Územní plán – Holštejn


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:44

Územní plán Holštejn

(Úplné znění po vydání poslední změny č.1 s nabytím účinnosti 14.11.2023)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 16.11.2011

Oznámení o vydání ÚP (31.10.2011)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text (úplné znění)
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
3 – Koncepce dopravní infrastruktury a energetiky – zásobování plynem a elektrickou energií a spoje 1 : 5 000
4 – Koncepce vodního hospodářství – zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
O/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
O/2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
O/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 11/2011 – 9/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2015 – 10/2019)
Text
Příloha č.1


Změna č.1

Oznámení o vydání změny č.1

I. Text výrok + odůvodnění
1 Výkres základního členění 1 : 5 000
2 Hlavní výkres 1 : 5 000

0/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
0/2 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
0/3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:44 h