Územní plán – Milonice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:46

Územní plán Milonice

(Úplné znění po vydání změn Mi1-Mi4 s nabytím účinnosti 29.11.2018)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 30.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text (úplné znění)
1 – Základní členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
2.1 – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 (úplné znění)
2.1.a – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny – výřez 1 : 2 000
2.2 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000 (úplné znění)
2.3 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – vodovod 1 : 5 000
2.4 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000 (úplné znění)
2.5 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – plyn 1 : 5 000
2.6 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – el. energie, spoje 1 : 5 000
3. – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000 (úplné znění)
O.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
O.1.a – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O.2 – Širší vztahy 1 : 20 000
O.3 – Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 01/2013 – 01/2018) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text


Změny Mi1-Mi4

Datum nabytí účinnosti: 29.11.2018

Oznámení o vydání změn Mi1-Mi4 (05.11.2018)

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2.1 – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
2.2 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
2.4 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000
3 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění
O.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O.2 – Širší vztahy 1 : 20 000
O.3 – Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:46 h