. 4 Výkres předpokládaných ZPF 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 14.04.2021 08:15

Návrh změny č. 1

Text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000

Odůvodnění
Odůvodnění- srovnávací text
II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h