Územní plán ‒ Holštejn


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 03.08.2021 13:28

Územní plán Holštejn

Datum nabytí účinnosti: 16.11.2011

Oznámení o vydání ÚP (31.10.2011)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
3 – Koncepce dopravní infrastruktury a energetiky – zásobování plynem a elektrickou energií a spoje 1 : 5 000
4 – Koncepce vodního hospodářství – zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
O/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O/2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
O/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 11/2011 – 9/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2015 – 10/2019)
Text
Příloha č.1


Projednává se:

Aktualizováno: 26.08.2022 10:54

Návrh Změny č.1 Územního plánu Holštejn k veřejnému projednání

Oznámení projednání

I. Text výrok
1 Výkres základního členění 1 : 5 000
2 Hlavní výkres 1 : 5 000

II. Text odůvodnění
0/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
0/2 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
0/3 Výkres širších vztahů 1 : 50 000 


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 26. 8. 2022, 10:54 h