Územní plán – Blansko


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 18.08.2023 11:10

Územní plán Blansko

(úplné znění po vydání změny B2019-Z3 s nabytím účinnosti 06.01.2022)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 22.12.2011

Oznámení o vydání ÚP (06.12.2011)
Opatření obecné povahy č. 1/2011

A. Text řešení (úplné znění) 
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (úplné znění) 
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění) 
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 (úplné znění) 
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 (úplné znění) 
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 (úplné znění) 
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 (úplné znění) 
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění) 
B. Odůvodnění
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění) 
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000


Zpráva o uplatňování ÚP (období 01/2016 – 12/2019)

A. Textová část (s přehledem podnětů a návrhů)
B. Přehledka rozložení podnětů a návrhů
Příloha č. 1 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – Blansko
Příloha č. 2 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města
Příloha č. 3 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn
Příloha č. 4 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy bydlení BI a BV


Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2011 – 12/2015)
A. Textová část
B. Přehledka rozložení návrhů
C. Tabulka identifikace návrhů
Příloha č. 1 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – Blansko
Příloha č. 2 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města
Příloha č. 3 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn
Příloha č. 4 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy bydlení BI a BV


Změna B2013-Z1

Datum nabytí účinnosti: 25.09.2014

Oznámení o vydání změny B2013-Z1 (09.09.2014)
Opatření obecné povahy č. 3/2014

Změna B2013-Z1b,c,f,i
Textová a grafická část

Změna B2013-Z1j
A. Návrh řešení
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Dopravní řešení 1 : 5 000
5. Odkanalizování 1 : 5 000
7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
B. Odůvodnění
8. Koordinační výkres 1 : 5 000
9. Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5 000


Změna B2015-Z2

Datum nabytí účinnosti: 21.09.2017

Oznámení o vydání změny B2015-Z2 (05.09.2017)
Opatření obecné povahy č. 6/2017

Text řešení
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Dopravní řešení (výřez v textu) 1 : 5 000
4. Zásobování vodou (výřez v textu) 1 : 5 000
5. Odkanalizování (výřez v textu) 1 : 5 000
7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
Odůvodnění
8) Koordinační výkres 1 : 5 000
9) Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000


Změna B2017-ZÚR

Datum nabytí účinnosti: 27.11.2018

Oznámení o vydání změny B2017-ZÚR (25.09.2018)

Text
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 – část A, část B
6. Energetika a spoje 1 : 5 000
7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
Odůvodnění
8) Koordinační výkres 1 : 5 000 – část A, část B
9) Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 – část A, část B
10) Výkres širších vztahů 1 : 100 000


Změna B2019-Z3

Datum nabytí účinnosti: 06.01.2022

Oznámení o vydání změny B2019-Z3 (14.12.2021)

A. Text řešení (včetně Opatření obecné povahy č. 1/2021)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 – a
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 – b
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 – a
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 – b

B. Odůvodnění vč. srovnávacího textu řešení
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 – a
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 – b
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000- a
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000- b

Dokumentace SEA
Dokumentace VURÚ


Projednává se:

Aktualizováno: 06.01.2022 07:07

Zadání Územní studie P9 – areál ADAST

Text


Zadání Územní studie P14 – střed města

Podklad z roku 2012 – neaktuální (odloženo).

Text


Zadání Územní studie Pražská

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 18. 8. 2023, 11:10 h